Commit 80ede620 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 6bd80faf
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: damned-lies\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-31 12:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-02 23:22+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2011-04-07 10:08+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-07 19:01+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1428,12 +1428,14 @@ msgstr ""
"Překlady by měly být odevzdávány jako hlášení o chybě (viz odkaz níže)."
#: database-content.py:454
msgid "GNOME 3.0 (development)"
msgstr "GNOME 3.0 (vývojové)"
#| msgid "GNOME 2.32 (stable)"
msgid "GNOME 3.0 (stable)"
msgstr "GNOME 3.0 (stabilní)"
#: database-content.py:455
msgid "GNOME 2.32 (stable)"
msgstr "GNOME 2.32 (stabilní)"
#| msgid "GNOME 2.30 (old stable)"
msgid "GNOME 2.32 (old stable)"
msgstr "GNOME 2.32 (zastaralé)"
#: database-content.py:456
msgid "GNOME 2.30 (old stable)"
......@@ -1966,7 +1968,7 @@ msgstr "Elektronická konference"
msgid "URL to subscribe"
msgstr "URL, které se má odebírat"
#: teams/models.py:212 vertimus/models.py:554 vertimus/models.py:604
#: teams/models.py:212 vertimus/models.py:563 vertimus/models.py:613
#, python-format
msgid "This is an automated message sent from %s."
msgstr "Toto je automatická zpráva odeslaná z %s."
......@@ -2378,7 +2380,7 @@ msgstr ""
"prosím stránku patřičného modulu, chcete-li získat informace, kam zasílat "
"překlady."
#: templates/release_detail.html:19 templates/stats_show.html:45
#: templates/release_detail.html:19 templates/stats_show.html:47
msgid "Language"
msgstr "Jazyk"
......@@ -2388,7 +2390,7 @@ msgid "User Interface"
msgstr "Uživatelské rozhraní"
#: templates/release_detail.html:21 templates/release_detail.html.py:24
#: templates/stats_show.html:49
#: templates/stats_show.html:51
#: templates/languages/language_release_summary.html:12
#: templates/languages/language_release_summary.html:15
msgid "Graph"
......@@ -2418,27 +2420,27 @@ msgstr "Starší vydání"
msgid "This document is written in Mallard documentation format"
msgstr "Tento dokument je napsán ve formátu dokumentace Mallard"
#: templates/stats_show.html:14 templates/vertimus/vertimus_detail.html:61
#: templates/stats_show.html:15 templates/vertimus/vertimus_detail.html:61
msgid "Download POT file"
msgstr "Stáhnout šablonu POT"
#: templates/stats_show.html:18 templates/vertimus/vertimus_detail.html:93
#: templates/stats_show.html:20 templates/vertimus/vertimus_detail.html:93
msgid "Notices"
msgstr "Upozornění"
#: templates/stats_show.html:28
#: templates/stats_show.html:30
msgid "Search for similar bugs before reporting it"
msgstr "Vyhledat podobné chyby, než ji nahlásíte"
#: templates/stats_show.html:33
#: templates/stats_show.html:35
msgid "Report this bug"
msgstr "Nahlásit tuto chybu"
#: templates/stats_show.html:45 vertimus/models.py:183
#: templates/stats_show.html:47 vertimus/models.py:183
msgid "Translated"
msgstr "Přeloženo"
#: templates/stats_show.html:65 templates/vertimus/vertimus_detail.html:87
#: templates/stats_show.html:67 templates/vertimus/vertimus_detail.html:87
msgid "Display document figures"
msgstr "Zobrazit obrázky v dokumentaci"
......@@ -2873,7 +2875,7 @@ msgstr "Kroky"
#. Translators: human_level is an ordinal expression ('1st',' 2nd',...)
#. which should be localized in Django itself
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:120 vertimus/models.py:862
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:120 vertimus/models.py:864
#, python-format
msgid "Archived Actions (%(human_level)s archived series)"
msgstr "Zálohované kroky (%(human_level)s série záloh)"
......@@ -3033,7 +3035,7 @@ msgstr "Soubor v úložišti"
msgid "Uploaded file by %(name)s on %(date)s"
msgstr "Soubor nahrán, kým: %(name)s, kdy: %(date)s"
#: vertimus/models.py:539
#: vertimus/models.py:548
#, python-format
msgid ""
"Hello,\n"
......@@ -3050,15 +3052,15 @@ msgstr ""
"%(url)s\n"
"\n"
#: vertimus/models.py:552 vertimus/models.py:602
#: vertimus/models.py:561 vertimus/models.py:611
msgid "Without comment"
msgstr "Bez komentáře"
#: vertimus/models.py:561
#: vertimus/models.py:570
msgid "Write a comment"
msgstr "Napsat komentář"
#: vertimus/models.py:590
#: vertimus/models.py:599
#, python-format
msgid ""
"Hello,\n"
......@@ -3075,56 +3077,56 @@ msgstr ""
"%(url)s\n"
"\n"
#: vertimus/models.py:612
#: vertimus/models.py:621
msgid "Reserve for translation"
msgstr "Rezervovat překlad"
#: vertimus/models.py:624
#: vertimus/models.py:633
msgid "Upload the new translation"
msgstr "Nahrát nový překlad"
#: vertimus/models.py:646
#: vertimus/models.py:648
msgid "Reserve for proofreading"
msgstr "Rezervovat si kontrolu"
#: vertimus/models.py:658
#: vertimus/models.py:660
msgid "Upload the proofread translation"
msgstr "Nahrát zkontrolovaný překlad"
#. Translators: this means the file is ready to be committed in repository
#: vertimus/models.py:674
#: vertimus/models.py:676
msgid "Ready for submission"
msgstr "Připraveno na zařazení"
#: vertimus/models.py:690
#: vertimus/models.py:692
msgid "Submit to repository"
msgstr "Zařadit do úložiště"
#: vertimus/models.py:707
#: vertimus/models.py:709
#, python-format
msgid "The commit failed. The error was: '%s'"
msgstr "Zařazení selhalo. Chyba byla: „%s“"
#. Translators: this indicates a committer is going to commit the file in the repository
#: vertimus/models.py:715
#: vertimus/models.py:717
msgid "Reserve to submit"
msgstr "Rezervovat si zařazení"
#. Translators: this is used to indicate the file has been committed in the repository
#: vertimus/models.py:728
#: vertimus/models.py:730
msgid "Inform of submission"
msgstr "Informovat o zařazení"
#. Translators: regardless of the translation completion, this file need to be reviewed
#: vertimus/models.py:743
#: vertimus/models.py:745
msgid "Review required"
msgstr "Vyžadována revize"
#: vertimus/models.py:758
#: vertimus/models.py:760
msgid "Archive the actions"
msgstr "Zálohovat kroky"
#: vertimus/models.py:797
#: vertimus/models.py:799
msgid "Undo the last state change"
msgstr "Vrátit předchozí změnu stavu"
......@@ -3141,3 +3143,4 @@ msgstr "Poslední zařazený soubor týmu %(lang)s"
#: vertimus/views.py:188
msgid "Latest POT file"
msgstr "Nejnovější šablona POT"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment