Commit a25251f0 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent d1b556bb
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aviary.pl
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# gnomepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Polish translation for transmageddon.
# Copyright © 2009-2016 the transmageddon authors.
# This file is distributed under the same license as the transmageddon package.
# Łukasz Jernaś <deejay1@srem.org>, 2009.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2016.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2009-2016.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2009-2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: transmageddon\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-14 04:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-14 04:48+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-21 17:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-21 17:24+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../transmageddon.desktop.in.in.h:1
msgid "Transmageddon Video Transcoder"
......@@ -38,7 +34,7 @@ msgstr "Przekodowywanie multimediów Transmageddon"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:2
msgid "Easy to use audio and video transcoding application"
msgstr "Łatwy w użyciu program do przekodowywania dźwięku i obrazu"
msgstr "Łatwy w użyciu program do przekodowywania dźwięku i obrazu"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
......@@ -48,7 +44,7 @@ msgid ""
"and the selections will be made for you. Transmageddon supports a very wide "
"range of formats and can also optionally function as a DVD ripping tool."
msgstr ""
"Transmageddon jest programem do konwertowania plików dźwiękowych i wideo "
"Transmageddon jest programem do konwertowania plików dźwiękowych i wideo "
"między różnymi formatami. Umożliwia ręczne wybranie formatów, między którymi "
"konwertować, albo wybranie wcześniej określonych ustawień. Program "
"Transmageddon obsługuje szeroki zakres formatów, oraz może służyć za "
......@@ -64,7 +60,7 @@ msgstr "Szeroki zakres kodeków multimedialnych"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:6
msgid "Allows extracting audio or video streams separately"
msgstr "Umożliwia oddzielne zgrywanie strumieni dźwięku i obrazu"
msgstr "Umożliwia oddzielne zgrywanie strumieni dźwięku i obrazu"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:7
msgid "Allows ripping of DVD if needed software libraries are available"
......@@ -84,7 +80,7 @@ msgstr "Można zmieniać orientację obrazu, jeśli to potrzebne"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:11
msgid "Supports files with multiple audio streams"
msgstr "Obsługuje pliki z wieloma strumieniami dźwięku"
msgstr "Obsługuje pliki z wieloma strumieniami dźwięku"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:12
msgid ""
......@@ -105,9 +101,9 @@ msgid ""
"Transmageddon is a simple video and audio conversion tool for GNOME created "
"by Christian Fredrik Kalager Schaller."
msgstr ""
"Transmageddon to proste narzędzie do przekodowywania nagrań wideo i "
"dźwiękowych dla środowiska GNOME, napisane przez Christiana Fredrika Kalager "
"Schallera."
"Transmageddon to proste narzędzie do przekodowywania nagrań wideo "
"i dźwiękowych dla środowiska GNOME, napisane przez Christiana Fredrika "
"Kalager Schallera."
#: ../src/about.py.in:53
msgid "Transmageddon homepage"
......@@ -118,7 +114,7 @@ msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Łukasz Jernaś <deejay1@srem.org>, 2009\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2016\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2009-2016"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2009-2016"
#: ../src/dvdtrackchooser.py:52
msgid "Title:"
......@@ -160,7 +156,7 @@ msgstr "Wybór języka"
#. append to the menu the options
#: ../src/transmageddon.py:166
msgid "About"
msgstr "O programie"
msgstr "O programie"
#: ../src/transmageddon.py:167
msgid "Quit"
......@@ -188,15 +184,15 @@ msgstr "Bez obracania obrazu (domyślnie)"
#: ../src/transmageddon.py:432
msgid "Clockwise 90 degrees"
msgstr "Obrót o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara"
msgstr "Obrót o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara"
#: ../src/transmageddon.py:433
msgid "Rotate 180 degrees"
msgstr "Obrót o 180 stopni"
msgstr "Obrót o 180 stopni"
#: ../src/transmageddon.py:434
msgid "Counterclockwise 90 degrees"
msgstr "Obrót o 90 stopni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara"
msgstr "Obrót o 90 stopni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara"
#: ../src/transmageddon.py:435
msgid "Horizontal flip"
......@@ -226,12 +222,12 @@ msgstr "%(min)d∶%(sec)02d"
#: ../src/transmageddon.py:614
#, python-format
msgid "File saved to %(dir)s"
msgstr "Zapisano plik w %(dir)s"
msgstr "Zapisano plik w %(dir)s"
#: ../src/transmageddon.py:617
#, python-format
msgid "%(file)s saved to %(dir)s"
msgstr "Zapisano plik %(file)s w %(dir)s"
msgstr "Zapisano plik %(file)s w %(dir)s"
#: ../src/transmageddon.py:630
msgid "Done Transcoding"
......@@ -359,4 +355,4 @@ msgstr "Niezamontowane."
#: ../src/utils.py:75
#, python-format
msgid "Can't find %(path)s in any known prefix!"
msgstr "Nie można odnaleźć %(path)s w żadnym znanym położeniu."
msgstr "Nie można odnaleźć %(path)s w żadnym znanym położeniu."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment