Commit 7c19b746 authored by Fran Diéguez's avatar Fran Diéguez
Browse files

QA of Galician translations

parent c2195749
......@@ -9,14 +9,14 @@
# Antón Méixome <meixome@mancomun.org>, 2009.
# Antón Méixome <meixome@certima.net>, 2010.
# Fran Dieguez <frandieguez@ubuntu.com>, 2010.
# Fran Diéguez <frandieguez@ubuntu.com>, 2009, 2010.
# Fran Diéguez <frandieguez@ubuntu.com>, 2009, 2010, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vinagre-master-po-gl-26618\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-20 13:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-20 13:50+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-27 00:45+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-01-26 14:59+0100\n"
"Last-Translator: Fran Diéguez <frandieguez@ubuntu.com>\n"
"Language-Team: Galician <gnome-gl-list@gnome.org>\n"
"Language: gl\n"
......@@ -41,7 +41,7 @@ msgstr "Acceso a escritorios remotos"
#: ../data/vinagre.desktop.in.in.h:2 ../data/vinagre-file.desktop.in.in.h:2
#: ../vinagre/GNOME_VinagreApplet.server.in.in.h:2
#: ../vinagre/vinagre-applet.c:440 ../vinagre/vinagre-applet.c:492
#: ../vinagre/vinagre-main.c:63
#: ../vinagre/vinagre-main.c:130
msgid "Remote Desktop Viewer"
msgstr "Visualizador de escritorios remotos"
......@@ -107,7 +107,7 @@ msgstr "A que máquina se quere conectar?"
#: ../data/vinagre.ui.h:15
msgid "_Always show tabs"
msgstr "_Mostrar sempre os separadores"
msgstr "_Mostrar sempre as lapelas"
#. This is a button label, in the authentication dialog
#: ../data/vinagre.ui.h:17
......@@ -177,9 +177,8 @@ msgid ""
"Set to \"true\" to always show the tabs. Set to \"false\" to only show the "
"tabs when there is more than one active connection."
msgstr ""
"Definir como \"true\" para mostrar sempre os separadores. Definir como "
"\"false\" para mostrar os separadores só cando hai máis dunha conexión "
"activa."
"Definir como \"true\" para mostrar sempre as lapelas. Definir como \"false\" "
"para mostrar as lapelas só cando hai máis dunha conexión activa."
#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:6
msgid ""
......@@ -217,8 +216,8 @@ msgstr "Indica se se deberían manter outros clientes conectados"
msgid ""
"Whether we should show tabs even when there is only one active connection"
msgstr ""
"Indica se se deberían mostrar os separadores incluso cando só hai unha "
"conexión activa"
"Indica se se deberían mostrar as lapelas incluso cando só hai unha conexión "
"activa"
#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:12
msgid "Whether we should show the menu accelerators (shortcut keys)"
......@@ -282,7 +281,7 @@ msgstr "Produciuse un erro ao executar rdesktop"
#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:135
#: ../vinagre/vinagre-cache-prefs.c:56 ../vinagre/vinagre-commands.c:173
#: ../vinagre/vinagre-connect.c:492 ../vinagre/vinagre-fav.c:767
#: ../vinagre/vinagre-options.c:82 ../vinagre/vinagre-options.c:100
#: ../vinagre/vinagre-options.c:76 ../vinagre/vinagre-options.c:94
#: ../vinagre/vinagre-window.c:278 ../vinagre/vinagre-window.c:750
msgid "Unknown error"
msgstr "Erro descoñecido"
......@@ -594,13 +593,13 @@ msgid ""
"The program could not find any available TCP ports starting at 5500. Is "
"there any other running program consuming all your TCP ports?"
msgstr ""
"O programa non puido encontrar ningún porto TCP a partires do 5500. Ten "
"algún outro programa empregando todos os seus portos TCP?"
"O programa non puido atopar ningún porto TCP a partires do 5500. Ten algún "
"outro programa empregando todos os seus portos TCP?"
#. Translators: "Reverse" here is an adjective, not a verb.
#: ../plugins/reverse-vnc/vinagre-reverse-vnc-plugin.c:69
msgid "_Reverse Connections..."
msgstr "Conexións _inversas..."
msgstr "Conexións _inversas"
#: ../plugins/reverse-vnc/vinagre-reverse-vnc-plugin.c:71
msgid "Configure incoming VNC connections"
......@@ -822,7 +821,7 @@ msgstr "Desexa eliminar o elemento?"
#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-ui.c:334
msgid "Error removing bookmark: Entry not found"
msgstr "Produciuse un erro ao eliminar o marcador: non se encontrou a entrada"
msgstr "Produciuse un erro ao eliminar o marcador: non se atopou a entrada"
#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-ui.c:351
msgid "New Folder"
......@@ -937,17 +936,10 @@ msgid "Hosts nearby"
msgstr "Servidores próximos"
#. Setup command line options
#: ../vinagre/vinagre-main.c:80
#: ../vinagre/vinagre-main.c:140
msgid "- Remote Desktop Viewer"
msgstr "- Visualizador de escritorios remotos"
#: ../vinagre/vinagre-main.c:105
msgid ""
"Run 'vinagre --help' to see a full list of available command line options"
msgstr ""
"Execute «vinagre --help» para ver unha lista completa das opcións "
"dispoñíbeis na liña de ordes"
#: ../vinagre/vinagre-mdns.c:171
#, c-format
msgid "Failed to resolve avahi hostname: %s\n"
......@@ -996,7 +988,7 @@ msgstr "Produciuse un fallo na autenticación"
#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:528
msgid "Connecting..."
msgstr "Conectando..."
msgstr "Conectando"
#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:555 ../vinagre/vinagre-tab.c:354
msgid "Close connection"
......@@ -1027,7 +1019,7 @@ msgstr "nome_de_ficheiro"
msgid "[server:port]"
msgstr "[servidor:porto]"
#: ../vinagre/vinagre-options.c:132
#: ../vinagre/vinagre-options.c:125
msgid "The following error has occurred:"
msgid_plural "The following errors have occurred:"
msgstr[0] "Produciuse o seguinte erro:"
......@@ -1125,7 +1117,7 @@ msgstr "Produciuse un fallo na chave do servidor"
#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:686
msgid "Unable to find a valid SSH program"
msgstr "Foi incapaz de encontrar un programa de SSH válido"
msgstr "Foi incapaz de atopar un programa de SSH válido"
#: ../vinagre/vinagre-tab.c:375
msgid "Leave fullscreen"
......@@ -1409,9 +1401,9 @@ msgid ""
"\n"
"This message will appear only once."
msgstr ""
"Vinagre vén con teclas rápidas e atallos de teclado desactivados "
"predefinidamente. A razón é a de evitar que as teclas sexan interceptadas "
"polo programa, e permitir que se envíen á máquina remota.\n"
"Vinagre vén con teclas rápidas e atallos de teclado desactivados por "
"omisión. A razón é a de evitar que as teclas sexan interceptadas polo "
"programa, e permitir que se envíen á máquina remota.\n"
"\n"
"Pode cambiar este comportamento a través do diálogo de preferencias. Para "
"máis información, comprobe a documentación.\n"
......@@ -1423,6 +1415,12 @@ msgstr ""
msgid "Error while creating the file %s: %s"
msgstr "Produciuse un erro ao crear o ficheiro: %s: %s"
#~ msgid ""
#~ "Run 'vinagre --help' to see a full list of available command line options"
#~ msgstr ""
#~ "Execute «vinagre --help» para ver unha lista completa das opcións "
#~ "dispoñíbeis na liña de ordes"
#~ msgid "Plugin %s has already registered a browser for service %s."
#~ msgstr "O engadido %s xa ten rexistrado un navegador para o servizo %s."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment