Commit 7ef59468 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 1f660226
Pipeline #44870 passed with stage
in 26 minutes and 34 seconds
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: damned-lies master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-14 04:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-23 15:20+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-07 20:51+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-08 22:00+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: common/views.py:33
msgid "translator-credits"
......@@ -1285,7 +1285,7 @@ msgid ""
"the mDNS/DNS-SD protocol suite. To submit your translation, <a href="
"\"https://github.com/lathiat/avahi/pulls\">create a pull request</a>."
msgstr ""
"Sistam Avahi omogoča podporo za storitve dokrivanja na krajevnem omrežju "
"Sistam Avahi omogoča podporo za odkrivanje storitev na krajevnem omrežju "
"prek protokolov mDNS/DNS-SD. Navodila za objavo prevoda paketa so na <a href="
"\"https://github.com/lathiat/avahi/pulls\">spletišču Avahi</a>."
......@@ -1446,7 +1446,7 @@ msgid ""
"\">https://wiki.gnome.org/Projects/GnomeVideoEffects/Effects</a>."
msgstr ""
"Za enostavnejše jezikovno prilagajanje je galerija Video učinkov GNOME "
"obljavljena na portalu <a href=\"https://wiki.gnome.org/Projects/"
"objavljena na portalu <a href=\"https://wiki.gnome.org/Projects/"
"GnomeVideoEffects/Effects\">GnomeVideoEffects</a>."
#: database-content.py:471
......@@ -1500,11 +1500,11 @@ msgid ""
"if one of them contains 0 translations, unless GTK+ build will break in /po-"
"properties."
msgstr ""
"Bodite pozorni, da ima paket gtk+ po in po-properties domene uporabniškega "
"vmesnika. Ob dodajanju novega jezika v katerokoli izmed domen, je treba "
"Bodite pozorni, da ima paket gtk+ ločene prevode vmesnika (po) in lastnosti "
"(po-properties) . Ob dodajanju novega jezika katerekoli datoteke, je treba "
"obvezno dodati obe datoteki prevodov v Git, čeprav je ena izmed datotek "
"lahko prazna. V kolikor je dodana le ena datoteka se izgradnja GTK+ ne "
"izvede do konca v domeni /po-properties."
"lahko prazna. V kolikor je dodana le ena datoteka se izgradnja GTK+ v "
"domeni /po-properties ne izvede do konca."
#: database-content.py:479
msgid ""
......@@ -1628,49 +1628,49 @@ msgid "Database of keyboard configuration data."
msgstr "Podatkovna zbirka nastavitev tipkovnic"
#: database-content.py:494
msgid "GNOME 3.32 (development)"
msgstr "GNOME 3.32 (razvojna različica)"
#: database-content.py:495
msgid "GNOME 3.30 (stable)"
msgstr "GNOME 3.30 (stabilna različica)"
#: database-content.py:495
#: database-content.py:496
msgid "GNOME 3.28 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.28 (stara stabilna različica)"
#: database-content.py:496
#: database-content.py:497
msgid "GNOME 3.26 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.26 (stara stabilna različica)"
#: database-content.py:497
#: database-content.py:498
msgid "GNOME 3.24 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.24 (stara stabilna različica)"
#: database-content.py:498
#: database-content.py:499
msgid "GNOME 3.22 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.22 (stara stabilna različica)"
#: database-content.py:499
#: database-content.py:500
msgid "GNOME 3.20 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.20 (stara stabilna različica)"
#: database-content.py:500
#: database-content.py:501
msgid "GNOME 3.18 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.18 (stara stabilna različica)"
#: database-content.py:501
#: database-content.py:502
msgid "GNOME 3.16 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.16 (stara stabilna različica)"
#: database-content.py:502
#: database-content.py:503
msgid "GNOME 3.14 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.14 (starejša stabilna različica)"
#: database-content.py:503
#: database-content.py:504
msgid "GNOME 3.12 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.12 (stara stabilna različica)"
#: database-content.py:504
msgid "GNOME 3.10 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.10 (stara stabilna različica)"
#: database-content.py:505
msgid "Obsolete GNOME Applications"
msgstr "Zastareli programi GNOME"
......@@ -2025,16 +2025,16 @@ msgid ""
msgstr ""
"Vnos za ta jezik ni določen s spremenljivko %(var)s v datoteki %(file)s."
#: stats/models.py:1376 stats/models.py:1754
#: stats/models.py:1379 stats/models.py:1757
#, python-format
msgid "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
msgstr "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
#: stats/models.py:1402
#: stats/models.py:1405
msgid "POT file unavailable"
msgstr "Datoteka POT ni na voljo"
#: stats/models.py:1407
#: stats/models.py:1410
#, python-format
msgid "%(count)s message"
msgid_plural "%(count)s messages"
......@@ -2043,18 +2043,18 @@ msgstr[1] "%(count)s sporočilo"
msgstr[2] "%(count)s sporočili"
msgstr[3] "%(count)s sporočila"
#: stats/models.py:1408
#: stats/models.py:1411
#, python-format
msgid "updated on %(date)s"
msgstr "zadnjič posodobljeno %(date)s"
#: stats/models.py:1410 templates/vertimus/vertimus_detail.html:67
#: stats/models.py:1413 templates/vertimus/vertimus_detail.html:67
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:207
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:210
msgid "Y-m-d g:i a O"
msgstr "d.m.Y G:i O"
#: stats/models.py:1412
#: stats/models.py:1415
#, python-format
msgid "%(count)s word"
msgid_plural "%(count)s words"
......@@ -2063,7 +2063,7 @@ msgstr[1] "%(count)s beseda"
msgstr[2] "%(count)s besedi"
msgstr[3] "%(count)s besede"
#: stats/models.py:1414
#: stats/models.py:1417
#, python-format
msgid "%(count)s figure"
msgid_plural "%(count)s figures"
......@@ -2072,17 +2072,17 @@ msgstr[1] "%(count)s shema"
msgstr[2] "%(count)s shemi"
msgstr[3] "%(count)s sheme"
#: stats/models.py:1415
#: stats/models.py:1418
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s"
msgstr "Datoteka POT (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s"
#: stats/models.py:1418
#: stats/models.py:1421
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s"
msgstr "Datoteka POT (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s"
#: stats/models.py:1507
#: stats/models.py:1510
msgid ""
"The currently committed file has less translated strings. You should "
"probably commit this file."
......@@ -2862,6 +2862,11 @@ msgstr "Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom:"
msgid "Have you forgotten your password?"
msgstr "Ali ste pozabili vaše geslo?"
#: templates/login.html:36
#, python-format
msgid "Or <a href=\"%(link)s\">login with your GNOME account</a>"
msgstr "Ali pa se prijavite <a href=\"%(link)s\">z računom GNOME</a>"
#: templates/login/login_popup_form.html:8
msgid "Username"
msgstr "Uporabniško ime"
......@@ -3815,8 +3820,8 @@ msgstr "Datoteka je videti v redu!"
msgid "Build failed (%(program)s): %(err)s"
msgstr "Izgradnja programa (%(program)s) je spodletela: %(err)s"
#~ msgid "GNOME 3.30 (development)"
#~ msgstr "GNOME 3.30 (razvojna različica)"
#~ msgid "GNOME 3.10 (old stable)"
#~ msgstr "GNOME 3.10 (stara stabilna različica)"
#~ msgid "GNOME 3.28 (stable)"
#~ msgstr "GNOME 3.28 (stabilna različica)"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment