Commit 0c31cf5c authored by Laurent Dhima's avatar Laurent Dhima
Browse files

Updated

parent fa623bb7
# Albanian translation for vte
# This file is distributed under the same license as the vte package.
# Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Damnus <damnus@libero.it>, 2003.
# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2003.
# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2003, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vte\n"
"Project-Id-Version: vte.HEAD.sq\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-09-26 23:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-09-27 01:52+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-02 16:03+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-02 16:02+0100\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.0.2\n"
"X-Generator: KBabel 1.3\n"
#: src/iso2022.c:787 src/iso2022.c:798 src/iso2022.c:847 src/vte.c:2072
#, c-format
......@@ -35,7 +35,8 @@ msgstr "«Sistem kodifikimi i identifikuar» i pavlefshëm."
#: src/iso2022.c:1668 src/iso2022.c:1694
#, c-format
msgid "Attempt to set invalid wide NRC map '%c'."
msgstr "Përpjekje për të vendosur një hartë NRC të zgjeruar të pavlefshme '%c'."
msgstr ""
"Përpjekje për të vendosur një hartë NRC të zgjeruar të pavlefshme '%c'."
#: src/pty.c:323
#, c-format
......@@ -83,15 +84,14 @@ msgstr "Gabim në leximin nga procesi fëmijë: %s"
#, c-format
msgid "Error (%s) converting data for child, dropping."
msgstr ""
"Gabim (%s) duke konvertuar të dhënat për procesin fëmijë, do të "
"lihen si ishin."
"Gabim (%s) duke konvertuar të dhënat për procesin fëmijë, do të lihen si "
"ishin."
#: src/vte.c:10537
#, c-format
msgid "Error reading PTY size, using defaults: %s."
msgstr ""
"Gabim gjatë leximit të madhësisë PTY, do të përdoret "
"vlera e prezgjedhur: %s."
"Gabim gjatë leximit të madhësisë PTY, do të përdoret vlera e prezgjedhur: %s."
#: src/vte.c:10573
#, c-format
......@@ -117,34 +117,3 @@ msgstr "Metodë pixel %d e panjohur.\n"
#, c-format
msgid "Can not draw character U+%04x.\n"
msgstr "I pamundur vizatimi i gërmës U+%04x.\n"
#~ msgid "Using fontset \"%s\", which is missing these character sets: %s."
#~ msgstr "Grupi i karakteeve në përdorim \"%s\", nuk ka këto karaktere: %s."
#~ msgid ""
#~ "Failed to load Xft font pattern \"%s\", falling back to default font."
#~ msgstr ""
#~ "Dështoi karikimi i karaktereve Xft \"%s\", po karikoj karakteret default."
#~ msgid "Failed to load default Xft font."
#~ msgstr "Dështoi në karikimin e karaktereve Xft."
#~ msgid "Failed to load font set \"%s\", falling back to default font."
#~ msgstr ""
#~ "Dështoi në karikimin e karaktereve\"%s\", duke u kthyer në karakteret "
#~ "default."
#~ msgid "Failed to load default font, crashing or behaving abnormally."
#~ msgstr ""
#~ "Dështoi në karikimin e karaktereve default, duke shkuar në krash ose në "
#~ "funksionim të keq."
#~ msgid "Error allocating draw, disabling Xft."
#~ msgstr "Gabim në vendosjen e vizatimit, duke disaktivizuar Xft."
#~ msgid "Error allocating context, disabling Pango."
#~ msgstr "Gabim në vendosjen e kontekstit, duke disaktivizuar Pango."
#~ msgid "Error allocating layout, disabling Pango."
#~ msgstr "Gabim në vendosjen e pamjes së jashtme, dukke disaktivizuar Pango."
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment