Commit 7394f2d6 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent ca3b1de0
......@@ -4,12 +4,15 @@
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# gnomepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Łukasz Jernaś <deejay1@srem.org>, 2009.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2012.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2009-2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: transmageddon\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-04-03 16:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-04-03 16:25+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-04 21:16+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-04 21:17+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -40,7 +43,10 @@ msgstr "Witryna programu Transmageddon"
#: ../src/about.py.in:52
msgid "translator-credits"
msgstr "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2009, 2011, 2012"
msgstr ""
"Łukasz Jernaś <deejay1@srem.org>, 2009\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2012\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2009-2012"
#: ../src/presets.py:78
#, python-format
......@@ -160,114 +166,114 @@ msgstr "<small>Obrócenie obrazu, jeśli to konieczne</small>"
msgid "_Transcode"
msgstr "Prze_koduj"
#: ../src/transmageddon.py:300 ../src/transmageddon.py:672
#: ../src/transmageddon.py:823 ../src/transmageddon.py:854
#: ../src/transmageddon.py:940
#: ../src/transmageddon.py:304 ../src/transmageddon.py:681
#: ../src/transmageddon.py:857 ../src/transmageddon.py:888
#: ../src/transmageddon.py:978
msgid "Transcoding Progress"
msgstr "Postęp przekodowywania"
#. add i18n "No container"option
#: ../src/transmageddon.py:336
#: ../src/transmageddon.py:340
msgid "No container (Audio-only)"
msgstr "Brak kontenera (tylko dźwięk)"
#. Populate the rotatation box
#. print "populating rotationbox"
#: ../src/transmageddon.py:340
#: ../src/transmageddon.py:344
msgid "No rotation (default)"
msgstr "Bez obracania obrazu (domyślnie)"
#: ../src/transmageddon.py:341
#: ../src/transmageddon.py:345
msgid "Clockwise 90 degrees"
msgstr "Obrót o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara"
#: ../src/transmageddon.py:342
#: ../src/transmageddon.py:346
msgid "Rotate 180 degrees"
msgstr "Obrót o 180 stopni"
#: ../src/transmageddon.py:343
#: ../src/transmageddon.py:347
msgid "Counterclockwise 90 degrees"
msgstr "Obrót o 90 stopni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara"
#: ../src/transmageddon.py:344
#: ../src/transmageddon.py:348
msgid "Horizontal flip"
msgstr "Odbicie poziome"
#: ../src/transmageddon.py:345
#: ../src/transmageddon.py:349
msgid "Vertical flip"
msgstr "Odbicie pionowe"
#: ../src/transmageddon.py:346
#: ../src/transmageddon.py:350
msgid "Upper left diagonal flip"
msgstr "Odbicie względem górnego lewego rogu"
#: ../src/transmageddon.py:347
#: ../src/transmageddon.py:351
msgid "Upper right diagnonal flip"
msgstr "Odbicie względem górnego prawego rogu"
#: ../src/transmageddon.py:370
#: ../src/transmageddon.py:374
msgid "No Presets"
msgstr "Brak ustawień"
#: ../src/transmageddon.py:468
#: ../src/transmageddon.py:472
#, python-format
msgid "%(min)d:%(sec)02d"
msgstr "%(min)d:%(sec)02d"
#: ../src/transmageddon.py:499
#: ../src/transmageddon.py:503 ../src/transmageddon.py:505
#, python-format
msgid "File saved to %(dir)s"
msgstr "Plik zapisany do %(dir)s"
#: ../src/transmageddon.py:509
#: ../src/transmageddon.py:515
msgid "Done Transcoding"
msgstr "Ukończono przekodowywanie"
#: ../src/transmageddon.py:520
#: ../src/transmageddon.py:526
#, python-format
msgid "Pass %(count)d Complete"
msgstr "Ukończono przebieg %(count)d"
#: ../src/transmageddon.py:523
#: ../src/transmageddon.py:529
msgid "Start next pass"
msgstr "Uruchamianie następnego przebiegu"
#: ../src/transmageddon.py:568
#: ../src/transmageddon.py:577
msgid "No Audio"
msgstr "Brak dźwięku"
#. add a 'No Video option'
#: ../src/transmageddon.py:589 ../src/transmageddon.py:922
#: ../src/transmageddon.py:598 ../src/transmageddon.py:960
msgid "No Video"
msgstr "Brak wideo"
#: ../src/transmageddon.py:750
#: ../src/transmageddon.py:759
msgid "Plugins not found, choose different codecs."
msgstr "Nie odnaleziono wtyczek. Proszę wybrać inne kodeki."
#: ../src/transmageddon.py:758
#: ../src/transmageddon.py:767
msgid "Codec installation aborted."
msgstr "Przerwano instalację kodeków."
#: ../src/transmageddon.py:766
#: ../src/transmageddon.py:776
msgid "Missing plugin installation failed: "
msgstr "Instalacja brakującej wtyczki się nie powiodła: "
#: ../src/transmageddon.py:821
#: ../src/transmageddon.py:855
#, python-format
msgid "Writing %(filename)s"
msgstr "Zapisywanie %(filename)s"
#: ../src/transmageddon.py:826
#: ../src/transmageddon.py:860
#, python-format
msgid "Pass %(count)d Progress"
msgstr "Postęp przebiegu %(count)d"
#: ../src/transmageddon.py:928
#: ../src/transmageddon.py:966
msgid "Video passthrough"
msgstr "Wideo bez zmian"
#: ../src/transmageddon.py:933
#: ../src/transmageddon.py:971
msgid "Audio passthrough"
msgstr "Dźwięk bez zmian"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment