Commit b87a9004 authored by Artur Flinta's avatar Artur Flinta Committed by Artur Flinta
Browse files

Updated Polish translation by GNOME PL Team.

2005-01-10  Artur Flinta  <aflinta@cvs.gnome.org>

	* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
parent 158627a9
2005-01-10 Artur Flinta <aflinta@cvs.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
2005-01-09 Takeshi AIHANA <aihana@gnome.gr.jp>
* ja.po: Updated Japanese translation.
......
# Copyright (C) 2001-2003 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2001-2005 Free Software Foundation, Inc.
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aktualną wersję tego pliku możesz odnaleźć w repozytorium cvs.gnome.pl
# (:pserver:anonymous@cvs.gnome.pl:/gnomepl, puste hasło)
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas na adres:
# translators@gnome.pl
# translators@gnomepl.org
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-08 02:01-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-10 21:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-11-14 17:38+0100\n"
"Last-Translator: Gnome PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Last-Translator: Gnome PL Team <translators@gnomepl.org>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -97,127 +97,125 @@ msgid "Screen"
msgstr "Ekran"
#: gdk/gdkpango.c:575
#, fuzzy
msgid "the GdkScreen for the renderer"
msgstr "Model dla widoku drzewa"
msgstr "GdkScreen dla elementu rendereującego"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:195
#, fuzzy
msgid "Program name"
msgstr "Nazwa znacznika"
msgstr "Nazwa programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:196
msgid ""
"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
"g_get_application_name()"
msgstr ""
"Nazwa programu. Jeżeli nie jest ustawiona, domyślnie zostanie użyta funkcja "
"g_get_application_name()"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:210
msgid "Program version"
msgstr ""
msgstr "Wersja programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:211
#, fuzzy
msgid "The version of the program"
msgstr "Ułożenie paska narzędziowego"
msgstr "Wersja programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:225
msgid "Copyright string"
msgstr ""
msgstr "Prawa autorskie"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:226
msgid "Copyright information for the program"
msgstr ""
msgstr "Informacje o prawach autorskich programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:243
#, fuzzy
msgid "Comments string"
msgstr "Odstępy kolumnowe"
msgstr "Ciąg opisowy"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:244
msgid "Comments about the program"
msgstr ""
msgstr "Opis programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:276
msgid "Website URL"
msgstr ""
msgstr "Adres strony domowej"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:277
msgid "The URL for the link to the website of the program"
msgstr ""
msgstr "Adres URL odnośnika do strony domowej programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:293
#, fuzzy
msgid "Website label"
msgstr "Użycie rozmiaru w etykiecie"
msgstr "Etykieta strony domowej"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:294
msgid ""
"The label for the link to the website of the program. If this is not set, it "
"defaults to the URL"
msgstr ""
"Etykieta odnośnika do strony domowej programu. Jeżeli nie jest ustawiona, "
"domyślnie przedstawia adres URL"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:310
msgid "Authors"
msgstr ""
msgstr "Autorzy"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:311
#, fuzzy
msgid "List of authors of the program"
msgstr "Ułożenie paska narzędziowego"
msgstr "Lista autorów programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:327
msgid "Documenters"
msgstr ""
msgstr "Autorzy dokumentacji"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:328
msgid "List of people documenting the program"
msgstr ""
msgstr "Lista osób tworzących dokumentację programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:344
msgid "Artists"
msgstr ""
msgstr "Artyści"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:345
msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
msgstr ""
msgstr "Lista osób współpracujących przy tworzeniu szaty graficznej programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:362
msgid "Translator credits"
msgstr ""
msgstr "Zasługi tłumaczy"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:363
msgid ""
"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
msgstr ""
msgstr "Zasługi tłumaczy. Ten ciąg powinien zostać oznaczony do tłumaczenia"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:378
msgid "Logo"
msgstr ""
msgstr "Logo"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:379
msgid ""
"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
msgstr ""
"Logo do okna z informacją o programie. Jeżeli nie jest ustawione, domyślnie "
"przyjmuje wartość gtk_window_get_default_icon_list()"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:394
#, fuzzy
msgid "Logo Icon Name"
msgstr "Nazwa czcionki"
msgstr "Nazwa ikony logo"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:395
msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
msgstr ""
msgstr "Ikona używana jako logo w oknie z informacją o programie."
#: gtk/gtkaboutdialog.c:402
#, fuzzy
msgid "Link Color"
msgstr "Bieżący kolor"
msgstr "Kolor odnośnika"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:403
msgid "Color of hyperlinks"
msgstr ""
msgstr "Kolor hyperodnośników"
#: gtk/gtkaccellabel.c:139
msgid "Accelerator Closure"
......@@ -291,19 +289,17 @@ msgstr ""
"jest ułożony poziomo."
#: gtk/gtkaction.c:250
#, fuzzy
msgid "Visible when overflown"
msgstr "Widoczny gdy pionowy"
msgstr "Widoczny gdy przepełniony"
# j.w.
#: gtk/gtkaction.c:251
#, fuzzy
msgid ""
"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
"overflow menu."
msgstr ""
"Po ustawieniu wartości prawda, pośredniki pustego menu dla tej operacji będą "
"ukrywane."
"Jeżeli ustawione, pośredniki elementu tej operacji będą przedstawione w menu "
"przepełnionego paska narzędziowego."
#: gtk/gtkaction.c:258 gtk/gtktoolitem.c:166
msgid "Visible when vertical"
......@@ -756,9 +752,8 @@ msgid "Image widget"
msgstr "Widget obrazu"
#: gtk/gtkbutton.c:307
#, fuzzy
msgid "Child widget to appear next to the button text"
msgstr "Widget potomny, występujący po napisie pozycji menu"
msgstr "Widget potomny, występujący po napisie przycisku"
#: gtk/gtkbutton.c:373
msgid "Default Spacing"
......@@ -803,15 +798,16 @@ msgstr ""
"kiedy przycisk jest wyciskany."
#: gtk/gtkbutton.c:411
#, fuzzy
msgid "Displace focus"
msgstr "Skupianie"
msgstr "Skupianie rozmieszczenia"
#: gtk/gtkbutton.c:412
msgid ""
"Whether the child_displacement_x/_y properties should also affect the focus "
"rectangle"
msgstr ""
"Określa, czy właściwości child_displacement_x/_y powinny również mieć wpływ "
"na prostokąt skupienia"
#: gtk/gtkbutton.c:417
msgid "Show button images"
......@@ -870,10 +866,8 @@ msgid "No Month Change"
msgstr "Bez zmiany miesiąca"
#: gtk/gtkcalendar.c:527
#, fuzzy
msgid "If TRUE, the selected month cannot be changed"
msgstr ""
"Po ustawieniu wartości PRAWDA, wybrany miesiąc nie może zostać zmieniony"
msgstr "Jeżeli ustawione, wybrany miesiąc nie może zostać zmieniony"
#: gtk/gtkcalendar.c:541
msgid "Show Week Numbers"
......@@ -899,10 +893,10 @@ msgstr "Widoczna"
msgid "Display the cell"
msgstr "Wyświetlanie komórki"
# FIXME Co za syfiaste tłumaczenie
#: gtk/gtkcellrenderer.c:223
#, fuzzy
msgid "Display the cell sensitive"
msgstr "Wyświetlanie komórki"
msgstr "Wyświetlanie komórki czułej"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:230
msgid "xalign"
......@@ -993,14 +987,12 @@ msgid "Whether this tag affects the cell background color"
msgstr "Określa, czy ten znacznik wpływa na kolor tła komórki"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:88
#, fuzzy
msgid "Model"
msgstr "Tryb"
msgstr "Model"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:89
#, fuzzy
msgid "The model containing the possible values for the combo box"
msgstr "Model dla skrzynki typu combo"
msgstr "Model zawierający dopuszczalne wartości dla skrzynki typu combo"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:109 gtk/gtkcomboboxentry.c:114
msgid "Text Column"
......@@ -1012,11 +1004,11 @@ msgstr "Kolumna w modelu źródłowym danych, z której pobierane są napisy"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:127
msgid "Has Entry"
msgstr ""
msgstr "Posiada wejście"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:128
msgid "If FALSE, don't allow to enter strings other than the chosen ones"
msgstr ""
msgstr "Jeżeli nie ustawione, nie można wprowadzać innych ciągów niż wybrane"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:136
msgid "Pixbuf Object"
......@@ -1067,9 +1059,8 @@ msgid "Render detail to pass to the theme engine"
msgstr "Szczegółowość renderowania, przekazywana do mechanizmu motywu"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:116
#, fuzzy
msgid "Value of the progress bar"
msgstr "Napis wyświetlany na pasku postępu"
msgstr "Wartość paska postępu"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:133 gtk/gtkcellrenderertext.c:213
#: gtk/gtkentry.c:573 gtk/gtkprogressbar.c:220
......@@ -1077,9 +1068,8 @@ msgid "Text"
msgstr "Tekst"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:134
#, fuzzy
msgid "Text on the progress bar"
msgstr "Napis wyświetlany na pasku postępu"
msgstr "Tekst na pasku postępu"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:214
msgid "Text to render"
......@@ -1265,13 +1255,12 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:434 gtk/gtkfilechooserbutton.c:365
#: gtk/gtklabel.c:453
#, fuzzy
msgid "Width In Characters"
msgstr "Szerokość w znakach"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:435 gtk/gtklabel.c:454
msgid "The desired width of the label, in characters"
msgstr ""
msgstr "Żądana szerokość etykiety w znakach"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:447 gtk/gtkcellview.c:197 gtk/gtktexttag.c:510
msgid "Background set"
......@@ -1629,35 +1618,29 @@ msgid "Add tearoffs to menus"
msgstr "Dodawanie rozwijanych do menu"
#: gtk/gtkcombobox.c:655
#, fuzzy
msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
msgstr "Określa, czy zakładki powinny być tych samych rozmiarów"
msgstr "Określa, czy rozwijane menu powinny mieć element odłączania"
#: gtk/gtkcombobox.c:670 gtk/gtkentry.c:530
msgid "Has Frame"
msgstr "Z ramką"
#: gtk/gtkcombobox.c:671
#, fuzzy
msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
msgstr "Określa, czy może być zmieniany porządek kolumny względem innych."
msgstr "Określa, czy element typu combo box rysuje ramkę wokół potomka"
#: gtk/gtkcombobox.c:679
#, fuzzy
msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr ""
"Określa, czy przycisk otrzymuje skupienie po kliknięciu za pomocą myszy"
"Określa, czy element combo box przechwytuje skupienie po kliknięciu myszą"
#: gtk/gtkcombobox.c:685
msgid "Appears as list"
msgstr "Wygląd listy"
#: gtk/gtkcombobox.c:686
#, fuzzy
msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
msgstr ""
"Określa, czy rozwinięcie elementu skrzynki combo powinno wyglądać jak lista "
"zamiast menu"
msgstr "Określa, czy rowijne menu powinno wyglądać jak lista zamiast menu"
#: gtk/gtkcontainer.c:205
msgid "Resize mode"
......@@ -1857,13 +1840,12 @@ msgid "X align"
msgstr "Wyrównanie poziome"
#: gtk/gtkentry.c:590 gtk/gtkmisc.c:101
#, fuzzy
msgid ""
"The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
"layouts."
msgstr ""
"Wyrównanie poziome, od 0 (do lewej) do 1 (do prawej). Odwrócone dla układów "
"RTL (od prawej do lewej)"
"Wyrównanie poziome, od 0 (lewa) do 1 (prawa). Odwrócone dla układów RTL (od "
"prawej do lewej)."
#: gtk/gtkentry.c:828
msgid "Select on focus"
......@@ -1892,32 +1874,28 @@ msgid "Minimum length of the search key in order to look up matches"
msgstr "Minimalna długość klucza wyszukiwania w celu znalezienia dopasowań"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:295 gtk/gtkiconview.c:370
#, fuzzy
msgid "Text column"
msgstr "Kolumna tekstowa"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:296
#, fuzzy
msgid "The column of the model containing the strings."
msgstr "Kolumna w modelu źródłowym danych, z której pobierane są napisy"
msgstr "Kolumna modelu zawierająca napisy."
#: gtk/gtkentrycompletion.c:313
msgid "Inline completion"
msgstr ""
msgstr "Uzupełnianie w linii"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:314
#, fuzzy
msgid "Whether the common prefix should be inserted automatically"
msgstr "Określa, czy krawędź powinna być widoczna"
msgstr "Określa, czy popularne przedrostki powinny być wstawiane automatycznie"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:328
msgid "Popup completion"
msgstr ""
msgstr "Uzupełnianie wyskakujące"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:329
#, fuzzy
msgid "Whether the completions should be shown in a popup window"
msgstr "Określa, czy krawędź powinna być widoczna"
msgstr "Określa, czy uzupełnienia powinny być wyświetlane w wyskakującym oknie"
#: gtk/gtkeventbox.c:121
msgid "Visible Window"
......@@ -2074,20 +2052,19 @@ msgstr "Określa, czy powinny być wyświetlane ukryte pliki i foldery"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:336
msgid "Dialog"
msgstr ""
msgstr "Okno dialogowe"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:337
msgid "The file chooser dialog to use."
msgstr ""
msgstr "Wykorzystywane okno dialogowe wyboru plików."
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:352
#, fuzzy
msgid "The title of the file chooser dialog."
msgstr "Tytuł okna dialogowego wyboru czcionki"
msgstr "Tytuł okna dialogowego wyboru plików."
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:366
msgid "The desired width of the button widget, in characters."
msgstr ""
msgstr "Żądana szerokość widgetu przycisku (w znakach)."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:625
msgid "Default file chooser backend"
......@@ -2277,19 +2254,16 @@ msgstr ""
"handle_position"
#: gtk/gtkiconview.c:333
#, fuzzy
msgid "Selection mode"
msgstr "Granica zaznaczenia"
msgstr "Tryb zaznaczania"
#: gtk/gtkiconview.c:334
#, fuzzy
msgid "The selection mode"
msgstr "Wybrany rok"
msgstr "Tryb zaznaczania"
#: gtk/gtkiconview.c:352
#, fuzzy
msgid "Pixbuf column"
msgstr "Kolumna tekstowa"
msgstr ""
#: gtk/gtkiconview.c:353
msgid "Model column used to retrieve the icon pixbuf from"
......@@ -2602,7 +2576,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtklabel.c:513
#, fuzzy
msgid "Maximum Width In Characters"
msgstr "Szerokość w znakach"
msgstr "Maksymalna szerokość"
#: gtk/gtklabel.c:514
msgid "The desired maximum width of the label, in characters"
......@@ -4466,8 +4440,9 @@ msgstr ""
"wysokość"
#: gtk/gtktreeview.c:672
#, fuzzy
msgid "Hover Selection"
msgstr ""
msgstr "Granica zaznaczenia"
#: gtk/gtktreeview.c:673
#, fuzzy
......@@ -4482,10 +4457,9 @@ msgid "Hover Expand"
msgstr "Rozszerzanie"
#: gtk/gtktreeview.c:693
#, fuzzy
msgid ""
"Whether rows should be expanded/collapsed when the pointer moves over them"
msgstr "Określa czy okno powinno być dekorowane przez menedżera okien"
msgstr ""
#: gtk/gtktreeview.c:713
msgid "Vertical Separator Width"
......@@ -5098,22 +5072,6 @@ msgstr "Styl stanu metody wejściowej"
msgid "How to draw the input method statusbar"
msgstr "Sposób rysowania paska stanu metody wejściowej"
#, fuzzy
#~ msgid "Width In Chararacters"
#~ msgstr "Szerokość w znakach"
#, fuzzy
#~ msgid "Whether the browse dialog is visible or not."
#~ msgstr "Określa, czy widget jest widoczny"
#, fuzzy
#~ msgid "Row separator column"
#~ msgstr "Kolumna odstępów wierszowych"
#, fuzzy
#~ msgid "Boolean TreeModel column specifying which rows are separators"
#~ msgstr "Kolumna drzewiasta zawierająca wartości odstępów wierszowych"
#~ msgid "ComboBox appareance"
#~ msgstr "Wygląd skrzynki typu combo"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment