Commit a927d529 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐 Committed by Administrator

Update Polish translation

parent 0ca4f3d9
Pipeline #53696 passed with stage
in 3 minutes and 35 seconds
# Polish translation for damned-lies.
# Copyright © 2008-2018 the damned-lies authors.
# Copyright © 2008-2019 the damned-lies authors.
# This file is distributed under the same license as the damned-lies package.
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2008-2009.
# Piotr Zaryk <pzaryk@aviary.pl>, 2008-2009.
# Łukasz Jernaś <deejay1@srem.org>, 2009-2010.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2018.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2008-2018.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2019.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2008-2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: damned-lies\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-11-03 20:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-11-04 16:32+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-23 19:40+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-26 10:40+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: polski <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -28,8 +28,8 @@ msgstr ""
"Tomasz Dominikowski, 2008-2009\n"
"Piotr Zaryk, 2008-2009\n"
"Łukasz Jernaś, 2009-2010\n"
"Piotr Drąg, 2010-2018\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2008-2018"
"Piotr Drąg, 2010-2019\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2008-2019"
#: common/views.py:64
#, python-format
......@@ -1211,6 +1211,7 @@ msgid "preferences"
msgstr "preferencje"
#: database-content.py:428 templates/admin/base_site.html:7
#: templates/base.html:131
msgid "Damned Lies"
msgstr "Przeklęte kłamstwa"
......@@ -1219,58 +1220,62 @@ msgid "Eye of GNOME"
msgstr "Eye of GNOME"
#: database-content.py:430
msgid "GNOME Shell Extensions Repository"
msgstr "Repozytorium rozszerzeń GNOME Shell"
#: database-content.py:431
msgid "GIMP User Manual"
msgstr "Podręcznik użytkownika programu GIMP"
#: database-content.py:431
#: database-content.py:432
msgid "GNOME Development Documentation"
msgstr "Dokumentacja programisty GNOME"
#: database-content.py:432
#: database-content.py:433
msgid "Getting Started with GNOME"
msgstr "Wprowadzenie do środowiska GNOME"
#: database-content.py:433
#: database-content.py:434
msgid "GNOME User Documentation"
msgstr "Dokumentacja użytkownika GNOME"
#: database-content.py:434
#: database-content.py:435
msgid "GNOME Web site"
msgstr "Strona środowiska GNOME"
#: database-content.py:435
#: database-content.py:436
msgid "GTK+"
msgstr "GTK+"
#: database-content.py:436
#: database-content.py:437
msgid "GNOME Library Web site"
msgstr "Strona GNOME Library"
#: database-content.py:437
#: database-content.py:438
msgid "Pan Newsreader"
msgstr "Czytnik grup dyskusyjnych Pan"
#: database-content.py:438
#: database-content.py:439
msgid "GNOME Release Notes"
msgstr "Informacje o wydaniu GNOME"
#: database-content.py:439
#: database-content.py:440
msgid "Shared MIME Info"
msgstr "Współdzielone informacje MIME"
#: database-content.py:440
#: database-content.py:441
msgid "Video Subtitles for GNOME’s videos"
msgstr "Napisy do filmów GNOME"
#: database-content.py:441
#: database-content.py:442
msgid "WebKitGTK+"
msgstr "WebKitGTK+"
#: database-content.py:442
#: database-content.py:443
msgid "D-Bus interface for user account query and manipulation."
msgstr "Interfejs D-Bus do odpytywania i modyfikowania kont użytkowników."
#: database-content.py:443
#: database-content.py:444
msgid ""
"Utilities to generate, maintain and access the AppStream Xapian database and "
"work with AppStream metadata."
......@@ -1278,7 +1283,7 @@ msgstr ""
"Narzędzia do tworzenia, zarządzania i używania bazy danych Xapian AppStream "
"i używania metadanych AppStream."
#: database-content.py:444
#: database-content.py:445
msgid ""
"This library provides objects and helper methods to help reading and writing "
"AppStream metadata."
......@@ -1286,7 +1291,7 @@ msgstr ""
"Biblioteka dostarczająca obiekty i metody pomocnicze ułatwiające "
"odczytywanie i zapisywanie metadanych AppStream."
#: database-content.py:445
#: database-content.py:446
msgid ""
"Avahi is a system which facilitates service discovery on a local network via "
"the mDNS/DNS-SD protocol suite. To submit your translation, <a href="
......@@ -1296,7 +1301,7 @@ msgstr ""
"protokołów mDNS/DNS-SD. W celu przesłania tłumaczenia, należy <a href="
"\"https://github.com/lathiat/avahi/pulls\">utworzyć „pull request”</a>."
#: database-content.py:446
#: database-content.py:447
msgid ""
"There is a limited number of supported locales. If you use an unsupported "
"locale, the browser (at least Chromium-based) will ignore it. <b>Google "
......@@ -1348,7 +1353,7 @@ msgstr ""
"ml, mr, ms, nb_NO, nl, nn_NO, or, pa_IN, pl, pt_BR, pt_PT, rm, ro, ru, si, "
"sk, sl, son, sq, sr, sv_SE, ta, te, th, tr, uk, uz, vi, xh, zh_CN, zh_TW</i>"
#: database-content.py:457
#: database-content.py:458
msgid ""
"There is a glossary that will help translators in Chronojump localization: "
"<a href=\"https://gitlab.gnome.org/GNOME/chronojump/raw/master/glossary/"
......@@ -1360,7 +1365,7 @@ msgstr ""
"chronojump_glossary_for_translators.html\">https://gitlab.gnome.org/GNOME/"
"chronojump/raw/master/glossary/chronojump_glossary_for_translators.html</a>."
#: database-content.py:458
#: database-content.py:459
msgid ""
"colord is a system service that makes it easy to manage, install and "
"generate color profiles to accurately color manage input and output devices."
......@@ -1369,13 +1374,13 @@ msgstr ""
"profilów kolorów do dokładnego zarządzania kolorami urządzeń wejściowych "
"i wyjściowych."
#: database-content.py:459
#: database-content.py:460
msgid "PolicyKit helper to configure CUPS with fine-grained privileges."
msgstr ""
"Program pomocniczy PolicyKit do konfigurowania usługi CUPS za pomocą "
"dokładnych uprawnień."
#: database-content.py:460
#: database-content.py:461
msgid ""
"Committed translations are updated manually on l10n.gnome.org from time to "
"time. Be patient :-)"
......@@ -1383,7 +1388,7 @@ msgstr ""
"Zatwierdzone tłumaczenia są od czasu do czasu aktualizowane ręcznie na "
"stronie l10n.gnome.org. Prosimy o odrobinę cierpliwości."
#: database-content.py:461
#: database-content.py:462
msgid ""
"Linux application sandboxing and distribution framework. To submit your "
"translation, <a href=\"https://github.com/flatpak/flatpak/pulls\">create a "
......@@ -1393,17 +1398,17 @@ msgstr ""
"przesłania tłumaczenia, należy <a href=\"https://github.com/flatpak/flatpak/"
"pulls\">utworzyć „pull request”</a>."
#: database-content.py:462
#: database-content.py:463
msgid "D-Bus service to access fingerprint readers."
msgstr "Usługa D-Bus do używania czytników odcisków palców."
#: database-content.py:463
#: database-content.py:464
msgid "A simple daemon to allow session software to update UEFI firmware."
msgstr ""
"Prosta usługa umożliwiająca oprogramowaniu sesji na aktualizację "
"oprogramowania sprzętowego UEFI."
#: database-content.py:464
#: database-content.py:465
msgid ""
"See <a href=\"https://wiki.gnome.org/gbrainy/Localizing\">wiki</a> for "
"recommendations when translating gbrainy."
......@@ -1411,7 +1416,7 @@ msgstr ""
"<a href=\"https://wiki.gnome.org/gbrainy/Localizing\">Wiki</a> zawiera "
"wskazówki przydatne podczas tłumaczenia programu gbrainy."
#: database-content.py:465
#: database-content.py:466
msgid ""
"GCompris is now translated by the KDE translation teams. See http://gcompris."
"net/wiki/Developer's_corner#Translation for more details."
......@@ -1419,7 +1424,7 @@ msgstr ""
"GCompris jest teraz tłumaczony przez zespoły tłumaczy środowiska KDE. http://"
"gcompris.net/wiki/Developer's_corner#Translation zawiera więcej informacji."
#: database-content.py:466
#: database-content.py:467
msgid ""
"glom is a user-friendly database application.<br>\n"
"Apart from the UI messages and the documentation, there are additional "
......@@ -1429,7 +1434,7 @@ msgstr ""
"Poza interfejsem użytkownika i dokumentacją można przetłumaczyć także "
"dodatkowe przykładowe pliki."
#: database-content.py:468
#: database-content.py:469
msgid ""
"Refer to the <a href=\"https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-getting-started-"
"docs/raw/master/README\">README</a> file for additional information on how "
......@@ -1439,7 +1444,7 @@ msgstr ""
"href=\"https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-getting-started-docs/raw/master/"
"README\">README</a>."
#: database-content.py:469
#: database-content.py:470
msgid ""
"Note that some strings visible in the gnome-tweaks interface are coming from "
"the <a href=\"/module/gsettings-desktop-schemas/\">gsettings-desktop-"
......@@ -1449,7 +1454,7 @@ msgstr ""
"tweaks pochodzi z modułu <a href=\"/module/gsettings-desktop-schemas/"
"\">gsettings-desktop-schemas</a>."
#: database-content.py:470
#: database-content.py:471
msgid ""
"To ease localization, gallery of GNOME Video Effects has been set up here: "
"<a href=\"https://wiki.gnome.org/Projects/GnomeVideoEffects/Effects"
......@@ -1460,7 +1465,7 @@ msgstr ""
"GnomeVideoEffects/Effects\">https://wiki.gnome.org/Projects/"
"GnomeVideoEffects/Effects</a>."
#: database-content.py:471
#: database-content.py:472
msgid ""
"Useful information on localization of the Gnumeric analysis tools can be "
"found in the <a href =\"https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnumeric/raw/master/"
......@@ -1476,7 +1481,7 @@ msgstr ""
"translators\">po-functions/README.translators</a> zawiera przydatne "
"informacje o lokalizacji jego funkcji."
#: database-content.py:472
#: database-content.py:473
msgid ""
"This a low-priority module to translate, as there are currently no user "
"interface that show those strings."
......@@ -1484,27 +1489,27 @@ msgstr ""
"Jest to moduł do tłumaczenia o niskim priorytecie, ponieważ obecnie nie ma "
"żadnego interfejsu użytkownika, który wyświetla te ciągi."
#: database-content.py:473
#: database-content.py:474
msgid "“Bad” GStreamer plugins and helper libraries."
msgstr "„Złe” wtyczki i biblioteki pomocnicze GStreamer."
#: database-content.py:474
#: database-content.py:475
msgid "“Base” GStreamer plugins and helper libraries."
msgstr "„Podstawowe” wtyczki i biblioteki pomocnicze GStreamer."
#: database-content.py:475
#: database-content.py:476
msgid "“Good” GStreamer plugins."
msgstr "„Dobre” wtyczki i biblioteki pomocnicze GStreamer."
#: database-content.py:476
#: database-content.py:477
msgid "“Ugly” GStreamer plugins."
msgstr "„Brzydkie” wtyczki i biblioteki pomocnicze GStreamer."
#: database-content.py:477
#: database-content.py:478
msgid "GStreamer open-source multimedia framework core library."
msgstr "Główna biblioteka mechanizmu multimedialnego open source GStreamer."
#: database-content.py:478
#: database-content.py:479
msgid ""
"Please note that gtk+ has both po and po-properties UI domains. If you add "
"a new language in either domain, you have to commit both files in Git even "
......@@ -1517,7 +1522,7 @@ msgstr ""
"tłumaczeń. W innym przypadku budowanie GTK+ zakończy się błędem w katalogu „/"
"po-properties”."
#: database-content.py:479
#: database-content.py:480
msgid ""
"Unified high-level API for communicating with mobile broadband modems. To "
"submit your translation, <a href=\"https://gitlab.freedesktop.org/mobile-"
......@@ -1528,7 +1533,7 @@ msgstr ""
"org/mobile-broadband/ModemManager/merge_requests\">utworzyć „merge request”</"
"a>."
#: database-content.py:480
#: database-content.py:481
msgid ""
"Network connection manager and user applications. To submit your "
"translation, <a href=\"https://gitlab.freedesktop.org/NetworkManager/"
......@@ -1538,11 +1543,11 @@ msgstr ""
"tłumaczenia, należy <a href=\"https://gitlab.freedesktop.org/NetworkManager/"
"NetworkManager/merge_requests\">utworzyć „merge request”</a>."
#: database-content.py:481
#: database-content.py:482
msgid "PKCS#11 cryptography framework for multiple consumers."
msgstr "Mechanizm kryptograficzny PKCS#11 dla wielu użytkowników."
#: database-content.py:482
#: database-content.py:483
msgid ""
"System designed to make installing and updating software on your computer "
"easier."
......@@ -1550,7 +1555,7 @@ msgstr ""
"System zaprojektowany, aby ułatwić instalowanie i aktualizowanie "
"oprogramowania na komputerze."
#: database-content.py:483
#: database-content.py:484
msgid ""
"Toolkit for defining and handling authorizations. To submit your "
"translation, <a href=\"https://gitlab.freedesktop.org/polkit/polkit/"
......@@ -1560,7 +1565,7 @@ msgstr ""
"tłumaczenia, należy <a href=\"https://gitlab.freedesktop.org/polkit/polkit/"
"merge_requests\">utworzyć „merge request”</a>."
#: database-content.py:484
#: database-content.py:485
msgid ""
"PulseAudio is a sound system for POSIX OSes, meaning that it is a proxy for "
"your sound applications. To submit your translation, <a href=\"https://"
......@@ -1573,7 +1578,7 @@ msgstr ""
"freedesktop.org/pulseaudio/pulseaudio/merge_requests\">utworzyć „merge "
"request”</a>."
#: database-content.py:485
#: database-content.py:486
msgid ""
"D-Bus system service that manages discovery and enrollment in realms/domains "
"like Active Directory or IPA."
......@@ -1581,15 +1586,15 @@ msgstr ""
"Usługa systemowa D-Bus zarządzająca wykrywaniem i zapisywaniem w obszarach/"
"domenach, takich jak Active Directory lub IPA."
#: database-content.py:486
#: database-content.py:487
msgid "Shared MIME information specification."
msgstr "Współdzielona specyfikacja informacji MIME."
#: database-content.py:487
#: database-content.py:488
msgid "System and session manager."
msgstr "Menedżer systemu i sesji."
#: database-content.py:488
#: database-content.py:489
msgid ""
"Daemon, tools and libraries to access and manipulate disks and storage "
"devices."
......@@ -1597,7 +1602,7 @@ msgstr ""
"Usługa, narzędzia i biblioteki do używania i manipulowania dyskami oraz "
"innymi urządzeniami do przechowywania danych."
#: database-content.py:489
#: database-content.py:490
#, python-format
msgid ""
"Translations should be submitted as <a href=\"https://bugs.webkit.org/"
......@@ -1609,7 +1614,7 @@ msgstr ""
"enter_bug.cgi?product=WebKit&component=WebKit%20Gtk\">zgłoszenia błędów</a>. "
"Prosimy pamiętać o wybraniu „WebKit Gtk” jako komponentu."
#: database-content.py:490
#: database-content.py:491
msgid ""
"Desktop integration portal. To submit your translation, <a href=\"https://"
"github.com/flatpak/xdg-desktop-portal/pulls\">create a pull request</a>."
......@@ -1618,7 +1623,7 @@ msgstr ""
"href=\"https://github.com/flatpak/xdg-desktop-portal/pulls\">utworzyć „pull "
"request”</a>."
#: database-content.py:491
#: database-content.py:492
msgid ""
"GTK+ implementation of xdg-desktop-portal. To submit your translation, <a "
"href=\"https://github.com/flatpak/xdg-desktop-portal-gtk/pulls\">create a "
......@@ -1628,7 +1633,7 @@ msgstr ""
"tłumaczenia, należy <a href=\"https://github.com/flatpak/xdg-desktop-portal-"
"gtk/pulls\">utworzyć „pull request”</a>."
#: database-content.py:492
#: database-content.py:493
msgid ""
"Tool to help manage “well known” user directories like the desktop folder "
"and the music folder."
......@@ -1636,147 +1641,147 @@ msgstr ""
"Narzędzie pomagające w zarządzaniu katalogami użytkownika, takimi jak Pulpit "
"lub Muzyka."
#: database-content.py:493
#: database-content.py:494
msgid "Database of keyboard configuration data."
msgstr "Baza danych konfiguracji klawiatury."
#: database-content.py:494
#: database-content.py:495
msgid "GNOME 3.32 (development)"
msgstr "GNOME 3.32 (rozwojowe)"
#: database-content.py:496
msgid "GNOME 3.30 (stable)"
msgstr "GNOME 3.30 (stabilne)"
#: database-content.py:495
#: database-content.py:497
msgid "GNOME 3.28 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.28 (poprzednie stabilne)"
#: database-content.py:496
#: database-content.py:498
msgid "GNOME 3.26 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.26 (poprzednie stabilne)"
#: database-content.py:497
#: database-content.py:499
msgid "GNOME 3.24 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.24 (poprzednie stabilne)"
#: database-content.py:498
#: database-content.py:500
msgid "GNOME 3.22 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.22 (poprzednie stabilne)"
#: database-content.py:499
#: database-content.py:501
msgid "GNOME 3.20 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.20 (poprzednie stabilne)"
#: database-content.py:500
#: database-content.py:502
msgid "GNOME 3.18 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.18 (poprzednie stabilne)"
#: database-content.py:501
#: database-content.py:503
msgid "GNOME 3.16 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.16 (poprzednie stabilne)"
#: database-content.py:502
#: database-content.py:504
msgid "GNOME 3.14 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.14 (poprzednie stabilne)"
#: database-content.py:503
#: database-content.py:505
msgid "GNOME 3.12 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.12 (poprzednie stabilne)"
#: database-content.py:504
msgid "GNOME 3.10 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.10 (poprzednie stabilne)"
#: database-content.py:505
#: database-content.py:506
msgid "Obsolete GNOME Applications"
msgstr "Przestarzałe programy GNOME"
#: database-content.py:506
#: database-content.py:507
msgid "GNOME Infrastructure"
msgstr "Infrastruktura GNOME"
#: database-content.py:507
#: database-content.py:508
msgid "GIMP and Friends"
msgstr "GIMP"
#: database-content.py:508
#: database-content.py:509
msgid "Extra GNOME Applications (stable)"
msgstr "Dodatkowe programy GNOME (stabilne)"
#: database-content.py:509
#: database-content.py:510
msgid "Extra GNOME Applications"
msgstr "Dodatkowe programy GNOME"
#: database-content.py:510
#: database-content.py:511
msgid "freedesktop.org (non-GNOME)"
msgstr "freedesktop.org (nie-GNOME)"
#: database-content.py:511
#: database-content.py:512
msgid "Accessibility"
msgstr "Ułatwienia dostępu"
#: database-content.py:512
#: database-content.py:513
msgid "Administration Tools"
msgstr "Narzędzia administracyjne"
#: database-content.py:513
#: database-content.py:514
msgid "Apps"
msgstr "Programy"
#: database-content.py:514
#: database-content.py:515
msgid "Backends"
msgstr "Mechanizmy"
#: database-content.py:515
#: database-content.py:516
msgid "Core"
msgstr "Główne moduły"
#: database-content.py:516
#: database-content.py:517
msgid "Core Libraries"
msgstr "Główne biblioteki"
#: database-content.py:517
#: database-content.py:518
msgid "Default"
msgstr "Domyślne"
#: database-content.py:518
#: database-content.py:519
msgid "Development Branches"
msgstr "Gałęzie rozwojowe"
#: database-content.py:519
#: database-content.py:520
msgid "Development Tools"
msgstr "Narzędzia programistyczne"
#: database-content.py:520
#: database-content.py:521
msgid "Extra Libraries"
msgstr "Dodatkowe biblioteki"
#: database-content.py:521
#: database-content.py:522
msgid "Games"
msgstr "Gry"
#: database-content.py:522
#: database-content.py:523
msgid "GNOME Desktop"
msgstr "Środowisko GNOME"
#: database-content.py:523
#: database-content.py:524
msgid "GNOME Developer Platform"
msgstr "Platforma programistyczna GNOME"
#: database-content.py:524
#: database-content.py:525
msgid "Legacy Desktop"
msgstr "Przestarzałe środowisko"
#: database-content.py:525
#: database-content.py:526
msgid "New Module Proposals"
msgstr "Propozycje nowych modułów"
#: database-content.py:526
#: database-content.py:527
msgid "Office Apps"
msgstr "Programy biurowe"
#: database-content.py:527
#: database-content.py:528
msgid "Stable Branches"
msgstr "Gałęzie stabilne"
#: database-content.py:528
#: database-content.py:529
msgid "Utils"
msgstr "Narzędzia"
......@@ -1788,12 +1793,12 @@ msgstr "Logowanie za pomocą nazwy użytkownika i hasła:"
msgid "Username:"
msgstr "Nazwa użytkownika:"
#: django_openid/templates/django_openid/admin_login.html:23 people/forms.py:25
#: django_openid/templates/django_openid/admin_login.html:23 people/forms.py:27
msgid "Password:"
msgstr "Hasło:"
#: django_openid/templates/django_openid/admin_login.html:28
#: templates/base.html:60 templates/login.html:30
#: templates/base.html:59 templates/login.html:28
#: templates/login/login_popup_form.html:15
#: templates/registration/password_reset_complete.html:12
msgid "Log in"
......@@ -1828,40 +1833,40 @@ msgstr "Tłumaczenia interfejsu użytkownika (zmniejszone)"
msgid "Original strings"
msgstr "Oryginalne ciągi"
#: people/forms.py:21
#: people/forms.py:22
msgid "Choose a username:"
msgstr "Nazwa użytkownika:"
#: people/forms.py:22
#: people/forms.py:23
msgid "May contain only letters, numbers, underscores or hyphens"
msgstr "Dopuszczalne są wyłącznie litery, cyfry, znaki podkreślenia i myślniki"
#: people/forms.py:23
#: people/forms.py:25
msgid "Email:"
msgstr "Adres e-mail:"
#: people/forms.py:26
#: people/forms.py:28
msgid "At least 7 characters"
msgstr "Co najmniej 7 znaków"
#: people/forms.py:28 templates/people/person_password_change_form.html:28
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:19
#: people/forms.py:30 templates/people/person_password_change_form.html:22
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:20
msgid "Confirm password:"
msgstr "Potwierdzenie hasła:"
#: people/forms.py:36
#: people/forms.py:38
msgid "This username is already taken. Please choose another."
msgstr "Ta nazwa użytkownika jest już zajęta. Proszę wybrać inną."
#: people/forms.py:43
#: people/forms.py:45
msgid "You must provide a password"
msgstr "Należy wprowadzić hasło"
#: people/forms.py:46
#: people/forms.py:48
msgid "The passwords do not match"
msgstr "Hasła się różnią"
#: people/forms.py:64
#: people/forms.py:66
#, python-format
msgid ""
"This is a confirmation that your registration on %s succeeded. To activate "
......@@ -1871,16 +1876,16 @@ msgstr ""
"To jest potwierdzenie pomyślnej rejestracji w %s. Aby aktywować konto, "
"należy kliknąć odnośnik poniżej lub skopiować go i wkleić w przeglądarce."
#: people/forms.py:69
#: people/forms.py:71
#, python-format
msgid "Administrators of %s"
msgstr "Administratorzy %s"
#: people/forms.py:71 people/tests.py:38
#: people/forms.py:73 people/tests.py:38
msgid "Account activation"
msgstr "Aktywacja konta"
#: people/forms.py:98
#: people/forms.py:100
#, python-format
msgid ""
"Image too high or too wide (%(width)d×%(height)d, maximum is 100×100 pixels)"
......@@ -1888,11 +1893,11 @@ msgstr ""
"Obraz jest za wysoki lub za szeroki (%(width)d×%(height)d, a maksymalnie "
"może mieć 100×100 pikseli)"
#: people/forms.py:117
#: people/forms.py:119
msgid "The URL you provided is not valid"
msgstr "Podany adres URL jest nieprawidłowy"
#: people/forms.py:134
#: people/forms.py:136
msgid "The URL you provided seems not to correspond to a valid image"
msgstr "Podany adres URL nie odpowiada prawidłowemu obrazowi"
......@@ -2037,16 +2042,16 @@ msgid ""
"Entry for this language is not present in %(var)s variable in %(file)s file."
msgstr "Wpis dla tego języka nie istnieje w zmiennej %(var)s w pliku %(file)s."
#: stats/models.py:1376 stats/models.py:1754
#: stats/models.py:1379 stats/models.py:1757
#, python-format
msgid "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
msgstr "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
#: stats/models.py:1402
#: stats/models.py:1405
msgid "POT file unavailable"
msgstr "Plik POT jest niedostępny"
#: stats/models.py:1407
#: stats/models.py:1410
#, python-format
msgid "%(count)s message"
msgid_plural "%(count)s messages"
......@@ -2054,18 +2059,18 @@ msgstr[0] "%(count)s komunikat"
msgstr[1] "%(count)s komunikaty"
msgstr[2] "%(count)s komunikatów"
#: stats/models.py:1408
#: stats/models.py:1411
#, python-format
msgid "updated on %(date)s"
msgstr "zaktualizowano %(date)s"
#: stats/models.py:1410 templates/vertimus/vertimus_detail.html:67
#: stats/models.py:1413 templates/vertimus/vertimus_detail.html:67
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:207
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:210
msgid "Y-m-d g:i a O"
msgstr "d.m.Y G∶i O"
#: stats/models.py:1412
#: stats/models.py:1415
#, python-format
msgid "%(count)s word"
msgid_plural "%(count)s words"
......@@ -2073,7 +2078,7 @@ msgstr[0] "%(count)s słowo"
msgstr[1] "%(count)s słowa"
msgstr[2] "%(count)s słów"
#: stats/models.py:1414
#: stats/models.py:1417
#, python-format
msgid "%(count)s figure"
msgid_plural "%(count)s figures"
......@@ -2081,17 +2086,17 @@ msgstr[0] "%(count)s ilustracja"
msgstr[1] "%(count)s ilustracje"
msgstr[2] "%(count)s ilustracji"
#: stats/models.py:1415
#: stats/models.py:1418
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s"
msgstr "Plik POT (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s"
#: stats/models.py:1418
#: stats/models.py:1421
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s"
msgstr "Plik POT (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s"
#: stats/models.py:1507
#: stats/models.py:1510
msgid ""
"The currently committed file has less translated strings. You should "
"probably commit this file."
......@@ -2276,7 +2281,7 @@ msgstr "Recenzent"
msgid "Committer"
msgstr "Zatwierdzający"
#: teams/tests.py:211 templates/about.html:8 templates/base.html:133
#: teams/tests.py:211 templates/about.html:8
msgid "About Damned Lies"
msgstr "O serwisie"
......@@ -2423,52 +2428,52 @@ msgstr "Administracja strony"
msgid "Home"
msgstr "Strona główna"
#: templates/base.html:44
#: templates/base.html:43
msgid "Back to Damned Lies home page"
msgstr "Wróć do strony głównej"
#: templates/base.html:71 templates/index.html:20
#: templates/base.html:70 templates/index.html:20
msgid "Teams"
msgstr "Zespoły"
#: templates/base.html:72 templates/index.html:35
#: templates/base.html:71 templates/index.html:35
#: templates/release_compare.html:26
msgid "Languages"
msgstr "Języki"
#: templates/base.html:73
#: templates/base.html:72
msgid "Release sets"
msgstr "Zestawy wydań"
#: templates/base.html:74 templates/index.html:54
#: templates/base.html:73 templates/index.html:54
msgid "Modules"
msgstr "Moduły"
#: templates/base.html:98 templates/base.html:131
#: templates/base.html:97 templates/base.html:130
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
#: templates/base.html:100
#: templates/base.html:99
msgid "About Us"
msgstr "O projekcie"
#: templates/base.html:101
#: templates/base.html:100
msgid "Get Involved"
msgstr "Dołącz do nas"