Commit ee851348 authored by Baurzhan Muftakhidinov's avatar Baurzhan Muftakhidinov Committed by Administrator

Update Kazakh translation

parent b7281b62
# Kazakh translation for yelp.
# Copyright (C) 2010 yelp's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the yelp package.
# Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2010.
# Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2010-2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: yelp gnome-2-30\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=yelp&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-19 16:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-04 09:37+0500\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/yelp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-30 10:36+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-07-09 10:26+0500\n"
"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
"Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
"Language: kk\n"
......@@ -17,7 +16,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.8\n"
"X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
#. (itstool) path: msg/msgstr
#. ID: install.tooltip
......@@ -29,455 +28,376 @@ msgstr ""
#.
#. <string/> - The package to install
#.
#: yelp.xml.in:36
#: data/domains/yelp.xml.in:36
msgid "Install <string/>"
msgstr "Орнату <string/>"
#: data/yelp.appdata.xml.in:6
msgid "GNOME Help"
msgstr "GNOME анықтамасы"
#: data/yelp.appdata.xml.in:7
msgid "Help viewer for GNOME"
msgstr "GNOME анықтамасын қарау құралы"
#: data/yelp.appdata.xml.in:9
msgid ""
"Yelp is the GNOME help viewer. It is the default Mallard viewer, but it can "
"also display DocBook, info, man, and HTML documentation."
msgstr ""
"Yelp — GNOME анықтамасын қарау құралы. Бұл стандартты Mallard қарау құралы, "
"бірақ ол DocBook, info, man және HTML құжаттамасын да көрсете алады."
#: data/yelp.appdata.xml.in:13
msgid ""
"It makes it easy to find the documentation you need, with interactive search "
"and bookmarks."
msgstr ""
"Интерактивті іздеу және бетбелгілерді қолдану арқылы қажетті құжаттаманы "
"оңай табуға мүмкіндік береді."
#: data/yelp.appdata.xml.in:17
msgid ""
"It also has an editor mode, which shows editorial comments and revision "
"statuses when editing Mallard documents."
msgstr ""
"Сондай-ақ, оның Mallard құжаттарын өңдеу кезінде редакциялық түсініктемелер "
"мен нұсқа күйлерін көрсететін редактор режимі бар."
#: data/yelp.appdata.xml.in:30
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME жобасы"
#: ../libyelp/yelp-bz2-decompressor.c:143
#: ../libyelp/yelp-lzma-decompressor.c:152
#: libyelp/yelp-bz2-decompressor.c:143 libyelp/yelp-lzma-decompressor.c:152
msgid "Invalid compressed data"
msgstr "Жарамсыз сығылған деректер"
#: ../libyelp/yelp-bz2-decompressor.c:149
#: ../libyelp/yelp-lzma-decompressor.c:158
#: libyelp/yelp-bz2-decompressor.c:149 libyelp/yelp-lzma-decompressor.c:158
msgid "Not enough memory"
msgstr "Жады жеткіліксіз"
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:282 ../libyelp/yelp-info-document.c:218
#: ../libyelp/yelp-mallard-document.c:298
#: ../libyelp/yelp-mallard-document.c:452 ../libyelp/yelp-man-document.c:252
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:292 libyelp/yelp-info-document.c:220
#: libyelp/yelp-mallard-document.c:306 libyelp/yelp-mallard-document.c:464
#: libyelp/yelp-man-document.c:198
#, c-format
msgid "The page ‘%s’ was not found in the document ‘%s’."
msgstr ""
msgstr "\"%s\" беті \"%s\" құжатынан табылмады."
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:320 ../libyelp/yelp-info-document.c:355
#: ../libyelp/yelp-man-document.c:390
#, c-format
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:331 libyelp/yelp-info-document.c:357
#: libyelp/yelp-man-document.c:335
msgid "The file does not exist."
msgstr "Файл жоқ болып тұр."
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:330 ../libyelp/yelp-info-document.c:365
#: ../libyelp/yelp-man-document.c:400
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:341 libyelp/yelp-info-document.c:367
#: libyelp/yelp-man-document.c:345
#, c-format
msgid "The file ‘%s’ does not exist."
msgstr "\"%s\" файлы жоқ."
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:345
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:359
#, c-format
msgid ""
"The file ‘%s’ could not be parsed because it is not a well-formed XML "
"document."
msgstr ""
msgstr "\"%s\" файлы талданбайды, себебі ол дұрыс құрылған XML құжаты емес."
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:358
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:372
#, c-format
msgid ""
"The file ‘%s’ could not be parsed because one or more of its included files "
"is not a well-formed XML document."
msgstr ""
"\"%s\" файлы талданбайды, себебі оның ішіне салынған бір немесе бірнеше файл "
"дұрыс құрылған XML құжаты емес."
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:788
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:810
msgid "Unknown"
msgstr "Белгісіз"
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:850 ../libyelp/yelp-info-document.c:298
#: ../libyelp/yelp-man-document.c:332
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:908 libyelp/yelp-info-document.c:300
#: libyelp/yelp-man-document.c:278
#, c-format
msgid "The requested page was not found in the document ‘%s’."
msgstr ""
#: ../libyelp/yelp-document.c:278
msgid "Indexed"
msgstr "Индекстелген"
#: ../libyelp/yelp-document.c:279
msgid "Whether the document content has been indexed"
msgstr ""
msgstr "Сұралған бет ‘%s’ құжатында табылмады."
#: ../libyelp/yelp-document.c:287
msgid "Document URI"
msgstr ""
#: ../libyelp/yelp-document.c:288
msgid "The URI which identifies the document"
msgstr ""
#: ../libyelp/yelp-document.c:1024
#: libyelp/yelp-document.c:1064
#, c-format
msgid "Search results for “%s”"
msgstr ""
msgstr "\"%s\" үшін іздеу нәтижелері"
#: ../libyelp/yelp-document.c:1036
#: libyelp/yelp-document.c:1076
#, c-format
msgid "No matching help pages found in “%s”."
msgstr ""
msgstr "Сәйкес келетін анықтама беттері \"%s\" ішінен табылмады."
#: ../libyelp/yelp-document.c:1042
#: libyelp/yelp-document.c:1082
msgid "No matching help pages found."
msgstr ""
msgstr "Сәйкес келетін анықтама беттері табылмады."
#: ../libyelp/yelp-error.c:35
#, c-format
#: libyelp/yelp-error.c:35
msgid "An unknown error occurred."
msgstr "Белгісіз қате орын алды."
#: ../libyelp/yelp-help-list.c:545 ../libyelp/yelp-help-list.c:554
#: libyelp/yelp-help-list.c:545 libyelp/yelp-help-list.c:554
msgid "All Help Documents"
msgstr "Барлық көмек құжаттары"
#: ../libyelp/yelp-info-document.c:380
#: libyelp/yelp-info-document.c:382
#, c-format
msgid ""
"The file ‘%s’ could not be parsed because it is not a well-formed info page."
msgstr ""
msgstr "\"%s\" файлы талданбайды, себебі ол дұрыс құрылған info беті емес."
#: ../libyelp/yelp-mallard-document.c:340
#: libyelp/yelp-mallard-document.c:348
#, c-format
msgid "The directory ‘%s’ does not exist."
msgstr ""
#: ../libyelp/yelp-search-entry.c:172
msgid "View"
msgstr "Қарау"
#: ../libyelp/yelp-search-entry.c:173
msgid "A YelpView instance to control"
msgstr ""
#: ../libyelp/yelp-search-entry.c:188 ../src/yelp-window.c:417
msgid "Bookmarks"
msgstr "Бетбелгілер"
#: ../libyelp/yelp-search-entry.c:189
msgid "A YelpBookmarks implementation instance"
msgstr ""
msgstr "\"%s\" бумасы жоқ болып тұр."
#: ../libyelp/yelp-search-entry.c:433
#: libyelp/yelp-search-entry.c:435
#, c-format
msgid "Search for “%s”"
msgstr ""
#: ../libyelp/yelp-settings.c:148
msgid "GtkSettings"
msgstr "GtkSettings"
#: ../libyelp/yelp-settings.c:149
msgid "A GtkSettings object to get settings from"
msgstr ""
#: ../libyelp/yelp-settings.c:157
msgid "GtkIconTheme"
msgstr "GtkIconTheme"
#: ../libyelp/yelp-settings.c:158
msgid "A GtkIconTheme object to get icons from"
msgstr ""
#: ../libyelp/yelp-settings.c:166
msgid "Font Adjustment"
msgstr "Қаріп баптаулары"
#: ../libyelp/yelp-settings.c:167
msgid "A size adjustment to add to font sizes"
msgstr ""
#: ../libyelp/yelp-settings.c:175
msgid "Show Text Cursor"
msgstr "Мәтіндік курсорды көрсету"
#: ../libyelp/yelp-settings.c:176
msgid "Show the text cursor or caret for accessible navigation"
msgstr ""
#: ../libyelp/yelp-settings.c:184
msgid "Editor Mode"
msgstr "Түзетуші режимі"
msgstr "\"%s\" іздеу"
#: ../libyelp/yelp-settings.c:185
msgid "Enable features useful to editors"
msgstr ""
#: ../libyelp/yelp-sqlite-storage.c:145
msgid "Database filename"
msgstr "Дерекқор файл аты"
#: ../libyelp/yelp-sqlite-storage.c:146
msgid "The filename of the sqlite database"
msgstr ""
#: ../libyelp/yelp-transform.c:164
msgid "XSLT Stylesheet"
msgstr "XSLT стильдер кестесі"
#: ../libyelp/yelp-transform.c:165
msgid "The location of the XSLT stylesheet"
msgstr ""
#: ../libyelp/yelp-transform.c:369 ../libyelp/yelp-transform.c:384
#: libyelp/yelp-transform.c:371 libyelp/yelp-transform.c:386
#, c-format
msgid "The XSLT stylesheet ‘%s’ is either missing or not valid."
msgstr ""
msgstr "\"%s\" XSLT стильдер кестесі жоқ немесе жарамсыз."
#: ../libyelp/yelp-transform.c:518
#: libyelp/yelp-transform.c:520
msgid "No href attribute found on yelp:document\n"
msgstr ""
msgstr "yelp:құжат ішінен href атрибуты табылмады\n"
#: ../libyelp/yelp-transform.c:533
#: libyelp/yelp-transform.c:535
msgid "Out of memory"
msgstr "Жады жеткіліксіз"
#: ../libyelp/yelp-view.c:253
#: libyelp/yelp-view.c:251
msgid "C_opy Code Block"
msgstr ""
msgstr "Код блогын кө_шіріп алу"
#: ../libyelp/yelp-view.c:258
#: libyelp/yelp-view.c:256
msgid "_Copy Link Location"
msgstr "_Сілтемені көшіріп алу"
#: ../libyelp/yelp-view.c:263
#: libyelp/yelp-view.c:261
msgid "_Open Link"
msgstr "Сі_лтемені ашу"
#: ../libyelp/yelp-view.c:268
#: libyelp/yelp-view.c:266
msgid "Open Link in New _Window"
msgstr ""
msgstr "Сілтемені жаңа т_ерезеде ашу"
#: ../libyelp/yelp-view.c:278
#: libyelp/yelp-view.c:276
msgid "_Install Packages"
msgstr ""
msgstr "Дестелерді о_рнату"
#: ../libyelp/yelp-view.c:283
#: libyelp/yelp-view.c:281
msgid "Save Code _Block As…"
msgstr ""
msgstr "Код _блогын қалайша сақтау…"
#: ../libyelp/yelp-view.c:298
#: libyelp/yelp-view.c:296
msgid "_Copy Text"
msgstr "Мәтінді _көшіру"
#: ../libyelp/yelp-view.c:525
msgid "Yelp URI"
msgstr "Yelp URI"
#: ../libyelp/yelp-view.c:526
msgid "A YelpUri with the current location"
msgstr ""
#: ../libyelp/yelp-view.c:534
msgid "Loading State"
msgstr "Жүктелу күйі"
#: ../libyelp/yelp-view.c:535
msgid "The loading state of the view"
msgstr ""
#: ../libyelp/yelp-view.c:544
msgid "Page ID"
msgstr ""
#: ../libyelp/yelp-view.c:545
msgid "The ID of the root page of the page being viewed"
msgstr ""
#: ../libyelp/yelp-view.c:553
msgid "Root Title"
msgstr ""
#: ../libyelp/yelp-view.c:554
msgid "The title of the root page of the page being viewed"
msgstr ""
#: ../libyelp/yelp-view.c:562
msgid "Page Title"
msgstr ""
#: ../libyelp/yelp-view.c:563
msgid "The title of the page being viewed"
msgstr ""
#: ../libyelp/yelp-view.c:571
msgid "Page Description"
msgstr ""
#: ../libyelp/yelp-view.c:572
msgid "The description of the page being viewed"
msgstr ""
#: ../libyelp/yelp-view.c:580
msgid "Page Icon"
msgstr ""
#: ../libyelp/yelp-view.c:581
msgid "The icon of the page being viewed"
msgstr ""
#: ../libyelp/yelp-view.c:826 ../libyelp/yelp-view.c:2198
#: libyelp/yelp-view.c:806 libyelp/yelp-view.c:2139
#, c-format
msgid "The URI ‘%s’ does not point to a valid page."
msgstr ""
msgstr "URI \"%s\" жарамды бетке сілтеп тұрған жоқ."
#: ../libyelp/yelp-view.c:832 ../libyelp/yelp-view.c:2204
#, c-format
#: libyelp/yelp-view.c:812 libyelp/yelp-view.c:2145
msgid "The URI does not point to a valid page."
msgstr ""
msgstr "URI жарамды бетке сілтеп тұрған жоқ."
#: ../libyelp/yelp-view.c:837 ../libyelp/yelp-view.c:2210
#: libyelp/yelp-view.c:817 libyelp/yelp-view.c:2151
#, c-format
msgid "The URI ‘%s’ could not be parsed."
msgstr ""
msgstr "URI \"%s\" талдау мүмкін емес."
#: ../libyelp/yelp-view.c:842
#, c-format
#: libyelp/yelp-view.c:822
msgid "Unknown Error."
msgstr "Белгісіз қате."
#: ../libyelp/yelp-view.c:996
#: libyelp/yelp-view.c:976
msgid "You do not have PackageKit. Package install links require PackageKit."
msgstr ""
"Сізде PackageKit жоқ. Дестелерді орнату сілтемелері PackageKit қажет етеді."
#: ../libyelp/yelp-view.c:1243
#: libyelp/yelp-view.c:1223
msgid "Save Image"
msgstr "Суретті сақтау"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1342
#: libyelp/yelp-view.c:1322
msgid "Save Code"
msgstr ""
msgstr "Кодты сақтау"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1438
#: libyelp/yelp-view.c:1418
#, c-format
msgid "Send email to %s"
msgstr ""
msgstr "%s адресіне эл. пошта хатын жіберу"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1542
#: libyelp/yelp-view.c:1522
msgid "_Save Image As…"
msgstr "_Суретті қалайша сақтау…"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1543
#: libyelp/yelp-view.c:1523
msgid "_Save Video As…"
msgstr ""
msgstr "Видеоны қалайша _сақтау…"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1551
#: libyelp/yelp-view.c:1531
msgid "S_end Image To…"
msgstr ""
msgstr "Суретті қайда жіб_еру…"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1552
#: libyelp/yelp-view.c:1532
msgid "S_end Video To…"
msgstr ""
msgstr "Видеоны қайда жіб_еру…"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1894
#: libyelp/yelp-view.c:1873
#, c-format
msgid "Could not load a document for ‘%s’"
msgstr ""
msgstr "\"%s\" үшін құжатты жүктеу мүмкін емес"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1900
#, c-format
#: libyelp/yelp-view.c:1879
msgid "Could not load a document"
msgstr ""
msgstr "Құжатты жүктеу мүмкін емес"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1984
#: libyelp/yelp-view.c:1963
msgid "Document Not Found"
msgstr "Құжат табылмады"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1986
#: libyelp/yelp-view.c:1965
msgid "Page Not Found"
msgstr "Бет табылмады"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1989
#: libyelp/yelp-view.c:1968
msgid "Cannot Read"
msgstr "Оқу мүмкін емес"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1995
#: libyelp/yelp-view.c:1974
msgid "Unknown Error"
msgstr "Белгісіз қате"
#: ../libyelp/yelp-view.c:2015
#: libyelp/yelp-view.c:1994
msgid "Search for packages containing this document."
msgstr ""
msgstr "Бұл құжатты сақтайтын дестелерді іздеу."
#: ../src/yelp-application.c:59
#: src/yelp-application.c:59
msgid "Turn on editor mode"
msgstr ""
msgstr "Түзеткіш режимін іске қосу"
#: ../src/yelp-application.c:271 ../src/yelp-window.c:1180
#: ../src/yelp-window.c:1188 ../yelp.desktop.in.in.h:1
#: src/yelp-application.c:268 src/yelp-window.c:1185 src/yelp-window.c:1193
#: yelp.desktop.in:3
msgid "Help"
msgstr "Көмек"
#: ../src/yelp-application.c:321
msgid "New Window"
msgstr "Жаңа терезе"
#: ../src/yelp-application.c:325
msgid "Larger Text"
msgstr "Үлкенірек мәтін"
#: ../src/yelp-application.c:326
msgid "Smaller Text"
msgstr "Кішірек мәтін"
#: ../src/yelp-window.c:211
msgid "Application"
msgstr "Қолданба"
#: ../src/yelp-window.c:212
msgid "A YelpApplication instance that controls this window"
msgstr ""
#: ../src/yelp-window.c:343
#: src/yelp-window.c:340
msgid "Back"
msgstr "Артқа"
#: ../src/yelp-window.c:350
#: src/yelp-window.c:347
msgid "Forward"
msgstr "Алға"
#: ../src/yelp-window.c:361
#: src/yelp-window.c:358
msgid "Menu"
msgstr "Мәзір"
#: ../src/yelp-window.c:366
#: src/yelp-window.c:363
msgid "New Window"
msgstr "Жаңа терезе"
#: src/yelp-window.c:364
msgid "Find…"
msgstr "Табу…"
#: ../src/yelp-window.c:367
#: src/yelp-window.c:365
msgid "Print…"
msgstr "Баспаға шығару…"
#: ../src/yelp-window.c:372
#: src/yelp-window.c:370
msgid "Previous Page"
msgstr "Алдыңғы парақ"
#: ../src/yelp-window.c:373
#: src/yelp-window.c:371
msgid "Next Page"
msgstr "Келесі парақ"
#: ../src/yelp-window.c:378
#: src/yelp-window.c:376
msgid "Larger Text"
msgstr "Үлкенірек мәтін"
#: src/yelp-window.c:377
msgid "Smaller Text"
msgstr "Кішірек мәтін"
#: src/yelp-window.c:382
msgid "All Help"
msgstr "Бүкіл көмек"
#: ../src/yelp-window.c:400
#: src/yelp-window.c:404
msgid "Search (Ctrl+S)"
msgstr "Іздеу (Ctrl+S)"
#: ../src/yelp-window.c:434
#: src/yelp-window.c:421
msgid "Bookmarks"
msgstr "Бетбелгілер"
#: src/yelp-window.c:438
msgid "No bookmarks"
msgstr "Бетбелгілер жоқ"
#: ../src/yelp-window.c:442
#: src/yelp-window.c:446
msgid "Add Bookmark"
msgstr "Бетбелгілерге қосу"
#: ../src/yelp-window.c:448
#: src/yelp-window.c:452
msgid "Remove Bookmark"
msgstr "Бетбелгіні өшіру"
#: ../yelp.desktop.in.in.h:2
#: yelp.desktop.in:4
msgid "Get help with GNOME"
msgstr "GNOME көмегін алу"
#: ../yelp.desktop.in.in.h:3
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: yelp.desktop.in:6
msgid "documentation;information;manual;help;"
msgstr "құжаттама;ақпарат;нұсқама;көмек;"
#~ msgid "Indexed"
#~ msgstr "Индекстелген"
#~ msgid "View"
#~ msgstr "Қарау"
#~ msgid "GtkSettings"
#~ msgstr "GtkSettings"
#~ msgid "GtkIconTheme"
#~ msgstr "GtkIconTheme"
#~ msgid "Font Adjustment"
#~ msgstr "Қаріп баптаулары"
#~ msgid "Show Text Cursor"
#~ msgstr "Мәтіндік курсорды көрсету"
#~ msgid "Editor Mode"
#~ msgstr "Түзетуші режимі"
#~ msgid "Database filename"
#~ msgstr "Дерекқор файл аты"
#~ msgid "XSLT Stylesheet"
#~ msgstr "XSLT стильдер кестесі"
#~ msgid "Yelp URI"
#~ msgstr "Yelp URI"
#~ msgid "Loading State"
#~ msgstr "Жүктелу күйі"
#~ msgid "Application"
#~ msgstr "Қолданба"
#~ msgid "Development"
#~ msgstr "Өндіру"
......
Markdown is supported
0% or .