Commit 3a3baeae authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Updated Swedish translation

parent b5f2b4d1
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: transmageddon\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=transmageddon&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2014-07-07 12:12+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-12-29 18:40+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-24 08:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-04-11 11:59+0100\n"
"Last-Translator: Josef Andersson <josef.andersson@fripost.org>\n"
"Language-Team: Svenska <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
"X-Generator: Poedit 1.7.3\n"
#: ../transmageddon.desktop.in.in.h:1
msgid "Transmageddon Video Transcoder"
......@@ -64,7 +64,7 @@ msgstr "Kan extrahera ljud- och videoströmmar separat"
# report this spelling error
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:7
msgid "Alows ripping of DVD if needed software libraries are available"
msgid "Allows ripping of DVD if needed software libraries are available"
msgstr ""
"Möjliggör rippning av dvd-skiva om nödvändiga programbibliotek är "
"tillgängliga"
......@@ -95,11 +95,11 @@ msgstr ""
"mellan olika format, exempelvis om du har maskinvara som bara stödjer ett "
"begränsat antal format."
#: ../src/about.py.in:44 ../src/about.py.in:45
#: ../src/about.py.in:49 ../src/about.py.in:50
msgid "Transmageddon"
msgstr "Transmageddon"
#: ../src/about.py.in:47
#: ../src/about.py.in:52
msgid ""
"Transmageddon is a simple video and audio conversion tool for GNOME created "
"by Christian Fredrik Kalager Schaller."
......@@ -107,11 +107,11 @@ msgstr ""
"Transmageddon är ett enkelt video- och ljudkonverteringsverktyg för GNOME "
"skapat av Christian Fredrik Kalager Schaller."
#: ../src/about.py.in:48
#: ../src/about.py.in:53
msgid "Transmageddon homepage"
msgstr "Transmageddons webbplats"
#: ../src/about.py.in:50
#: ../src/about.py.in:55
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
......@@ -139,19 +139,19 @@ msgstr[0] "minut"
msgstr[1] "minuter"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:1
msgid "Select a DVD title"
msgstr "Välj en dvd-titel"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:2
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:2
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:3
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:2
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:3
msgid "Select"
msgstr "Välj"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:3
msgid "Select a DVD title"
msgstr "Välj en dvd-titel"
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:1
msgid "Select a language"
msgstr "Välj ett språk"
......@@ -170,12 +170,11 @@ msgid "Debug"
msgstr "Felsök"
#. set default values for various variables
#: ../src/transmageddon.py:377 ../src/transmageddon.py:821
#: ../src/transmageddon.py:1025 ../src/transmageddon.py:1173
#: ../src/transmageddon.py:377 ../src/transmageddon.py:823
#: ../src/transmageddon.py:1027 ../src/transmageddon.py:1177
msgid "Transcoding Progress"
msgstr "Förlopp för omkodning"
#. add i18n "No container"option
#: ../src/transmageddon.py:423
msgid "No container (Audio-only)"
msgstr "Ingen behållare (endast ljud)"
......@@ -211,7 +210,7 @@ msgid "Upper left diagonal flip"
msgstr "Diagonal vändning i övre vänster"
#: ../src/transmageddon.py:434
msgid "Upper right diagnonal flip"
msgid "Upper right diagonal flip"
msgstr "Diagonal vändning i övre höger"
#: ../src/transmageddon.py:457
......@@ -229,6 +228,7 @@ msgid "File saved to %(dir)s"
msgstr "Filen sparades till %(dir)s"
#: ../src/transmageddon.py:613
#, python-format
msgid "%(file)s saved to %(dir)s"
msgstr "%(file)s sparades till %(dir)s"
......@@ -236,12 +236,13 @@ msgstr "%(file)s sparades till %(dir)s"
msgid "Done Transcoding"
msgstr "Omkodningen är färdig"
#: ../src/transmageddon.py:644 ../src/transmageddon.py:988
#: ../src/transmageddon.py:644 ../src/transmageddon.py:990
#, python-format
msgid "Writing %(filename)s"
msgstr "Skriver %(filename)s"
#: ../src/transmageddon.py:648
#, python-format
msgid "Pass %(count)d Complete. "
msgstr "Pass %(count)d är färdigt. "
......@@ -257,84 +258,83 @@ msgid " No Audio"
msgstr " Inget ljud"
#. add a 'No Video option'
#: ../src/transmageddon.py:756 ../src/transmageddon.py:1142
#: ../src/transmageddon.py:756 ../src/transmageddon.py:1146
msgid "No Video"
msgstr "Ingen video"
#: ../src/transmageddon.py:873
#: ../src/transmageddon.py:875
msgid ""
"Got an invalid response from codec installer, can not install missing codec."
msgstr ""
"Erhöll ett ogiltigt svar från kodekinstalleraren, kan inte installera saknad "
"kodek."
#: ../src/transmageddon.py:877
#: ../src/transmageddon.py:879
msgid "No Codec installer helper application available."
msgstr "Inget hjälpprogram för kodekinstallation tillgängligt."
#: ../src/transmageddon.py:881
#: ../src/transmageddon.py:883
msgid "Plugins not found, choose different codecs."
msgstr "Insticksmoduler hittades inte, välj andra kodekar."
#: ../src/transmageddon.py:891
#: ../src/transmageddon.py:893
msgid "Codec installation aborted."
msgstr "Kodekinstallationen avbröts."
#: ../src/transmageddon.py:899
#: ../src/transmageddon.py:901
msgid "Missing plugin installation failed."
msgstr "Misslyckades med installation av saknad insticksmodul."
#: ../src/transmageddon.py:998
#: ../src/transmageddon.py:1000
#, python-format
msgid "Pass %(count)d Progress"
msgstr "Förlopp för pass %(count)d"
#. add a 'No Audio option'
#: ../src/transmageddon.py:1083
#: ../src/transmageddon.py:1087
msgid "No Audio"
msgstr "Inget ljud"
#: ../src/transmageddon.py:1090
#: ../src/transmageddon.py:1094
msgid "Audio passthrough"
msgstr "Ljudgenomströmning"
#: ../src/transmageddon.py:1148
#: ../src/transmageddon.py:1152
msgid "Video passthrough"
msgstr "Videogenomströmning"
#: ../src/transmageddon.py:1397
#: ../src/transmageddon.py:1399
msgid "Choose Source File..."
msgstr "Välj källfil…"
#: ../src/transmageddon.ui.h:1
msgid ""
"<small>Audio Channels:</small>\n"
"<small>Audio Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Ljudkanaler:</small>\n"
"<small>Ljudkodek:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:3
#| msgid "<small>Video height&#47;width:</small>"
msgid ""
"<small>Video height&#47;width:</small>\n"
"<small>Video Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Höjd&#47;bredd för video:</small>\n"
"<small>Videokodek:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:5
msgid "<b>Presets:</b>"
msgstr "<b>Förval:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:6
#: ../src/transmageddon.ui.h:3
msgid "<b>Choose Input File:</b>"
msgstr "<b>Välj inmatningsfil:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:7
#: ../src/transmageddon.ui.h:4
msgid "<b>Presets:</b>"
msgstr "<b>Förval:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:5
msgid "<b>Output Format:</b>"
msgstr "<b>Utmatningsformat:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:6
msgid ""
"<small>Audio Channels:</small>\n"
"<small>Audio Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Ljudkanaler:</small>\n"
"<small>Ljudkodek:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:8
msgid "<b>Choose Audio Codec</b>:"
msgstr "<b>Välj ljudkodek</b>:"
......@@ -359,4 +359,3 @@ msgstr "Ej monterad."
#, python-format
msgid "Can't find %(path)s in any known prefix!"
msgstr "Kan inte hitta %(path)s i något känt prefix!"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment