Commit 7c21a54a authored by Baurzhan Muftakhidinov's avatar Baurzhan Muftakhidinov Committed by Administrator

Update Kazakh translation

parent ab154642
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vinagre gnome-2-30\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/vinagre/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-20 09:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-16 18:53+0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-04-18 08:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-26 10:04+0500\n"
"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
"Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
"Language: kk\n"
......@@ -16,11 +16,11 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
#: ../data/org.gnome.Vinagre.gschema.xml.h:1
msgid "Whether we should leave other clients connected"
msgstr ""
msgstr "Басқа клиенттерді байланысқан ретінде қалдыру керек пе"
#: ../data/org.gnome.Vinagre.gschema.xml.h:2
msgid ""
......@@ -112,7 +112,7 @@ msgstr "_Аутентификация"
msgid "Authentication is required"
msgstr "Аутентификация керек"
#: ../data/vinagre.ui.h:7 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:134
#: ../data/vinagre.ui.h:7 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:124
#: ../plugins/ssh/vinagre-ssh-tab.c:49 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:149
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:142
msgid "Host:"
......@@ -137,7 +137,7 @@ msgstr ""
#: ../data/vinagre.ui.h:12
msgid "Store the login credential in GNOME Keyring"
msgstr ""
msgstr "Кіру мәліметтерін GNOME кілттер бауында сақтау"
#: ../data/vinagre.ui.h:13
msgid "Bookmarks"
......@@ -178,83 +178,107 @@ msgstr "Аталық бумасы"
#: ../data/vinagre.ui.h:23
msgid "Certificate Verification"
msgstr ""
msgstr "Сертификатты тексеру"
#: ../data/vinagre.ui.h:24
msgid ""
"The remote host has changed its certificate.\n"
"Do you trust the new certificate?"
msgstr ""
"Қашықтағы хост өз сертификатын өзгертті.\n"
"Жаңа сертификатқа сенесіз бе?"
#. Subject of the certificate.
#: ../data/vinagre.ui.h:27
msgid "Subject:"
msgstr "Тақырыбы:"
msgid "New subject:"
msgstr "Жаңа тақырып:"
#. Issuer of the certificate.
#: ../data/vinagre.ui.h:29
msgid "Issuer:"
msgstr "Шығарған:"
msgid "New issuer:"
msgstr "Жаңа шығарушы:"
#. Fingerprint of the new certificate.
#: ../data/vinagre.ui.h:31
msgid "New fingerprint:"
msgstr "Жаңа баспасы:"
#. Fingerprint of the old certificate.
#. Subject of the old certificate.
#: ../data/vinagre.ui.h:33
msgid "Old subject:"
msgstr "Ескі тақырып:"
#. Issuer of the old certificate.
#: ../data/vinagre.ui.h:35
msgid "Old issuer:"
msgstr "Ескі шығарушы:"
#. Fingerprint of the old certificate.
#: ../data/vinagre.ui.h:37
msgid "Old fingerprint:"
msgstr "Ескі баспасы:"
#: ../data/vinagre.ui.h:34
#: ../data/vinagre.ui.h:38
msgid ""
"The below certificate could not be verified.\n"
"Do you trust the certificate?"
msgstr ""
"Төмендегі сертификатты тексеру мүмкін емес.\n"
"Бұл сертификатқа сенесіз бе?"
#. Subject of the certificate.
#: ../data/vinagre.ui.h:41
msgid "Subject:"
msgstr "Тақырыбы:"
#. Issuer of the certificate.
#: ../data/vinagre.ui.h:43
msgid "Issuer:"
msgstr "Шығарған:"
#. Fingerprint of the certificate.
#: ../data/vinagre.ui.h:37
#: ../data/vinagre.ui.h:45
msgid "Fingerprint:"
msgstr "Баспасы:"
#: ../data/vinagre.ui.h:38 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:954
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:995
#: ../data/vinagre.ui.h:46 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:915
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:957
msgid "Connect"
msgstr "Байланысу"
#: ../data/vinagre.ui.h:39
#: ../data/vinagre.ui.h:47
msgid "Choose a remote desktop to connect to"
msgstr "Байланысу үшін қашықтағы жұмыс үстелін таңдаңыз"
#: ../data/vinagre.ui.h:40
#: ../data/vinagre.ui.h:48
msgid "_Protocol:"
msgstr "_Хаттама:"
#: ../data/vinagre.ui.h:41
#: ../data/vinagre.ui.h:49
msgid "Select a remote desktop protocol for this connection"
msgstr "Бұл байланыс үшін қашықтағы жұмыс үстел хаттамасын таңдаңыз"
#: ../data/vinagre.ui.h:42
#: ../data/vinagre.ui.h:50
msgid "Search for remote hosts on the network"
msgstr "Қашықтағы жұмыс үстелдерін желіден іздеу"
#: ../data/vinagre.ui.h:43
#: ../data/vinagre.ui.h:51
msgid "Connection options"
msgstr "Байланыс опциялары"
#: ../data/vinagre.ui.h:44
#: ../data/vinagre.ui.h:52
msgid "_Fullscreen"
msgstr "Тол_ық экран"
#: ../data/vinagre.ui.h:45
#: ../data/vinagre.ui.h:53
msgid "Enable fullscreen mode for this connection"
msgstr "Бұл байланысты толық экранды қылу"
#: ../data/vinagre.ui.h:46
#: ../data/vinagre.ui.h:54
msgid "Reverse Connections"
msgstr "Кері байланыстар"
#: ../data/vinagre.ui.h:47
#: ../data/vinagre.ui.h:55
msgid ""
"By activating reverse connections you can access remote desktops that are "
"behind a firewall. The remote side is supposed to initiate the connection "
......@@ -264,20 +288,20 @@ msgstr ""
"қашықтағы жұмыс үстелдеріне байланыса аласыз. Қашықтағы жақ сізбен "
"байланысты орнатуды бастау керек. Көбірек білу үшін, көмекті оқыңыз."
#: ../data/vinagre.ui.h:48
#: ../data/vinagre.ui.h:56
msgid "_Enable Reverse Connections"
msgstr "Кері байланыстарды іск_е қосу"
#. Translators: this is the reverse connection mode. "Always enabled" means it will be enabled by default in the program startup. You can see this string in the dialog Remote->Reverse connections.
#: ../data/vinagre.ui.h:50
#: ../data/vinagre.ui.h:58
msgid "_Always Enabled"
msgstr "Әрқ_ашан да іске қосулы"
#: ../data/vinagre.ui.h:51
#: ../data/vinagre.ui.h:59
msgid "This desktop is reachable through the following IP address(es):"
msgstr "Бұл жұмыс үстелі келесі IP адрес(тер) бойынша қолжетерлік:"
#: ../data/vinagre.ui.h:52
#: ../data/vinagre.ui.h:60
msgid "Connectivity"
msgstr "Байланысу"
......@@ -343,34 +367,34 @@ msgstr "_Биіктігі:"
msgid "Set height of the remote desktop"
msgstr "Қашықтағы жұмыс үстел биіктігін"
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:135 ../plugins/ssh/vinagre-ssh-tab.c:50
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:125 ../plugins/ssh/vinagre-ssh-tab.c:50
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:150
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:143
msgid "Port:"
msgstr "Порт:"
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:292 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:601
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:288 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:601
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:480
msgid "S_caling"
msgstr ""
msgstr "Ма_сштабтау"
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:293 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:602
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:289 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:602
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:481
msgid "Fit the remote screen into the current window size"
msgstr ""
msgstr "Қашықтағы экранды терезенің ағымдағы өлшеміне сыйдыру"
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:366 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:367
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:362 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:363
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:735 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:736
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:598
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:599
msgid "Scaling"
msgstr ""
msgstr "Масштабтау"
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:953 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:994
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:914 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:956
msgid "_Cancel"
msgstr "Ба_с тарту"
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:1227 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:317
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:1145 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:317
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:267
msgid "Error connecting to host."
msgstr "Торапқа байланысу сәтсіз аяқталды."
......@@ -399,7 +423,7 @@ msgstr ""
#. Translators: this is a command line option (run vinagre --help)
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:52
msgid "Enable scaled mode"
msgstr ""
msgstr "Масштабталған режимді іске қосу"
#. Translators: this is a command line option (run vinagre --help)
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:65
......@@ -427,12 +451,12 @@ msgstr "Файлды талдау мүмкін емес."
#. Translators: Do not translate "Connection". It's the name of a group in the .vnc (.ini like) file.
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:155
msgid "The file is not a VNC one: Missing the group “Connection”."
msgstr ""
msgstr "Файл VNC емес: \"Connection\" тобы жоқ."
#. Translators: Do not translate "Host". It's the name of a key in the .vnc (.ini like) file.
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:162
msgid "The file is not a VNC one: Missing the key “Host”."
msgstr ""
msgstr "Файл VNC емес: \"Host\" кілті жоқ."
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:268
msgid "VNC Options"
......@@ -462,7 +486,7 @@ msgstr ""
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:320
msgid "Color _Depth:"
msgstr ""
msgstr "Түс терең_дігі:"
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:325
msgid "Use Server Settings"
......@@ -495,7 +519,7 @@ msgstr ""
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:352
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:281
msgid "hostname or user@hostname"
msgstr ""
msgstr "hostname немесе user@hostname"
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:353
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:282
......@@ -505,13 +529,13 @@ msgstr ""
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:354
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:283
msgid "For instance: joe@example.com:5022"
msgstr ""
msgstr "Мысалы: joe@example.com:5022"
#. Translators: the whole sentence will be: Use host <hostname> as a SSH tunnel
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:360
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:289
msgid "as a SSH tunnel"
msgstr ""
msgstr "SSH туннелі ретінде"
#. Translators: this is a pattern to open *.vnc files in a open dialog.
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:395
......@@ -529,7 +553,7 @@ msgstr "Өлшемдері:"
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:306
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:255
msgid "Error creating the SSH tunnel"
msgstr ""
msgstr "SSH туннелін жасау қатесі"
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:307 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:318
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:256
......@@ -652,13 +676,13 @@ msgstr "SPICE опциялары"
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:245
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:494
msgid "_Resize guest"
msgstr ""
msgstr "Қонақ экран өлшемін өзге_рту"
#. Clipboard sharing check button
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:253
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:507
msgid "_Share clipboard"
msgstr ""
msgstr "Алмасу буферімен бөлі_су"
#. Translators: This is the tooltip for the password field in a SPICE connection
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:315
......@@ -672,11 +696,11 @@ msgstr "Spice файлдары"
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:495
msgid "Resize the screen guest to best fit"
msgstr ""
msgstr "Қонақ экранын жақсырақ сыятындай масштабтау"
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:508
msgid "Automatically share clipboard between client and guest"
msgstr ""
msgstr "Клиент пен қонақ арасында алмасу буферімен автоматты түрде бөлісу"
#: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:366
#, c-format
......@@ -744,7 +768,7 @@ msgstr ""
#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:216
msgid "Failed to create the directory"
msgstr ""
msgstr "Буманы жасау сәтсіз аяқталды"
#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:241
msgid ""
......@@ -760,7 +784,7 @@ msgstr ""
#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:250
#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:262
msgid "Migration cancelled"
msgstr ""
msgstr "Тасымалдау тоқтатылды"
#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:259
msgid "Could not remove the old bookmarks file"
......@@ -853,7 +877,7 @@ msgstr ""
#: ../vinagre/vinagre-connect.c:360
msgid "Choose a Remote Desktop"
msgstr ""
msgstr "Қашықтағы жұмыс үстелін таңдау"
#: ../vinagre/vinagre-connection.c:658 ../vinagre/vinagre-tab.c:590
#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:257
......@@ -1054,7 +1078,7 @@ msgstr ""
#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:565
msgid "Login dialog canceled"
msgstr ""
msgstr "Кіру сұхбатынан бас тартылды"
#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:586
msgid "Can’t send host identity confirmation"
......@@ -1097,7 +1121,7 @@ msgstr "Байланысты үзу"
#. Translators: Pressing this button will minimize Vinagre
#: ../vinagre/vinagre-tab.c:370
msgid "Minimize window"
msgstr ""
msgstr "Терезені қайыру"
#: ../vinagre/vinagre-tab.c:391
msgid "Leave fullscreen"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment