Commit df3c8a79 authored by Marcel Telka's avatar Marcel Telka Committed by Marcel Telka

Updated Slovak translation.

2005-08-05  Marcel Telka  <marcel@telka.sk>

	* sk.po: Updated Slovak translation.
parent 5c7c739e
2005-08-05 Marcel Telka <marcel@telka.sk>
* sk.po: Updated Slovak translation.
2005-08-05 Terance Sola <terance@lyse.net>
* nb.po: Updated Norwegian Bokmål translation.
......
......@@ -12,310 +12,311 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+-properties\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-08-02 17:42-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-20 22:14+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-08-05 22:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-05 22:54+0200\n"
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:110
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:110
msgid "Number of Channels"
msgstr "Počet kanálov"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:111
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:111
msgid "The number of samples per pixel"
msgstr "Počet vzoriek na bod"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:120
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:120
msgid "Colorspace"
msgstr "Farebný priestor"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:121
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:121
msgid "The colorspace in which the samples are interpreted"
msgstr "Farebný priestor, v ktorom sa majú vzorky interpretovať"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:129
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:129
msgid "Has Alpha"
msgstr "Má Alfa kanál"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:130
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:130
msgid "Whether the pixbuf has an alpha channel"
msgstr "Či má obrázok Alfa kanál"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:143
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:143
msgid "Bits per Sample"
msgstr "Bitov na vzorku"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:144
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:144
msgid "The number of bits per sample"
msgstr "Počet bitov na vzorku"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:153 gtk/gtklayout.c:651 gtk/gtktreeviewcolumn.c:242
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:153 ../gtk/gtklayout.c:651
#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:242
msgid "Width"
msgstr "Šírka"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:154
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:154
msgid "The number of columns of the pixbuf"
msgstr "Počet stĺpcov obrázku"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:163 gtk/gtklayout.c:660
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:163 ../gtk/gtklayout.c:660
msgid "Height"
msgstr "Výška"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:164
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:164
msgid "The number of rows of the pixbuf"
msgstr "Počet riadkov obrázku"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:180
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:180
msgid "Rowstride"
msgstr "Rozsah riadku"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:181
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:181
msgid ""
"The number of bytes between the start of a row and the start of the next row"
msgstr "Počet bajtov medzi začiatkom riadku a začiatkom ďalšieho riadku"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:190
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:190
msgid "Pixels"
msgstr "Body"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:191
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:191
msgid "A pointer to the pixel data of the pixbuf"
msgstr "Smerník na informácie o bodoch obrázku"
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:129
#: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:129
msgid "Default Display"
msgstr "Štandardný displej"
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:130
#: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:130
msgid "The default display for GDK"
msgstr "Štandardný displej pre GDK"
#: gdk/gdkpango.c:510 gtk/gtkinvisible.c:117 gtk/gtkwindow.c:540
#: ../gdk/gdkpango.c:510 ../gtk/gtkinvisible.c:117 ../gtk/gtkwindow.c:540
msgid "Screen"
msgstr "Obrazovka"
#: gdk/gdkpango.c:511
#: ../gdk/gdkpango.c:511
#, fuzzy
msgid "the GdkScreen for the renderer"
msgstr "Model pre stromový pohľad"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:206
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:206
msgid "Program name"
msgstr "Názov programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:207
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:207
msgid ""
"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
"g_get_application_name()"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:221
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:221
msgid "Program version"
msgstr "Verzia programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:222
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:222
msgid "The version of the program"
msgstr "Verzia programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:236
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:236
msgid "Copyright string"
msgstr "Reťazec o autorských právach"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:237
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:237
msgid "Copyright information for the program"
msgstr "Informácie o autorských právach pre program"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:254
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:254
msgid "Comments string"
msgstr "Reťazec komentárov"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:255
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:255
msgid "Comments about the program"
msgstr "Komentáre o programe"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:289
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:289
msgid "Website URL"
msgstr "URL www stránky"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:290
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:290
msgid "The URL for the link to the website of the program"
msgstr "URL odkazu na www stránku programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:306
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:306
msgid "Website label"
msgstr "Označenie www stránky"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:307
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:307
msgid ""
"The label for the link to the website of the program. If this is not set, it "
"defaults to the URL"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:323
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:323
msgid "Authors"
msgstr "Autori"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:324
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:324
msgid "List of authors of the program"
msgstr "Zoznam autorov programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:340
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:340
msgid "Documenters"
msgstr "Autori dokumentácie"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:341
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:341
msgid "List of people documenting the program"
msgstr "Zoznam ľudí, ktorí dokumentujú program"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:357
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:357
msgid "Artists"
msgstr "Výtvarníci"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:358
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:358
msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
msgstr "Zoznam ľudí, ktorí prispeli grafikou k programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:375
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:375
msgid "Translator credits"
msgstr "Poďakovanie prekladateľom"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:376
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:376
msgid ""
"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
msgstr ""
"Poďakovanie prekladateľom. Tento reťazec by mal byť označený ako preložiteľný"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:391
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:391
msgid "Logo"
msgstr "Logo"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:392
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:392
msgid ""
"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:407
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:407
msgid "Logo Icon Name"
msgstr "Názov ikony loga"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:408
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:408
msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
msgstr ""
"Pomenovaná ikona, ktorá bude použitá ako logo pre dialógové okno o programe."
#: gtk/gtkaboutdialog.c:421
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:421
msgid "Wrap license"
msgstr "Zalomiť licenciu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:422
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:422
msgid "Whether to wrap the license text."
msgstr "Či zalomiť text licencie."
#: gtk/gtkaboutdialog.c:429
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:429
msgid "Link Color"
msgstr "Farba odkazu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:430
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:430
msgid "Color of hyperlinks"
msgstr "Farba hypertextových odkazov"
#: gtk/gtkaccellabel.c:143
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:143
msgid "Accelerator Closure"
msgstr "Objekt akcelerátora"
#: gtk/gtkaccellabel.c:144
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:144
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Objekt monitorovaný týmto akcelerátorovým popisom"
#: gtk/gtkaccellabel.c:150
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:150
msgid "Accelerator Widget"
msgstr "Prvok akcelerátora"
#: gtk/gtkaccellabel.c:151
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:151
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Prvok monitorovaný týmto akcelerátorovým popisom"
#: gtk/gtkaction.c:197 gtk/gtkactiongroup.c:135
#: ../gtk/gtkaction.c:197 ../gtk/gtkactiongroup.c:135
msgid "Name"
msgstr "Meno"
#: gtk/gtkaction.c:198
#: ../gtk/gtkaction.c:198
msgid "A unique name for the action."
msgstr "Jednoznačné meno akcie."
#: gtk/gtkaction.c:205 gtk/gtkbutton.c:226 gtk/gtkexpander.c:206
#: gtk/gtkframe.c:128 gtk/gtklabel.c:322 gtk/gtktoolbutton.c:187
#: ../gtk/gtkaction.c:205 ../gtk/gtkbutton.c:226 ../gtk/gtkexpander.c:206
#: ../gtk/gtkframe.c:128 ../gtk/gtklabel.c:322 ../gtk/gtktoolbutton.c:187
msgid "Label"
msgstr "Označenie"
#: gtk/gtkaction.c:206
#: ../gtk/gtkaction.c:206
msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
msgstr "Text použitý v menu a tlačidlách, ktoré túto akciu aktivujú."
#: gtk/gtkaction.c:213
#: ../gtk/gtkaction.c:213
msgid "Short label"
msgstr "Krátky text"
#: gtk/gtkaction.c:214
#: ../gtk/gtkaction.c:214
msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
msgstr "Kratší text, ktorý sa dá použiť pre tlačidlá v paneli nástrojov."
#: gtk/gtkaction.c:220
#: ../gtk/gtkaction.c:220
msgid "Tooltip"
msgstr "Rada"
#: gtk/gtkaction.c:221
#: ../gtk/gtkaction.c:221
msgid "A tooltip for this action."
msgstr "Rada pre túto akciu."
#: gtk/gtkaction.c:227
#: ../gtk/gtkaction.c:227
msgid "Stock Icon"
msgstr "Štandardná ikona"
#: gtk/gtkaction.c:228
#: ../gtk/gtkaction.c:228
msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
msgstr "Štandardná ikona zobrazená v prvok pre túto akciu."
#: gtk/gtkaction.c:235 gtk/gtktoolitem.c:160
#: ../gtk/gtkaction.c:235 ../gtk/gtktoolitem.c:160
msgid "Visible when horizontal"
msgstr "Viditeľný pre horizontálny"
#: gtk/gtkaction.c:236 gtk/gtktoolitem.c:161
#: ../gtk/gtkaction.c:236 ../gtk/gtktoolitem.c:161
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
"orientation."
msgstr "Či je položka panelu nástrojov viditeľná aj pre horizontálny panel."
#: gtk/gtkaction.c:251
#: ../gtk/gtkaction.c:251
msgid "Visible when overflown"
msgstr "Viditeľný pri pretečení"
#: gtk/gtkaction.c:252
#: ../gtk/gtkaction.c:252
#, fuzzy
msgid ""
"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
"overflow menu."
msgstr "Ak TRUE, prázdne medzi-menu pre túto akciu nebudú zobrazené."
#: gtk/gtkaction.c:259 gtk/gtktoolitem.c:167
#: ../gtk/gtkaction.c:259 ../gtk/gtktoolitem.c:167
msgid "Visible when vertical"
msgstr "Viditeľný pre vertikálny"
#: gtk/gtkaction.c:260 gtk/gtktoolitem.c:168
#: ../gtk/gtkaction.c:260 ../gtk/gtktoolitem.c:168
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
"orientation."
msgstr "Či je položka panelu nástrojov viditeľná aj pre vertikálny panel."
#: gtk/gtkaction.c:267 gtk/gtktoolitem.c:174
#: ../gtk/gtkaction.c:267 ../gtk/gtktoolitem.c:174
msgid "Is important"
msgstr "Je dôležitá"
#: gtk/gtkaction.c:268
#: ../gtk/gtkaction.c:268
msgid ""
"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
......@@ -323,37 +324,37 @@ msgstr ""
"Či je táto akcia považovaná za dôležitú. Ak TRUE, toolitem pre túto akciu "
"budú zobrazovať text v režime GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ."
#: gtk/gtkaction.c:276
#: ../gtk/gtkaction.c:276
msgid "Hide if empty"
msgstr "Skryť ak prázdne"
#: gtk/gtkaction.c:277
#: ../gtk/gtkaction.c:277
msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
msgstr "Ak TRUE, prázdne medzi-menu pre túto akciu nebudú zobrazené."
#: gtk/gtkaction.c:283 gtk/gtkactiongroup.c:142 gtk/gtkcellrenderer.c:222
#: gtk/gtkwidget.c:455
#: ../gtk/gtkaction.c:283 ../gtk/gtkactiongroup.c:142
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:222 ../gtk/gtkwidget.c:455
msgid "Sensitive"
msgstr "Citlivý"
#: gtk/gtkaction.c:284
#: ../gtk/gtkaction.c:284
msgid "Whether the action is enabled."
msgstr "Či je akcia povolená."
#: gtk/gtkaction.c:290 gtk/gtkactiongroup.c:149 gtk/gtktreeviewcolumn.c:226
#: gtk/gtkwidget.c:448
#: ../gtk/gtkaction.c:290 ../gtk/gtkactiongroup.c:149
#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:226 ../gtk/gtkwidget.c:448
msgid "Visible"
msgstr "Viditeľný"
#: gtk/gtkaction.c:291
#: ../gtk/gtkaction.c:291
msgid "Whether the action is visible."
msgstr "Či je akcia viditeľná."
#: gtk/gtkaction.c:297
#: ../gtk/gtkaction.c:297
msgid "Action Group"
msgstr "Skupina akcií"
#: gtk/gtkaction.c:298
#: ../gtk/gtkaction.c:298
msgid ""
"The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
"use)."
......@@ -361,72 +362,72 @@ msgstr ""
"GtkActionGroup, s ktorou je táto GtkAction asociovaná, alebo NULL (pre "
"interné použitie)."
#: gtk/gtkactiongroup.c:136
#: ../gtk/gtkactiongroup.c:136
msgid "A name for the action group."
msgstr "Meno skupiny akcií."
#: gtk/gtkactiongroup.c:143
#: ../gtk/gtkactiongroup.c:143
msgid "Whether the action group is enabled."
msgstr "Či je skupina akcií povolená."
#: gtk/gtkactiongroup.c:150
#: ../gtk/gtkactiongroup.c:150
msgid "Whether the action group is visible."
msgstr "Či je skupina akcií viditeľná."
#: gtk/gtkadjustment.c:116 gtk/gtkcellrendererprogress.c:116
#: gtk/gtkspinbutton.c:304
#: ../gtk/gtkadjustment.c:116 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:116
#: ../gtk/gtkspinbutton.c:304
msgid "Value"
msgstr "Hodnota"
#: gtk/gtkadjustment.c:117
#: ../gtk/gtkadjustment.c:117
msgid "The value of the adjustment"
msgstr "Hodnota prispôsobenia"
#: gtk/gtkadjustment.c:133
#: ../gtk/gtkadjustment.c:133
msgid "Minimum Value"
msgstr "Minimálna hodnota"
#: gtk/gtkadjustment.c:134
#: ../gtk/gtkadjustment.c:134
msgid "The minimum value of the adjustment"
msgstr "Minimálna hodnota prispôsobenia"
#: gtk/gtkadjustment.c:153
#: ../gtk/gtkadjustment.c:153
msgid "Maximum Value"
msgstr "Maximálna hodnota"
#: gtk/gtkadjustment.c:154
#: ../gtk/gtkadjustment.c:154
msgid "The maximum value of the adjustment"
msgstr "Maximálna hodnota prispôsobenia"
#: gtk/gtkadjustment.c:170
#: ../gtk/gtkadjustment.c:170
msgid "Step Increment"
msgstr "Krok zvýšenia"
#: gtk/gtkadjustment.c:171
#: ../gtk/gtkadjustment.c:171
msgid "The step increment of the adjustment"
msgstr "Krok zvýšenia prispôsobenia"
#: gtk/gtkadjustment.c:187
#: ../gtk/gtkadjustment.c:187
msgid "Page Increment"
msgstr "Stránka zvýšenia"
#: gtk/gtkadjustment.c:188
#: ../gtk/gtkadjustment.c:188
msgid "The page increment of the adjustment"
msgstr "Stránka zvýšenia prispôsobenia"
#: gtk/gtkadjustment.c:207
#: ../gtk/gtkadjustment.c:207
msgid "Page Size"
msgstr "Veľkosť stránky"
#: gtk/gtkadjustment.c:208
#: ../gtk/gtkadjustment.c:208
msgid "The page size of the adjustment"
msgstr "Veľkosť stránky prispôsobenia"
#: gtk/gtkalignment.c:119
#: ../gtk/gtkalignment.c:119
msgid "Horizontal alignment"
msgstr "Horizontálne zarovnanie"
#: gtk/gtkalignment.c:120 gtk/gtkbutton.c:277
#: ../gtk/gtkalignment.c:120 ../gtk/gtkbutton.c:277
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
......@@ -434,11 +435,11 @@ msgstr ""
"Horizontálna pozícia potomka v dostupnom priestore. 0.0 je zarovnanie vľavo, "
"1.0 je zarovnanie vpravo"
#: gtk/gtkalignment.c:129
#: ../gtk/gtkalignment.c:129
msgid "Vertical alignment"
msgstr "Vertikálne zarovnanie"
#: gtk/gtkalignment.c:130 gtk/gtkbutton.c:296
#: ../gtk/gtkalignment.c:130 ../gtk/gtkbutton.c:296
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
......@@ -446,11 +447,11 @@ msgstr ""
"Vertikálna pozícia potomka v dostupnom priestore. 0.0 je zarovnanie hore, "
"1.0 je zarovnanie dolu"
#: gtk/gtkalignment.c:138
#: ../gtk/gtkalignment.c:138
msgid "Horizontal scale"
msgstr "Horizontálna mierka"
#: gtk/gtkalignment.c:139
#: ../gtk/gtkalignment.c:139
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
......@@ -458,11 +459,11 @@ msgstr ""
"Ak je dostupný horizontálny priestor väčší, než vyžaduje potomok, aká veľká "
"časť sa má použiť pre potomka. 0.0 znamená žiadna, 1.0 znamená všetko."
#: gtk/gtkalignment.c:147
#: ../gtk/gtkalignment.c:147
msgid "Vertical scale"
msgstr "Vertikálna mierka"
#: gtk/gtkalignment.c:148
#: ../gtk/gtkalignment.c:148
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
......@@ -470,123 +471,123 @@ msgstr ""
"Ak je dostupný vertiklány priestor väčší, než vyžaduje potomok, aká veľká "
"časť sa má použiť pre potomka. 0.0 znamená žiadna, 1.0 znamená všetko."
#: gtk/gtkalignment.c:165
#: ../gtk/gtkalignment.c:165
msgid "Top Padding"
msgstr "Výplň hore"
#: gtk/gtkalignment.c:166
#: ../gtk/gtkalignment.c:166
msgid "The padding to insert at the top of the widget."
msgstr "Výplň, ktorú vložiť nad prvok."
#: gtk/gtkalignment.c:182
#: ../gtk/gtkalignment.c:182
msgid "Bottom Padding"
msgstr "Výplň dole"
#: gtk/gtkalignment.c:183
#: ../gtk/gtkalignment.c:183
msgid "The padding to insert at the bottom of the widget."
msgstr "Výplň, ktorú vložiť pod prvok."
#: gtk/gtkalignment.c:199
#: ../gtk/gtkalignment.c:199
msgid "Left Padding"
msgstr "Výplň vľavo"
#: gtk/gtkalignment.c:200
#: ../gtk/gtkalignment.c:200
msgid "The padding to insert at the left of the widget."
msgstr "Výplň, ktorú vložiť vľavo od prvku."
#: gtk/gtkalignment.c:216
#: ../gtk/gtkalignment.c:216
msgid "Right Padding"
msgstr "Výplň vpravo"
#: gtk/gtkalignment.c:217
#: ../gtk/gtkalignment.c:217
msgid "The padding to insert at the right of the widget."
msgstr "Výplň, ktorú vložiť vpravo od prvku."
#: gtk/gtkarrow.c:101
#: ../gtk/gtkarrow.c:101
msgid "Arrow direction"
msgstr "Smer šipky"
#: gtk/gtkarrow.c:102
#: ../gtk/gtkarrow.c:102
msgid "The direction the arrow should point"
msgstr "Smer šipky, kam má smerovať"
#: gtk/gtkarrow.c:109
#: ../gtk/gtkarrow.c:109
msgid "Arrow shadow"
msgstr "Tieň šipky"
#: gtk/gtkarrow.c:110
#: ../gtk/gtkarrow.c:110
msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
msgstr "Vzhľad tieňa okolo šipky"
#: gtk/gtkaspectframe.c:111
#: ../gtk/gtkaspectframe.c:111
msgid "Horizontal Alignment"
msgstr "Horizontálne zarovnanie"
#: gtk/gtkaspectframe.c:112
#: ../gtk/gtkaspectframe.c:112
msgid "X alignment of the child"
msgstr "X zarovnanie potomka"
#: gtk/gtkaspectframe.c:118
#: ../gtk/gtkaspectframe.c:118
msgid "Vertical Alignment"
msgstr "Vertikálne zarovnanie"
#: gtk/gtkaspectframe.c:119
#: ../gtk/gtkaspectframe.c:119
msgid "Y alignment of the child"
msgstr "Y zarovnanie potomka"
#: gtk/gtkaspectframe.c:125
#: ../gtk/gtkaspectframe.c:125
msgid "Ratio"
msgstr "Pomer"
#: gtk/gtkaspectframe.c:126
#: ../gtk/gtkaspectframe.c:126
msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
msgstr "Pomer strán v prípade, že obey_child je FALSE"
#: gtk/gtkaspectframe.c:132
#: ../gtk/gtkaspectframe.c:132
msgid "Obey child"
msgstr "Sledovať potomka"
#: gtk/gtkaspectframe.c:133
#: ../gtk/gtkaspectframe.c:133
msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
msgstr "Vynútiť, aby pomer strán odpovedal rámu potomka"
#: gtk/gtkbbox.c:121
#: ../gtk/gtkbbox.c:121
msgid "Minimum child width"
msgstr "Minimálna šírka potomka"
#: gtk/gtkbbox.c:122
#: ../gtk/gtkbbox.c:122
msgid "Minimum width of buttons inside the box"
msgstr "Minimálna šírka tlačidiel v boxe"
#: gtk/gtkbbox.c:130
#: ../gtk/gtkbbox.c:130
msgid "Minimum child height"
msgstr "Minimálna výška potomka"
#: gtk/gtkbbox.c:131
#: ../gtk/gtkbbox.c:131
msgid "Minimum height of buttons inside the box"
msgstr "Minimálna výška tlačidiel v boxe"
#: gtk/gtkbbox.c:139