Commit 5a68ffcb authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 4f7526f2
......@@ -6,14 +6,14 @@
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 2003.
# Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003-2007.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2012.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2010-2012.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2014.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2010-2014.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vte\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-04 23:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-04 23:47+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-07 03:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-07 03:25+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -25,72 +25,79 @@ msgstr ""
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../src/iso2022.c:795 ../src/iso2022.c:803 ../src/iso2022.c:834
#: ../src/vte.c:2292
#: ../src/app.ui.h:1
msgid "Copy"
msgstr "Skopiuj"
#: ../src/app.ui.h:2
msgid "Paste"
msgstr "Wklej"
#: ../src/app.ui.h:3
msgid "Reset (use Ctrl to reset and clear)"
msgstr "Resetuje (użycie klawisza Ctrl zresetuje i wyczyści)"
#: ../src/app.ui.h:4
msgid "Reset"
msgstr "Zresetuj"
#: ../src/app.ui.h:5
msgid "Toggle input enabled setting"
msgstr "Przełącza ustawienie włączenia wprowadzania"
#: ../src/app.ui.h:6
msgid "Input"
msgstr "Wprowadzanie"
#: ../src/iso2022.c:791 ../src/iso2022.c:799 ../src/iso2022.c:830
#: ../src/vte.c:2003
#, c-format
msgid "Unable to convert characters from %s to %s."
msgstr "Nie można przekonwertować znaków z %s na %s."
#: ../src/iso2022.c:1488
#: ../src/iso2022.c:1496
#, c-format
msgid "Attempt to set invalid NRC map '%c'."
msgstr "Próba ustawienia nieprawidłowej mapy NRC \"%c\"."
#. Application signalled an "identified coding system" we haven't heard of. See ECMA-35 for gory details.
#: ../src/iso2022.c:1518
#: ../src/iso2022.c:1526
msgid "Unrecognized identified coding system."
msgstr "Nierozpoznany system kodowania."
#: ../src/iso2022.c:1577 ../src/iso2022.c:1604
#: ../src/iso2022.c:1585 ../src/iso2022.c:1612
#, c-format
msgid "Attempt to set invalid wide NRC map '%c'."
msgstr "Próba ustawienia nieprawidłowej rozległej mapy NRC \"%c\"."
#: ../src/trie.c:409
#, c-format
msgid "Duplicate (%s/%s)!"
msgstr "Duplikat (%s/%s)."
#. Bail back to normal mode.
#: ../src/vteapp.c:981
#: ../src/vteapp.c:1027
msgid "Could not open console.\n"
msgstr "Nie można otworzyć konsoli.\n"
#: ../src/vteapp.c:1077
#: ../src/vteapp.c:1137
msgid "Could not parse the geometry spec passed to --geometry"
msgstr ""
"Nie można przetworzyć danych geometrii przekazanych za pomocą --geometry"
#: ../src/vte.c:1314
#, c-format
msgid "Error compiling regular expression \"%s\"."
msgstr "Błąd podczas kompilowania wyrażenia regularnego \"%s\"."
#. Translators: %s is replaced with error message returned by strerror().
#: ../src/vte.c:4606
#: ../src/vte.c:4169
#, c-format
msgid "Error reading from child: %s."
msgstr "Błąd podczas odczytywania z procesu potomnego: %s."
#: ../src/vte.c:4733
#: ../src/vte.c:4305
msgid "Unable to send data to child, invalid charset convertor"
msgstr ""
"Nie można wysłać danych do procesu potomnego, nieprawidłowa konwersja znaków"
#: ../src/vte.c:4744 ../src/vte.c:5791
#: ../src/vte.c:4316 ../src/vte.c:5365
#, c-format
msgid "Error (%s) converting data for child, dropping."
msgstr ""
"Błąd (%s) podczas konwertowania danych dla procesu potomnego. Porzucono."
#: ../src/vte.c:8009
#: ../src/vte.c:7678
#, c-format
msgid "Error reading PTY size, using defaults: %s\n"
msgstr "Błąd podczas odczytywania rozmiaru PTY. Używanie domyślnego: %s\n"
#. Aaargh. We're screwed.
#: ../src/vte.c:13817
msgid "_vte_conv_open() failed setting word characters"
msgstr ""
"Ustawienie znaków o szerokości słowa przez funkcję _vte_conv_open() się nie "
"powiodło"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment