Commit 07026442 authored by Fran Dieguez's avatar Fran Dieguez Committed by Administrator

Update Galician translation

parent 131d151c
......@@ -16,8 +16,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vinagre-master-po-gl-26618\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/vinagre/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-18 15:13+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-20 01:21+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-10-13 18:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-12-27 12:26+0100\n"
"Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>\n"
"Language-Team: Galician\n"
"Language: gl\n"
......@@ -25,7 +25,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.4\n"
#: ../data/org.gnome.Vinagre.gschema.xml.h:1
msgid "Whether we should leave other clients connected"
......@@ -129,7 +129,7 @@ msgstr "Vinagre é un visor de escritorio remoto para o escritorio GNOME"
#: ../data/vinagre.ui.h:3
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>, 2012-2014.\n"
"Fran Diéguez <frandieguez@gnome.org>, 2012-2020.\n"
"Leandro Regueiro <leandro.regueiro@gmail.com>, 2012.\n"
"Antón Méixome <meixome@certima.net>, 2010.\n"
"Mancomún - Centro de Referencia e Servizos de Software Libre <g11n@mancomun."
......@@ -172,7 +172,7 @@ msgstr "_Lembrar esta credencial"
#: ../data/vinagre.ui.h:12
msgid "Store the login credential in GNOME Keyring"
msgstr "Gardar as credenciais de inicio de sesión no anel de chaves de GNOME."
msgstr "Gardar as credenciais de inicio de sesión no anel de chaves de GNOME"
#: ../data/vinagre.ui.h:13
msgid "Bookmarks"
......@@ -225,13 +225,11 @@ msgstr ""
#. Subject of the certificate.
#: ../data/vinagre.ui.h:27
#| msgid "Subject:"
msgid "New subject:"
msgstr "Novo asunto:"
#. Issuer of the certificate.
#: ../data/vinagre.ui.h:29
#| msgid "Issuer:"
msgid "New issuer:"
msgstr "Novo emisor:"
......@@ -242,13 +240,11 @@ msgstr "Nova impresión dixital:"
#. Subject of the old certificate.
#: ../data/vinagre.ui.h:33
#| msgid "Subject:"
msgid "Old subject:"
msgstr "Asunto antigo:"
#. Issuer of the old certificate.
#: ../data/vinagre.ui.h:35
#| msgid "Issuer:"
msgid "Old issuer:"
msgstr "Emisor antigo:"
......@@ -563,7 +559,7 @@ msgstr "Usar servid_or"
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:352
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:281
msgid "hostname or user@hostname"
msgstr "Nome de servidor ou usuario@servidor"
msgstr "nome de servidor ou usuario@servidor"
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:353
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:282
......@@ -1097,7 +1093,7 @@ msgstr "No porto %d"
#: ../vinagre/vinagre-reverse-vnc-listener.c:212
msgid "Error activating reverse connections"
msgstr "Produciuse un erro ao activar as conexións inversas."
msgstr "Produciuse un erro ao activar as conexións inversas"
#: ../vinagre/vinagre-reverse-vnc-listener.c:213
msgid ""
......@@ -1326,7 +1322,7 @@ msgstr "Abrir o manual do Vinagre"
#: ../vinagre/vinagre-ui.h:54
msgid "About this application"
msgstr "Sobre este aplicativo"
msgstr "Sobre esta aplicación"
#: ../vinagre/vinagre-ui.h:59
msgid "_Keyboard shortcuts"
......@@ -1447,280 +1443,3 @@ msgstr "Activar atallos"
#, c-format
msgid "Error while creating the file %s: %s"
msgstr "Produciuse un erro ao crear o ficheiro: %s: %s"
#~ msgid "Error while executing xfreerdp"
#~ msgstr "Produciuse un erro ao executar xfreerdp"
#~ msgid "Enter a valid hostname or IP address"
#~ msgstr "Introduza un nome de equipo ou un enderezo IP válidos"
#~ msgid "Vinagre failed to open a UI file,"
#~ msgstr "Vinagre falló ao abrir un ficheiro de IU,"
#~ msgid "Active plugins"
#~ msgstr "Engadidos activos"
#~ msgid ""
#~ "List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active "
#~ "plugins. See the .vinagre-plugin file for obtaining the \"Location\" of a "
#~ "given plugin."
#~ msgstr ""
#~ "Lista de engadidos activos. Contén a \"Localización\" dos engadidos "
#~ "activos. Ver o ficheiro plugin-vinagre para obter a \"Location\" dun "
#~ "engadido dado."
#~ msgid "Always show tabs in the remote desktop display area"
#~ msgstr ""
#~ "Sempre mostrar as lapelas no área de visualización do escritorio remoto"
#~ msgid ""
#~ "Enables menu accelerators and keyboard shortcuts. For more info on why "
#~ "you may want to disable them, check the documentation"
#~ msgstr ""
#~ "Activa os aceleradores de menús e combinacións de teclas. Para obter máis "
#~ "información sobre por que pode querer desactivalos, comprobe a "
#~ "documentación."
#~ msgid "Interface"
#~ msgstr "Interface"
#~ msgid "Preferences"
#~ msgstr "Preferencias"
#~ msgid ""
#~ "This option enables menu accelerators and keyboard shortcuts. For more "
#~ "info on why you may want to disable them, check the documentation."
#~ msgstr ""
#~ "Esta opción activa teclas rápidas e atallos de teclado. Para información "
#~ "detallada ou se quere desactivalos, consulte a documentación."
#~ msgid "_Always show tabs"
#~ msgstr "_Mostrar sempre as lapelas"
#~ msgid "RDP support"
#~ msgstr "Compatibilidade con RDP"
#~ msgid "SSH support"
#~ msgstr "Capacidade SSH"
#~ msgid "VNC support"
#~ msgstr "Compatibilidade VNC"
#~ msgid "Allows reverse VNC connections"
#~ msgstr "Permite as conexións VNC inversas"
#~ msgid "Reverse VNC"
#~ msgstr "VNC inverso"
#~ msgid "Spice"
#~ msgstr "Spice"
#~ msgid "Spice support"
#~ msgstr "Compatibilidade para Spice"
#~ msgid ""
#~ "Changes Instant Messenger status to busy when window toggles to "
#~ "fullscreen (works with Empathy)"
#~ msgstr ""
#~ "Cambia o estado na Mensaxaría instantánea a ocupado cando se estabelece a "
#~ "xanela a pantalla completa (funciona con Empathy)"
#~ msgid "IM Status"
#~ msgstr "Estado na IM"
#~ msgid "Could not communicate to Telepathy. IM Status plugin will not work."
#~ msgstr ""
#~ "Non foi posíbel estabelecer unha comunicación con Telepathy. O engadido "
#~ "do estado na IM non funciona correctamente."
#~ msgid "_New folder"
#~ msgstr "Cartafol _novo"
#~ msgid "Create a new folder"
#~ msgstr "Crear un cartafol novo"
#~ msgid "_Open bookmark"
#~ msgstr "_Abrir un marcador"
#~ msgid "_Edit bookmark"
#~ msgstr "_Editar marcador"
#~ msgid "Edit the details of selected bookmark"
#~ msgstr "Editar os detalles do marcador seleccionado"
#~ msgid "_Remove from bookmarks"
#~ msgstr "_Eliminar dos marcadores"
#~ msgid "Remove current selected connection from bookmarks"
#~ msgstr "Eliminar dos marcadores a conexión seleccionada neste momento"
#~ msgid "Invalid operation"
#~ msgstr "A operación non é válida"
#~ msgid "Data received from drag&drop operation is invalid."
#~ msgstr "Os datos recibidos operación arrastrar&soltar non son correctos."
#~ msgid "Hide panel"
#~ msgstr "Agochar panel"
#~ msgid "Hosts nearby"
#~ msgstr "Servidores próximos"
#~ msgid "Connecting..."
#~ msgstr "Conectando…"
#~ msgid "Plugin Manager"
#~ msgstr "Xestor de engadidos"
#~ msgid "Edit the application preferences"
#~ msgstr "Editar as preferencias do aplicativo"
#~ msgid "_Plugins"
#~ msgstr "Com_plementos"
#~ msgid "Select active plugins"
#~ msgstr "Seleccionar engadidos activos"
#~ msgid "Side _Pane"
#~ msgstr "_Panel lateral"
#~ msgid "Show or hide the side pane"
#~ msgstr "Mostrar ou ocultar o panel lateral"
#~ msgid "Vinagre Website"
#~ msgstr "Sitio web do Vinagre"
#~ msgid "About menu accelerators and keyboard shortcuts"
#~ msgstr "Sobre as teclas rápidas e atallos de teclado"
#~ msgid ""
#~ "Vinagre comes with menu accelerators and keyboard shortcuts disabled by "
#~ "default. The reason is to avoid the keys from being intercepted by the "
#~ "program, and allow them to be sent to the remote desktop.\n"
#~ "\n"
#~ "You can change this behavior through the preferences dialog. For more "
#~ "information, check the documentation.\n"
#~ "\n"
#~ "This message will appear only once."
#~ msgstr ""
#~ "Vinagre ten as teclas rápidas e os atallos de teclado desactivados por "
#~ "omisión. A razón é a de evitar que as teclas sexan interceptadas polo "
#~ "programa, e permitir que se envíen á máquina remota.\n"
#~ "\n"
#~ "Pode cambiar este comportamento a través do diálogo de preferencias. Para "
#~ "máis información, comprobe a documentación.\n"
#~ "\n"
#~ "Esta mensaxe aparecerá só unha vez."
#~ msgid ""
#~ "The program tried to open an UI file but did not succeed, with the error "
#~ "message:"
#~ msgstr ""
#~ "Un programa tentou abrir un ficheiro de IU pero non tivo éxito, obtivo a "
#~ "seguinte mensaxe de erro:"
#~ msgid "Could not run vinagre:"
#~ msgstr "Non foi posíbel executar Vinagre:"
#~ msgid "Open Remote Desktop Viewer"
#~ msgstr "Abrir o visualizador de escritorio remoto"
#~ msgid "_About"
#~ msgstr "_Sobre"
#~ msgid "Access your bookmarks"
#~ msgstr "Acceder aos seus marcadores"
#~ msgid ""
#~ "Vinagre is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
#~ "the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
#~ "Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
#~ "any later version."
#~ msgstr ""
#~ "O Vinagre é software libre, pode redistribuílo ou modificalo baixo as "
#~ "condicións da Licenza pública xeral GNU tal como a publica a Free "
#~ "Software Foundation, tanto na versión 2 da licenza como (segundo o seu "
#~ "criterio) en calquera versión posterior."
#~ msgid ""
#~ "Vinagre is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
#~ "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
#~ "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
#~ "more details."
#~ msgstr ""
#~ "O Vinagre distribúese esperando que sexa útil mais SEN NINGUNHA GARANTÍA, "
#~ "nin sequera a garantía implícita de VALOR COMERCIAL ou ADECUACIÓN PARA UN "
#~ "FIN ESPECÍFICO. Para máis detalles vexa a Licenza pública xeral GNU."
#~ msgid ""
#~ "You should have received a copy of the GNU General Public License along "
#~ "with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
#~ msgstr ""
#~ "Debeu recibir unha copia da Licenza pública xeral GNU xunto con este "
#~ "programa. Se non é así, vexa <http://www.gnu.org/licenses/>."
#~ msgid "Which machine do you want to connect to?"
#~ msgstr "A que máquina se quere conectar?"
#~ msgid "Access MS Windows machines"
#~ msgstr "Acceder a computadores MS Windows."
#~ msgid "_Depth Color:"
#~ msgstr "_Profundidade da cor:"
#~ msgid "_Reverse Connections..."
#~ msgstr "Conexións _inversas…"
#~ msgid "A menu to quickly access remote machines"
#~ msgstr "Un menú para acceder rapidamente a máquinas remotas"
#~ msgid "Vinagre Applet Factory"
#~ msgstr "Fábrica de miniaplicativos Vinagre"
#~ msgid "Connect to this machine"
#~ msgstr "Conectarse a esta máquina"
#~ msgid "_Machine"
#~ msgstr "_Máquina"
#~ msgid "C_lose All"
#~ msgstr "_Pechar todos"
#~ msgid "The handler for \"vnc://\" URLs"
#~ msgstr "O manipulador para os URL \"vnc://\""
#~ msgid "Incoming VNC connection arrived but there is no active window"
#~ msgstr "A conexión VNC entrante chegou pero non hai ningunha xanela activa"
#~ msgid ""
#~ "Run 'vinagre --help' to see a full list of available command line options"
#~ msgstr ""
#~ "Execute «vinagre --help» para ver unha lista completa das opcións "
#~ "dispoñíbeis na liña de ordes"
#~ msgid "Plugin %s has already registered a browser for service %s."
#~ msgstr "O engadido %s xa ten rexistrado un navegador para o servizo %s."
#~ msgid "Plugin"
#~ msgstr "Engadido"
#~ msgid "Enabled"
#~ msgstr "Activado"
#~ msgid "C_onfigure"
#~ msgstr "C_onfigurar"
#~ msgid "A_ctivate"
#~ msgstr "A_ctivar"
#~ msgid "Ac_tivate All"
#~ msgstr "Ac_tivar todos"
#~ msgid "_Deactivate All"
#~ msgstr "_Desactivar todos"
#~ msgid "_About Plugin"
#~ msgstr "_Sobre o engadido"
#~ msgid "C_onfigure Plugin"
#~ msgstr "C_onfigurar o engadido"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment