Commit 34aa9933 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas
Browse files

Updated Norwegian bokmål translation

parent e3c653c0
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: rhythmbox 2.98.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-11-05 14:28+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-11-05 14:31+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2012-12-01 14:44+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-12-01 14:48+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: \n"
......@@ -93,7 +93,7 @@ msgstr "Mine mest populære"
#: ../data/rhythmbox.desktop.in.in.h:1
#: ../data/rhythmbox-device.desktop.in.in.h:1 ../shell/rb-shell.c:611
#: ../shell/rb-shell.c:2613
#: ../shell/rb-shell.c:2614
msgid "Rhythmbox"
msgstr "RhythmBox"
......@@ -112,6 +112,10 @@ msgstr "Rhythmbox musikkavspiller"
msgid "Play and organize your music collection"
msgstr "Spill av og organiser din musikksamling"
#: ../data/rhythmbox.desktop.in.in.h:5
msgid "Audio;Song;MP3;CD;Podcast;MTP;iPod;Playlist;Last.fm;UPnP;DLNA;Radio"
msgstr "Lyd;Sang;MP3;CD;Podcast;MTP;iPod;Spilleliste;Last.fm;UPnP;DLNA;Radio"
#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:1
msgid "songs"
msgstr "sanger"
......@@ -368,6 +372,8 @@ msgid ""
"podcast feed URL.\n"
"Subscribe to podcasts to download new episodes as they are published."
msgstr ""
"Søk etter podcaster i iTunes-butikken og på Microguide.com, eller oppgi en URL til en podcast-strøm.\n"
"Abonner på podcaster for å laste ned nye episoder når de blir publisert."
#: ../data/ui/podcast-feed-properties.ui.h:1
#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:1
......@@ -838,7 +844,7 @@ msgstr "Støtte for avspilling av lyd-CDer som musikkilde"
#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-info.c:58
msgid "Could not find a GStreamer CD source plugin"
msgstr ""
msgstr "Kunne ikke finne et GStreamer CD-kildetillegg"
#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:142
msgid "_Extract to Library"
......@@ -895,7 +901,7 @@ msgstr "P_røv igjen"
#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:660
msgid "Could not search MusicBrainz for album details."
msgstr ""
msgstr "Kunne ikke søke etter detaljer for album på MusicBrainz."
#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:698
msgid "Could not read the CD device."
......@@ -2133,20 +2139,20 @@ msgstr " * Gratis lytting av alle sanger"
msgid ""
" * Paid members get totally unlimited downloading of the entire catalog "
"(no other service allows that)"
msgstr ""
msgstr " * Betalende medlemmer får helt ubegrenset nedlasting av hele katalogen (ingen andre tjenester tillater dette)"
#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:7
#, no-c-format
msgid ""
" * 10% of your Magnatune membership fees goes to Rhythmbox/GNOME - it's "
"worth joining"
msgstr ""
msgstr " * 10% av din Magnatune medlemskontingent går til Rhythmbox/GNOME - det gjør det verdt å bli medlem"
#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:8
msgid ""
" * Open-Source friendly file formats: MP3s and WAVs, but also OGG and "
"FLAC files."
msgstr ""
msgstr " * Filformater som er bra for åpen kildekode: MP3 og WAV, men også OGG- og FLAC-filer."
#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:9
msgid " * All albums and artists hand-picked"
......@@ -2736,7 +2742,7 @@ msgstr "Klarte ikke å laste strømmen. Sjekk nettverkstilkoblingen."
#: ../podcast/rb-podcast-add-dialog.c:394
msgid "Unable to search for podcasts. Check your network connection."
msgstr ""
msgstr "Kan ikke søke etter podcaster. Sjekk nettverksinnstillingene dine."
#: ../podcast/rb-podcast-add-dialog.c:705 ../sources/rb-library-source.c:138
#: ../widgets/rb-entry-view.c:1428
......@@ -3579,43 +3585,43 @@ msgstr "_Utforsker"
msgid "Change the visibility of the browser"
msgstr "Endre synlighet for leseren"
#: ../shell/rb-shell.c:886
#: ../shell/rb-shell.c:887
msgid "Change the music volume"
msgstr "Endre volum"
#: ../shell/rb-shell.c:1951
#: ../shell/rb-shell.c:1952
msgid "Enable debug output"
msgstr "Aktiver kode for feilsøking"
#: ../shell/rb-shell.c:1952
#: ../shell/rb-shell.c:1953
msgid "Enable debug output matching a specified string"
msgstr "Aktiver feilsøkingsinformasjon basert på en spesifisert streng"
#: ../shell/rb-shell.c:1953
#: ../shell/rb-shell.c:1954
msgid "Do not update the library with file changes"
msgstr "Ikke oppdater biblioteket når filer endres"
#: ../shell/rb-shell.c:1954
#: ../shell/rb-shell.c:1955
msgid "Do not register the shell"
msgstr "Ikke registrer skallet"
#: ../shell/rb-shell.c:1955
#: ../shell/rb-shell.c:1956
msgid "Don't save any data permanently (implies --no-registration)"
msgstr "Ikke lagre data permanent (betinger --no-registration)"
#: ../shell/rb-shell.c:1956
#: ../shell/rb-shell.c:1957
msgid "Disable loading of plugins"
msgstr "Slå av lasting av tillegg"
#: ../shell/rb-shell.c:1957
#: ../shell/rb-shell.c:1958
msgid "Path for database file to use"
msgstr "Sti til databasefil som skal brukes"
#: ../shell/rb-shell.c:1958
#: ../shell/rb-shell.c:1959
msgid "Path for playlists file to use"
msgstr "Sti til spillelistefil som skal brukes"
#: ../shell/rb-shell.c:1969
#: ../shell/rb-shell.c:1970
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
......@@ -3626,33 +3632,33 @@ msgstr ""
"kommandolinjeflagg.\n"
#. Translators: this is the short label for the 'add music' action
#: ../shell/rb-shell.c:2066
#: ../shell/rb-shell.c:2067
msgctxt "Library"
msgid "Import"
msgstr "Importer"
#. Translators: this is the short label for the 'view all tracks' action
#: ../shell/rb-shell.c:2068
#: ../shell/rb-shell.c:2069
msgid "Show All"
msgstr "Vis alle"
#: ../shell/rb-shell.c:2353
#: ../shell/rb-shell.c:2354
msgid "Error while saving song information"
msgstr "Feil under lagring av sanginformasjon"
#. Translators: %s is the song name
#: ../shell/rb-shell.c:2633
#: ../shell/rb-shell.c:2634
#, c-format
msgid "%s (Paused)"
msgstr "%s (Pause)"
#: ../shell/rb-shell.c:2708
#: ../shell/rb-shell.c:2709
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Espen Stefansen <libbe AT stefansen DOT net>"
#: ../shell/rb-shell.c:2711
#: ../shell/rb-shell.c:2712
msgid ""
"Rhythmbox is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
......@@ -3665,7 +3671,7 @@ msgstr ""
"det)\n"
"enhver senere versjon.\n"
#: ../shell/rb-shell.c:2715
#: ../shell/rb-shell.c:2716
msgid ""
"Rhythmbox is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
......@@ -3677,7 +3683,7 @@ msgstr ""
"SALGBART eller PASSER ET BESTEMT FORMÅL. Se GNU General\n"
"Public License for detaljer.\n"
#: ../shell/rb-shell.c:2719
#: ../shell/rb-shell.c:2720
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with Rhythmbox; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n"
......@@ -3687,55 +3693,55 @@ msgstr ""
"Rhythmbox. Hvis ikke så skriv til Free Software Foundation, Inc.,\n"
"51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
#: ../shell/rb-shell.c:2726
#: ../shell/rb-shell.c:2727
msgid "Maintainers:"
msgstr "Vedlikeholdt av:"
#: ../shell/rb-shell.c:2729
#: ../shell/rb-shell.c:2730
msgid "Former Maintainers:"
msgstr "Tidligere vedlikeholdt av:"
#: ../shell/rb-shell.c:2732
#: ../shell/rb-shell.c:2733
msgid "Contributors:"
msgstr "Bidragsytere:"
#: ../shell/rb-shell.c:2734
#: ../shell/rb-shell.c:2735
msgid "Music management and playback software for GNOME."
msgstr "Programvare for musikkhåndtering og avspilling for GNOME."
#: ../shell/rb-shell.c:2743
#: ../shell/rb-shell.c:2744
msgid "Rhythmbox Website"
msgstr "Rhythmbox nettsted"
#: ../shell/rb-shell.c:2790 ../shell/rb-shell-preferences.c:162
#: ../shell/rb-shell.c:2791 ../shell/rb-shell-preferences.c:162
msgid "Couldn't display help"
msgstr "Kunne ikke vise hjelp"
#: ../shell/rb-shell.c:2835
#: ../shell/rb-shell.c:2836
msgid "Configure Plugins"
msgstr "Brukervalg for tillegg"
#: ../shell/rb-shell.c:3287 ../sources/rb-play-queue-source.c:629
#: ../shell/rb-shell.c:3288 ../sources/rb-play-queue-source.c:629
#, c-format
msgid "No registered source can handle URI %s"
msgstr "Ingen registrert kilde kan håndtere URI %s"
#: ../shell/rb-shell.c:3616
#: ../shell/rb-shell.c:3617
#, c-format
msgid "No registered source matches URI %s"
msgstr "Ingen registrert kilde er lik URI %s"
#: ../shell/rb-shell.c:3649 ../shell/rb-shell.c:3692
#: ../shell/rb-shell.c:3650 ../shell/rb-shell.c:3693
#, c-format
msgid "Unknown song URI: %s"
msgstr "Ukjent URI til sang: %s"
#: ../shell/rb-shell.c:3701
#: ../shell/rb-shell.c:3702
#, c-format
msgid "Unknown property %s"
msgstr "Ukjent egenskap %s"
#: ../shell/rb-shell.c:3715
#: ../shell/rb-shell.c:3716
#, c-format
msgid "Invalid property type %s for property %s"
msgstr "Ugyldig type egenskap %s for egenskap %s"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment