Commit 478d1607 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent ac852132
......@@ -2325,7 +2325,8 @@ msgid ""
"Translated, but uses original one (maybe the figure doesn't contain any "
"string to translate)"
msgstr ""
"Přeloženo, avšak používá se původní obrázek (pravděpodobně není co překládat)"
"Označeno jako přeložené, avšak používá se původní obrázek (pravděpodobně "
"neobsahuje žádný text k překladu)"
#: templates/module_images.html:38
msgid "Fuzzy"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment