Commit bac3d7a8 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent a241fdac
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: transmageddon\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-12 20:53+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-12 20:54+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-16 22:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-16 22:51+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -24,7 +24,7 @@ msgstr ""
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../src/about.py.in:46 ../src/about.py.in:47 ../src/transmageddon.ui.h:1
#: ../src/about.py.in:46 ../src/about.py.in:47
msgid "Transmageddon"
msgstr "Transmageddon"
......@@ -114,166 +114,171 @@ msgstr "Wystąpił błąd dostępu do %(location)spresets.txt."
msgid "All device presets are up to date!"
msgstr "Wszystkie profile urządzeń są aktualne."
#: ../src/transmageddon.ui.h:2
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_c"
#: ../src/transmageddon.ui.h:3
msgid "_Debug"
msgstr "_Debugowanie"
#: ../src/transmageddon.ui.h:4
#: ../src/transmageddon.ui.h:1
msgid "<small>Audio Channels:</small>"
msgstr "<small>Kanały dźwięku:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:5
#: ../src/transmageddon.ui.h:2
msgid "<small>Video height&#47;width:</small>"
msgstr "<small>Wysokość&#47;szerokość nagrania wideo:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:6
#: ../src/transmageddon.ui.h:3
msgid "<b>Presets:</b>"
msgstr "<b>Ustawienia:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:7
#: ../src/transmageddon.ui.h:4
msgid "<b>Choose Input File:</b>"
msgstr "<b>Wybór pliku źródłowego:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:8
#: ../src/transmageddon.ui.h:5
msgid "<b>Output Format:</b>"
msgstr "<b>Format wyjściowy:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:9
#: ../src/transmageddon.ui.h:6
msgid "<small>Video codec:</small>"
msgstr "<small>Kodek wideo:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:10
#: ../src/transmageddon.ui.h:7
msgid "<small>Audio codec:</small>"
msgstr "<small>Kodek dźwięku:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:11
#: ../src/transmageddon.ui.h:8
msgid "<b>Choose Audio Codec</b>:"
msgstr "<b>Wybór kodeka dźwięku</b>:"
#: ../src/transmageddon.ui.h:12
#: ../src/transmageddon.ui.h:9
msgid "<b>Choose Video Codec</b>:"
msgstr "<b>Wybór kodeka wideo</b>:"
#: ../src/transmageddon.ui.h:13
#: ../src/transmageddon.ui.h:10
msgid "<small>Rotate the video image if needed</small>"
msgstr "<small>Obrócenie obrazu, jeśli to konieczne</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:14
#: ../src/transmageddon.ui.h:11
msgid "_Transcode"
msgstr "Prze_koduj"
#: ../src/transmageddon.py:303 ../src/transmageddon.py:681
#: ../src/transmageddon.py:886 ../src/transmageddon.py:976
#. append to the menu the options
#: ../src/transmageddon.py:157
msgid "About"
msgstr "O programie"
#: ../src/transmageddon.py:158
msgid "Quit"
msgstr "Zakończ"
#: ../src/transmageddon.py:159
msgid "Debug"
msgstr "Debugowanie"
#: ../src/transmageddon.py:377 ../src/transmageddon.py:754
#: ../src/transmageddon.py:953 ../src/transmageddon.py:1043
msgid "Transcoding Progress"
msgstr "Postęp przekodowywania"
#. add i18n "No container"option
#: ../src/transmageddon.py:339
#: ../src/transmageddon.py:413
msgid "No container (Audio-only)"
msgstr "Brak kontenera (tylko dźwięk)"
#. Populate the rotatation box
#. print "populating rotationbox"
#: ../src/transmageddon.py:343
#. print("populating rotationbox")
#: ../src/transmageddon.py:417
msgid "No rotation (default)"
msgstr "Bez obracania obrazu (domyślnie)"
#: ../src/transmageddon.py:344
#: ../src/transmageddon.py:418
msgid "Clockwise 90 degrees"
msgstr "Obrót o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara"
#: ../src/transmageddon.py:345
#: ../src/transmageddon.py:419
msgid "Rotate 180 degrees"
msgstr "Obrót o 180 stopni"
#: ../src/transmageddon.py:346
#: ../src/transmageddon.py:420
msgid "Counterclockwise 90 degrees"
msgstr "Obrót o 90 stopni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara"
#: ../src/transmageddon.py:347
#: ../src/transmageddon.py:421
msgid "Horizontal flip"
msgstr "Odbicie poziome"
#: ../src/transmageddon.py:348
#: ../src/transmageddon.py:422
msgid "Vertical flip"
msgstr "Odbicie pionowe"
#: ../src/transmageddon.py:349
#: ../src/transmageddon.py:423
msgid "Upper left diagonal flip"
msgstr "Odbicie względem górnego lewego rogu"
#: ../src/transmageddon.py:350
#: ../src/transmageddon.py:424
msgid "Upper right diagnonal flip"
msgstr "Odbicie względem górnego prawego rogu"
#: ../src/transmageddon.py:373
#: ../src/transmageddon.py:447
msgid "No Presets"
msgstr "Brak ustawień"
#: ../src/transmageddon.py:471
#: ../src/transmageddon.py:539
#, python-format
msgid "%(min)d:%(sec)02d"
msgstr "%(min)d:%(sec)02d"
#: ../src/transmageddon.py:502
#: ../src/transmageddon.py:569
#, python-format
msgid "File saved to %(dir)s"
msgstr "Plik zapisany do %(dir)s"
#: ../src/transmageddon.py:505
#: ../src/transmageddon.py:572
#, python-format
msgid "%(file)s saved to %(dir)s"
msgstr "Plik %(file)s zapisany do %(dir)s"
#: ../src/transmageddon.py:515
#: ../src/transmageddon.py:582
msgid "Done Transcoding"
msgstr "Ukończono przekodowywanie"
#: ../src/transmageddon.py:528 ../src/transmageddon.py:855
#: ../src/transmageddon.py:595 ../src/transmageddon.py:922
#, python-format
msgid "Writing %(filename)s"
msgstr "Zapisywanie %(filename)s"
#: ../src/transmageddon.py:532
#: ../src/transmageddon.py:599
#, python-format
msgid "Pass %(count)d Complete. "
msgstr "Ukończono przebieg %(count)d. "
#: ../src/transmageddon.py:577
#: ../src/transmageddon.py:644
msgid "No Audio"
msgstr "Brak dźwięku"
#. add a 'No Video option'
#: ../src/transmageddon.py:598 ../src/transmageddon.py:958
#: ../src/transmageddon.py:666 ../src/transmageddon.py:1025
msgid "No Video"
msgstr "Brak wideo"
#: ../src/transmageddon.py:759
#: ../src/transmageddon.py:828
msgid "Plugins not found, choose different codecs."
msgstr "Nie odnaleziono wtyczek. Proszę wybrać inne kodeki."
#: ../src/transmageddon.py:767
#: ../src/transmageddon.py:836
msgid "Codec installation aborted."
msgstr "Przerwano instalację kodeków."
#: ../src/transmageddon.py:776
#: ../src/transmageddon.py:844
msgid "Missing plugin installation failed: "
msgstr "Instalacja brakującej wtyczki się nie powiodła: "
#: ../src/transmageddon.py:858
#: ../src/transmageddon.py:925
#, python-format
msgid "Pass %(count)d Progress"
msgstr "Postęp przebiegu %(count)d"
#: ../src/transmageddon.py:964
#: ../src/transmageddon.py:1031
msgid "Video passthrough"
msgstr "Wideo bez zmian"
#: ../src/transmageddon.py:969
#: ../src/transmageddon.py:1036
msgid "Audio passthrough"
msgstr "Dźwięk bez zmian"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment