vi.po 120 KB
Newer Older
1 2 3 4 5
# Vietnamese translation for GTK+.
# Copyright © 2006 Gnome i18n Project for Vietnamese.
# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@vnlinux.org>, 2002-2004.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2006.
# 
6
msgid ""
Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
7 8
msgstr ""
"Project-Id-Version: Gtk+\n"
Matthias Clasen's avatar
2.5.1  
Matthias Clasen committed
9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
10
"POT-Creation-Date: 2006-08-17 23:42-0400\n"
11
"PO-Revision-Date: 2006-05-27 18:10+0930\n"
12 13
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
14
"MIME-Version: 1.0\n"
15
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
16
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 18
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.6b36\n"
19

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
20
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:154 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:858
Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
21
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1113 tests/testfilechooser.c:218
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
22
#, c-format
23
msgid "Failed to open file '%s': %s"
24
msgstr "Lỗi mở tập tin « %s »': %s"
25

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
26
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:167 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:870
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
27
#, c-format
28
msgid "Image file '%s' contains no data"
29
msgstr "Tập tin ảnh « %s » không chứa dữ liệu nào"
30

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
31
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:209 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:907
Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
32
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1164 tests/testfilechooser.c:263
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
33
#, c-format
34 35
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
36
msgstr "Lỗi tải tập tin ảnh « %s »: không biết sao, có lẽ tập tin ảnh bị hỏng"
37

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
38
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:242
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
39
#, c-format
40 41 42
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
43 44
msgstr ""
"Lỗi tải tập tin hoạt cảnh « %s »: không biết sao, có lẽ tập tin hoạt cảnh bị "
45
"hỏng"
46

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
47
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:463
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
48
#, c-format
49
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
50
msgstr "Không thể tải mô-đun tải ảnh: %s: %s"
51

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
52
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:478
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
53
#, c-format
54 55 56
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
57 58
msgstr ""
"Mô-đun tải ảnh %s không xuất ra một giao diện thích hợp; có lẽ do từ một "
59
"phiên bản khác của GTK?"
60

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
61
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:647 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:699
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
62
#, c-format
63
msgid "Image type '%s' is not supported"
64
msgstr "Không hỗ trợ kiểu ảnh « %s »"
65

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
66
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:739
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
67
#, c-format
68
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
69
msgstr "Không thể nhận ra dạng thức tập tin ảnh cho tập tin « %s »"
70

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
71 72
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:747
#, c-format
73
msgid "Unrecognized image file format"
74
msgstr "Không nhận ra dạng thức tập tin ảnh"
75

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
76
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:916
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
77
#, c-format
78
msgid "Failed to load image '%s': %s"
79
msgstr "Lỗi tải tập tin ảnh « %s »: %s"
80

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
81
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1392
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
82
#, c-format
83
msgid "Error writing to image file: %s"
84
msgstr "Gặp lỗi khi ghi vào tập tin ảnh: %s"
85

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
86
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1438 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1569
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
87
#, c-format
88
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
89
msgstr "Bản xây dụng gdk-pixbuf này không hỗ trợ lưu dạng thức ảnh: %s"
90

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
91
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1472
Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
92
#, c-format
93
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
94
msgstr "Không đủ bộ nhớ để lưu tập tin ảnh vào khả năng gọi lại"
95

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
96
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1485
Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
97
#, c-format
98
msgid "Failed to open temporary file"
Nguyen Thai Ngoc Duy's avatar
Nguyen Thai Ngoc Duy committed
99
msgstr "Lỗi mở tập tin tạm"
100

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
101
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1511
Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
102
#, c-format
103
msgid "Failed to read from temporary file"
104
msgstr "Lỗi đọc từ tập tin tạm"
105

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
106
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1746
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
107
#, c-format
108
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
109
msgstr "Lỗi mở tập tin « %s » để ghi: %s"
110

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
111
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1771
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
112
#, c-format
113
msgid ""
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
114 115
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
116
msgstr "Lỗi đóng « %s » khi đang ghi ảnh, mọi dữ liệu có lẽ không được lưu: %s"
117

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
118
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1991 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2041
Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
119
#, c-format
120
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
121
msgstr "Không đủ bộ nhớ để lưu ảnh vào bộ đệm"
122

Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
123 124
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:321
#, fuzzy, c-format
125
msgid ""
Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
126
"Internal error: Image loader module '%s' failed to complete an operation, "
127
"but didn't give a reason for the failure"
Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
128 129
msgstr ""
"Lỗi nội tại: mô-đun tải ảnh « %s » đã không bắt đầu tải một ảnh nào đó, "
130
"nhưng không đưa ra một nguyên do"
131

Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
132 133 134 135 136
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:364
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
msgstr "Không hỗ trợ tải từ từ kiểu ảnh « %s »"

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
137 138
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
#, c-format
139
msgid "Image header corrupt"
140
msgstr "Phần đầu của ảnh bị hỏng"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
141

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
142 143
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
#, c-format
144
msgid "Image format unknown"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
145
msgstr "Không biết dạng thức ảnh"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
146

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
147 148
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:487
#, c-format
149
msgid "Image pixel data corrupt"
150
msgstr "Dữ liệu điểm ảnh của ảnh bị hỏng"
151

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
152
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:431
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
153
#, c-format
154 155
msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
156
msgstr[0] "lỗi cấp phát bộ đệm ảnh có kích thước %u byte"
157

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
158 159
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:244
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
160
msgid "Unexpected icon chunk in animation"
161
msgstr "Gặp đoạn biểu tượng bất thường trong hoạt cảnh"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
162

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
163 164
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:337
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
165
msgid "Unsupported animation type"
166
msgstr "Không hỗ trợ kiểu hoạt cảnh"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
167

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
168 169
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:348 gdk-pixbuf/io-ani.c:536
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
170
msgid "Invalid header in animation"
171
msgstr "Phần đầu không hợp lệ trong hoạt cảnh"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
172

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
173 174 175
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:358 gdk-pixbuf/io-ani.c:380 gdk-pixbuf/io-ani.c:439
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:458 gdk-pixbuf/io-ani.c:509 gdk-pixbuf/io-ani.c:581
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
176
msgid "Not enough memory to load animation"
177
msgstr "Không đủ bộ nhớ để tải hoạt cảnh"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
178

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
179 180
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:398 gdk-pixbuf/io-ani.c:415 gdk-pixbuf/io-ani.c:426
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
181
msgid "Malformed chunk in animation"
182
msgstr "Đoạn dạng sai trong hoạt cảnh"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
183

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
184
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:674
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
185
msgid "The ANI image format"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
186
msgstr "Dạng thức ảnh ANI"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
187

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
188 189 190
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:228 gdk-pixbuf/io-bmp.c:306 gdk-pixbuf/io-bmp.c:338
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:361 gdk-pixbuf/io-bmp.c:442
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
191
msgid "BMP image has bogus header data"
192
msgstr "Ảnh BMP có dữ liệu phần đầu giả"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
193

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
194 195
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:239 gdk-pixbuf/io-bmp.c:401
#, c-format
196
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
197
msgstr "Không đủ bộ nhớ để tải ảnh dạng bitmap"
198

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
199 200
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:287
#, c-format
201
msgid "BMP image has unsupported header size"
202
msgstr "Ảnh BMP có kích thước phần đầu không được hỗ trợ"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
203

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
204 205
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:325
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.6.1  
Matthias Clasen committed
206
msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
207
msgstr "Không thể nén ảnh BMP kiểu đầu xuống"
Matthias Clasen's avatar
2.6.1  
Matthias Clasen committed
208

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
209 210
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1203
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
211
msgid "Couldn't allocate memory for saving BMP file"
212
msgstr "Không thể cấp phát bộ nhớ để lưu tập tin BMP"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
213

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
214 215
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1244
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
216
msgid "Couldn't write to BMP file"
217
msgstr "Không thể ghi vào tập tin BMP"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
218

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
219
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1293
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
220
msgid "The BMP image format"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
221
msgstr "Dạng thức ảnh BMP"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
222

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
223
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:222
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
224
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
225
msgid "Failure reading GIF: %s"
226
msgstr "Lỗi đọc tập tin dạng GIF: %s"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
227

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
228 229
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:496 gdk-pixbuf/io-gif.c:1472 gdk-pixbuf/io-gif.c:1633
#, c-format
230
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
231 232
msgstr ""
"Tập tin GIF thiếu một vài dữ liệu (có lẽ tập tin đã bị cắt bớt bằng cách "
233
"nào?)"
234

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
235
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:505
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
236
#, c-format
237
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
238
msgstr "Lỗi nội tại trong bộ tải tập tin dạng GIF (%s)"
239

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
240 241
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:579
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
242
msgid "Stack overflow"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
243
msgstr "Tràn stack"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
244

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
245 246
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:639
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
247
msgid "GIF image loader cannot understand this image."
248
msgstr "Bộ tải tập tin GIF không thể hiểu ảnh này."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
249

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
250 251
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:668
#, c-format
252
msgid "Bad code encountered"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
253
msgstr "Phát hiện mã sai"
254

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
255 256
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:678
#, c-format
257
msgid "Circular table entry in GIF file"
258
msgstr "Mục nhập bảng kiểu tròn trong tập tin GIF"
259

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
260 261 262
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:866 gdk-pixbuf/io-gif.c:1459 gdk-pixbuf/io-gif.c:1506
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1621
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
263
msgid "Not enough memory to load GIF file"
264
msgstr "Không đủ bộ nhớ để tải tập tin dạng GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
265

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
266 267
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:951
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
268
msgid "Not enough memory to composite a frame in GIF file"
269
msgstr "Không đủ bộ nhớ để tạo một khung trong tập tin dạng GIF"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
270

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
271 272
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1123
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
273
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
274
msgstr "Tập tin GIF bị hỏng (dữ liệu nén LZW sai)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
275

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
276 277
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1173
#, c-format
278
msgid "File does not appear to be a GIF file"
279
msgstr "Tập tin này có vẻ không phải là tập tin dạng GIF"
280

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
281
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1185
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
282
#, c-format
283
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
284
msgstr "Không hỗ trợ phiên bản %s của dạng thức tập tin GIF"
285

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
286 287
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1294
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
288 289 290
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
291 292
msgstr ""
"Ảnh GIF không có bảng màu toàn cục, và có một khung bên trong không có bảng "
293
"màu cục bộ."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
294

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
295 296
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1528
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
297
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
298
msgstr "Ảnh GIF bị cắt bớt hoặc không hoàn chỉnh."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
299

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
300
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1680
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
301
msgid "The GIF image format"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
302
msgstr "Dạng thức ảnh GIF"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
303

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
304 305 306
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:219 gdk-pixbuf/io-ico.c:279 gdk-pixbuf/io-ico.c:348
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:411 gdk-pixbuf/io-ico.c:441
#, c-format
307
msgid "Not enough memory to load icon"
308
msgstr "Không đủ bộ nhớ để tải biểu tượng"
309

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
310 311
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:256 gdk-pixbuf/io-ico.c:269 gdk-pixbuf/io-ico.c:338
#, c-format
312
msgid "Invalid header in icon"
313
msgstr "Phần đầu không hợp lệ trong biểu tượng"
314

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
315 316
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:301
#, c-format
317
msgid "Icon has zero width"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
318
msgstr "Biểu tượng có bề rộng bằng không"
319

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
320 321
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:311
#, c-format
322
msgid "Icon has zero height"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
323
msgstr "Biểu tượng có bề cao bằng không"
324

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
325 326
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:363
#, c-format
327
msgid "Compressed icons are not supported"
328
msgstr "Không hỗ trợ biểu tượng đã nén"
329

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
330 331
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:396
#, c-format
332
msgid "Unsupported icon type"
333
msgstr "Không hỗ trợ kiểu biểu tượng này"
334

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
335 336
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:490
#, c-format
337
msgid "Not enough memory to load ICO file"
338
msgstr "Không đủ bộ nhớ để tải tập tin ICO"
339

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
340 341
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:955
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
342
msgid "Image too large to be saved as ICO"
343
msgstr "Ảnh quá lớn để lưu dạng ICO"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
344

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
345 346
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:966
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
347
msgid "Cursor hotspot outside image"
348
msgstr "Điểm nóng con trỏ nằm ngoài ảnh"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
349

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
350
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:989
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
351
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
352
msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
353
msgstr "Hỗ trợ độ sâu này cho tập tin ICO: %d"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
354

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
355
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1218
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
356
msgid "The ICO image format"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
357
msgstr "Dạng thức ảnh ICO"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
358

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
359
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:117
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
360
#, c-format
361
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
362
msgstr "Gặp lỗi khi thông dịch tập tin ảnh JPEG (%s)"
363

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
364 365
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:352
#, c-format
366 367 368
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
369 370
msgstr ""
"Không đủ bộ nhớ để tải ảnh, hãy thử thoát một vài ứng dụng để giải phóng bộ "
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
371
"nhớ"
372

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
373
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:386 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:588
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
374
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
375
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
376
msgstr "Không hỗ trợ vùng màu JPEG (%s)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
377

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
378 379 380
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:484 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:741 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:975
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:984
#, c-format
381
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
382
msgstr "Không thể cấp phát bộ nhớ để tải tập tin JPEG"
383

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
384
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:926
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
385
#, c-format
386 387 388
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
389 390
msgstr ""
"Hệ số chất lượng của JPEG phải nằm trong khoảng 0 và 100; không thể phân "
391
"tách giá trị « %s »."
392

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
393
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:941
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
394
#, c-format
395 396
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
397 398
msgstr ""
"Hệ số chất lượng của JPEG phải nằm trong khoảng 0 và 100; không chấp nhận "
399
"giá trị « %d »."
400

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
401
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1103
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
402
msgid "The JPEG image format"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
403
msgstr "Dạng thức ảnh JPEG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
404

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
405 406
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:191
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
407
msgid "Couldn't allocate memory for header"
408
msgstr "Không thể cấp phát bộ nhớ cho phần đầu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
409

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
410 411
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:206 gdk-pixbuf/io-pcx.c:566
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
412
msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
413
msgstr "Không thể cấp phát bộ nhớ cho bộ đệm ngữ cảnh"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
414

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
415 416
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:607
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
417
msgid "Image has invalid width and/or height"
418
msgstr "Ảnh có độ cao/rộng không hợp lệ"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
419

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
420 421
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:619 gdk-pixbuf/io-pcx.c:680
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
422
msgid "Image has unsupported bpp"
423
msgstr "Không hỗ trợ bpp trong ảnh này"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
424

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
425
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:624 gdk-pixbuf/io-pcx.c:632
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
426
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
427
msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
428
msgstr "Không hỗ trợ số mặt phẳng %d-bit trong ảnh này"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
429

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
430 431
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:648
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
432
msgid "Couldn't create new pixbuf"
433
msgstr "Không thể tạo bộ đệm điểm ảnh mới"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
434

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
435 436
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:656
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
437
msgid "Couldn't allocate memory for line data"
Nguyen Thai Ngoc Duy's avatar
Nguyen Thai Ngoc Duy committed
438
msgstr "Không thể cấp phát bộ nhớ cho dữ liệu dòng"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
439

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
440 441
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:663
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
442
msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
443
msgstr "Không thể cấp phát bộ nhớ cho dữ liệu trong bảng chọn"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
444

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
445 446
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:710
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
447
msgid "Didn't get all lines of PCX image"
448
msgstr "Chưa lấy mọi dòng của ảnh dạng PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
449

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
450 451
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:717
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
452
msgid "No palette found at end of PCX data"
453
msgstr "Không tìm thấy bảng chọn ở cuối dữ liệu PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
454

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
455
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:758
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
456
msgid "The PCX image format"
Nguyen Thai Ngoc Duy's avatar
Nguyen Thai Ngoc Duy committed
457
msgstr "Dạng thức ảnh PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
458

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
459 460
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
461
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
462
msgstr "Số bit trên một kênh của ảnh PNG không là hợp lệ."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
463

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
464 465
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
466
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
467
msgstr "Ảnh PNG đã được chuyển đổi có chiều rộng/cao bằng không."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
468

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
469 470
#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
471
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
472
msgstr "Số bit trên một kênh của ảnh PNG được chuyển đổi không bằng 8."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
473

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
474 475
#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
476
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
477
msgstr "Ảnh PNG được chuyển đổi không phải là RGB cũng như RGBA."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
478

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
479 480
#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
481
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
482 483
msgstr ""
"Ảnh PNG được chuyển đổi có số kênh không được hỗ trợ (phải bằng 3 hoặc 4)."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
484

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
485
#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
486
#, c-format
487
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
488
msgstr "Lỗi nghiêm trọng trong tập tin ảnh PNG: %s"
489

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
490 491
#: gdk-pixbuf/io-png.c:301
#, c-format
492
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
493
msgstr "Không đủ bộ nhớ để tải tập tin PNG"
494

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
495
#: gdk-pixbuf/io-png.c:618
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
496
#, c-format
497 498 499
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
500 501
msgstr ""
"Không đủ bộ nhớ để lưu một ảnh có kích thước %ld vào %ld; hãy thử thoát một "
502
"vài ứng dụng để giảm số lượng bộ nhớ được dùng"
503

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
504 505
#: gdk-pixbuf/io-png.c:669
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
506
msgid "Fatal error reading PNG image file"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
507
msgstr "Lỗi nghiêm trong khi đọc tập tin ảnh PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
508

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
509
#: gdk-pixbuf/io-png.c:718
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
510
#, c-format
511
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
512
msgstr "Lỗi nghiêm trọng khi đọc tập tin ảnh PNG: %s"
513

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
514 515
#: gdk-pixbuf/io-png.c:810
#, c-format
516
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
517
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
518
msgstr "Các khóa cho các đoạn PNG text phải có độ dài từ 1 đến 79 ký tự."
519

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
520 521
#: gdk-pixbuf/io-png.c:818
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
522
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
523
msgstr "Các khóa cho các đoạn PNG text phải là ký tự ASCII."
524

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
525
#: gdk-pixbuf/io-png.c:831
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
526
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
527 528 529
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%s' could not "
"be parsed."
Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
530 531
msgstr ""
"Mức nén PNG phải là giá trị nằm trong khoảng 0 và 9; không thể phân tách giá "
532
"trị « %s »."
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
533

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
534
#: gdk-pixbuf/io-png.c:843
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
535
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
536 537 538
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%d' is not "
"allowed."
Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
539 540
msgstr ""
"Mức nén PNG phải là giá trị nằm trong khoảng 0 và 9; không cho phép giá trị "
541
"« %d »."
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
542

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
543
#: gdk-pixbuf/io-png.c:883
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
544
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
545
msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
546 547
msgstr ""
"Không thể chuyển đổi giá trị của đoạn chữ PNG %s sang bộ ký tự ISO-8859-1."
548

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
549
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1026
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
550
msgid "The PNG image format"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
551
msgstr "Dạng thức ảnh PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
552

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
553 554
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:252
#, c-format
555
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
556
msgstr "Bộ tải ảnh PNM ngờ tìm một số nguyên, nhưng không tìm thấy"
557

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
558 559
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:284
#, c-format
560
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
561
msgstr "Tập tin PNM có byte khởi đầu không đúng"
562

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
563 564
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:314
#, c-format
565
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
566
msgstr "Tập tin PNM không phải là dạng thức con PNM được công nhận"
567

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
568 569
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:339
#, c-format
570
msgid "PNM file has an image width of 0"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
571
msgstr "Tập tin PNM chứa ảnh có chiều rộng bằng không"
572

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
573 574
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:360
#, c-format
575
msgid "PNM file has an image height of 0"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
576
msgstr "Tập tin PNM chứa ảnh có chiều cao bằng không"
577

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
578 579
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:383
#, c-format
580
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
581
msgstr "Giá trị màu tối đa trong tập tin PNM bằng không"
582

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
583 584
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:391
#, c-format
585
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
586
msgstr "Giá trị màu tối đa trong tập tin PNM quá lớn"
587

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
588 589
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:431 gdk-pixbuf/io-pnm.c:461 gdk-pixbuf/io-pnm.c:506
#, c-format
590
msgid "Raw PNM image type is invalid"
591
msgstr "Kiểu ảnh PNM thô không hợp lệ"
592

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
593 594
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:570 gdk-pixbuf/io-pnm.c:612
#, c-format
595
msgid "PNM image format is invalid"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
596
msgstr "Dạng thức ảnh PNM không hợp lệ"
597

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
598 599
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:671
#, c-format
600
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
601
msgstr "Bộ tải ảnh PNM không hỗ trợ dạng thức con này của PNM"
602

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
603 604
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:726
#, c-format
605
msgid "Premature end-of-file encountered"
Nguyen Thai Ngoc Duy's avatar
Nguyen Thai Ngoc Duy committed
606
msgstr "Gặp kết thúc tập tin quá sớm"
607

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
608 609
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:758 gdk-pixbuf/io-pnm.c:989
#, c-format
610
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
611 612
msgstr ""
"Dạng thức ảnh PNM thô cần một và chỉ một khoảng trắng trước dữ liệu mẫu"
613

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
614 615
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:785
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
616
msgid "Cannot allocate memory for loading PNM image"
617
msgstr "Không thể cấp phát bộ nhớ để tải ảnh PNM"
618

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
619 620
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:835
#, c-format
621
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
622
msgstr "Không đủ bộ nhớ để tải cấu trúc ngữ cảnh PNM"
623

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
624 625
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:886
#, c-format
626
msgid "Unexpected end of PNM image data"
Nguyen Thai Ngoc Duy's avatar
Nguyen Thai Ngoc Duy committed
627
msgstr "Gặp kết thúc bất ngờ trong dữ liệu ảnh PNM"
628

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
629 630
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1018
#, c-format
631
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
632
msgstr "Không đủ bộ nhớ để tải tập tin PNM"
633

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
634
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1098
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
635
msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
636
msgstr "Họ dạng thức ảnh PNM/PBM/PGM/PPM"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
637

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
638 639
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:126
#, c-format
640
msgid "RAS image has bogus header data"
641
msgstr "Ảnh RAS có dữ liệu phần đầu giả"
642

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
643 644
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:148
#, c-format
645
msgid "RAS image has unknown type"
646
msgstr "Không biết kiểu dạng thức ảnh RAS"
647

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
648 649
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:156
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
650
msgid "unsupported RAS image variation"
651
msgstr "Không hỗ trợ biến dạng ảnh RAS"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
652

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
653 654
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:171 gdk-pixbuf/io-ras.c:200
#, c-format
655
msgid "Not enough memory to load RAS image"
656
msgstr "Không đủ bộ nhớ để tải ảnh RAS"
657

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
658
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:543
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
659
msgid "The Sun raster image format"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
660
msgstr "Dạng thức ảnh raster Sun"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
661

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
662 663
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:154
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
664
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer struct"
665
msgstr "Không thể cấp phát bộ nhớ cho cấu trúc bộ đệm nhập/xuất (IOBuffer)"
666

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
667 668
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:173
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
669
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer data"
670
msgstr "Không thể cấp phát bộ nhớ cho dữ liệu bộ đệm nhập/xuất (IOBuffer)"
671

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
672 673
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:184
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
674
msgid "Cannot realloc IOBuffer data"
675
msgstr "Không thể tái cấp phát bộ nhớ cho dữ liệu bộ đệm nhập/xuất (IOBuffer)"
676

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
677 678
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:214
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
679
msgid "Cannot allocate temporary IOBuffer data"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
680
msgstr "Không thể cấp phát dữ liệu IOBuffer tạm thời"
681

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
682 683
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:348
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
684
msgid "Cannot allocate new pixbuf"
685
msgstr "Không thể cấp phát bộ đệm điểm ảnh mới"
686

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
687 688
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:685
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
689
msgid "Cannot allocate colormap structure"
690
msgstr "Không thể cấp phát cấu trúc bản đồ màu sắc"
691

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
692 693
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:692
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
694
msgid "Cannot allocate colormap entries"
695
msgstr "Không thể cấp phát các mục của bản đồ màu sắc"
696

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
697 698
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:714
#, c-format
699
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
700
msgstr "Các mục bản đồ màu sắc có độ sâu bit bất ngờ"
701

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
702 703
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:732
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
704
msgid "Cannot allocate TGA header memory"
705
msgstr "Không thể cấp phát bộ nhớ cho phần đầu TGA"
706

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
707 708
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:765
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
709
msgid "TGA image has invalid dimensions"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
710
msgstr "Ảnh TGA có kích thước không hợp lệ"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
711

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
712 713 714
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:771 gdk-pixbuf/io-tga.c:780 gdk-pixbuf/io-tga.c:790
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:800 gdk-pixbuf/io-tga.c:807
#, c-format
715
msgid "TGA image type not supported"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
716
msgstr "Không hỗ trợ kiểu ảnh TGA"
717

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
718 719
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:854
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
720
msgid "Cannot allocate memory for TGA context struct"
721
msgstr "Không thể cấp phát bộ nhớ cho cấu trúc ngữ cảnh TGA"
722

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
723 724
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:919
#, c-format
725
msgid "Excess data in file"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
726
msgstr "Dữ liệu thừa trong tập tin"
727

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
728
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:988
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
729
msgid "The Targa image format"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
730
msgstr "Dạng thức ảnh Targa/TGA"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
731

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
732
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:173
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
733
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
734
msgstr "Không thể lấy chiều rộng ảnh (tập tin TIFF sai)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
735

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
736
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:180
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
737
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
738
msgstr "Không thể lấy chiều cao ảnh (tập tin TIFF sai)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
739