Commit 3a07d3c0 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 27649d33
......@@ -5,14 +5,14 @@
# gnomepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Łukasz Jernaś <deejay1@srem.org>, 2009.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2012.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2009-2012.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2013.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2009-2013.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: transmageddon\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-29 20:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-29 20:14+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2013-01-04 19:39+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-01-04 19:40+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -45,8 +45,8 @@ msgstr "Witryna programu Transmageddon"
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Łukasz Jernaś <deejay1@srem.org>, 2009\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2012\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2009-2012"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2013\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2009-2013"
#: ../src/presets.py:78
#, python-format
......@@ -115,33 +115,33 @@ msgid "All device presets are up to date!"
msgstr "Wszystkie profile urządzeń są aktualne."
#: ../src/transmageddon.ui.h:1
msgid "<small>Audio Channels:</small>"
msgstr "<small>Kanały dźwięku:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:2
msgid "<small>Video height&#47;width:</small>"
msgstr "<small>Wysokość&#47;szerokość nagrania wideo:</small>"
msgid ""
"<small>Audio Channels:</small>\n"
"<small>Audio Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Kanały dźwięku:</small>\n"
"<small>Kodek dźwięku:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:3
msgid ""
"<small>Video height&#47;width:</small>\n"
"<small>Video Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Wysokość&#47;szerokość nagrania wideo:</small>\n"
"<small>Kodek wideo:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:5
msgid "<b>Presets:</b>"
msgstr "<b>Ustawienia:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:4
#: ../src/transmageddon.ui.h:6
msgid "<b>Choose Input File:</b>"
msgstr "<b>Wybór pliku źródłowego:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:5
#: ../src/transmageddon.ui.h:7
msgid "<b>Output Format:</b>"
msgstr "<b>Format wyjściowy:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:6
msgid "<small>Video codec:</small>"
msgstr "<small>Kodek wideo:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:7
msgid "<small>Audio codec:</small>"
msgstr "<small>Kodek dźwięku:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:8
msgid "<b>Choose Audio Codec</b>:"
msgstr "<b>Wybór kodeka dźwięku</b>:"
......@@ -171,128 +171,133 @@ msgstr "Zakończ"
msgid "Debug"
msgstr "Debugowanie"
#: ../src/transmageddon.py:375 ../src/transmageddon.py:752
#: ../src/transmageddon.py:973 ../src/transmageddon.py:1063
#. set default values for various variables
#: ../src/transmageddon.py:360 ../src/transmageddon.py:760
#: ../src/transmageddon.py:954 ../src/transmageddon.py:1055
msgid "Transcoding Progress"
msgstr "Postęp przekodowywania"
#. add i18n "No container"option
#: ../src/transmageddon.py:411
#: ../src/transmageddon.py:400
msgid "No container (Audio-only)"
msgstr "Brak kontenera (tylko dźwięk)"
#. Populate the rotatation box
#. print("populating rotationbox")
#: ../src/transmageddon.py:415
#: ../src/transmageddon.py:404
msgid "No rotation (default)"
msgstr "Bez obracania obrazu (domyślnie)"
#: ../src/transmageddon.py:416
#: ../src/transmageddon.py:405
msgid "Clockwise 90 degrees"
msgstr "Obrót o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara"
#: ../src/transmageddon.py:417
#: ../src/transmageddon.py:406
msgid "Rotate 180 degrees"
msgstr "Obrót o 180 stopni"
#: ../src/transmageddon.py:418
#: ../src/transmageddon.py:407
msgid "Counterclockwise 90 degrees"
msgstr "Obrót o 90 stopni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara"
#: ../src/transmageddon.py:419
#: ../src/transmageddon.py:408
msgid "Horizontal flip"
msgstr "Odbicie poziome"
#: ../src/transmageddon.py:420
#: ../src/transmageddon.py:409
msgid "Vertical flip"
msgstr "Odbicie pionowe"
#: ../src/transmageddon.py:421
#: ../src/transmageddon.py:410
msgid "Upper left diagonal flip"
msgstr "Odbicie względem górnego lewego rogu"
#: ../src/transmageddon.py:422
#: ../src/transmageddon.py:411
msgid "Upper right diagnonal flip"
msgstr "Odbicie względem górnego prawego rogu"
#: ../src/transmageddon.py:445
#: ../src/transmageddon.py:434
msgid "No Presets"
msgstr "Brak ustawień"
#: ../src/transmageddon.py:537
#: ../src/transmageddon.py:542
#, python-format
msgid "%(min)d:%(sec)02d"
msgstr "%(min)d:%(sec)02d"
#: ../src/transmageddon.py:567
#: ../src/transmageddon.py:572
#, python-format
msgid "File saved to %(dir)s"
msgstr "Plik zapisany do %(dir)s"
#: ../src/transmageddon.py:570
#: ../src/transmageddon.py:575
#, python-format
msgid "%(file)s saved to %(dir)s"
msgstr "Plik %(file)s zapisany do %(dir)s"
#: ../src/transmageddon.py:580
#: ../src/transmageddon.py:585
msgid "Done Transcoding"
msgstr "Ukończono przekodowywanie"
#: ../src/transmageddon.py:593 ../src/transmageddon.py:942
#: ../src/transmageddon.py:603 ../src/transmageddon.py:923
#, python-format
msgid "Writing %(filename)s"
msgstr "Zapisywanie %(filename)s"
#: ../src/transmageddon.py:597
#: ../src/transmageddon.py:607
#, python-format
msgid "Pass %(count)d Complete. "
msgstr "Ukończono przebieg %(count)d. "
#: ../src/transmageddon.py:642
#: ../src/transmageddon.py:635
msgid "Unknown language"
msgstr "Nieznany język"
#: ../src/transmageddon.py:690
msgid "No Audio"
msgstr "Brak dźwięku"
#. add a 'No Video option'
#: ../src/transmageddon.py:664 ../src/transmageddon.py:1045
#: ../src/transmageddon.py:698 ../src/transmageddon.py:1042
msgid "No Video"
msgstr "Brak wideo"
#: ../src/transmageddon.py:838
#: ../src/transmageddon.py:819
msgid ""
"Got an invalid response from codec installer, can not install missing codec."
msgstr ""
"Otrzymano nieprawidłową odpowiedź od instalatora kodeków. Nie można "
"zainstalować brakującego kodeka."
#: ../src/transmageddon.py:842
#: ../src/transmageddon.py:823
msgid "No Codec installer helper application available."
msgstr "Brak dostępnego programu pomocniczego instalatora kodeków."
#: ../src/transmageddon.py:846
#: ../src/transmageddon.py:827
msgid "Plugins not found, choose different codecs."
msgstr "Nie odnaleziono wtyczek. Proszę wybrać inne kodeki."
#: ../src/transmageddon.py:856
#: ../src/transmageddon.py:837
msgid "Codec installation aborted."
msgstr "Przerwano instalację kodeka."
#: ../src/transmageddon.py:864
#: ../src/transmageddon.py:845
msgid "Missing plugin installation failed."
msgstr "Instalacja brakującej wtyczki się nie powiodła."
#: ../src/transmageddon.py:945
#: ../src/transmageddon.py:926
#, python-format
msgid "Pass %(count)d Progress"
msgstr "Postęp przebiegu %(count)d"
#: ../src/transmageddon.py:1051
msgid "Video passthrough"
msgstr "Wideo bez zmian"
#: ../src/transmageddon.py:1056
#: ../src/transmageddon.py:1011
msgid "Audio passthrough"
msgstr "Dźwięk bez zmian"
#: ../src/transmageddon.py:1048
msgid "Video passthrough"
msgstr "Wideo bez zmian"
#: ../src/utils.py:76
#, python-format
msgid "Can't find %(path)s in any known prefix!"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment