Commit cc30d28d authored by Laurent Dhima's avatar Laurent Dhima Committed by Laurent Dhima
Browse files

Updated Albanian translation.

2004-11-01  Laurent Dhima  <laurenti@alblinux.net>

	* sq.po: Updated Albanian translation.
parent 5675f113
2004-11-01 Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>
* sq.po: Updated Albanian translation.
2004-11-01 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
......
......@@ -9,13 +9,13 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+-properties HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-10-27 16:36-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-10-22 10:22+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-11-01 05:17+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-01 10:50+0100\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:102
msgid "Number of Channels"
......@@ -194,13 +194,12 @@ msgstr ""
"vendoset gtk_window_get_default_icon_list()"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:280
#, fuzzy
msgid "Logo Icon Name"
msgstr "Emri i ikonës"
msgstr "Emri i ikonës së stemës"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:281
msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
msgstr ""
msgstr "Një ikonë me emër për tu përdorur si stemë e dritares së dialogut të informacioneve."
#: gtk/gtkaboutdialog.c:288
msgid "Link Color"
......@@ -954,30 +953,29 @@ msgstr "Rregullimi i sfondit të kutisë"
msgid "Whether this tag affects the cell background color"
msgstr "Nëse ky tag ndikon apo jo tek ngjyrat e sfondit të kutive"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:89
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:88
msgid "Model"
msgstr "Modeli"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:90
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:89
msgid "The model containing the possible values for the combo box"
msgstr "Modeli që përmban vlerat e mundëshme të kutisë së kombinuar"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:108 gtk/gtkcomboboxentry.c:114
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:106 gtk/gtkcomboboxentry.c:114
msgid "Text Column"
msgstr "Kollona teksti"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:109 gtk/gtkcomboboxentry.c:115
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:107 gtk/gtkcomboboxentry.c:115
msgid "A column in the data source model to get the strings from"
msgstr "Kolona tek modeli i buruesit të të dhënave nga do të merren vlerat"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:127
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:124
msgid "Has Entry"
msgstr "Ka zë"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:128
#, c-format
msgid "If %FALSE, don't allow to enter strings other than the chosen ones"
msgstr "Nëse %FALSE, nuk lejon shtimin e vlera me përjashtim të së zgjedhurës"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:125
msgid "If FALSE, don't allow to enter strings other than the chosen ones"
msgstr "Nëse FALSE, nuk lejon shtimin e vlera me përjashtim të së zgjedhurës"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:136
msgid "Pixbuf Object"
......@@ -1032,7 +1030,7 @@ msgid "Value of the progress bar"
msgstr "Vlera e shtyllës së përparimit"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:133 gtk/gtkcellrenderertext.c:204
#: gtk/gtkentry.c:573 gtk/gtkprogressbar.c:219
#: gtk/gtkentry.c:573 gtk/gtkprogressbar.c:220
msgid "Text"
msgstr "Teksti"
......@@ -1212,7 +1210,7 @@ msgstr ""
"ndihmëz kur shfaq tekstin. Nëse nuk e kuptoni këtë parametër, ka mundësi të "
"mos keni nevojë për të"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:407 gtk/gtklabel.c:413
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:407 gtk/gtklabel.c:413 gtk/gtkprogressbar.c:242
msgid "Ellipsize"
msgstr "Sfazimi"
......@@ -1805,44 +1803,44 @@ msgstr "Zgjidh në fokus"
msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused"
msgstr "Nëse të zgjidhen përmbajtjet e një zëri kur ky fokusohet"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:273
#: gtk/gtkentrycompletion.c:272
msgid "Completion Model"
msgstr "Modeli i plotësimit"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:274
#: gtk/gtkentrycompletion.c:273
msgid "The model to find matches in"
msgstr "Modeli për gjetje përputhjesh në"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:280
#: gtk/gtkentrycompletion.c:279
msgid "Minimum Key Length"
msgstr "Gjatësia më e Vogël e Kyçit"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:281
#: gtk/gtkentrycompletion.c:280
msgid "Minimum length of the search key in order to look up matches"
msgstr ""
"Gjatësia më e vogël e kyçit të kërkimit që të mund të kërkohen përputhje"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:296 gtk/gtkiconview.c:361
#: gtk/gtkentrycompletion.c:295 gtk/gtkiconview.c:361
msgid "Text column"
msgstr "Kollona tekstit"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:297
#: gtk/gtkentrycompletion.c:296
msgid "The column of the model containing the strings."
msgstr "Kollona e modelit që përmban vlerat."
#: gtk/gtkentrycompletion.c:315
#: gtk/gtkentrycompletion.c:313
msgid "Inline completion"
msgstr "Plotësimi direkt"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:316
#: gtk/gtkentrycompletion.c:314
msgid "Whether the common prefix should be inserted automatically"
msgstr "Nëse prefiksi i zakonshëm duhet shtuar automatikisht"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:330
#: gtk/gtkentrycompletion.c:328
msgid "Popup completion"
msgstr "Plotësimi popup"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:331
#: gtk/gtkentrycompletion.c:329
msgid "Whether the completions should be shown in a popup window"
msgstr "Nëse plotësimet duhen shfaqur tek një dritare popup"
......@@ -2017,13 +2015,12 @@ msgid "Whether the browse dialog is visible or not."
msgstr "Nëse dritarja e dialogut të shfletimit duhet të jetë e dukshme apo jo."
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:262
#, fuzzy
msgid "Width In Characters"
msgstr "Gjerësia në karaktere"
msgstr "Gjerësia llogaritur në gërma"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:263
msgid "The desired width of the button widget, in characters."
msgstr ""
msgstr "Gjerësia e dëshiruar e pulsantit, në gërma."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:589
msgid "Default file chooser backend"
......@@ -2248,7 +2245,7 @@ msgstr "Modeli i paraqitjes së ikonës"
msgid "The model for the icon view"
msgstr "Modeli për paraqitjen me ikona"
#: gtk/gtkiconview.c:397 gtk/gtkprogressbar.c:151 gtk/gtktoolbar.c:507
#: gtk/gtkiconview.c:397 gtk/gtkprogressbar.c:152 gtk/gtktoolbar.c:507
msgid "Orientation"
msgstr "Orientimi"
......@@ -2327,21 +2324,18 @@ msgid "Icon size"
msgstr "Madhësia e ikonës"
#: gtk/gtkimage.c:216
#, fuzzy
msgid "Symbolic size to use for stock icon, icon set or named icon"
msgstr ""
"Madhësia që duhet përdorur për ikonat stok apo për bashkësinë e ikonave"
"Madhësi simbolike që duhet përdorur për ikonat e stock apo për ikonat me emër"
#: gtk/gtkimage.c:232
#, fuzzy
msgid "Pixel size"
msgstr "Pixels"
msgstr "Madhësia e pixel"
#: gtk/gtkimage.c:233
#, fuzzy
msgid "Pixel size to use for named icon"
msgstr ""
"Madhësia që duhet përdorur për ikonat në stok apo për bashkësinë e ikonave"
"Madhësia e pixel që duhet përdorur për ikonat me emër"
#: gtk/gtkimage.c:241
msgid "Animation"
......@@ -2356,9 +2350,8 @@ msgid "Icon Name"
msgstr "Emri i ikonës"
#: gtk/gtkimage.c:258
#, fuzzy
msgid "The name of the icon from the icon theme"
msgstr "Emri i gërmave të zgjedhura"
msgstr "Emri i ikonës nga tema e ikonës"
#: gtk/gtkimage.c:265
msgid "Storage type"
......@@ -2468,13 +2461,12 @@ msgstr ""
"mjaftueshme për të shfaqur tekstin e plotë"
#: gtk/gtklabel.c:431
#, fuzzy
msgid "Width In Chararacters"
msgstr "Gjerësia në karaktere"
msgstr "Gjerësia në gërma"
#: gtk/gtklabel.c:432
msgid "The desired width of the label, in characters"
msgstr ""
msgstr "Gjerësia e dëshiruar e etiketës, në gërma"
#: gtk/gtklayout.c:635 gtk/gtkviewport.c:136
msgid "Horizontal adjustment"
......@@ -2982,40 +2974,40 @@ msgstr ""
"Një numër nga 0.0 në 1.0 që përcakton drejtimin vertikal të tekstit në "
"\"widget\"-in në rrugë e sipër"
#: gtk/gtkprogressbar.c:143 gtk/gtkrange.c:334 gtk/gtkspinbutton.c:242
#: gtk/gtkprogressbar.c:144 gtk/gtkrange.c:334 gtk/gtkspinbutton.c:242
msgid "Adjustment"
msgstr "Përshtatja"
#: gtk/gtkprogressbar.c:144
#: gtk/gtkprogressbar.c:145
msgid "The GtkAdjustment connected to the progress bar (Deprecated)"
msgstr ""
"Widget GtkAdjustment i lidhur me shtyllën e progresit (nuk përdoret më)"
#: gtk/gtkprogressbar.c:152
#: gtk/gtkprogressbar.c:153
msgid "Orientation and growth direction of the progress bar"
msgstr "Orientimi dhe drejtimi në rritje në shtyllën e përparimit"
#: gtk/gtkprogressbar.c:160
#: gtk/gtkprogressbar.c:161
msgid "Bar style"
msgstr "Stili i kollonës"
#: gtk/gtkprogressbar.c:161
#: gtk/gtkprogressbar.c:162
msgid "Specifies the visual style of the bar in percentage mode (Deprecated)"
msgstr "Përcakton stilin pamor të kollonës në mënyrën përqindje (E papëlqyer)"
#: gtk/gtkprogressbar.c:169
#: gtk/gtkprogressbar.c:170
msgid "Activity Step"
msgstr "Hap Veprimi"
#: gtk/gtkprogressbar.c:170
#: gtk/gtkprogressbar.c:171
msgid "The increment used for each iteration in activity mode (Deprecated)"
msgstr "Rritja e përdorur për çdo ripërsëritje në mënyrën veprim (E papëlqyer)"
#: gtk/gtkprogressbar.c:179
#: gtk/gtkprogressbar.c:180
msgid "Activity Blocks"
msgstr "Blloqe Veprimi"
#: gtk/gtkprogressbar.c:180
#: gtk/gtkprogressbar.c:181
msgid ""
"The number of blocks which can fit in the progress bar area in activity mode "
"(Deprecated)"
......@@ -3023,11 +3015,11 @@ msgstr ""
"Numër blloqesh që mund të hyjnë në zonën e kollonës së përparimit në mënyrën "
"veprim (E papëlqyer)"
#: gtk/gtkprogressbar.c:189
#: gtk/gtkprogressbar.c:190
msgid "Discrete Blocks"
msgstr "Blloqe të Dallueshëm"
#: gtk/gtkprogressbar.c:190
#: gtk/gtkprogressbar.c:191
msgid ""
"The number of discrete blocks in a progress bar (when shown in the discrete "
"style)"
......@@ -3035,28 +3027,36 @@ msgstr ""
"Numri i blloqeve të dallueshëm në një shtyllë përparimi (kur tregohen në "
"stil dallueshëm)"
#: gtk/gtkprogressbar.c:199
#: gtk/gtkprogressbar.c:200
msgid "Fraction"
msgstr "Fraksioni"
#: gtk/gtkprogressbar.c:200
#: gtk/gtkprogressbar.c:201
msgid "The fraction of total work that has been completed"
msgstr "Pjesa e punës së plotë që është përmbushur"
#: gtk/gtkprogressbar.c:209
#: gtk/gtkprogressbar.c:210
msgid "Pulse Step"
msgstr "Hap Pulsimi"
#: gtk/gtkprogressbar.c:210
#: gtk/gtkprogressbar.c:211
msgid "The fraction of total progress to move the bouncing block when pulsed"
msgstr ""
"Pjesë e përparimit të plotë me të cilën të zhvendosen blloqet kërcyes kur "
"pulsojnë"
#: gtk/gtkprogressbar.c:220
#: gtk/gtkprogressbar.c:221
msgid "Text to be displayed in the progress bar"
msgstr "Tekst për t'u shfaqur në shtyllën e përparimit"
#: gtk/gtkprogressbar.c:243
msgid ""
"The preferred place to ellipsize the string, if the progressbar does not "
"have enough room to display the entire string, if at all"
msgstr ""
"Vendi i preferuar ku do të sfazohet teksti, nëse shtylla e progresit nuk ka hapësirë të "
"mjaftueshme për të shfaqur tekstin e plotë"
#: gtk/gtkradioaction.c:139
msgid "The value"
msgstr "Vlera"
......@@ -3478,12 +3478,11 @@ msgstr ""
#: gtk/gtksettings.c:432
msgid "Alternative button order"
msgstr ""
msgstr "Rreshtimi i pulsantëve alternativë"
#: gtk/gtksettings.c:433
#, fuzzy
msgid "Whether buttons in dialogs should use the alternative button order"
msgstr "Nëse duhen apo jo treguar ikonat rezervë në butonë"
msgstr "Nëse pulsantët në dialogë duhet të përdorin pulsantin e rreshtimit alternativ"
#: gtk/gtksizegroup.c:243
msgid "Mode"
......@@ -4921,3 +4920,4 @@ msgstr "Gjendja e stilit IM"
#: modules/input/gtkimcontextxim.c:340
msgid "How to draw the input method statusbar"
msgstr "Tregon si duhet shfaqur metod e input e panelit të gjendjes"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment