Commit 6d6fbde5 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 988ef1f0
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: damned-lies master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-07 18:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-08 21:25+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-13 20:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-16 21:43+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: \n"
......@@ -1392,78 +1392,82 @@ msgid "<b>Warning:</b> The gnome sudoku manual is in the process of being rewrit
msgstr "<b>Opozorilo:</b> priročnik igre Gnome Sudoku se trenutno posodablja na sistem Mallard. Naslednji paket bo najverjetneje Mahjong. Ne izgubljajte časa s prevajanjem različice, ki bo kmalu opuščena."
#: database-content.py:436
msgid "Note that many strings visible in the gnome-tweak-tool interface are coming from the <a href=\"/module/gsettings-desktop-schemas/\">gsettings-desktop-schemas</a> module."
msgstr "Več nizov, ki so vidni v vmesniku programa gnome-tweak-tool, je del modula <a href=\"/module/gsettings-desktop-schemas/\">gsettings-desktop-schemas</a>."
#: database-content.py:437
msgid "gnome-utils has been split into new modules after GNOME 3.2: baobab, gnome-font-viewer, gnome-dictionary, gnome-screenshot, gnome-search-tool and gnome-system-log"
msgstr "program gnome-utils je bil po objavi GNOME 3.2 razdeljen v nove module : baobab, gnome-font-viewer, gnome-dictionary, gnome-screenshot, gnome-search-tool in gnome-system-log"
#: database-content.py:437
#: database-content.py:438
msgid "GNOME Video Arcade is a MAME (Multiple Arcade Machine Emulator) front-end for GNOME."
msgstr "Paket GNOME Video Arcade je vmesniški posnemovalnik MAME (Multiple Arcade Machine Emulator) GNOME okolja."
#: database-content.py:438
#: database-content.py:439
msgid "To ease localization, gallery of GNOME Video Effects has been set up here: <a href=\"http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects\">http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects</a>."
msgstr "Za pomoč pri krajevnem prilagajanju programa, je na voljo spletna galerija video učinkov programa na naslovu: <a href=\"http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects\">http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects</a>."
#: database-content.py:439
#: database-content.py:440
msgid "A note taking application"
msgstr "Program za pisanje sporočilc"
#: database-content.py:440
#: database-content.py:441
msgid "Useful information on localization of the gnumeric analysis tools can be found in the <a href =\"http://git.gnome.org/browse/gnumeric/plain/po/README.analysis\">po/README.analysis</a> file."
msgstr "Uporabne podrobnosti o krajevnem prilagajanju orodij gnumeric, si lahko pogledate v datoteki <a href =\"http://git.gnome.org/browse/gnumeric/plain/po/README.analysis\">po/README.analysis</a>."
#: database-content.py:441
#: database-content.py:442
msgid "This a low-priority module to translate, as there are currently no user interface that show those strings."
msgstr "Trenutno še ni ustreznega uporabniškega vmesnika za prikaz nizov, zato paket ni ključen za prevajanje."
#: database-content.py:442
#: database-content.py:443
msgid "Please note that gtk+ has both po and po-properties UI domains. If you add a new language in either domain, you have to commit both files in Git even if one of them contains 0 translations, unless GTK+ build will break in /po-properties."
msgstr "Bodite pozorni, da ima paket gtk+ po in po-properties domene uporabniškega vmesnika. Ob dodajanju novega jezika v katerokoli izmed domen, je treba obvezno dodati obe datoteki prevodov v Git, čeprav je ena izmed datotek lahko prazna. V kolikor je dodana le ena datoteka se izgradnja GTK+ ne izvede do konca v domeni /po-properties."
#: database-content.py:443
#: database-content.py:444
msgid "A plugin manager library for other GNOME modules"
msgstr "Knjižnica uporavljalnika vstavkov za druge GNOME module"
#: database-content.py:444
#: database-content.py:445
msgid "Desktop entries for MESS ROMs"
msgstr "Vnosi namizja za MESS ROM enote"
#: database-content.py:445
#: database-content.py:446
msgid "moserial is a clean, friendly gtk-based serial terminal for the GNOME desktop. It is written in Vala for extra goodness."
msgstr "Paket moserial je na osnovi gtk postavljen serijski terminal za namizje GNOME. Napisan je v jeziku Vala."
#: database-content.py:446
#: database-content.py:447
msgid "Gnome Parental Control"
msgstr "GNOME starševski nadzor"
#: database-content.py:447
#: database-content.py:448
msgid "To submit your translation, <a href=\"https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=NetworkManager&component=general\">create a bug report for NetworkManager on the GNOME Bugzilla</a>. Then, attach your translation file."
msgstr "Za objavo prevodov, <a href=\"https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=NetworkManager&component=general\">ustvarite novo poročilo o hrošču za paket NetworkManager</a> na spletnih straneh GNOME Bugzilla. K poročilu priložite tudi datoteko prevoda."
#: database-content.py:448
#: database-content.py:449
msgid "PackageKit is a system designed to make installing and updating software on your computer easier."
msgstr "PackageKit je sistem za poenostavitev nameščanja in posodabljanja programske opreme računalnika."
#: database-content.py:449
#: database-content.py:450
msgid "Passepartout is a DTP application for X."
msgstr "Passepartout je DTP program za X okolje."
#: database-content.py:450
#: database-content.py:451
msgid "PulseAudio is a sound system for POSIX OSes, meaning that it is a proxy for your sound applications."
msgstr "PulseAudio je zvočno okolje za POSIX operacijske sisteme in omogoča delovanje programov za predvajanje in upravljanje z zvokom."
#: database-content.py:451
#: database-content.py:452
msgid "A photo manager for GNOME"
msgstr "Upravljalnik fotografij za GNOME namizje"
#: database-content.py:452
#: database-content.py:453
msgid "This is a clone of the official system-tools-backends version from the freedesktop.org repository."
msgstr "Paket je predelana različica uradne različice system-tools-backends iz skladišča freedesktop.org."
#: database-content.py:453
#: database-content.py:454
msgid "GNOME Teletext viewer"
msgstr "GNOME Teletekst pregledovalnik"
#: database-content.py:454
#: database-content.py:455
msgid ""
"Here we translate the subtitles of selected GNOME videos.\n"
"See <a href=\"http://live.gnome.org/VideoSubtitles\">Video Subtitles</a> for more."
......@@ -1471,91 +1475,91 @@ msgstr ""
"Prevodi podnapisov izbranih GNOME posnetkov.\n"
"Več na <a href=\"http://live.gnome.org/VideoSubtitles\">Podnapisi video posnetkov</a>."
#: database-content.py:456
#: database-content.py:457
msgid "A VNC client for GNOME"
msgstr "VNC odjemalec za GNOME"
#: database-content.py:457
#: database-content.py:458
msgid "Translations should be submitted as bug reports (see link below)."
msgstr "Prevodi morajo biti poslani kot poročila o hroščih (spodnja povezava)."
#: database-content.py:458
#: database-content.py:459
msgid "GNOME 3.4 (development)"
msgstr "GNOME 3.4 (razvojna veja)"
#: database-content.py:459
#: database-content.py:460
msgid "GNOME 3.2 (stable)"
msgstr "GNOME 3.2 (stabilna različica)"
#: database-content.py:460
#: database-content.py:461
msgid "GNOME 3.0 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.0 (stara stabilna različica)"
#: database-content.py:461
#: database-content.py:462
msgid "GNOME 2.32 (old stable)"
msgstr "GNOME 2.32 (stara stabilna različica)"
#: database-content.py:462
#: database-content.py:463
msgid "GNOME 2.30 (old stable)"
msgstr "GNOME 2.30 (stara stabilna različica)"
#: database-content.py:463
#: database-content.py:464
msgid "GNOME 2.28 (old stable)"
msgstr "GNOME 2.28 (stara stabilna različica)"
#: database-content.py:464
#: database-content.py:465
msgid "GNOME 2.26 (old stable)"
msgstr "GNOME 2.26 (stara stabilna različica)"
#: database-content.py:465
#: database-content.py:466
msgid "GNOME 2.24 (old stable)"
msgstr "GNOME 2.24 (stara stabilna različica)"
#: database-content.py:466
#: database-content.py:467
msgid "GNOME 2.22 (old stable)"
msgstr "GNOME 2.22 (stara stabilna različica)"
#: database-content.py:467
#: database-content.py:468
msgid "GNOME 2.20 (old stable)"
msgstr "GNOME 2.20 (stara stabilna različica)"
#: database-content.py:468
#: database-content.py:469
msgid "GNOME 2.18 (old stable)"
msgstr "GNOME 2.18 (stara stabilna različica)"
#: database-content.py:469
#: database-content.py:470
msgid "External Dependencies (GNOME)"
msgstr "Zunanji odvisni paketi (GNOME)"
#: database-content.py:470
#: database-content.py:471
msgid "OLPC"
msgstr "OLPC"
#: database-content.py:471
#: database-content.py:472
msgid "Obsolete GNOME Applications"
msgstr "Zastareli programi GNOME"
#: database-content.py:472
#: database-content.py:473
msgid "GNOME-Office Productivity Applications"
msgstr "GNOME Office (pisarniški paket)"
#: database-content.py:473
#: database-content.py:474
msgid "GNOME Infrastructure"
msgstr "GNOME Spletne strani"
#: database-content.py:474
#: database-content.py:475
msgid "GIMP and Friends"
msgstr "GIMP in sorodni paketi"
#: database-content.py:475
#: database-content.py:476
msgid "Extra GNOME Applications (stable)"
msgstr "Dodatni programi GNOME (stabilna različica)"
#: database-content.py:476
#: database-content.py:477
msgid "Extra GNOME Applications"
msgstr "Dodatni programi GNOME"
#: database-content.py:477
#: database-content.py:478
msgid "freedesktop.org (non-GNOME)"
msgstr "freedesktop.org (zunanji programi)"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment