Commit 43f08bf0 authored by Daniel Nylander's avatar Daniel Nylander Committed by Daniel Nylander

Updated Swedish translation

parent 36ad5512
# Swedish translation for Transmageddon.
# Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the transmageddon package.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2009.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2009, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: transmageddon\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-10-28 23:26+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-10-28 23:27+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-01-10 11:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-01-10 11:56+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../src/about.py.in:44
#: ../src/about.py.in:47
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
......@@ -87,152 +87,144 @@ msgstr "Det uppstod ett problem med åtkomst till %(location)spresets.txt!"
msgid "All device presets are up to date!"
msgstr "Alla enhetsförval är uppdaterade!"
#: ../src/transmageddon.glade.h:1
#: ../src/transmageddon.ui.h:1
msgid "<b>Choose Audio Codec</b>:"
msgstr "<b>Välj ljudkodek</b>:"
#: ../src/transmageddon.glade.h:2
#: ../src/transmageddon.ui.h:2
msgid "<b>Choose Input File:</b>"
msgstr "<b>Välj inmatningsfil:</b>"
#: ../src/transmageddon.glade.h:3
#: ../src/transmageddon.ui.h:3
msgid "<b>Choose Video Codec</b>:"
msgstr "<b>Välj videokodek</b>:"
#: ../src/transmageddon.glade.h:4
#: ../src/transmageddon.ui.h:4
msgid "<b>Output Format:</b>"
msgstr "<b>Utmatningsformat:</b>"
#: ../src/transmageddon.glade.h:5
#: ../src/transmageddon.ui.h:5
msgid "<b>Presets:</b>"
msgstr "<b>Förval:</b>"
#: ../src/transmageddon.glade.h:6
#: ../src/transmageddon.ui.h:6
msgid "<small>Audio Channels:</small>"
msgstr "<small>Ljudkanaler:</small>"
#: ../src/transmageddon.glade.h:7
#: ../src/transmageddon.ui.h:7
msgid "<small>Audio codec:</small>"
msgstr "<small>Ljudkodek:</small>"
#: ../src/transmageddon.glade.h:8
#: ../src/transmageddon.ui.h:8
msgid "<small>Rotate the video image if needed</small>"
msgstr "<small>Rotera videobilden om det behövs</small>"
#: ../src/transmageddon.glade.h:9
#: ../src/transmageddon.ui.h:9
msgid "<small>Video codec:</small>"
msgstr "<small>Videokodek:</small>"
#: ../src/transmageddon.glade.h:10
#: ../src/transmageddon.ui.h:10
msgid "<small>Video height&#47;width:</small>"
msgstr "<small>Höjd och bredd för video:</small>"
#: ../src/transmageddon.glade.h:11
#: ../src/transmageddon.ui.h:11
msgid "AA_C"
msgstr "AA_C"
#: ../src/transmageddon.glade.h:12
#: ../src/transmageddon.ui.h:12
msgid "AC_3"
msgstr "AC_3"
#: ../src/transmageddon.glade.h:13
#: ../src/transmageddon.ui.h:13
msgid "AMR-N_B"
msgstr "AMR-N_B"
#: ../src/transmageddon.glade.h:14
#: ../src/transmageddon.ui.h:14
msgid "Celt _Ultra"
msgstr "Celt _Ultra"
#: ../src/transmageddon.glade.h:15
#: ../src/transmageddon.ui.h:15
msgid "F_LAC"
msgstr "F_LAC"
#: ../src/transmageddon.glade.h:16
#: ../src/transmageddon.ui.h:16
msgid "H263_plus"
msgstr "H263_plus"
#: ../src/transmageddon.glade.h:17
#: ../src/transmageddon.ui.h:17
msgid "H2_64"
msgstr "H2_64"
#: ../src/transmageddon.glade.h:18
#: ../src/transmageddon.ui.h:18
msgid "MPEG_2"
msgstr "MPEG_2"
#: ../src/transmageddon.glade.h:19
#: ../src/transmageddon.ui.h:19
msgid "MPEG_4/DivX5"
msgstr "MPEG_4/DivX5"
#: ../src/transmageddon.glade.h:20
#: ../src/transmageddon.ui.h:20
msgid "Theo_ra"
msgstr "Theo_ra"
#: ../src/transmageddon.glade.h:21
#: ../src/transmageddon.ui.h:21
msgid "Transmageddon"
msgstr "Transmageddon"
#: ../src/transmageddon.glade.h:22
#: ../src/transmageddon.ui.h:22
msgid "V_orbis"
msgstr "V_orbis"
#: ../src/transmageddon.glade.h:23
#: ../src/transmageddon.ui.h:23
msgid "W_indowsMediaAudio 2"
msgstr "W_indowsMediaAudio 2"
#: ../src/transmageddon.glade.h:24
#: ../src/transmageddon.ui.h:24
msgid "_Audio passthrough"
msgstr "_Ljud passthrough"
#: ../src/transmageddon.glade.h:25
#: ../src/transmageddon.ui.h:25
msgid "_Debug"
msgstr "_Felsök"
#: ../src/transmageddon.ui.h:26
msgid "_Dirac"
msgstr "_Dirac"
#: ../src/transmageddon.glade.h:26
msgid "_Edit"
msgstr "R_edigera"
#: ../src/transmageddon.glade.h:27
msgid "_File"
msgstr "_Arkiv"
#: ../src/transmageddon.glade.h:28
#: ../src/transmageddon.ui.h:27
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"
#: ../src/transmageddon.glade.h:29
#: ../src/transmageddon.ui.h:28
msgid "_Speex"
msgstr "_Speex"
#: ../src/transmageddon.glade.h:30
#: ../src/transmageddon.ui.h:29
msgid "_Transcode"
msgstr "Koda _om"
#: ../src/transmageddon.glade.h:31
#: ../src/transmageddon.ui.h:30
msgid "_Video passthrough"
msgstr "_Video passthrough"
#: ../src/transmageddon.glade.h:32
msgid "_View"
msgstr "_Visa"
#: ../src/transmageddon.glade.h:33
#: ../src/transmageddon.ui.h:31
msgid "_WindowsMediaVideo2"
msgstr "_WindowsMediaVideo2"
#: ../src/transmageddon.glade.h:34
#: ../src/transmageddon.ui.h:32
msgid "_mp3"
msgstr "_mp3"
#: ../src/transmageddon.glade.h:35
#: ../src/transmageddon.ui.h:33
msgid "_xvid"
msgstr "_xvid"
#: ../src/transmageddon.py:226
#: ../src/transmageddon.py:489
#: ../src/transmageddon.py:610
#: ../src/transmageddon.py:631
#: ../src/transmageddon.py:639
#: ../src/transmageddon.py:713
#: ../src/transmageddon.py:490
#: ../src/transmageddon.py:611
#: ../src/transmageddon.py:632
#: ../src/transmageddon.py:640
#: ../src/transmageddon.py:714
msgid "Transcoding Progress"
msgstr "Förlopp för omkodning"
......@@ -269,58 +261,58 @@ msgstr "Diagonal vändning i övre vänster"
msgid "Upper right diagnonal flip"
msgstr "Diagonal vändning i övre höger"
#: ../src/transmageddon.py:352
#: ../src/transmageddon.py:353
#, python-format
msgid "%(min)d:%(sec)02d"
msgstr "%(min)d:%(sec)02d"
#: ../src/transmageddon.py:358
#: ../src/transmageddon.py:359
msgid "Estimated time remaining: "
msgstr "Återstående tid: "
#: ../src/transmageddon.py:360
#: ../src/transmageddon.py:392
#: ../src/transmageddon.py:613
#: ../src/transmageddon.py:361
#: ../src/transmageddon.py:393
#: ../src/transmageddon.py:614
msgid "Pass "
msgstr "Pass "
#: ../src/transmageddon.py:377
#: ../src/transmageddon.py:378
msgid "File saved to "
msgstr "Filen sparades till "
#: ../src/transmageddon.py:386
#: ../src/transmageddon.py:387
msgid "Done Transcoding"
msgstr "Omkodningen är färdig"
#: ../src/transmageddon.py:394
#: ../src/transmageddon.py:395
msgid "Start next pass"
msgstr "Starta nästa pass"
#: ../src/transmageddon.py:536
#: ../src/transmageddon.py:537
msgid "Plugins not found, choose different codecs."
msgstr "Insticksmoduler hittades inte. Välj andra kodekar."
#: ../src/transmageddon.py:544
#: ../src/transmageddon.py:545
msgid "Codec installation aborted."
msgstr "Kodekinstallationen avbröts."
#: ../src/transmageddon.py:552
#: ../src/transmageddon.py:553
msgid "Missing plugin installation failed: "
msgstr "Installation av saknad insticksmodul misslyckades: "
#: ../src/transmageddon.py:608
#: ../src/transmageddon.py:609
msgid "Writing "
msgstr "Skriver "
#: ../src/transmageddon.py:715
#: ../src/transmageddon.py:716
msgid "No audio parser, passthrough not available"
msgstr "Ingen ljudtolkare, passthrough inte tillgängligt"
#: ../src/transmageddon.py:722
#: ../src/transmageddon.py:723
msgid "No video parser, passthrough not available"
msgstr "Ingen videotolkare, passthrough inte tillgängligt"
#: ../src/transmageddon.py:729
#: ../src/transmageddon.py:730
msgid "Uknown error"
msgstr "Okänt fel"
......@@ -337,6 +329,12 @@ msgstr "Videoomkodaren Transmageddon"
msgid "Video format conversion tool"
msgstr "Verktyg för konvertering av videoformat"
#~ msgid "_Edit"
#~ msgstr "R_edigera"
#~ msgid "_File"
#~ msgstr "_Arkiv"
#~ msgid "_View"
#~ msgstr "_Visa"
#~ msgid "Celt"
#~ msgstr "Celt"
#~ msgid "H263+"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment