Commit f6935de5 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent fcfbffc1
......@@ -16,8 +16,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+-properties\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-07 19:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-22 19:35+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-25 21:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-26 13:45+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -1324,7 +1324,7 @@ msgstr ""
"wraz z odwołaniem do początku lub końca kontrolki nadrzędnej"
#: gtk/gtkactionbar.c:345 gtk/gtkbox.c:360 gtk/gtkheaderbar.c:1990
#: gtk/gtknotebook.c:838 gtk/gtkpaned.c:368 gtk/gtkpopover.c:1687
#: gtk/gtknotebook.c:838 gtk/gtkpaned.c:368 gtk/gtkpopover.c:1716
#: gtk/gtkpopovermenu.c:384 gtk/gtkstack.c:537 gtk/gtktoolitemgroup.c:1718
msgid "Position"
msgstr "Pozycja"
......@@ -3991,11 +3991,11 @@ msgstr "Etykieta anulowania"
msgid "The label on the cancel button"
msgstr "Etykieta przycisku anulowania"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8449 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8450
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8460 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8461
msgid "Search mode"
msgstr "Tryb wyszukiwania"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8456 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8457
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8467 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8468
#: gtk/gtkheaderbar.c:2004 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:591
msgid "Subtitle"
msgstr "Podtytuł"
......@@ -5265,7 +5265,7 @@ msgstr "Tytuł okna dialogowego"
msgid "The title of the file chooser dialog"
msgstr "Tytuł okna dialogowego wyboru plików"
#: gtk/gtknativedialog.c:228 gtk/gtkpopover.c:1702 gtk/gtkwindow.c:783
#: gtk/gtknativedialog.c:228 gtk/gtkpopover.c:1731 gtk/gtkwindow.c:783
msgid "Modal"
msgstr "Modalne"
......@@ -5499,6 +5499,22 @@ msgid "The index of the overlay in the parent, -1 for the main child"
msgstr ""
"Indeks nakładki w elemencie nadrzędnym, -1 oznacza główny element potomny"
#: gtk/gtkpadcontroller.c:373
msgid "Action group"
msgstr "Grupa czynności"
#: gtk/gtkpadcontroller.c:374
msgid "Action group to launch actions from"
msgstr "Grupa czynności, z której uruchamiać czynności"
#: gtk/gtkpadcontroller.c:379
msgid "Pad device"
msgstr "Urządzenie płytki"
#: gtk/gtkpadcontroller.c:380
msgid "Pad device to control"
msgstr "Kontrolowane urządzenie płytki"
#: gtk/gtkpaned.c:369
msgid ""
"Position of paned separator in pixels (0 means all the way to the left/top)"
......@@ -5735,43 +5751,43 @@ msgstr "Okno gniazda"
msgid "The window of the socket the plug is embedded in"
msgstr "Okno gniazda, w którym osadzona jest wtyczka"
#: gtk/gtkpopover.c:1659
#: gtk/gtkpopover.c:1688
msgid "Relative to"
msgstr "Względne do"
#: gtk/gtkpopover.c:1660
#: gtk/gtkpopover.c:1689
msgid "Widget the bubble window points to"
msgstr "Widżet, na który wskazuje okrągłe okno"
#: gtk/gtkpopover.c:1673
#: gtk/gtkpopover.c:1702
msgid "Pointing to"
msgstr "Wskazujące na"
#: gtk/gtkpopover.c:1674
#: gtk/gtkpopover.c:1703
msgid "Rectangle the bubble window points to"
msgstr "Prostokąt, na który wskazuje okrągłe okno"
#: gtk/gtkpopover.c:1688
#: gtk/gtkpopover.c:1717
msgid "Position to place the bubble window"
msgstr "Położenie do umieszczenia okrągłego okna"
#: gtk/gtkpopover.c:1703
#: gtk/gtkpopover.c:1732
msgid "Whether the popover is modal"
msgstr "Określa, czy widżet popover jest modalny"
#: gtk/gtkpopover.c:1716
#: gtk/gtkpopover.c:1745
msgid "Transitions enabled"
msgstr "Włączone przejścia"
#: gtk/gtkpopover.c:1717
#: gtk/gtkpopover.c:1746
msgid "Whether show/hide transitions are enabled or not"
msgstr "Określa, czy przejścia wyświetlenia/ukrycia są włączone"
#: gtk/gtkpopover.c:1730
#: gtk/gtkpopover.c:1759
msgid "Constraint"
msgstr "Ograniczenie"
#: gtk/gtkpopover.c:1731
#: gtk/gtkpopover.c:1760
msgid "Constraint for the popover position"
msgstr "Ograniczenie położenia widżetu popover"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment