Commit f82631a0 authored by Laurent Dhima's avatar Laurent Dhima
Browse files

Korrigjime

parent e294a40d
......@@ -6,21 +6,20 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vte.HEAD.sq\n"
"Project-Id-Version: vte.HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-02 16:03+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-02 16:02+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-23 10:29+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-23 10:30+0100\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3\n"
#: src/iso2022.c:787 src/iso2022.c:798 src/iso2022.c:847 src/vte.c:2072
#, c-format
msgid "Unable to convert characters from %s to %s."
msgstr "I pamundur konvertimi i gërmave nga %s në %s."
msgstr "I pamundur konvertimi i simboleve nga %s në %s."
#: src/iso2022.c:1578
#, c-format
......@@ -30,13 +29,12 @@ msgstr "Përpjekje për të vendosur një hartë '%c' NRC të pavlefshme."
#. Application signalled an "identified coding system" we haven't heard of. See ECMA-35 for gory details.
#: src/iso2022.c:1619
msgid "Unrecognized identified coding system."
msgstr "«Sistem kodifikimi i identifikuar» i pavlefshëm."
msgstr "U identifikua një sistem kodifikimi i pavlefshëm."
#: src/iso2022.c:1668 src/iso2022.c:1694
#, c-format
msgid "Attempt to set invalid wide NRC map '%c'."
msgstr ""
"Përpjekje për të vendosur një hartë NRC të zgjeruar të pavlefshme '%c'."
msgstr "Përpjekje për të vendosur një hartë NRC të zgjeruar të pavlefshme '%c'."
#: src/pty.c:323
#, c-format
......@@ -68,30 +66,29 @@ msgstr "Gabim gjatë kompilimit të shprehjes së rregullt \"%s\"."
#: src/vte.c:5815
#, c-format
msgid "Got unexpected (key?) sequence `%s'."
msgstr "U mor një sekuencë ( tast?) i papritur `%s'."
msgstr "U mor një sekuencë ( kyç?) i papritur `%s'."
#: src/vte.c:6893
#, c-format
msgid "No handler for control sequence `%s' defined."
msgstr "Asnjë manovrues i prezgjedhur për sekuencën e kontrollit `%s'."
msgstr "Asnjë trajtues i prezgjedhur për sekuencën e kontrollit `%s'."
#: src/vte.c:7714
#, c-format
msgid "Error reading from child: %s."
msgstr "Gabim në leximin nga procesi fëmijë: %s"
msgstr "Gabim gjatë leximit nga proçesi bir: %s"
#: src/vte.c:7870
#, c-format
msgid "Error (%s) converting data for child, dropping."
msgstr ""
"Gabim (%s) duke konvertuar të dhënat për procesin fëmijë, do të lihen si "
"Gabim (%s) duke konvertuar të dhënat për proçesin bir, do të lihen si "
"ishin."
#: src/vte.c:10537
#, c-format
msgid "Error reading PTY size, using defaults: %s."
msgstr ""
"Gabim gjatë leximit të madhësisë PTY, do të përdoret vlera e prezgjedhur: %s."
msgstr "Gabim gjatë leximit të madhësisë PTY, do të përdoret vlera e prezgjedhur: %s."
#: src/vte.c:10573
#, c-format
......@@ -116,4 +113,5 @@ msgstr "Metodë pixel %d e panjohur.\n"
#: src/vtexft.c:710
#, c-format
msgid "Can not draw character U+%04x.\n"
msgstr "I pamundur vizatimi i gërmës U+%04x.\n"
msgstr "I pamundur vizatimi i simbolit U+%04x.\n"
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment