Commit efcc2b6b authored by Baurzhan Muftakhidinov's avatar Baurzhan Muftakhidinov Committed by Administrator

Updated Kazakh translation

parent 0274b2c9
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-02 08:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-03 22:53+0500\n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-11 15:26+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-18 13:43+0500\n"
"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
"Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
"Language: kk\n"
......@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.8\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.9\n"
#: gdk/broadway/gdkbroadway-server.c:144
#, c-format
......@@ -1419,7 +1419,7 @@ msgstr "%s файлын сақтау мүмкін емес: %s\n"
msgid "Can't close stream"
msgstr "Ағынды жабу мүмкін емес"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:113 gtk/ui/gtkaboutdialog.ui:222
#: gtk/gtkaboutdialog.c:113 gtk/ui/gtkaboutdialog.ui:221
msgid "License"
msgstr "Лицензиясы"
......@@ -1472,7 +1472,6 @@ msgid "GNU Lesser General Public License, version 3 only"
msgstr "GNU Lesser General Public License, тек 3 нұсқасы"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:126
#| msgid "GNU General Public License, version 3 or later"
msgid "GNU Affero General Public License, version 3 or later"
msgstr "GNU Affero General Public License, нұсқасы 3 не одан кейін шыққан"
......@@ -2163,24 +2162,24 @@ msgstr "Оң ж_ақ:"
msgid "Paper Margins"
msgstr "Қағаздың шет өрістері"
#: gtk/gtkentry.c:9467 gtk/gtklabel.c:6642 gtk/gtktextview.c:9423
#: gtk/gtkentry.c:9467 gtk/gtklabel.c:6665 gtk/gtktextview.c:9423
msgid "Cu_t"
msgstr "Қ_иып алу"
#: gtk/gtkentry.c:9471 gtk/gtklabel.c:6643 gtk/gtktextview.c:9427
#: gtk/gtkentry.c:9471 gtk/gtklabel.c:6666 gtk/gtktextview.c:9427
msgid "_Copy"
msgstr "_Көшіру"
#: gtk/gtkentry.c:9475 gtk/gtklabel.c:6644 gtk/gtktextview.c:9429
#: gtk/gtkentry.c:9475 gtk/gtklabel.c:6667 gtk/gtktextview.c:9429
msgid "_Paste"
msgstr "Кірі_стіру"
#: gtk/gtkentry.c:9478 gtk/gtkfilechooserwidget.c:1478
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2276 gtk/gtklabel.c:6646 gtk/gtktextview.c:9432
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2276 gtk/gtklabel.c:6669 gtk/gtktextview.c:9432
msgid "_Delete"
msgstr "Ө_шіру"
#: gtk/gtkentry.c:9489 gtk/gtklabel.c:6655 gtk/gtktextview.c:9446
#: gtk/gtkentry.c:9489 gtk/gtklabel.c:6678 gtk/gtktextview.c:9446
msgid "Select _All"
msgstr "Б_арлығын таңдау"
......@@ -2226,7 +2225,7 @@ msgstr "_Аты"
#. Open item is always present
#: gtk/gtkfilechoosernative.c:515 gtk/gtkfilechoosernative.c:600
#: gtk/gtkplacessidebar.c:3412 gtk/gtkplacesview.c:1597
#: gtk/gtkplacessidebar.c:3412 gtk/gtkplacesview.c:1642
msgid "_Open"
msgstr "_Ашу"
......@@ -2614,15 +2613,19 @@ msgid "Error"
msgstr "Қате"
#. Open Link
#: gtk/gtklabel.c:6623
#: gtk/gtklabel.c:6646
msgid "_Open Link"
msgstr "Сі_лтемені ашу"
#. Copy Link Address
#: gtk/gtklabel.c:6632
#: gtk/gtklabel.c:6655
msgid "Copy _Link Address"
msgstr "Сілтеме адр_есін көшіру"
#: gtk/gtk-launch.c:40
msgid "Show program version"
msgstr "Бағдарлама нұсқасын көрсету"
#: gtk/gtk-launch.c:74
msgid "APPLICATION [URI...] — launch an APPLICATION"
msgstr "ҚОЛДАНБА [URI…] - ҚОЛДАНБАны жөнелту"
......@@ -3054,11 +3057,11 @@ msgstr "%s шығару мүмкін емес"
msgid "Unable to poll “%s” for media changes"
msgstr "“%s” тасушы өзгерістеріне бақылау мүмкін емес"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:3415 gtk/gtkplacesview.c:1607
#: gtk/gtkplacessidebar.c:3415 gtk/gtkplacesview.c:1652
msgid "Open in New _Tab"
msgstr "Жаңа бе_тте ашу"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:3418 gtk/gtkplacesview.c:1618
#: gtk/gtkplacessidebar.c:3418 gtk/gtkplacesview.c:1663
msgid "Open in New _Window"
msgstr "Жаңа т_ерезеде ашу"
......@@ -3074,11 +3077,11 @@ msgstr "Ө_шіру"
msgid "Rename…"
msgstr "Атын ауыстыру…"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:3428 gtk/gtkplacesview.c:1652
#: gtk/gtkplacessidebar.c:3428 gtk/gtkplacesview.c:1697
msgid "_Mount"
msgstr "Тір_кеу"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:3429 gtk/gtkplacesview.c:1642
#: gtk/gtkplacessidebar.c:3429 gtk/gtkplacesview.c:1687
msgid "_Unmount"
msgstr "Тіркеуден бос_ату"
......@@ -3090,55 +3093,55 @@ msgstr "Ш_ығару"
msgid "_Detect Media"
msgstr "Тасушыны анық_тау"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:3877 gtk/gtkplacesview.c:1063
#: gtk/gtkplacessidebar.c:3877 gtk/gtkplacesview.c:1080
msgid "Computer"
msgstr "Компьютер"
#: gtk/gtkplacesview.c:880
#: gtk/gtkplacesview.c:892
msgid "Searching for network locations"
msgstr "Желілік орналасуларды іздеу"
#: gtk/gtkplacesview.c:887
#: gtk/gtkplacesview.c:899
msgid "No network locations found"
msgstr "Желілік орналасулар табылмады"
#. if it wasn't cancelled show a dialog
#: gtk/gtkplacesview.c:1173 gtk/gtkplacesview.c:1246
#: gtk/gtkplacesview.c:1191 gtk/gtkplacesview.c:1266
msgid "Unable to access location"
msgstr "Орналасуға қатынау мүмкін емес"
#. Restore from Cancel to Connect
#: gtk/gtkplacesview.c:1190 gtk/ui/gtkplacesview.ui:449
#: gtk/gtkplacesview.c:1209 gtk/ui/gtkplacesview.ui:449
msgid "Con_nect"
msgstr "Ба_йланысты орнату"
#. if it wasn't cancelled show a dialog
#: gtk/gtkplacesview.c:1309
#: gtk/gtkplacesview.c:1329
msgid "Unable to unmount volume"
msgstr "Томды тіркеуден босату мүмкін емес"
#. Allow to cancel the operation
#: gtk/gtkplacesview.c:1391
#: gtk/gtkplacesview.c:1430
msgid "Cance_l"
msgstr "Бас _тарту"
#: gtk/gtkplacesview.c:1642
#: gtk/gtkplacesview.c:1687
msgid "_Disconnect"
msgstr "Ба_йланысты үзу"
#: gtk/gtkplacesview.c:1652
#: gtk/gtkplacesview.c:1697
msgid "_Connect"
msgstr "Ба_йланыс орнату"
#: gtk/gtkplacesview.c:1793
#: gtk/gtkplacesview.c:1838
msgid "Unable to get remote server location"
msgstr "Қашықтағы сервер орналасуын алу мүмкін емес"
#: gtk/gtkplacesview.c:1932 gtk/gtkplacesview.c:1941
#: gtk/gtkplacesview.c:1977 gtk/gtkplacesview.c:1986
msgid "Networks"
msgstr "Желілер"
#: gtk/gtkplacesview.c:1932 gtk/gtkplacesview.c:1941
#: gtk/gtkplacesview.c:1977 gtk/gtkplacesview.c:1986
msgid "On This Computer"
msgstr "Бұл компьютерде"
......@@ -5409,7 +5412,7 @@ msgstr "ROC 8k"
msgid "About"
msgstr "Осы туралы"
#: gtk/ui/gtkaboutdialog.ui:189
#: gtk/ui/gtkaboutdialog.ui:188
msgid "Credits"
msgstr "Жасағандар"
......@@ -5437,6 +5440,7 @@ msgstr "Қызметтер"
#. used for the application menu on MacOS. %s is replaced with the application name.
#: gtk/ui/gtkapplication-quartz.ui:29
#, c-format
msgid "Hide %s"
msgstr "Жасыру %s"
......@@ -5452,6 +5456,7 @@ msgstr "Барлығын көрсету"
#. used for the application menu on MacOS. %s is replaced with the application name.
#: gtk/ui/gtkapplication-quartz.ui:49
#, c-format
msgid "Quit %s"
msgstr "%s жұмысын аяқтау"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment