Commit b3b5591e authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Update Swedish translation

parent c512944c
Pipeline #134379 passed with stage
in 5 minutes and 28 seconds
......@@ -7,46 +7,41 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: extensions-web master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: ykonotopov@gnome.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-22 14:52+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-11-25 19:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-29 00:07+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-18 21:45+0100\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.4\n"
#: sweettooth/auth/forms.py:26 extensions-web-domain-django:1
msgid "Username or email"
msgstr "Användarnamn eller e-post"
#: sweettooth/auth/forms.py:39 extensions-web-domain-django:1
#: sweettooth/auth/forms.py:46 extensions-web-domain-django:1
msgid "Username"
msgstr "Användarnamn"
#: sweettooth/auth/forms.py:40 extensions-web-domain-django:1
#: sweettooth/auth/forms.py:47 extensions-web-domain-django:1
msgid "Required. 30 characters or fewer. Letters, digits and @/./+/-/_ only."
msgstr ""
"Krävs. 30 tecken eller färre. Endast bokstäver, siffror och @/./+/-/_."
msgstr "Krävs. 30 tecken eller färre. Endast bokstäver, siffror och @/./+/-/_."
#: sweettooth/auth/forms.py:41 extensions-web-domain-django:1
#: sweettooth/auth/forms.py:48 extensions-web-domain-django:1
msgid "This value may contain only letters, numbers and @/./+/-/_ characters."
msgstr ""
"Detta värde kan endast innehålla bokstäver, siffror och tecknen @/./+/-/_."
#: sweettooth/auth/forms.py:43 extensions-web-domain-django:1
#: sweettooth/auth/forms.py:50 extensions-web-domain-django:1
msgid "Email"
msgstr "E-post"
#: sweettooth/auth/forms.py:44 extensions-web-domain-django:1
msgid "Password"
msgstr "Lösenord"
#: sweettooth/auth/forms.py:45 extensions-web-domain-django:1
msgid "Password confirmation"
msgstr "Bekräftelse av lösenord"
#: sweettooth/auth/forms.py:46 extensions-web-domain-django:1
msgid "Enter the same password as above, for verification."
msgstr "Ange samma lösenord som ovan för att bekräfta det."
#: sweettooth/auth/forms.py:56 extensions-web-domain-django:1
msgid "You should not use email as username"
msgstr "Du får inte använda e-post som användarnamn"
#: sweettooth/auth/templates/registration/login.html:23
#: sweettooth/auth/templates/registration/login_popup_form.html:14
......@@ -60,13 +55,13 @@ msgstr "Glömt ditt lösenord?"
msgid "Log in"
msgstr "Logga in"
#: sweettooth/auth/templates/registration/login.html:37
#: sweettooth/auth/templates/registration/login.html:36
#: sweettooth/auth/templates/registration/login_popup_form.html:17
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Don't have an account?"
msgstr "Har du inget konto?"
#: sweettooth/auth/templates/registration/login.html:38
#: sweettooth/auth/templates/registration/login.html:37
#: sweettooth/auth/templates/registration/login_popup_form.html:19
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Register"
......@@ -133,8 +128,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"För att underlätta att förhindra skräppost så kräver vi tyvärr att du <a "
"href=\"%(login_url)s\">loggar in på GNOME Shell-tillägg</a> för att kunna "
"posta en kommentar eller rapportera ett fel. Vi hoppas att du har "
"förståelse för detta."
"posta en kommentar eller rapportera ett fel. Vi hoppas att du har förståelse "
"för detta."
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/comments.html:23
#: extensions-web-domain-django:1
......@@ -334,8 +329,8 @@ msgid ""
"troubleshooting entry</a> for more information."
msgstr ""
"Vi kan inte upptäcka någon körande kopia av GNOME på detta system, så vissa "
"delar av gränssnittet kan vara inaktiverat. Se <a href=\"/about/#no-"
"detection\">vår problemlösningspost</a> för mer information."
"delar av gränssnittet kan vara inaktiverat. Se <a href=\"/about/#no-detection"
"\">vår problemlösningspost</a> för mer information."
#: sweettooth/static/js/extensions.js:136
#: sweettooth/static/js/extensions.js:142 extensions-web-domain-djangojs:1
......@@ -366,12 +361,12 @@ msgstr "Popularitet"
msgid "Sort by"
msgstr "Sortera efter"
#: sweettooth/static/js/templates/extensions/comments_list.mst:19
#: sweettooth/static/js/templates/extensions/comments_list.mst:21
#: extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Show more reviews"
msgstr "Visa fler omdömen"
#: sweettooth/static/js/templates/extensions/comments_list.mst:23
#: sweettooth/static/js/templates/extensions/comments_list.mst:25
#: extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "There are no comments. Be the first!"
msgstr "Det finns inga kommentarer. Bli först!"
......@@ -430,3 +425,12 @@ msgstr "Systemtillägg"
#: extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "You uninstalled"
msgstr "Du avinstallerade"
#~ msgid "Password"
#~ msgstr "Lösenord"
#~ msgid "Password confirmation"
#~ msgstr "Bekräftelse av lösenord"
#~ msgid "Enter the same password as above, for verification."
#~ msgstr "Ange samma lösenord som ovan för att bekräfta det."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment