Commit 734775a1 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent 1ff9a0f3
......@@ -215,7 +215,7 @@ msgid ""
"restrictions on remote host."
msgstr ""
"Connecteu-vos a ordinadors que no siguin a la xarxa local: eviteu les "
"restriccions del tallafocs de l'amfitrió remot."
"restriccions del tallafoc de l'amfitrió remot."
#. (itstool) path: page/title
#: C/connect-reverse.page:25
......@@ -232,7 +232,7 @@ msgid ""
"opens a port for the server to connect to."
msgstr ""
"Una connexió inversa sol utilitzar-se per a evitar les restriccions del "
"tallafocs dels ports oberts. Els tallafocs solen bloquejar els ports oberts, "
"tallafoc dels ports oberts. Els tallafocs solen bloquejar els ports oberts, "
"però no bloquegen el trànsit sortint. En una connexió directa normal, el "
"client es connecta a un port obert del servidor. Tanmateix, en el cas d'una "
"connexió inversa, el client obre un port perquè el servidor s'hi connecti."
......@@ -259,7 +259,7 @@ msgstr "Marqueu la casella <gui>Habilita les connexions inverses</gui>."
#. (itstool) path: section/title
#: C/connect-reverse.page:49
msgid "Access a computer behind a firewall"
msgstr "Accés a un ordinador rere un tallafocs"
msgstr "Accés a un ordinador rere un tallafoc"
#. (itstool) path: section/p
#: C/connect-reverse.page:51
......@@ -332,7 +332,7 @@ msgid ""
"view the display area in fullscreen mode."
msgstr ""
"Escolliu <guiseq><gui style=\"menu\">Visualitza</gui> <gui style=\"menuitem"
"\">Pantalla completa</gui></guiseq>o premeu el botó de la barra d'eines "
"\">Pantalla completa</gui></guiseq> o premeu el botó de la barra d'eines "
"corresponent per a veure l'àrea de visualització en mode de pantalla "
"completa."
......@@ -565,7 +565,7 @@ msgid ""
"This option can be toggled only if <gui>Scaling</gui> has already been "
"enabled."
msgstr ""
"Aquesta opció només es pot commutar si l'<gui>Escalat</gui> ha s'ha "
"Aquesta opció només es pot commutar si l'<gui>Escalat</gui> ja s'ha "
"habilitat."
#. (itstool) path: info/desc
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment