Commit d22df32c authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac Committed by Miloslav Trmac
Browse files

Updated Czech translation.

2004-12-01  Miloslav Trmac  <mitr@volny.cz>

	* cs.po: Updated Czech translation.
parent b00ab025
2004-12-01 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2004-11-30 Dwayne Bailey <dwayne@translate.org.za>
* nso.po: Added Northern Sotho translation by
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-11-24 12:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-24 13:04+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-12-01 14:10+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-12-01 19:44+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <bukm@centrum.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -94,6 +94,14 @@ msgstr "Implicitní displej"
msgid "The default display for GDK"
msgstr "Implicitní displej pro GDK"
#: gdk/gdkpango.c:574 gtk/gtkinvisible.c:116 gtk/gtkwindow.c:574
msgid "Screen"
msgstr "Obrazovka"
#: gdk/gdkpango.c:575
msgid "the GdkScreen for the renderer"
msgstr "GdkScreen pro vykreslovač"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:195
msgid "Program name"
msgstr "Název programu"
......@@ -1066,19 +1074,19 @@ msgstr "Režim jednoho odstavce"
msgid "Whether or not to keep all text in a single paragraph"
msgstr "Jestli udržovat všechen text v jednom odstavci"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:237 gtk/gtkcellview.c:180 gtk/gtktexttag.c:207
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:237 gtk/gtkcellview.c:181 gtk/gtktexttag.c:207
msgid "Background color name"
msgstr "Název barvy pozadí"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:238 gtk/gtkcellview.c:181 gtk/gtktexttag.c:208
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:238 gtk/gtkcellview.c:182 gtk/gtktexttag.c:208
msgid "Background color as a string"
msgstr "Barva pozadí jako řetězec"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:245 gtk/gtkcellview.c:187 gtk/gtktexttag.c:215
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:245 gtk/gtkcellview.c:188 gtk/gtktexttag.c:215
msgid "Background color"
msgstr "Barva pozadí"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:246 gtk/gtkcellview.c:188
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:246 gtk/gtkcellview.c:189
msgid "Background color as a GdkColor"
msgstr "Barva pozadí jako GdkColor"
......@@ -1221,11 +1229,11 @@ msgstr ""
"Preferované místo, kde zkrátit řetězec, pokud vykreslovač buňky nemá dost "
"místa na zobrazení celého řetězce, pokud vůbec nečeho"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:418 gtk/gtkcellview.c:195 gtk/gtktexttag.c:510
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:418 gtk/gtkcellview.c:196 gtk/gtktexttag.c:510
msgid "Background set"
msgstr "Pozadí nastaveno"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:419 gtk/gtkcellview.c:196 gtk/gtktexttag.c:511
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:419 gtk/gtkcellview.c:197 gtk/gtktexttag.c:511
msgid "Whether this tag affects the background color"
msgstr "Jestli tento tag ovlivňuje barvu pozadí"
......@@ -1389,8 +1397,7 @@ msgstr "Mezera okolo indikátoru"
msgid "Spacing around check or radio indicator"
msgstr "Mezera okolo zaškrtnutí nebo indikátoru přepínače"
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:118 gtk/gtkfilechooserbutton.c:282
#: gtk/gtktogglebutton.c:134
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:118 gtk/gtktogglebutton.c:134
msgid "Active"
msgstr "Aktivní"
......@@ -1422,7 +1429,7 @@ msgstr "Používat alfu"
msgid "Whether or not to give the color an alpha value"
msgstr "Jestli dát barvě hodnotu alfa"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:218 gtk/gtkfilechooserbutton.c:266
#: gtk/gtkcolorbutton.c:218 gtk/gtkfilechooserbutton.c:238
#: gtk/gtkfontbutton.c:176 gtk/gtktreeviewcolumn.c:298
msgid "Title"
msgstr "Titulek"
......@@ -1431,7 +1438,7 @@ msgstr "Titulek"
msgid "The title of the color selection dialog"
msgstr "Titulek dialogu výběru barvy"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:233 gtk/gtkcolorsel.c:1782
#: gtk/gtkcolorbutton.c:233 gtk/gtkcolorsel.c:1839
msgid "Current Color"
msgstr "Aktuální barva"
......@@ -1439,7 +1446,7 @@ msgstr "Aktuální barva"
msgid "The selected color"
msgstr "Vybraná barva"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:248 gtk/gtkcolorsel.c:1789
#: gtk/gtkcolorbutton.c:248 gtk/gtkcolorsel.c:1846
msgid "Current Alpha"
msgstr "Aktuální Alfa"
......@@ -1447,35 +1454,35 @@ msgstr "Aktuální Alfa"
msgid "The selected opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
msgstr "Vybraná hodnota krytí (0 zcela průhledné, 65535 zcela neprůhledné)"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1768
#: gtk/gtkcolorsel.c:1825
msgid "Has Opacity Control"
msgstr "Má ovládání stupně krytí"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1769
#: gtk/gtkcolorsel.c:1826
msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
msgstr "Jestli má prvek pro výběr barvy povolit nastavení stupně krytí"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1775
#: gtk/gtkcolorsel.c:1832
msgid "Has palette"
msgstr "Má paletu"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1776
#: gtk/gtkcolorsel.c:1833
msgid "Whether a palette should be used"
msgstr "Jestli má být použita paleta"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1783
#: gtk/gtkcolorsel.c:1840
msgid "The current color"
msgstr "Aktuální barva"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1790
#: gtk/gtkcolorsel.c:1847
msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
msgstr "Aktuální hodnota krytí (0 zcela průhledné, 65535 zcela neprůhledné)"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1804
#: gtk/gtkcolorsel.c:1861
msgid "Custom palette"
msgstr "Vlastní paleta"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1805
#: gtk/gtkcolorsel.c:1862
msgid "Palette to use in the color selector"
msgstr "Paleta použitá v prvku pro výběr barev"
......@@ -1976,27 +1983,23 @@ msgstr "Zobrazovat skryté"
msgid "Whether the hidden files and folders should be displayed"
msgstr "Jestli mají být zobrazovány skryté soubory a adresáře"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:251
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:223
msgid "Dialog"
msgstr "Dialog"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:252
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:224
msgid "The file chooser dialog to use."
msgstr "Dialog výběru souborů, který používat."
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:267
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:239
msgid "The title of the file chooser dialog."
msgstr "Titulek dialogu výběru souborů."
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:283
msgid "Whether the browse dialog is visible or not."
msgstr "Jestli je dialog procházení viditelný."
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:295
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:252
msgid "Width In Characters"
msgstr "Šířka ve znacích"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:296
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:253
msgid "The desired width of the button widget, in characters."
msgstr "Požadovaná šířka widgetu tlačítka ve znacích."
......@@ -2347,10 +2350,6 @@ msgstr "Zobrazovat v menu obrázky"
msgid "Whether images should be shown in menus"
msgstr "Jestli se mají v menu zobrazovat obrázky"
#: gtk/gtkinvisible.c:116 gtk/gtkwindow.c:574
msgid "Screen"
msgstr "Obrazovka"
#: gtk/gtkinvisible.c:117 gtk/gtkwindow.c:575
msgid "The screen where this window will be displayed"
msgstr "Obrazovka, kde se toto okno zobrazí"
......@@ -4827,6 +4826,9 @@ msgstr "Styl stavu IM"
msgid "How to draw the input method statusbar"
msgstr "Jak kreslit stavovou lištu vstupní metody"
#~ msgid "Whether the browse dialog is visible or not."
#~ msgstr "Jestli je dialog procházení viditelný."
#~ msgid "Folder Mode"
#~ msgstr "Režim adresáře"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment