Commit 37604472 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Update Slovak translation

parent 5dd42bf9
Pipeline #212378 passed with stage
in 9 minutes and 30 seconds
......@@ -8,15 +8,15 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: extensions-web master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: ykonotopov@gnome.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-11-25 19:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-10 09:45+0200\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"PO-Revision-Date: 2020-04-05 13:45+0200\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"X-Generator: Poedit 2.3\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.1\n"
#: sweettooth/auth/forms.py:26 extensions-web-domain-django:1
msgid "Username or email"
......@@ -84,6 +84,8 @@ msgid ""
"The token for the password reset is incorrect. Please check your link and "
"try again."
msgstr ""
"Token pre obnovenie hesla nie je správny. Prosím, skontrolujte váš odkaz a "
"skúste to znovu."
#: sweettooth/auth/templates/registration/password_reset_confirm.html:8
#: sweettooth/auth/templates/registration/password_reset_form.html:7
......@@ -97,6 +99,8 @@ msgid ""
"Forgot your password? Enter your e-mail address below, and we’ll e-mail "
"instructions for setting a new one."
msgstr ""
"Zabudli ste svoje heslo? Nižšie zadajte vašu e-mailovú adresu, na ktorú vám "
"zašleme inštrukcie k nastaveniu nového hesla."
#: sweettooth/context_processors.py:13 extensions-web-domain-django:1
msgid "Add yours"
......@@ -122,6 +126,9 @@ msgid ""
"\"%(login_url)s\">log in to GNOME Shell Extensions</a> in order to post a "
"comment or report an error. You understand, right?"
msgstr ""
"Žiaľ, aby sme predišli spamu, vyžadujeme vaše <a href=\"%(login_url)s"
"\">prihlásenie do Rozšírení Shellu prostredia GNOME</a>, aby ste mohli "
"zverejniť komentár alebo nahlásiť chybu. Rozumiete tomu, však?"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/comments.html:23
#: extensions-web-domain-django:1
......@@ -199,6 +206,9 @@ msgid ""
"A reviewer will review the extension you submitted to make sure there's "
"nothing too dangerous. You'll be emailed the result of the review."
msgstr ""
"Kontrolór skontroluje od vás prijaté rozšírenie, aby sme sa uistili, že nie "
"je príliš nebezpečné. O výsledku kontroly vás budeme informovať "
"prostredníctvom e-mailu."
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/list.html:13
#: extensions-web-domain-django:1
......@@ -259,7 +269,7 @@ msgstr "Náhľad vášho komentára"
#: sweettooth/ratings/templates/comments/preview.html:18
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Post Comment"
msgstr "Odovzdať komentár"
msgstr "Zverejniť komentár"
#: sweettooth/ratings/templates/comments/preview.html:21
#: extensions-web-domain-django:1
......@@ -268,12 +278,12 @@ msgstr "Upraviť váš komentár"
#: sweettooth/templates/base.html:16 extensions-web-domain-django:1
msgid "Latest extensions in GNOME Shell Extensions"
msgstr "Najnovšie rozšírenia na webe rozšírení prostredia GNOME Shell"
msgstr "Najnovšie rozšírenia na webe rozšírení Shellu prostredia GNOME"
#: sweettooth/templates/base.html:17 sweettooth/templates/base.html:50
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "GNOME Shell Extensions"
msgstr "Rozšírenia prostredia GNOME Shell"
msgstr "Rozšírenia Shellu prostredia GNOME"
#: sweettooth/templates/usermenu.html:5 extensions-web-domain-django:1
msgid "User Profile"
......@@ -293,10 +303,15 @@ msgid ""
"Shell integration that consists of two parts: browser extension and native "
"host messaging application"
msgstr ""
"Na ovládanie rozšírení Shellu prostredia GNOME pomocou tejto stránky, "
"musíte nainštalovať integráciu do Shellu prostredia GNOME, ktorá pozostáva "
"z dvoch častí: rozšírenia prehliadača a aplikácie na zasielanie správ "
"natívnemu hostiteľovi"
#: sweettooth/static/js/extensions.js:112 extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Install GNOME Shell integration browser extension"
msgstr ""
"Nainštalujte rozšírenie prehliadača na integráciu do Shellu prostredia GNOME"
#: sweettooth/static/js/extensions.js:113 extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Click here to install browser extension"
......@@ -306,6 +321,8 @@ msgstr "Kliknutím sem nainštalujete rozšírenie prehliadača"
#, javascript-format
msgid "See %swiki page%s for native host connector installation instructions"
msgstr ""
"Prezrite si %sstránku na wiki%s pre inštrukcie k inštalácii konektoru "
"natívneho hostiteľa"
#: sweettooth/static/js/extensions.js:124 extensions-web-domain-djangojs:1
msgid ""
......@@ -313,11 +330,17 @@ msgid ""
"the interface may be disabled. See <a href=\"/about/#no-detection\">our "
"troubleshooting entry</a> for more information."
msgstr ""
"Neodkážeme rozpoznať spustenú kópiu prostredia GNOME v tomto systéme, takže "
"niektoré súčasti tohto rozhrania môžu byť zakázané. Pre viac informácií si "
"prezrite <a href=\"/about/#no-detection\">našu pomoc pri riešení problémov</"
"a>."
#: sweettooth/static/js/extensions.js:136
#: sweettooth/static/js/extensions.js:142 extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "GNOME Shell Extensions cannot list your installed extensions."
msgstr ""
"Rozšírenia prostredia GNOME nedokážu získať zoznam vašich nainštalovaných "
"rozšírení."
#: sweettooth/static/js/fsui.js:124 extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Compatible with"
......@@ -325,19 +348,19 @@ msgstr "Kompatibilné s"
#: sweettooth/static/js/fsui.js:40 extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Name"
msgstr ""
msgstr "Názov"
#: sweettooth/static/js/fsui.js:41 extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Recent"
msgstr ""
msgstr "Najnovšie"
#: sweettooth/static/js/fsui.js:42 extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Downloads"
msgstr ""
msgstr "Preberania"
#: sweettooth/static/js/fsui.js:43 extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Popularity"
msgstr ""
msgstr "Obľúbenosť"
#: sweettooth/static/js/fsui.js:73 extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Sort by"
......@@ -367,6 +390,8 @@ msgstr "Kde je chyba?"
#: extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "GNOME Shell Extensions did not detect any errors with this extension."
msgstr ""
"Rozšírenia Shellu prostredia GNOME nezistili žiadne chyby s týmto "
"rozšírením."
#: sweettooth/static/js/templates/extensions/error_report_template.mst:20
#: extensions-web-domain-djangojs:1
......@@ -383,10 +408,11 @@ msgstr "Verzia Shellu"
msgid "Extension version"
msgstr "Verzia rozšírenia"
# verzia shellu
#: sweettooth/static/js/templates/extensions/error_report_template.mst:23
#: extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Unknown"
msgstr ""
msgstr "Neznáma"
#: sweettooth/static/js/templates/extensions/error_report_template.mst:5
#: extensions-web-domain-djangojs:1
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment