Commit a5bccf6d authored by Administrator's avatar Administrator

Updated Scottish Gaelic translation

parent c5734311
# Scottish Gaelic translation for transmageddon.
# Copyright (C) 2014 transmageddon's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the transmageddon package.
# GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>, 2014.
# GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>, 2014, 2016.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: transmageddon master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=transm"
"ageddon&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2014-07-07 12:12+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-07-11 10:12+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-24 08:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-06-11 10:03+0100\n"
"Last-Translator: GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>\n"
"Language-Team: Fòram na Gàidhlig http://www.foramnagaidhlig.net\n"
"Language-Team: Fòram na Gàidhlig\n"
"Language: gd\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -29,7 +29,6 @@ msgid "Video format conversion tool"
msgstr "Inneal airson fòrmatan video iompachadh"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:1
#| msgid "Transmageddon Video Transcoder"
msgid "Transmageddon Media Transcoder"
msgstr "Inneal tar-chòdachaidh mheadhanan Transmageddon"
......@@ -49,12 +48,11 @@ msgstr ""
"iompachadh on dàrna fòrmat gun fhòrmat eile. Faodaidh tu na fòrmatan a "
"thaghadh a làimh no amas a thaghadh ach an dèid taghadh fèin-obrachail a "
"dhèanamh dhut. Cuiridh Transmageddon taic dha roghainn fharsaing de "
"fhòrmatan agus 's urrainn dhur a chleachdadh gus DVDan a ripigeadh "
"cuideachd."
"fhòrmatan agus 's urrainn dhur a chleachdadh gus DVDan a ripigeadh cuideachd."
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:4
msgid "Feature list:"
msgstr "Liosta nam feartan:"
msgstr "Liosta nan gleusan:"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:5
msgid "Wide range of media codecs"
......@@ -65,13 +63,13 @@ msgid "Allows extracting audio or video streams separately"
msgstr "'S urrainn dhut sruthan fuaime no video fa leth às-tharraing"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:7
msgid "Alows ripping of DVD if needed software libraries are available"
#| msgid "Alows ripping of DVD if needed software libraries are available"
msgid "Allows ripping of DVD if needed software libraries are available"
msgstr ""
"'S urrainn dhut DVDan a ripigeadh ma tha na leabharlannan bathair-bhuig "
"riatanach ri làimh"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:8
#| msgid "Found new device preset %(name)s"
msgid "Supports named device presets"
msgstr "Taic ri ro-shocrachadh airson uidheaman ainmichte"
......@@ -98,11 +96,11 @@ msgstr ""
"bathar-cruaidh agad nach cuir taic ach dha roghainn chuingichte a "
"dh'fhòrmatan, mar eisimpleir."
#: ../src/about.py.in:44 ../src/about.py.in:45
#: ../src/about.py.in:49 ../src/about.py.in:50
msgid "Transmageddon"
msgstr "Transmageddon"
#: ../src/about.py.in:47
#: ../src/about.py.in:52
msgid ""
"Transmageddon is a simple video and audio conversion tool for GNOME created "
"by Christian Fredrik Kalager Schaller."
......@@ -111,11 +109,11 @@ msgstr ""
"a tha sa Transmageddon 's a chaidh a chruthachadh le Christian Fredrik "
"Kalager Schaller."
#: ../src/about.py.in:48
#: ../src/about.py.in:53
msgid "Transmageddon homepage"
msgstr "Duilleag dachaigh Transmageddon"
#: ../src/about.py.in:50
#: ../src/about.py.in:55
msgid "translator-credits"
msgstr "GunChleoc http://www.foramnagaidhlig.net"
......@@ -140,19 +138,19 @@ msgstr[2] "Mionaidean"
msgstr[3] "Mionaidean"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:1
msgid "Select a DVD title"
msgstr "Tagh tiotal an DVD"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:2
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:2
msgid "Cancel"
msgstr "Sguir dheth"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:3
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:2
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:3
msgid "Select"
msgstr "Tagh"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:3
msgid "Select a DVD title"
msgstr "Tagh tiotal an DVD"
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:1
msgid "Select a language"
msgstr "Tagh cànan"
......@@ -171,12 +169,11 @@ msgid "Debug"
msgstr "Dì-bhugaich"
#. set default values for various variables
#: ../src/transmageddon.py:377 ../src/transmageddon.py:821
#: ../src/transmageddon.py:1025 ../src/transmageddon.py:1173
#: ../src/transmageddon.py:377 ../src/transmageddon.py:823
#: ../src/transmageddon.py:1027 ../src/transmageddon.py:1177
msgid "Transcoding Progress"
msgstr "Adhartas an tar-chòdachaidh"
#. add i18n "No container"option
#: ../src/transmageddon.py:423
msgid "No container (Audio-only)"
msgstr "Gun shoitheach (fuaim a-mhàin)"
......@@ -212,7 +209,8 @@ msgid "Upper left diagonal flip"
msgstr "Flip trastanach on oisean chlì aig a' bharr"
#: ../src/transmageddon.py:434
msgid "Upper right diagnonal flip"
#| msgid "Upper right diagnonal flip"
msgid "Upper right diagonal flip"
msgstr "Flip trastanach on oisean dheas aig a' bharr"
#: ../src/transmageddon.py:457
......@@ -238,7 +236,7 @@ msgstr "%(file)s air a shàbhaladh gu %(dir)s"
msgid "Done Transcoding"
msgstr "Tha an tar-chòdachadh coileanta"
#: ../src/transmageddon.py:644 ../src/transmageddon.py:988
#: ../src/transmageddon.py:644 ../src/transmageddon.py:990
#, python-format
msgid "Writing %(filename)s"
msgstr "A' sgrìobhadh %(filename)s"
......@@ -260,83 +258,83 @@ msgid " No Audio"
msgstr " Gun fhuaim"
#. add a 'No Video option'
#: ../src/transmageddon.py:756 ../src/transmageddon.py:1142
#: ../src/transmageddon.py:756 ../src/transmageddon.py:1146
msgid "No Video"
msgstr "Gun video"
#: ../src/transmageddon.py:873
#: ../src/transmageddon.py:875
msgid ""
"Got an invalid response from codec installer, can not install missing codec."
msgstr ""
"Fhuair sinn freagairt mì-dhligheach o stàlaichear a' codec 's cha ghabh an "
"codec a tha a dhìth a stàladh."
#: ../src/transmageddon.py:877
#: ../src/transmageddon.py:879
msgid "No Codec installer helper application available."
msgstr "Chan eil prògram taice gus codec a stàladh ri làimh."
#: ../src/transmageddon.py:881
#: ../src/transmageddon.py:883
msgid "Plugins not found, choose different codecs."
msgstr "Cha deach plugan a lorg, tagh codec eile."
#: ../src/transmageddon.py:891
#: ../src/transmageddon.py:893
msgid "Codec installation aborted."
msgstr "Chaidh sgur dhe stàladh a' codec."
#: ../src/transmageddon.py:899
#: ../src/transmageddon.py:901
msgid "Missing plugin installation failed."
msgstr "Dh'fhàillig le stàladh a' phlugain a tha a dhìth."
#: ../src/transmageddon.py:998
#: ../src/transmageddon.py:1000
#, python-format
msgid "Pass %(count)d Progress"
msgstr "Adhartas an dol troimhe %(count)d"
#. add a 'No Audio option'
#: ../src/transmageddon.py:1083
#: ../src/transmageddon.py:1087
msgid "No Audio"
msgstr "Gun fhuaim"
#: ../src/transmageddon.py:1090
#: ../src/transmageddon.py:1094
msgid "Audio passthrough"
msgstr "Dol thairis air an fuaim"
#: ../src/transmageddon.py:1148
#: ../src/transmageddon.py:1152
msgid "Video passthrough"
msgstr "Dol thairis air a' video"
#: ../src/transmageddon.py:1397
#: ../src/transmageddon.py:1399
msgid "Choose Source File..."
msgstr "Tagh faidhle an tùis..."
#: ../src/transmageddon.ui.h:1
msgid ""
"<small>Audio Channels:</small>\n"
"<small>Audio Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Seanailean fuaime:</small>\n"
"<small>Codec fuaime:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:3
msgid ""
"<small>Video height&#47;width:</small>\n"
"<small>Video Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Àirde&#47;leud video:</small>\n"
"<small>Codec video:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:5
msgid "<b>Presets:</b>"
msgstr "<b>Ro-shocrachaidhean:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:6
#: ../src/transmageddon.ui.h:3
msgid "<b>Choose Input File:</b>"
msgstr "<b>Tagh faidhle an ion-chuir:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:7
#: ../src/transmageddon.ui.h:4
msgid "<b>Presets:</b>"
msgstr "<b>Ro-shocrachaidhean:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:5
msgid "<b>Output Format:</b>"
msgstr "<b>Fòrmat an às-chuir:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:6
msgid ""
"<small>Audio Channels:</small>\n"
"<small>Audio Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Seanailean fuaime:</small>\n"
"<small>Codec fuaime:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:8
msgid "<b>Choose Audio Codec</b>:"
msgstr "<b>Tagh codec na fuaime</b>:"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment