Commit 674a0dfb authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Updated Slovak translation

parent 90fe2601
......@@ -3,22 +3,23 @@
# This file is distributed under the same license as the transmageddon package.
# Stanislav Petrek <stanislav.petrek@gmail.com>, 2011.
# Ján Kyselica <kyselica.jan@gmail.com>, 2012, 2013.
# Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: transmageddon\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=transmageddon&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-10 21:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-13 08:59+0200\n"
"Last-Translator: Ján Kyselica <kyselica.jan@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2014-07-07 12:12+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-11 19:16+0200\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: slovenčina <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
#: ../transmageddon.desktop.in.in.h:1
msgid "Transmageddon Video Transcoder"
......@@ -28,11 +29,78 @@ msgstr "Transmageddon – prekódovanie videa"
msgid "Video format conversion tool"
msgstr "Nástroj na prekódovanie formátu videa"
#: ../src/about.py.in:46 ../src/about.py.in:47
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:1
#| msgid "Transmageddon Video Transcoder"
msgid "Transmageddon Media Transcoder"
msgstr "Transmageddon – prekódovanie multimédií"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:2
msgid "Easy to use audio and video transcoding application"
msgstr "Jednoduchá aplikácia na prekódovanie zvuku a videa"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Transmageddon is an application for converting audio and video files between "
"different formats. It allows you to either manually choose the formats you "
"want to convert between or alternatively you can choose a predefined target "
"and the selections will be made for you. Transmageddon supports a very wide "
"range of formats and can also optionally function as a DVD ripping tool."
msgstr ""
"Transmageddon je aplikácia na prevedenie zvukových a video súborov do "
"rôznych formátov. Umožňuje vám buď ručne zvoliť formáty, do ktorých sa má "
"previesť, alebo môžete zvoliť prednastavený cieľ a výber formátu bude "
"automatický. Transmageddon podporuje veľmi veľa formátov a môže tiež "
"poslúžiť ako nástroj na ripovanie diskov DVD."
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:4
msgid "Feature list:"
msgstr "Zoznam funkcií:"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:5
msgid "Wide range of media codecs"
msgstr "Rozsiahla podpora multimediálnych kodekov"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:6
msgid "Allows extracting audio or video streams separately"
msgstr "Umožňuje oddelene extrahovaž zvuk alebo prúdy videa"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:7
msgid "Alows ripping of DVD if needed software libraries are available"
msgstr ""
"Umožňuje ripovanie diskov DVD ak sú dostupné potrebné softvérové knižnice"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:8
#| msgid "Found new device preset %(name)s"
msgid "Supports named device presets"
msgstr "Podpora predvolieb s názvami zariadení"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:9
msgid "Lets you add language metadata if missing"
msgstr "Umožní vám pridať metaúdaj o jazyku ak chýba"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:10
msgid "Can change orientation of video if necessary"
msgstr "Schopnosť zmeniť orientáciu videa podľa potreby"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:11
msgid "Supports files with multiple audio streams"
msgstr "Podporuje súbory s viacerými prúdmi zvuku"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:12
msgid ""
"You might want to install this application if your need to convert media "
"files between different formats due to for example having hardware that only "
"supports a limited range of formats."
msgstr ""
"Možno budete chcieť nainštalovať túto aplikáciu ak potrebujete previesť "
"multimediálne súbory do iných formátov, napríklad kvôli limitovanej podpore "
"formátov daného hardvéru."
#: ../src/about.py.in:44 ../src/about.py.in:45
msgid "Transmageddon"
msgstr "Transmageddon"
#: ../src/about.py.in:49
#: ../src/about.py.in:47
msgid ""
"Transmageddon is a simple video and audio conversion tool for GNOME created "
"by Christian Fredrik Kalager Schaller."
......@@ -40,112 +108,37 @@ msgstr ""
"Transmageddon je jednoduchý nástroj pre GNOME na konverziu video a audio "
"súborov. Autor je Christian Fredrik Kalager Schaller."
#: ../src/about.py.in:50
#: ../src/about.py.in:48
msgid "Transmageddon homepage"
msgstr "Domovská stránka programu Transmageddon"
#: ../src/about.py.in:52
#: ../src/about.py.in:50
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Stanislav Petrek <stanislav.petrek@gmail.com>\n"
"Ján Kyselica <kyselica.jan@gmail.com>"
# https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=697137
#. create a string to push into the listview
#: ../src/dvdtrackchooser.py:56
#: ../src/dvdtrackchooser.py:52
msgid "Title:"
msgstr "Názov:"
#: ../src/dvdtrackchooser.py:56
#: ../src/dvdtrackchooser.py:53
msgid "Languages:"
msgstr "Jazyky:"
#: ../src/dvdtrackchooser.py:56
#: ../src/dvdtrackchooser.py:54
msgid "Length:"
msgstr "Dĺžka:"
# MČ: keďže je predtým číselný údaj, tak by som tam dal „minút“
# https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=697977
#: ../src/dvdtrackchooser.py:56
#, fuzzy
msgid "Minutes"
msgstr "Minúty"
# https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=697137
#: ../src/dvdtrackchooser.py:57
msgid "Title: "
msgstr "Názov: "
#: ../src/dvdtrackchooser.py:57
msgid "Languages: "
msgstr "Jazyky: "
#: ../src/dvdtrackchooser.py:57
msgid " Length: "
msgstr " Dĺžka: "
#: ../src/presets.py:78
#, python-format
msgid "Not a valid integer or fraction: %(value)s!"
msgstr "%(value)s nie je platné celé číslo ani zlomok!"
#: ../src/presets.py:413
#, python-format
msgid "Loaded device %(device)s (%(presets)d presets)"
msgstr "Načítané zariadenie %(device)s (Počet predvolieb: %(presets)d)"
#: ../src/presets.py:480
#, python-format
msgid "Fetching %(location)s"
msgstr "Získava sa %(location)s"
#: ../src/presets.py:487
#, python-format
msgid "Writing to %(file)s"
msgstr "Zapisuje sa do súboru %(file)s"
#: ../src/presets.py:492
#, python-format
msgid "There was an error fetching and installing %(location)s: %(error)s"
msgstr "Pri získavaní a inštalovaní %(location)s sa vyskytla chyba: %(error)s"
#: ../src/presets.py:509
msgid "Checking for device preset updates..."
msgstr "Zisťujú sa aktualizácie predvolieb zariadenia…"
#: ../src/presets.py:529
#, python-format
msgid "Device preset %(name)s is up to date"
msgstr "Predvoľba zariadenia %(name)s je aktuálna"
#: ../src/presets.py:533
#, python-format
msgid "Found updated device preset %(name)s"
msgstr "Našla sa aktualizovaná predvoľba zariadenia %(name)s"
#: ../src/presets.py:539 ../src/presets.py:552
#, python-format
msgid "Error installing preset %(name)s from %(location)s: %(error)s"
msgstr "Chyba pri inštalovaní predvoľby %(name)s z %(location)s: %(error)s"
#: ../src/presets.py:546
#, python-format
msgid "Found new device preset %(name)s"
msgstr "Našla sa nová predvoľba zariadenia %(name)s"
#: ../src/presets.py:559
#, python-format
msgid "Malformed plugin version line %(line)s"
msgstr "Chybná verzia zásuvného modulu na riadku %(line)s"
#: ../src/presets.py:563
#, python-format
msgid "There was a problem accessing %(location)spresets.txt!"
msgstr "Nastal problém pri prístupe k %(location)spresets.txt!"
#: ../src/presets.py:585
msgid "All device presets are up to date!"
msgstr "Všetky predvoľby zariadenia sú aktuálne!"
#: ../src/dvdtrackchooser.py:54
msgid "Minute"
msgid_plural "Minutes"
msgstr[0] "Minút"
msgstr[1] "Minúta"
msgstr[2] "Minúty"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:1
msgid "Select a DVD title"
......@@ -179,74 +172,74 @@ msgid "Debug"
msgstr "Ladiť"
#. set default values for various variables
#: ../src/transmageddon.py:364 ../src/transmageddon.py:805
#: ../src/transmageddon.py:1004 ../src/transmageddon.py:1113
#: ../src/transmageddon.py:377 ../src/transmageddon.py:821
#: ../src/transmageddon.py:1025 ../src/transmageddon.py:1173
msgid "Transcoding Progress"
msgstr "Priebeh prekódovania"
#. add i18n "No container"option
#: ../src/transmageddon.py:407
#: ../src/transmageddon.py:423
msgid "No container (Audio-only)"
msgstr "Bez kontajnera (iba zvuk)"
#. Populate the rotatation box
#. print("populating rotationbox")
#: ../src/transmageddon.py:411
#: ../src/transmageddon.py:427
msgid "No rotation (default)"
msgstr "Bez otočenia (predvolené)"
#: ../src/transmageddon.py:412
#: ../src/transmageddon.py:428
msgid "Clockwise 90 degrees"
msgstr "Otočiť o 90 stupňov vpravo"
#: ../src/transmageddon.py:413
#: ../src/transmageddon.py:429
msgid "Rotate 180 degrees"
msgstr "Otočiť o 180 stupňov"
#: ../src/transmageddon.py:414
#: ../src/transmageddon.py:430
msgid "Counterclockwise 90 degrees"
msgstr "Otočiť o 90 stupňov vľavo"
#: ../src/transmageddon.py:415
#: ../src/transmageddon.py:431
msgid "Horizontal flip"
msgstr "Prevrátiť vodorovne"
#: ../src/transmageddon.py:416
#: ../src/transmageddon.py:432
msgid "Vertical flip"
msgstr "Prevrátiť zvisle"
#: ../src/transmageddon.py:417
#: ../src/transmageddon.py:433
msgid "Upper left diagonal flip"
msgstr "Preklopiť podľa uhlopriečky smerujúcej vľavo hore"
#: ../src/transmageddon.py:418
#: ../src/transmageddon.py:434
msgid "Upper right diagnonal flip"
msgstr "Preklopiť podľa uhlopriečky smerujúcej vpravo hore"
#: ../src/transmageddon.py:442
#: ../src/transmageddon.py:457
msgid "No Presets"
msgstr "Bez predvolieb"
#: ../src/transmageddon.py:554
#: ../src/transmageddon.py:580
#, python-format
msgid "%(min)d:%(sec)02d"
msgstr "%(min)d:%(sec)02d"
#: ../src/transmageddon.py:584
#: ../src/transmageddon.py:610
#, python-format
msgid "File saved to %(dir)s"
msgstr "Súbor uložený do %(dir)s"
#: ../src/transmageddon.py:587
#: ../src/transmageddon.py:613
#, python-format
msgid "%(file)s saved to %(dir)s"
msgstr "%(file)s uložený do %(dir)s"
#: ../src/transmageddon.py:597
#: ../src/transmageddon.py:626
msgid "Done Transcoding"
msgstr "Prekódovanie je dokončené"
#: ../src/transmageddon.py:615 ../src/transmageddon.py:966
#: ../src/transmageddon.py:644 ../src/transmageddon.py:988
#, python-format
msgid "Writing %(filename)s"
msgstr "Zapisuje sa súbor %(filename)s"
......@@ -254,81 +247,91 @@ msgstr "Zapisuje sa súbor %(filename)s"
# PK: ako to vyzera vo vyslednom programe?
# JK: Toto by sa malo zobrazovat pri multistream a určovať počet dokončených streamov.
# https://blogs.gnome.org/uraeus/category/transmageddon-2/
#: ../src/transmageddon.py:619
#: ../src/transmageddon.py:648
#, python-format
msgid "Pass %(count)d Complete. "
msgstr "Konverzia %(count)d dokončená."
# DK:jazyk
#. We use None here so that we in transcoder engine can differentiate between,
#. unknown language and known language, but no language code.
#: ../src/transmageddon.py:690
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámy"
#. if there is no audio streams
#. add a 'No Audio option'
#: ../src/transmageddon.py:732 ../src/transmageddon.py:1062
msgid "No Audio"
msgstr "Bez zvuku"
#: ../src/transmageddon.py:747
#| msgid "No Audio"
msgid " No Audio"
msgstr " Žiadny zvuk"
#. add a 'No Video option'
#: ../src/transmageddon.py:741 ../src/transmageddon.py:1100
#: ../src/transmageddon.py:756 ../src/transmageddon.py:1142
msgid "No Video"
msgstr "Bez videa"
#: ../src/transmageddon.py:855
#: ../src/transmageddon.py:873
msgid ""
"Got an invalid response from codec installer, can not install missing codec."
msgstr ""
"Bola získaná neplatná odpoveď od inštalátoru kodeku. Kodek sa nedá "
"nainštalovať."
#: ../src/transmageddon.py:859
#: ../src/transmageddon.py:877
msgid "No Codec installer helper application available."
msgstr "Nie je dostupná žiadna aplikácia pre pomoc pri inštalácií kodeku."
#: ../src/transmageddon.py:863
#: ../src/transmageddon.py:881
msgid "Plugins not found, choose different codecs."
msgstr "Zásuvné moduly neboli nájdené, vyberte iné kodeky."
#: ../src/transmageddon.py:873
#: ../src/transmageddon.py:891
msgid "Codec installation aborted."
msgstr "Inštalácia kodeku bola prerušená."
#: ../src/transmageddon.py:881
#: ../src/transmageddon.py:899
msgid "Missing plugin installation failed."
msgstr "Zlyhala inštalácia chýbajúceho zásuvného modulu."
# PK: ako to vyzera vo vyslednom programe?
# JK: tiez pri multistream, statusbar tam kde sa zobrazuje "writing %filename". Ani jednu situaciu neviem navodit tak som si tym neni isty.
#: ../src/transmageddon.py:969
#: ../src/transmageddon.py:998
#, python-format
msgid "Pass %(count)d Progress"
msgstr "Priebeh konverzie %(count)d"
#: ../src/transmageddon.py:1068
#. add a 'No Audio option'
#: ../src/transmageddon.py:1083
msgid "No Audio"
msgstr "Bez zvuku"
#: ../src/transmageddon.py:1090
msgid "Audio passthrough"
msgstr "Nemeniť zvuk"
# SP: ak bude zaškrtnuté "video nemeniť", tak sa nedá už video otáčať.
# PM: OK
#: ../src/transmageddon.py:1106
#: ../src/transmageddon.py:1148
msgid "Video passthrough"
msgstr "Nemeniť video"
# JK: None DVD track
#: ../src/transmageddon.py:1313
msgid "(None)"
msgstr "(Žiadna)"
#: ../src/transmageddon.py:1336
#: ../src/transmageddon.py:1397
msgid "Choose Source File..."
msgstr "Výber umiestnenia súboru…"
#: ../src/transmageddon.ui.h:1
#| msgid ""
#| "<small>Audio Channels:</small>\n"
#| "<small>Audio Codec:</small>\n"
#| "<small>Language:</small>"
msgid ""
"<small>Audio Channels:</small>\n"
"<small>Audio Codec:</small>\n"
"<small>Language:</small>"
"<small>Audio Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Počet audio kanálov:</small>\n"
"<small>Audio kodek:</small><small>Jazyk:</small>"
"<small>Audio kodek:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:4
#: ../src/transmageddon.ui.h:3
msgid ""
"<small>Video height&#47;width:</small>\n"
"<small>Video Codec:</small>"
......@@ -336,41 +339,97 @@ msgstr ""
"<small>Výška&#47;šírka videa:</small>\n"
"<small>Video kodek:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:6
#: ../src/transmageddon.ui.h:5
msgid "<b>Presets:</b>"
msgstr "<b>Prevoľby:</b>"
#  label
#: ../src/transmageddon.ui.h:7
#: ../src/transmageddon.ui.h:6
msgid "<b>Choose Input File:</b>"
msgstr "<b>Vyberte vstupný súbor:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:8
#: ../src/transmageddon.ui.h:7
msgid "<b>Output Format:</b>"
msgstr "<b>Výstupný formát:</b>"
# label
#: ../src/transmageddon.ui.h:9
#: ../src/transmageddon.ui.h:8
msgid "<b>Choose Audio Codec</b>:"
msgstr "<b>Vyberte audio kodek</b>:"
# label
#: ../src/transmageddon.ui.h:10
#: ../src/transmageddon.ui.h:9
msgid "<b>Choose Video Codec</b>:"
msgstr "<b>Vyberte video kodek</b>:"
#: ../src/transmageddon.ui.h:11
#: ../src/transmageddon.ui.h:10
msgid "<small>Rotate the video image if needed</small>"
msgstr "<small>Ak je to potrebné, otočiť obraz</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:12
#: ../src/transmageddon.ui.h:11
msgid "_Transcode"
msgstr "_Prekódovať"
#: ../src/utils.py:76
# DK:zariadenie
#: ../src/udevdisco.py:222
msgid "Not mounted."
msgstr "Nepripojené."
#: ../src/utils.py:75
#, python-format
msgid "Can't find %(path)s in any known prefix!"
msgstr "Nedá sa nájsť cesta %(path)s v žiadnom známom prefixe!"
# https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=697137
#~ msgid "Title: "
#~ msgstr "Názov: "
#~ msgid "Languages: "
#~ msgstr "Jazyky: "
#~ msgid " Length: "
#~ msgstr " Dĺžka: "
#~ msgid "Not a valid integer or fraction: %(value)s!"
#~ msgstr "%(value)s nie je platné celé číslo ani zlomok!"
#~ msgid "Loaded device %(device)s (%(presets)d presets)"
#~ msgstr "Načítané zariadenie %(device)s (Počet predvolieb: %(presets)d)"
#~ msgid "Fetching %(location)s"
#~ msgstr "Získava sa %(location)s"
#~ msgid "Writing to %(file)s"
#~ msgstr "Zapisuje sa do súboru %(file)s"
#~ msgid "There was an error fetching and installing %(location)s: %(error)s"
#~ msgstr ""
#~ "Pri získavaní a inštalovaní %(location)s sa vyskytla chyba: %(error)s"
#~ msgid "Checking for device preset updates..."
#~ msgstr "Zisťujú sa aktualizácie predvolieb zariadenia…"
#~ msgid "Device preset %(name)s is up to date"
#~ msgstr "Predvoľba zariadenia %(name)s je aktuálna"
#~ msgid "Found updated device preset %(name)s"
#~ msgstr "Našla sa aktualizovaná predvoľba zariadenia %(name)s"
#~ msgid "Error installing preset %(name)s from %(location)s: %(error)s"
#~ msgstr "Chyba pri inštalovaní predvoľby %(name)s z %(location)s: %(error)s"
#~ msgid "Malformed plugin version line %(line)s"
#~ msgstr "Chybná verzia zásuvného modulu na riadku %(line)s"
#~ msgid "There was a problem accessing %(location)spresets.txt!"
#~ msgstr "Nastal problém pri prístupe k %(location)spresets.txt!"
#~ msgid "All device presets are up to date!"
#~ msgstr "Všetky predvoľby zariadenia sú aktuálne!"
# JK: None DVD track
#~ msgid "(None)"
#~ msgstr "(Žiadna)"
#~ msgid "Choose File..."
#~ msgstr "Zvoliť súbor…"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment