Commit e12cf54c authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Update Swedish translation

parent e0c714af
Pipeline #48291 passed with stage
in 4 minutes and 43 seconds
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: damned-lies\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-14 18:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-21 22:47+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-18 19:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-29 22:04+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.2\n"
# Går att se på https://l10n.gnome.org/about/
# Tolkas på ett annat sätt än de flesta andra translator-credits, \n ersätts med kommatecken i utskriften på webbplatsen.
......@@ -1209,6 +1209,7 @@ msgid "preferences"
msgstr "inställningar"
#: database-content.py:428 templates/admin/base_site.html:7
#: templates/base.html:131
msgid "Damned Lies"
msgstr "Förbannade lögner"
......@@ -1636,49 +1637,49 @@ msgid "Database of keyboard configuration data."
msgstr "Databas över inställningsdata för tangentbord."
#: database-content.py:494
msgid "GNOME 3.32 (development)"
msgstr "GNOME 3.32 (utveckling)"
#: database-content.py:495
msgid "GNOME 3.30 (stable)"
msgstr "GNOME 3.30 (stabil)"
#: database-content.py:495
#: database-content.py:496
msgid "GNOME 3.28 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.28 (gammal stabil)"
#: database-content.py:496
#: database-content.py:497
msgid "GNOME 3.26 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.26 (gammal stabil)"
#: database-content.py:497
#: database-content.py:498
msgid "GNOME 3.24 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.24 (gammal stabil)"
#: database-content.py:498
#: database-content.py:499
msgid "GNOME 3.22 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.22 (gammal stabil)"
#: database-content.py:499
#: database-content.py:500
msgid "GNOME 3.20 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.20 (gammal stabil)"
#: database-content.py:500
#: database-content.py:501
msgid "GNOME 3.18 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.18 (gammal stabil)"
#: database-content.py:501
#: database-content.py:502
msgid "GNOME 3.16 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.16 (gammal stabil)"
#: database-content.py:502
#: database-content.py:503
msgid "GNOME 3.14 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.14 (gammal stabil)"
#: database-content.py:503
#: database-content.py:504
msgid "GNOME 3.12 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.12 (gammal stabil)"
#: database-content.py:504
msgid "GNOME 3.10 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.10 (gammal stabil)"
#: database-content.py:505
msgid "Obsolete GNOME Applications"
msgstr "Föråldrade GNOME-program"
......@@ -1783,12 +1784,12 @@ msgstr "Logga in med ditt användarnamn och lösenord:"
msgid "Username:"
msgstr "Användarnamn:"
#: django_openid/templates/django_openid/admin_login.html:23 people/forms.py:25
#: django_openid/templates/django_openid/admin_login.html:23 people/forms.py:27
msgid "Password:"
msgstr "Lösenord:"
#: django_openid/templates/django_openid/admin_login.html:28
#: templates/base.html:60 templates/login.html:30
#: templates/base.html:59 templates/login.html:25
#: templates/login/login_popup_form.html:15
#: templates/registration/password_reset_complete.html:12
msgid "Log in"
......@@ -1823,40 +1824,40 @@ msgstr "Gränssnittsöversättningar (minskade)"
msgid "Original strings"
msgstr "Ursprungliga strängar"
#: people/forms.py:21
#: people/forms.py:22
msgid "Choose a username:"
msgstr "Välj ett användarnamn:"
#: people/forms.py:22
#: people/forms.py:23
msgid "May contain only letters, numbers, underscores or hyphens"
msgstr "Får endast innehålla bokstäver, siffror, understreck eller bindestreck"
#: people/forms.py:23
#: people/forms.py:25
msgid "Email:"
msgstr "E-post:"
#: people/forms.py:26
#: people/forms.py:28
msgid "At least 7 characters"
msgstr "Minst 7 tecken"
#: people/forms.py:28 templates/people/person_password_change_form.html:28
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:19
#: people/forms.py:30 templates/people/person_password_change_form.html:22
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:20
msgid "Confirm password:"
msgstr "Bekräfta lösenord:"
#: people/forms.py:36
#: people/forms.py:38
msgid "This username is already taken. Please choose another."
msgstr "Detta användarnamn används redan. Välj ett annat."
#: people/forms.py:43
#: people/forms.py:45
msgid "You must provide a password"
msgstr "Du måste tillhandahålla ett lösenord"
#: people/forms.py:46
#: people/forms.py:48
msgid "The passwords do not match"
msgstr "Lösenorden stämmer inte överens"
#: people/forms.py:64
#: people/forms.py:66
#, python-format
msgid ""
"This is a confirmation that your registration on %s succeeded. To activate "
......@@ -1867,16 +1868,16 @@ msgstr ""
"länken nedan eller kopiera in den i en webbläsare för att aktivera ditt "
"konto."
#: people/forms.py:69
#: people/forms.py:71
#, python-format
msgid "Administrators of %s"
msgstr "Administratörerna för %s"
#: people/forms.py:71 people/tests.py:38
#: people/forms.py:73 people/tests.py:38
msgid "Account activation"
msgstr "Kontoaktivering"
#: people/forms.py:98
#: people/forms.py:100
#, python-format
msgid ""
"Image too high or too wide (%(width)d×%(height)d, maximum is 100×100 pixels)"
......@@ -1884,11 +1885,11 @@ msgstr ""
"Bilden är för hög eller för bred (%(width)d×%(height)d, maximalt är 100×100 "
"bildpunkter)"
#: people/forms.py:117
#: people/forms.py:119
msgid "The URL you provided is not valid"
msgstr "URL:en som du angav är inte giltig"
#: people/forms.py:134
#: people/forms.py:136
msgid "The URL you provided seems not to correspond to a valid image"
msgstr "URL:en som du angav verkar inte vara en giltig bild"
......@@ -1966,7 +1967,7 @@ msgstr "Ditt lösenord har ändrats."
msgid "You have to provide a category when a version is specified."
msgstr "Du måste tillhandahålla en kategori när en version anges."
#: stats/models.py:104
#: stats/models.py:125
#, python-format
msgid ""
"Translations for this module are externally hosted. Please go to the <a href="
......@@ -1976,31 +1977,31 @@ msgstr ""
"Översättningar för denna modul hanteras externt. Gå till <a href=\"%(link)s"
"\">externa plattformen</a> för att se hur du kan skicka in din översättning."
#: stats/models.py:274
#: stats/models.py:287
msgid "This branch is not linked from any release"
msgstr "Denna gren är inte länkad från någon utgåva"
#: stats/models.py:458
#: stats/models.py:461
msgid "Can’t generate POT file, using old one."
msgstr "Kan inte generera POT-fil, använder en gammal."
#: stats/models.py:460
#: stats/models.py:463
msgid "Can’t generate POT file, statistics aborted."
msgstr "Kan inte generera POT-fil, statistiken avbruten."
#: stats/models.py:481
#: stats/models.py:484
msgid "Can’t copy new POT file to public location."
msgstr "Kan inte kopiera ny POT-fil till publik plats."
#: stats/models.py:851
#: stats/models.py:737
msgid "Error retrieving pot file from URL."
msgstr "Fel vid hämtning av pot-fil från URL."
#: stats/models.py:881
#: stats/models.py:767
msgid "No subtitle files found."
msgstr "Inga undertextfiler hittades."
#: stats/models.py:890
#: stats/models.py:776
#, python-format
msgid ""
"Error regenerating POT file for %(file)s:\n"
......@@ -2011,15 +2012,15 @@ msgstr ""
"<pre>%(cmd)s\n"
"%(output)s</pre>"
#: stats/models.py:911
#: stats/models.py:797
msgid "Unable to generate POT file"
msgstr "Kunde inte generera POT-fil"
#: stats/models.py:988
#: stats/models.py:854
msgid "The repository is read only"
msgstr "Arkivet är skrivskyddat"
#: stats/models.py:997
#: stats/models.py:863
msgid ""
"Sorry, adding new translations when the LINGUAS file is not known is not "
"supported."
......@@ -2027,84 +2028,92 @@ msgstr ""
"Tyvärr, att lägga till nya översättningar när LINGUAS-filen inte är känd "
"stöds inte."
#: stats/models.py:1019
#: stats/models.py:885
#, python-format
msgid ""
"Entry for this language is not present in %(var)s variable in %(file)s file."
msgstr ""
"Post för det här språket finns inte i variabeln %(var)s i filen %(file)s."
#: stats/models.py:1510 stats/models.py:1880
#: stats/models.py:1379 stats/models.py:1757
#, python-format
msgid "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
msgstr "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
#: stats/models.py:1536
#: stats/models.py:1405
msgid "POT file unavailable"
msgstr "POT-filen är inte tillgänglig"
#: stats/models.py:1541
#: stats/models.py:1410
#, python-format
msgid "%(count)s message"
msgid_plural "%(count)s messages"
msgstr[0] "%(count)s meddelande"
msgstr[1] "%(count)s meddelanden"
#: stats/models.py:1542
#: stats/models.py:1411
#, python-format
msgid "updated on %(date)s"
msgstr "uppdaterad den %(date)s"
#: stats/models.py:1544 templates/vertimus/vertimus_detail.html:67
#: stats/models.py:1413 templates/vertimus/vertimus_detail.html:67
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:207
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:210
msgid "Y-m-d g:i a O"
msgstr "Y-m-d H.i O"
#: stats/models.py:1546
#: stats/models.py:1415
#, python-format
msgid "%(count)s word"
msgid_plural "%(count)s words"
msgstr[0] "%(count)s ord"
msgstr[1] "%(count)s ord"
#: stats/models.py:1548
#: stats/models.py:1417
#, python-format
msgid "%(count)s figure"
msgid_plural "%(count)s figures"
msgstr[0] "%(count)s bild"
msgstr[1] "%(count)s bilder"
#: stats/models.py:1549
#: stats/models.py:1418
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s"
msgstr "POT-fil (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s"
#: stats/models.py:1552
#: stats/models.py:1421
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s"
msgstr "POT-fil (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s"
#: stats/utils.py:58
#: stats/models.py:1510
msgid ""
"The currently committed file has less translated strings. You should "
"probably commit this file."
msgstr ""
"Den aktuellt incheckade filen har färre översatta strängar. Du bör troligen "
"checka in denna fil."
#: stats/utils.py:63
#, python-format
msgid "Unable to find a makefile for module %s"
msgstr "Kan inte hitta en makefil för modulen %s"
#: stats/utils.py:96
#: stats/utils.py:102
#, python-format
msgid "%s doesn’t point to a real file, probably a macro."
msgstr "%s pekar inte till en verklig fil, antagligen ett makro."
#: stats/utils.py:400
#: stats/utils.py:408
msgid "Errors while running “intltool-update -m” check."
msgstr "Fel vid körning av ”intltool-update -m”."
#: stats/utils.py:407
#: stats/utils.py:415
#, python-format
msgid "There are some missing files from POTFILES.in: %s"
msgstr "Det saknas filer i POTFILES.in: %s"
#: stats/utils.py:417
#: stats/utils.py:425
#, python-format
msgid ""
"Following files are referenced in either POTFILES.in or POTFILES.skip, yet "
......@@ -2113,7 +2122,7 @@ msgstr ""
"Följande filer refereras till i antingen POTFILES.in eller POTFILES.skip, "
"men de finns inte: %s"
#: stats/utils.py:440
#: stats/utils.py:448
#, python-format
msgid ""
"Error regenerating POT file for document %(file)s:\n"
......@@ -2124,68 +2133,68 @@ msgstr ""
"<pre>%(cmd)s\n"
"%(output)s</pre>"
#: stats/utils.py:483
#: stats/utils.py:491
#, python-format
msgid "PO file “%s” doesn’t pass msgfmt check."
msgstr "PO-filen ”%s” klarade inte msgfmt-kontrollen."
#: stats/utils.py:487
#: stats/utils.py:495
msgid "This PO file has an executable bit set."
msgstr "Den här PO-filen har fått den körbara biten inställd."
#: stats/utils.py:503
#: stats/utils.py:511
#, python-format
msgid "PO file “%s” is not UTF-8 encoded."
msgstr "PO-filen ”%s” är inte UTF-8-kodad."
#: stats/utils.py:514
#: stats/utils.py:522
#, python-format
msgid "The file “%s” does not exist"
msgstr "Filen ”%s” finns inte"
#: stats/utils.py:523
#: stats/utils.py:531
#, python-format
msgid "Error running pofilter: %s"
msgstr "Fel vid körning av pofilter: %s"
#: stats/utils.py:541
#: stats/utils.py:549
#, python-format
msgid "PO file “%s” does not exist or cannot be read."
msgstr "PO-filen ”%s” finns inte eller kan inte läsas."
#: stats/utils.py:549
#: stats/utils.py:557
#, python-format
msgid "Can’t get statistics for POT file “%s”."
msgstr "Kan inte få tag på statistik för POT-filen ”%s”."
#: stats/utils.py:569
#: stats/utils.py:577
msgid "Entry for this language is not present in LINGUAS file."
msgstr "Post för det här språket finns inte i filen LINGUAS."
#: stats/utils.py:600
#: stats/utils.py:608
msgid "No need to edit LINGUAS file or variable for this module"
msgstr "Filen eller variabeln LINGUAS behöver inte redigeras för denna modul"
#: stats/utils.py:608
#: stats/utils.py:616
msgid ""
"Entry for this language is not present in ALL_LINGUAS in configure file."
msgstr ""
"Post för det här språket finns inte i ALL_LINGUAS i konfigurationsfilen."
#: stats/utils.py:610
#: stats/utils.py:618
msgid ""
"Don’t know where to look for the LINGUAS variable, ask the module maintainer."
msgstr ""
"Vet inte var jag ska leta efter variabeln LINGUAS, fråga modulansvarig."
#: stats/utils.py:627
#: stats/utils.py:635
msgid ""
"Don’t know where to look for the DOC_LINGUAS variable, ask the module "
"maintainer."
msgstr ""
"Vet inte var jag ska leta efter variabeln DOC_LINGUAS, fråga modulansvarig."
#: stats/utils.py:629
#: stats/utils.py:637
msgid "DOC_LINGUAS list doesn’t include this language."
msgstr "Listan DOC_LINGUAS inkluderar inte det här språket."
......@@ -2259,7 +2268,7 @@ msgstr "Granskare"
msgid "Committer"
msgstr "Insändare"
#: teams/tests.py:211 templates/about.html:8 templates/base.html:133
#: teams/tests.py:211 templates/about.html:8
msgid "About Damned Lies"
msgstr "Om Förbannade lögner"
......@@ -2404,52 +2413,52 @@ msgstr "Admin för Förbannade lögner"
msgid "Home"
msgstr "Hem"
#: templates/base.html:44
#: templates/base.html:43
msgid "Back to Damned Lies home page"
msgstr "Tillbaka till Förbannade lögner"
#: templates/base.html:71 templates/index.html:20
#: templates/base.html:70 templates/index.html:20
msgid "Teams"
msgstr "Grupper"
#: templates/base.html:72 templates/index.html:35
#: templates/base.html:71 templates/index.html:35
#: templates/release_compare.html:26
msgid "Languages"
msgstr "Språk"
#: templates/base.html:73
#: templates/base.html:72
msgid "Release sets"
msgstr "Utgåvesamlingar"
#: templates/base.html:74 templates/index.html:54
#: templates/base.html:73 templates/index.html:54
msgid "Modules"
msgstr "Moduler"
#: templates/base.html:98 templates/base.html:131
#: templates/base.html:97 templates/base.html:130
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME-projektet"
#: templates/base.html:100
#: templates/base.html:99
msgid "About Us"
msgstr "Om oss"
#: templates/base.html:101
#: templates/base.html:100
msgid "Get Involved"
msgstr "Engagera dig"
#: templates/base.html:102
#: templates/base.html:101
msgid "Support GNOME"
msgstr "Stöd GNOME"
#: templates/base.html:103
#: templates/base.html:102
msgid "Merchandise"
msgstr "Reklamartiklar"
#: templates/base.html:104
#: templates/base.html:103
msgid "Contact Us"
msgstr "Kontakta oss"
#: templates/base.html:105
#: templates/base.html:104
msgid "The GNOME Foundation"
msgstr "GNOME-stiftelsen"
......@@ -2481,36 +2490,28 @@ msgstr "Bugg-uppföljningssystem"
msgid "Development Code"
msgstr "Utvecklingskod"
#: templates/base.html:119
#: templates/base.html:120
msgid "News"
msgstr "Nyheter"
#: templates/base.html:121
#: templates/base.html:122
msgid "Press Releases"
msgstr "Äldre utgåvor"
#: templates/base.html:122
#: templates/base.html:123
msgid "Latest Release"
msgstr "Senaste utgåva"
#: templates/base.html:123
#: templates/base.html:124
msgid "Planet GNOME"
msgstr "Planet GNOME"
#: templates/base.html:131
msgid "Copyright &copy; 2006"
msgstr "Copyright &copy; 2006"
#: templates/base.html:134
msgid "Optimized for standards."
msgstr "Optimerad för standarder."
#: templates/base.html:135
#, python-format
msgid "Hosted by %(link)s."
msgstr "Driftas av %(link)s."
#: templates/base.html:136
#: templates/base.html:132
#, python-format
msgid "Powered by %(link)s."
msgstr "Driftas av %(link)s."
......@@ -2829,31 +2830,31 @@ msgstr "Användargränssnitt"
msgid "User Interface (red.)"
msgstr "Användargränssnitt (minskade)"
#: templates/login.html:9
#: templates/login.html:8
msgid "User Login"
msgstr "Användarinloggning"
#: templates/login.html:11 templates/registration/register.html:11
#, python-format
msgid "You are already logged in as %(username)s."
msgstr "Du är redan inloggad som %(username)s."
#: templates/login.html:10
msgid "Log in with your username (or email) and password:"
msgstr "Logga in med ditt användarnamn (eller din e-post) och lösenord:"
#: templates/login.html:19 templates/login/login_popup_form.html:18
msgid "Forgot your password?"
msgstr "Glömt ditt lösenord?"
#: templates/login.html:14
#: templates/login.html:31
#, python-format
msgid ""
"If you do not own an account on this site, you can <a "
"href='%(link)s'>register</a> for a new account."
msgstr ""
"Om du inte har ett konto för denna plats så kan du <a "
"href='%(link)s'>registrera</a> ett nytt konto."
msgid "Or <a href=\"%(link)s\">login with your GNOME account</a>"
msgstr "Eller <a href=\"%(link)s\">logga in med ditt GNOME-konto</a>"
#: templates/login.html:16
msgid "Log in with your username (or email) and password:"
msgstr "Logga in med ditt användarnamn (eller din e-post) och lösenord:"
#: templates/login.html:37 templates/registration/register.html:11
#, python-format
msgid "You are already logged in as %(username)s."
msgstr "Du är redan inloggad som %(username)s."
#: templates/login.html:26
msgid "Have you forgotten your password?"
msgstr "Har du glömt ditt lösenord?"
#: templates/login.html:40 templates/login/login_popup_form.html:23
msgid "Register"
msgstr "Registrera"
#: templates/login/login_popup_form.html:8
msgid "Username"
......@@ -2863,18 +2864,10 @@ msgstr "Användarnamn"
msgid "Password"
msgstr "Lösenord"
#: templates/login/login_popup_form.html:18
msgid "Forgot your password?"
msgstr "Glömt ditt lösenord?"
#: templates/login/login_popup_form.html:21
msgid "Don’t have an account?"
msgstr "Har du inget konto?"
#: templates/login/login_popup_form.html:23
msgid "Register"
msgstr "Registrera"
#: templates/login/login_usermenu.html:6 templates/people/person_base.html:11
msgid "User Settings"
msgstr "Användarinställningar"
......@@ -3051,17 +3044,17 @@ msgstr ""
"Ange ditt gamla lösenord, för säkerhets skull, och ange sedan ditt nya "
"lösenord två gånger så att vi kan verifiera att du matade in det korrekt."
#: templates/people/person_password_change_form.html:16
#: templates/people/person_password_change_form.html:14
msgid "Old password:"
msgstr "Gammalt lösenord:"
#: templates/people/person_password_change_form.html:22
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:17
#: templates/people/person_password_change_form.html:18
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:18
msgid "New password:"
msgstr "Nytt lösenord:"
#: templates/people/person_password_change_form.html:31
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:20
#: templates/people/person_password_change_form.html:26
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:22
msgid "Change my password"
msgstr "Ändra mitt lösenord"
......@@ -3110,11 +3103,11 @@ msgstr "Ditt lösenord har ställts in. Du kan nu gå vidare och logga in."
msgid "Password reset"
msgstr "Nollställ lösenord"
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:10
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:11
msgid "Enter new password"
msgstr "Ange nytt lösenord"
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:12
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:13
msgid ""
"Please enter your new password twice so we can verify you typed it in "
"correctly."
......@@ -3122,11 +3115,11 @@ msgstr ""
"Ange ditt nya lösenord två gånger så att vi kan verifiera att du matade in "
"det korrekt."
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:25
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:28
msgid "Password reset unsuccessful"
msgstr "Lösenordet har inte nollställts"
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:27
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:30
msgid ""
"The password reset link was invalid, possibly because it has already been "
"used. Please request a new password reset."
......@@ -3159,7 +3152,7 @@ msgstr ""
msgid "E-mail address:"
msgstr "E-postadress:"
#: templates/registration/password_reset_form.html:15
#: templates/registration/password_reset_form.html:19
msgid "Reset my password"
msgstr "Nollställ mitt lösenord"
......@@ -3774,44 +3767,60 @@ msgstr " Utöver detta lyckades synkroniseringen mot grenen master."
msgid " However, the synchronization with the master branch failed."
msgstr " Synkroniseringen mot grenen master misslyckades dock."
#: vertimus/views.py:115
#: vertimus/views.py:119
msgid "A problem occurred while sending mail, no mail have been sent"
msgstr "Ett problem uppstod när post skulle skickas, ingen post har skickats"
#: vertimus/views.py:118
#: vertimus/views.py:122
#, python-format
msgid "An error occurred during applying your action: %s"
msgstr "Ett fel uppstod medan åtgärden verkställdes: %s"
#: vertimus/views.py:168 vertimus/views.py:178 vertimus/views.py:191
#: vertimus/views.py:172 vertimus/views.py:182 vertimus/views.py:195
#, python-format
msgid "<a href=\"%(url)s\">Uploaded file</a> by %(name)s on %(date)s"
msgstr "<a href=\"%(url)s\">Uppskickad fil</a> av %(name)s den %(date)s"
#: vertimus/views.py:200
#: vertimus/views.py:204
#, python-format
msgid "<a href=\"%(url)s\">Latest committed file</a> for %(lang)s"
msgstr "<a href=\"%(url)s\">Senaste insända fil</a> för %(lang)s"
#: vertimus/views.py:208
#: vertimus/views.py:212
msgid "Latest POT file"
msgstr "Senaste POT-fil"
#: vertimus/views.py:279
#: vertimus/views.py:283
msgid "No po file to check"
msgstr "Ingen po-fil att kontrollera"
#: vertimus/views.py:288
#: vertimus/views.py:292
msgid "The po file looks good!"
msgstr "Po-filen ser bra ut!"
#: vertimus/views.py:309
#: vertimus/views.py:327
#, python-format
msgid "Build failed (%(program)s): %(err)s"
msgstr "Bygge misslyckades (%(program)s): %(err)s"
#~ msgid "GNOME 3.30 (development)"
#~ msgstr "GNOME 3.30 (utveckling)"
#~ msgid "GNOME 3.10 (old stable)"
#~ msgstr "GNOME 3.10 (gammal stabil)"
#~ msgid "Copyright &copy; 2006"
#~ msgstr "Copyright &copy; 2006"
#~ msgid "Optimized for standards."
#~ msgstr "Optimerad för standarder."
#~ msgid ""
#~ "If you do not own an account on this site, you can <a "
#~ "href='%(link)s'>register</a> for a new account."
#~ msgstr ""
#~ "Om du inte har ett konto för denna plats så kan du <a "
#~ "href='%(link)s'>registrera</a> ett nytt konto."
#~ msgid "Have you forgotten your password?"
#~ msgstr "Har du glömt ditt lösenord?"
#~ msgid "GNOME 3.26 Release Video"
#~ msgstr "Publiceringsvideo för GNOME 3.26"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment