Commit a01e5221 authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent 1674d33b
......@@ -4,14 +4,14 @@
#
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008, 2009.
# Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vinagre\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/vinagre/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-20 09:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-21 19:15+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-18 15:13+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-28 10:42+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -132,7 +132,7 @@ msgstr "_Ověřit"
msgid "Authentication is required"
msgstr "Je vyžadováno ověření"
#: ../data/vinagre.ui.h:7 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:134
#: ../data/vinagre.ui.h:7 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:124
#: ../plugins/ssh/vinagre-ssh-tab.c:49 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:149
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:142
msgid "Host:"
......@@ -210,25 +210,35 @@ msgstr ""
#. Subject of the certificate.
#: ../data/vinagre.ui.h:27
msgid "Subject:"
msgstr "Subjekt:"
msgid "New subject:"
msgstr "Subjekt nového:"
#. Issuer of the certificate.
#: ../data/vinagre.ui.h:29
msgid "Issuer:"
msgstr "Vydavatel:"
msgid "New issuer:"
msgstr "Vydavatel nového:"
#. Fingerprint of the new certificate.
#: ../data/vinagre.ui.h:31
msgid "New fingerprint:"
msgstr "Otisk nového:"
#. Fingerprint of the old certificate.
#. Subject of the old certificate.
#: ../data/vinagre.ui.h:33
msgid "Old subject:"
msgstr "Subjekt starého:"
#. Issuer of the old certificate.
#: ../data/vinagre.ui.h:35
msgid "Old issuer:"
msgstr "Vydavatel starého:"
#. Fingerprint of the old certificate.
#: ../data/vinagre.ui.h:37
msgid "Old fingerprint:"
msgstr "Otisk starého:"
#: ../data/vinagre.ui.h:34
#: ../data/vinagre.ui.h:38
msgid ""
"The below certificate could not be verified.\n"
"Do you trust the certificate?"
......@@ -236,49 +246,59 @@ msgstr ""
"Následující certifikát nemůže být ověřen.\n"
"Budete certifikátu důvěřovat?"
#. Subject of the certificate.
#: ../data/vinagre.ui.h:41
msgid "Subject:"
msgstr "Subjekt:"
#. Issuer of the certificate.
#: ../data/vinagre.ui.h:43
msgid "Issuer:"
msgstr "Vydavatel:"
#. Fingerprint of the certificate.
#: ../data/vinagre.ui.h:37
#: ../data/vinagre.ui.h:45
msgid "Fingerprint:"
msgstr "Otisk:"
#: ../data/vinagre.ui.h:38 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:954
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:995
#: ../data/vinagre.ui.h:46 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:915
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:957
msgid "Connect"
msgstr "Připojit"
#: ../data/vinagre.ui.h:39
#: ../data/vinagre.ui.h:47
msgid "Choose a remote desktop to connect to"
msgstr "Vyberte vzdálenou pracovní plochu, ke které připojit"
#: ../data/vinagre.ui.h:40
#: ../data/vinagre.ui.h:48
msgid "_Protocol:"
msgstr "_Protokol:"
#: ../data/vinagre.ui.h:41
#: ../data/vinagre.ui.h:49
msgid "Select a remote desktop protocol for this connection"
msgstr "Vyberte protokol připojení ke vzdálené pracovní ploše"
#: ../data/vinagre.ui.h:42
#: ../data/vinagre.ui.h:50
msgid "Search for remote hosts on the network"
msgstr "Vyhledat vzdálené hostitele na síti"
#: ../data/vinagre.ui.h:43
#: ../data/vinagre.ui.h:51
msgid "Connection options"
msgstr "Možnosti spojení"
#: ../data/vinagre.ui.h:44
#: ../data/vinagre.ui.h:52
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Celá obrazovka"
#: ../data/vinagre.ui.h:45
#: ../data/vinagre.ui.h:53
msgid "Enable fullscreen mode for this connection"
msgstr "Povolit u tohoto připojení režim celé obrazovky"
#: ../data/vinagre.ui.h:46
#: ../data/vinagre.ui.h:54
msgid "Reverse Connections"
msgstr "Zpětná připojení"
#: ../data/vinagre.ui.h:47
#: ../data/vinagre.ui.h:55
msgid ""
"By activating reverse connections you can access remote desktops that are "
"behind a firewall. The remote side is supposed to initiate the connection "
......@@ -288,20 +308,20 @@ msgstr ""
"jsou za bránou firewall. Od vzdálené strany se očekává, že s vámi zahájí "
"spojení. Více informací popisuje nápověda."
#: ../data/vinagre.ui.h:48
#: ../data/vinagre.ui.h:56
msgid "_Enable Reverse Connections"
msgstr "_Povolit zpětná připojení"
#. Translators: this is the reverse connection mode. "Always enabled" means it will be enabled by default in the program startup. You can see this string in the dialog Remote->Reverse connections.
#: ../data/vinagre.ui.h:50
#: ../data/vinagre.ui.h:58
msgid "_Always Enabled"
msgstr "_Vždy povoleno"
#: ../data/vinagre.ui.h:51
#: ../data/vinagre.ui.h:59
msgid "This desktop is reachable through the following IP address(es):"
msgstr "Tato pracovní plocha je dostupná skrze následující adresy IP:"
#: ../data/vinagre.ui.h:52
#: ../data/vinagre.ui.h:60
msgid "Connectivity"
msgstr "Připojení"
......@@ -369,34 +389,34 @@ msgstr "_Výška:"
msgid "Set height of the remote desktop"
msgstr "Nastavit výšku vzdálené plochy"
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:135 ../plugins/ssh/vinagre-ssh-tab.c:50
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:125 ../plugins/ssh/vinagre-ssh-tab.c:50
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:150
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:143
msgid "Port:"
msgstr "Port:"
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:292 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:601
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:288 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:601
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:480
msgid "S_caling"
msgstr "Š_kálování"
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:293 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:602
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:289 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:602
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:481
msgid "Fit the remote screen into the current window size"
msgstr "Přizpůsobit obrazovku vzdálené plochy rozměrům okna"
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:366 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:367
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:362 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:363
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:735 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:736
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:598
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:599
msgid "Scaling"
msgstr "Škálování"
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:953 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:994
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:914 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:956
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušit"
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:1227 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:317
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:1145 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:317
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:267
msgid "Error connecting to host."
msgstr "Chyba při připojování k hostiteli."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment