Commit 4229a1ee authored by Matthias Clasen's avatar Matthias Clasen
Browse files

*** empty log message ***

parent dcc9ab46
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -11,7 +11,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-10-27 12:09+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-10-27 16:36-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-10-27 13:47+0200\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <bukm@centrum.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
......@@ -2292,7 +2292,9 @@ msgstr "Velikost ikony"
#: gtk/gtkimage.c:216
msgid "Symbolic size to use for stock icon, icon set or named icon"
msgstr "Symbolická velikost, kterou používat pro standardní ikonu, skupinu ikon nebo pojmenovanou ikonu"
msgstr ""
"Symbolická velikost, kterou používat pro standardní ikonu, skupinu ikon nebo "
"pojmenovanou ikonu"
#: gtk/gtkimage.c:232
msgid "Pixel size"
......@@ -3231,11 +3233,11 @@ msgstr "Kreslit"
msgid "Whether the separator is drawn, or just blank"
msgstr "Jestli je oddělovač kresleny nebo prostě prázdný"
#: gtk/gtksettings.c:268
#: gtk/gtksettings.c:270
msgid "Double Click Time"
msgstr "Čas pro dvojité kliknutí"
#: gtk/gtksettings.c:269
#: gtk/gtksettings.c:271
msgid ""
"Maximum time allowed between two clicks for them to be considered a double "
"click (in milliseconds)"
......@@ -3243,11 +3245,11 @@ msgstr ""
"Maximální čas dovolený mezi dvěma kliknutími, aby byla považována za dvojité "
"kliknutí (v milisekundách)"
#: gtk/gtksettings.c:276
#: gtk/gtksettings.c:278
msgid "Double Click Distance"
msgstr "Vzdálenost pro dvojité kliknutí"
#: gtk/gtksettings.c:277
#: gtk/gtksettings.c:279
msgid ""
"Maximum distance allowed between two clicks for them to be considered a "
"double click (in pixels)"
......@@ -3255,27 +3257,27 @@ msgstr ""
"Maximální vzdálenost dovolený mezi dvěma kliknutími, aby byla považována za "
"dvojité kliknutí (v pixelech)"
#: gtk/gtksettings.c:284
#: gtk/gtksettings.c:286
msgid "Cursor Blink"
msgstr "Blikání kurzoru"
#: gtk/gtksettings.c:285
#: gtk/gtksettings.c:287
msgid "Whether the cursor should blink"
msgstr "Jestli by kurzor měl blikat"
#: gtk/gtksettings.c:292
#: gtk/gtksettings.c:294
msgid "Cursor Blink Time"
msgstr "Perioda blikání kurzoru"
#: gtk/gtksettings.c:293
#: gtk/gtksettings.c:295
msgid "Length of the cursor blink cycle, in milleseconds"
msgstr "Délka cyklu blikání kurzoru v milisekundách"
#: gtk/gtksettings.c:300
#: gtk/gtksettings.c:302
msgid "Split Cursor"
msgstr "Rozdělit kurzor"
#: gtk/gtksettings.c:301
#: gtk/gtksettings.c:303
msgid ""
"Whether two cursors should be displayed for mixed left-to-right and right-to-"
"left text"
......@@ -3283,116 +3285,116 @@ msgstr ""
"Jestli mají být zobrazovány dva kurzory v kombinovaném textu zleva doprava i "
"zprava doleva"
#: gtk/gtksettings.c:308
#: gtk/gtksettings.c:310
msgid "Theme Name"
msgstr "Název tématu"
#: gtk/gtksettings.c:309
#: gtk/gtksettings.c:311
msgid "Name of theme RC file to load"
msgstr "Název souboru RC tématu, které načíst"
#: gtk/gtksettings.c:316
#: gtk/gtksettings.c:318
msgid "Icon Theme Name"
msgstr "Název tématu ikon"
#: gtk/gtksettings.c:317
#: gtk/gtksettings.c:319
msgid "Name of icon theme to use"
msgstr "Název tématu ikon, které používat"
#: gtk/gtksettings.c:325
#: gtk/gtksettings.c:327
msgid "Key Theme Name"
msgstr "Název tématu kláves"
#: gtk/gtksettings.c:326
#: gtk/gtksettings.c:328
msgid "Name of key theme RC file to load"
msgstr "Název souboru RC tématu kláves, který načíst"
#: gtk/gtksettings.c:334
#: gtk/gtksettings.c:336
msgid "Menu bar accelerator"
msgstr "Akcelerátor lišty s menu"
#: gtk/gtksettings.c:335
#: gtk/gtksettings.c:337
msgid "Keybinding to activate the menu bar"
msgstr "Klávesová zkratka pro aktivaci lišty s menu"
#: gtk/gtksettings.c:343
#: gtk/gtksettings.c:345
msgid "Drag threshold"
msgstr "Práh táhnutí"
#: gtk/gtksettings.c:344
#: gtk/gtksettings.c:346
msgid "Number of pixels the cursor can move before dragging"
msgstr "Počet pixelů, o které se kurzor může posunout před táhnutím"
#: gtk/gtksettings.c:352
#: gtk/gtksettings.c:354
msgid "Font Name"
msgstr "Název písma"
#: gtk/gtksettings.c:353
#: gtk/gtksettings.c:355
msgid "Name of default font to use"
msgstr "Název implicitně používaného písma"
#: gtk/gtksettings.c:361
#: gtk/gtksettings.c:363
msgid "Icon Sizes"
msgstr "Velikosti ikon"
#: gtk/gtksettings.c:362
#: gtk/gtksettings.c:364
msgid "List of icon sizes (gtk-menu=16,16;gtk-button=20,20..."
msgstr "Seznam velikostí ikon (gtk-menu=16,16;gtk-button=20,20...)"
#: gtk/gtksettings.c:370
#: gtk/gtksettings.c:372
msgid "GTK Modules"
msgstr "Moduly GTK"
#: gtk/gtksettings.c:371
#: gtk/gtksettings.c:373
msgid "List of currently active GTK modules"
msgstr "Seznam momentálně aktivních modulů GTK"
#: gtk/gtksettings.c:380
#: gtk/gtksettings.c:382
msgid "Xft Antialias"
msgstr "Vyhlazování Xft"
#: gtk/gtksettings.c:381
#: gtk/gtksettings.c:383
msgid "Whether to antialias Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
msgstr "Jestli vyhlazovat písma Xft; 0=ne, 1=ano, -1=implicitní"
#: gtk/gtksettings.c:390
#: gtk/gtksettings.c:392
msgid "Xft Hinting"
msgstr "Hinting Xft"
#: gtk/gtksettings.c:391
#: gtk/gtksettings.c:393
msgid "Whether to hint Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
msgstr "Jestli hintovat písma Xft; 0=ne, 1=ano, -1=implicitní"
#: gtk/gtksettings.c:400
#: gtk/gtksettings.c:402
msgid "Xft Hint Style"
msgstr "Styl hintování Xft"
#: gtk/gtksettings.c:401
#: gtk/gtksettings.c:403
msgid "What degree of hinting to use; none, slight, medium, or full"
msgstr "Jakou úroveň hintování používat; none, slight, medium nebo full"
#: gtk/gtksettings.c:410
#: gtk/gtksettings.c:412
msgid "Xft RGBA"
msgstr "RGBA Xft"
#: gtk/gtksettings.c:411
#: gtk/gtksettings.c:413
msgid "Type of subpixel antialiasing; none, rgb, bgr, vrgb, vbgr"
msgstr "Typ popixelového vyhlazování; none, rgb, bgr, vrgb, vbgr"
#: gtk/gtksettings.c:420
#: gtk/gtksettings.c:422
msgid "Xft DPI"
msgstr "DPI Xft"
#: gtk/gtksettings.c:421
#: gtk/gtksettings.c:423
msgid "Resolution for Xft, in 1024 * dots/inch. -1 to use default value"
msgstr ""
"Rozlišení pro Xft v 1024 * bodů/palec, -1 pro použití implicitní hodnoty"
#: gtk/gtksettings.c:430
#: gtk/gtksettings.c:432
msgid "Alternative button order"
msgstr "Alternativní pořadí tlačítek"
#: gtk/gtksettings.c:431
#: gtk/gtksettings.c:433
msgid "Whether buttons in dialogs should use the alternative button order"
msgstr "Jestli tlačítka v dialozích mají používat alternativní pořadí tlačítek"
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment