Commit c4db4077 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 27b31817
# Czech translation for transmageddon.
# Copyright (C) 2009 transmageddon's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the transmageddon package.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
#
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: transmageddon master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=transmageddon&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2014-07-07 12:12+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-07-10 16:04+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-24 08:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-01 19:38+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -62,7 +63,7 @@ msgid "Allows extracting audio or video streams separately"
msgstr "Umožňuje extrahovat odděleně zvuk a video"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:7
msgid "Alows ripping of DVD if needed software libraries are available"
msgid "Allows ripping of DVD if needed software libraries are available"
msgstr "Umožňuje extrahovat DVD (předpokládá přítomnost potřebných knihoven)"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:8
......@@ -91,11 +92,11 @@ msgstr ""
"soubory mezi různými formáty v situaci, kdy některý hardware podporuje jen "
"omezených pár formátů."
#: ../src/about.py.in:44 ../src/about.py.in:45
#: ../src/about.py.in:49 ../src/about.py.in:50
msgid "Transmageddon"
msgstr "Transmageddon"
#: ../src/about.py.in:47
#: ../src/about.py.in:52
msgid ""
"Transmageddon is a simple video and audio conversion tool for GNOME created "
"by Christian Fredrik Kalager Schaller."
......@@ -103,11 +104,11 @@ msgstr ""
"Transmageddon je jednoduchý nástroj pro GNOME na převod videa a zvuku. "
"Autorem je Christian Fredrik Kalager Schaller."
#: ../src/about.py.in:48
#: ../src/about.py.in:53
msgid "Transmageddon homepage"
msgstr "Domovská stránka Transmageddon"
#: ../src/about.py.in:50
#: ../src/about.py.in:55
msgid "translator-credits"
msgstr "Marek Černocký <marek@manet.cz>"
......@@ -131,19 +132,19 @@ msgstr[1] "minuty"
msgstr[2] "minut"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:1
msgid "Select a DVD title"
msgstr "Vyberte DVD titul"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:2
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:2
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:3
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:2
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:3
msgid "Select"
msgstr "Vybrat"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:3
msgid "Select a DVD title"
msgstr "Vyberte DVD titul"
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:1
msgid "Select a language"
msgstr "Vyberte jazyk"
......@@ -162,12 +163,11 @@ msgid "Debug"
msgstr "Ladit"
#. set default values for various variables
#: ../src/transmageddon.py:377 ../src/transmageddon.py:821
#: ../src/transmageddon.py:1025 ../src/transmageddon.py:1173
#: ../src/transmageddon.py:377 ../src/transmageddon.py:823
#: ../src/transmageddon.py:1027 ../src/transmageddon.py:1177
msgid "Transcoding Progress"
msgstr "Průběh překódování"
#. add i18n "No container"option
#: ../src/transmageddon.py:423
msgid "No container (Audio-only)"
msgstr "Bez kontejneru (pouze zvuk)"
......@@ -203,7 +203,9 @@ msgid "Upper left diagonal flip"
msgstr "Překlopit diagonálně zleva nahoře"
#: ../src/transmageddon.py:434
msgid "Upper right diagnonal flip"
#, fuzzy
#| msgid "Upper right diagnonal flip"
msgid "Upper right diagonal flip"
msgstr "Překlopit diagonálně zprava nahoře"
#: ../src/transmageddon.py:457
......@@ -229,7 +231,7 @@ msgstr "%(file)s uložen do %(dir)s"
msgid "Done Transcoding"
msgstr "Překódování dokončeno"
#: ../src/transmageddon.py:644 ../src/transmageddon.py:988
#: ../src/transmageddon.py:644 ../src/transmageddon.py:990
#, python-format
msgid "Writing %(filename)s"
msgstr "Zapisuje se %(filename)s"
......@@ -251,83 +253,83 @@ msgid " No Audio"
msgstr " Bez zvuku"
#. add a 'No Video option'
#: ../src/transmageddon.py:756 ../src/transmageddon.py:1142
#: ../src/transmageddon.py:756 ../src/transmageddon.py:1146
msgid "No Video"
msgstr "Bez videa"
#: ../src/transmageddon.py:873
#: ../src/transmageddon.py:875
msgid ""
"Got an invalid response from codec installer, can not install missing codec."
msgstr ""
"Od instalátoru kodeku přišla neplatná odpověď, chybějící kodek nelze "
"nainstalovat."
#: ../src/transmageddon.py:877
#: ../src/transmageddon.py:879
msgid "No Codec installer helper application available."
msgstr "Není k dispozici žádná aplikace, která by pomohla s instalací kodeku."
#: ../src/transmageddon.py:881
#: ../src/transmageddon.py:883
msgid "Plugins not found, choose different codecs."
msgstr "Zásuvné moduly nenalezeny, zvolte jiný kodek."
#: ../src/transmageddon.py:891
#: ../src/transmageddon.py:893
msgid "Codec installation aborted."
msgstr "Instalace kodeku zrušena."
#: ../src/transmageddon.py:899
#: ../src/transmageddon.py:901
msgid "Missing plugin installation failed."
msgstr "Nezdařila se instalace chybějícího zásuvného modulu."
#: ../src/transmageddon.py:998
#: ../src/transmageddon.py:1000
#, python-format
msgid "Pass %(count)d Progress"
msgstr "Průběh průchodu %(count)d"
#. add a 'No Audio option'
#: ../src/transmageddon.py:1083
#: ../src/transmageddon.py:1087
msgid "No Audio"
msgstr "Bez zvuku"
#: ../src/transmageddon.py:1090
#: ../src/transmageddon.py:1094
msgid "Audio passthrough"
msgstr "Zvuk přenést beze změny"
#: ../src/transmageddon.py:1148
#: ../src/transmageddon.py:1152
msgid "Video passthrough"
msgstr "Video přenést beze změny"
#: ../src/transmageddon.py:1397
#: ../src/transmageddon.py:1399
msgid "Choose Source File..."
msgstr "Výběr zdrojového souboru…"
#: ../src/transmageddon.ui.h:1
msgid ""
"<small>Audio Channels:</small>\n"
"<small>Audio Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Zvukové kanály:</small>\n"
"<small>Zvukové kodeky:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:3
msgid ""
"<small>Video height&#47;width:</small>\n"
"<small>Video Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Výška × šířka videa:</small>\n"
"<small>Videokodek:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:5
msgid "<b>Presets:</b>"
msgstr "<b>Přednastavené:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:6
#: ../src/transmageddon.ui.h:3
msgid "<b>Choose Input File:</b>"
msgstr "<b>Zvolte vstupní soubor:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:7
#: ../src/transmageddon.ui.h:4
msgid "<b>Presets:</b>"
msgstr "<b>Přednastavené:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:5
msgid "<b>Output Format:</b>"
msgstr "<b>Výstupní formát:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:6
msgid ""
"<small>Audio Channels:</small>\n"
"<small>Audio Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Zvukové kanály:</small>\n"
"<small>Zvukové kodeky:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:8
msgid "<b>Choose Audio Codec</b>:"
msgstr "<b>Zvolte zvukový kodek</b>:"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment