Commit c4d19740 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič Committed by Administrator

Update Slovenian translation

parent 6fad7b9d
Pipeline #211652 passed with stage
in 8 minutes and 51 seconds
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: extensions-web master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: ykonotopov@gnome.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-11-25 19:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-20 17:20+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-03 09:21+0200\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: Poedit 2.3\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.1\n"
#: sweettooth/auth/forms.py:26 extensions-web-domain-django:1
msgid "Username or email"
......@@ -37,7 +37,7 @@ msgstr ""
#: sweettooth/auth/forms.py:48 extensions-web-domain-django:1
msgid "This value may contain only letters, numbers and @/./+/-/_ characters."
msgstr ""
msgstr "Vrednost lahko vsebuje le črke, številke, vezaj in znake @/./+/-/_."
#: sweettooth/auth/forms.py:50 extensions-web-domain-django:1
msgid "Email"
......@@ -45,7 +45,7 @@ msgstr "Elektronski naslov"
#: sweettooth/auth/forms.py:56 extensions-web-domain-django:1
msgid "You should not use email as username"
msgstr ""
msgstr "Za uporabniško ime ni priporočljivo uporabiti elektronskega naslova"
#: sweettooth/auth/templates/registration/login.html:23
#: sweettooth/auth/templates/registration/login_popup_form.html:14
......@@ -63,7 +63,7 @@ msgstr "Prijava"
#: sweettooth/auth/templates/registration/login_popup_form.html:17
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Don't have an account?"
msgstr "Še nimate računa za dostop?"
msgstr "Še nimate računa za dostop?"
#: sweettooth/auth/templates/registration/login.html:37
#: sweettooth/auth/templates/registration/login_popup_form.html:19
......@@ -88,6 +88,7 @@ msgid ""
"The token for the password reset is incorrect. Please check your link and "
"try again."
msgstr ""
"Žeton za ponastavitev gesla ni pravi. Preverite povezavo in poskusite znova."
#: sweettooth/auth/templates/registration/password_reset_confirm.html:8
#: sweettooth/auth/templates/registration/password_reset_form.html:7
......@@ -101,10 +102,12 @@ msgid ""
"Forgot your password? Enter your e-mail address below, and we’ll e-mail "
"instructions for setting a new one."
msgstr ""
"Ali ste pozabili geslo? Vpišite elektronski naslov in poslali vam bomo "
"navodila za nastavitev novega."
#: sweettooth/context_processors.py:13 extensions-web-domain-django:1
msgid "Add yours"
msgstr ""
msgstr "Dodajte svoje"
#: sweettooth/context_processors.py:17 extensions-web-domain-django:1
msgid "Installed extensions"
......@@ -126,6 +129,9 @@ msgid ""
"\"%(login_url)s\">log in to GNOME Shell Extensions</a> in order to post a "
"comment or report an error. You understand, right?"
msgstr ""
"Za preprečevanje neželenih objav se je treba najprej <a href=\"%(login_url)s"
"\">prijaviti na spletno stran</a>. Prijava omogoča poročanje o napakah in "
"objavljanje ocen in mnenj."
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/comments.html:23
#: extensions-web-domain-django:1
......@@ -145,7 +151,7 @@ msgstr "Vaše mnenje"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/comments.html:6
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Leave a…"
msgstr ""
msgstr "Objavite …"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/comments.html:7
#: extensions-web-domain-django:1
......@@ -185,12 +191,12 @@ msgstr "Spletna stran razširitev"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/detail.html:58
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Download"
msgstr "Prejmi"
msgstr "Prejmi za"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/detail.html:61
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Shell version…"
msgstr "Različica lupine …"
msgstr "različica lupine …"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/detail.html:65
#: extensions-web-domain-django:1
......@@ -203,11 +209,13 @@ msgid ""
"A reviewer will review the extension you submitted to make sure there's "
"nothing too dangerous. You'll be emailed the result of the review."
msgstr ""
"Pregledovalec bo preveril objavljeno razširitev za morebitno neželeno "
"delovanje. Odziv boste prejeli na elektronski naslov."
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/list.html:13
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Search for extensions…"
msgstr "Poišči razširitve ..."
msgstr "Poišči razširitve "
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/local.html:3
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/local.html:8
......@@ -244,22 +252,22 @@ msgstr "Predogled"
#: sweettooth/ratings/templates/comments/preview.html:27
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "What do you think about this GNOME extension?"
msgstr ""
msgstr "Kakšno je vaše mnenje o tej razširitvi GNOME?"
#: sweettooth/ratings/templates/comments/preview.html:13
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Please correct the error below"
msgid_plural "Please correct the errors below"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
msgstr[3] ""
msgstr[0] "Razrešiti je treba spodnje napake"
msgstr[1] "Razrešiti je treba spodnjo napako"
msgstr[2] "Razrešiti je treba spodnji napaki"
msgstr[3] "Razrešiti je treba spodnje napake"
#: sweettooth/ratings/templates/comments/preview.html:4
#: sweettooth/ratings/templates/comments/preview.html:15
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Preview your comment"
msgstr ""
msgstr "Predogled opombe"
#: sweettooth/ratings/templates/comments/preview.html:18
#: extensions-web-domain-django:1
......@@ -273,12 +281,12 @@ msgstr "Uredi mnenje"
#: sweettooth/templates/base.html:16 extensions-web-domain-django:1
msgid "Latest extensions in GNOME Shell Extensions"
msgstr ""
msgstr "Najnovejše razširitve Lupine GNOME"
#: sweettooth/templates/base.html:17 sweettooth/templates/base.html:50
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "GNOME Shell Extensions"
msgstr "Razširitve lupine Gnome"
msgstr "Razširitve Lupine Gnome"
#: sweettooth/templates/usermenu.html:5 extensions-web-domain-django:1
msgid "User Profile"
......@@ -298,19 +306,24 @@ msgid ""
"Shell integration that consists of two parts: browser extension and native "
"host messaging application"
msgstr ""
"Za nadzor razširitev Lupine GNOME prek te spletne strani je treba namestiti "
"program, ki vključuje dva dela: razširitev za brskalnik in gostiteljski "
"program za sporočanje."
#: sweettooth/static/js/extensions.js:112 extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Install GNOME Shell integration browser extension"
msgstr ""
msgstr "Namesti razširitev Lupine GNOM za spletni brskalnik"
#: sweettooth/static/js/extensions.js:113 extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Click here to install browser extension"
msgstr ""
msgstr "Kliknite za namestitev razširitve za brskalnik"
#: sweettooth/static/js/extensions.js:115 extensions-web-domain-djangojs:1
#, javascript-format
msgid "See %swiki page%s for native host connector installation instructions"
msgstr ""
"Oglejte si %sstrani Wiki%s za nastavitev povezovalnega gostiteljskega "
"namiznega programa."
#: sweettooth/static/js/extensions.js:124 extensions-web-domain-djangojs:1
msgid ""
......@@ -318,11 +331,14 @@ msgid ""
"the interface may be disabled. See <a href=\"/about/#no-detection\">our "
"troubleshooting entry</a> for more information."
msgstr ""
"Ni mogoče zaznati zagnane različice namizja GNOME na tem sistemu, zato so "
"nekateri deli vmesnika morda onemogočeni. Za več podrobnosti si oglejte "
"možnosti <a href=\"/about/#no-detection\">odpravljanja napak</a>."
#: sweettooth/static/js/extensions.js:136
#: sweettooth/static/js/extensions.js:142 extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "GNOME Shell Extensions cannot list your installed extensions."
msgstr ""
msgstr "Ni mogoče izpisati nameščenih razširitev Lupine GNOME."
#: sweettooth/static/js/fsui.js:124 extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Compatible with"
......@@ -342,7 +358,7 @@ msgstr "Prejeto"
#: sweettooth/static/js/fsui.js:43 extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Popularity"
msgstr ""
msgstr "Priljubljenost"
#: sweettooth/static/js/fsui.js:73 extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Sort by"
......@@ -371,7 +387,7 @@ msgstr "Kaj ne narobe?"
#: sweettooth/static/js/templates/extensions/error_report_template.mst:17
#: extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "GNOME Shell Extensions did not detect any errors with this extension."
msgstr ""
msgstr "Ni zaznanih napak pri tej razširitvi Lupine GNOME."
#: sweettooth/static/js/templates/extensions/error_report_template.mst:20
#: extensions-web-domain-djangojs:1
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment