Commit 27b31817 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 9565d8ac
......@@ -5,14 +5,14 @@
# gnomepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Łukasz Jernaś <deejay1@srem.org>, 2009.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2014.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2009-2014.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2015.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2009-2015.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: transmageddon\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-07-07 20:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-07-07 20:13+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-01 16:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-01 16:50+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -67,7 +67,7 @@ msgid "Allows extracting audio or video streams separately"
msgstr "Umożliwia oddzielne zgrywanie strumieni dźwięku i obrazu"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:7
msgid "Alows ripping of DVD if needed software libraries are available"
msgid "Allows ripping of DVD if needed software libraries are available"
msgstr "Umożliwia zgrywanie płyt DVD, jeśli wymagane biblioteki są dostępne"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:8
......@@ -96,11 +96,11 @@ msgstr ""
"multimedialne między różnymi formatami dla urządzeń, które obsługują "
"ograniczoną liczbę formatów."
#: ../src/about.py.in:44 ../src/about.py.in:45
#: ../src/about.py.in:49 ../src/about.py.in:50
msgid "Transmageddon"
msgstr "Transmageddon"
#: ../src/about.py.in:47
#: ../src/about.py.in:52
msgid ""
"Transmageddon is a simple video and audio conversion tool for GNOME created "
"by Christian Fredrik Kalager Schaller."
......@@ -109,16 +109,16 @@ msgstr ""
"dźwiękowych dla środowiska GNOME, napisane przez Christiana Fredrika Kalager "
"Schallera."
#: ../src/about.py.in:48
#: ../src/about.py.in:53
msgid "Transmageddon homepage"
msgstr "Witryna programu Transmageddon"
#: ../src/about.py.in:50
#: ../src/about.py.in:55
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Łukasz Jernaś <deejay1@srem.org>, 2009\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2014\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2009-2014"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2015\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2009-2015"
#: ../src/dvdtrackchooser.py:52
msgid "Title:"
......@@ -140,19 +140,19 @@ msgstr[1] "minuty"
msgstr[2] "minut"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:1
msgid "Select a DVD title"
msgstr "Wybór tytułu DVD"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:2
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:2
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:3
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:2
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:3
msgid "Select"
msgstr "Wybierz"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:3
msgid "Select a DVD title"
msgstr "Wybór tytułu DVD"
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:1
msgid "Select a language"
msgstr "Wybór języka"
......@@ -171,12 +171,11 @@ msgid "Debug"
msgstr "Debugowanie"
#. set default values for various variables
#: ../src/transmageddon.py:377 ../src/transmageddon.py:821
#: ../src/transmageddon.py:1025 ../src/transmageddon.py:1173
#: ../src/transmageddon.py:377 ../src/transmageddon.py:823
#: ../src/transmageddon.py:1027 ../src/transmageddon.py:1177
msgid "Transcoding Progress"
msgstr "Postęp przekodowywania"
#. add i18n "No container"option
#: ../src/transmageddon.py:423
msgid "No container (Audio-only)"
msgstr "Brak kontenera (tylko dźwięk)"
......@@ -212,7 +211,7 @@ msgid "Upper left diagonal flip"
msgstr "Odbicie względem górnego lewego rogu"
#: ../src/transmageddon.py:434
msgid "Upper right diagnonal flip"
msgid "Upper right diagonal flip"
msgstr "Odbicie względem górnego prawego rogu"
#: ../src/transmageddon.py:457
......@@ -238,7 +237,7 @@ msgstr "Plik %(file)s zapisany do %(dir)s"
msgid "Done Transcoding"
msgstr "Ukończono przekodowywanie"
#: ../src/transmageddon.py:644 ../src/transmageddon.py:988
#: ../src/transmageddon.py:644 ../src/transmageddon.py:990
#, python-format
msgid "Writing %(filename)s"
msgstr "Zapisywanie %(filename)s"
......@@ -260,83 +259,83 @@ msgid " No Audio"
msgstr " Brak dźwięku"
#. add a 'No Video option'
#: ../src/transmageddon.py:756 ../src/transmageddon.py:1142
#: ../src/transmageddon.py:756 ../src/transmageddon.py:1146
msgid "No Video"
msgstr "Brak wideo"
#: ../src/transmageddon.py:873
#: ../src/transmageddon.py:875
msgid ""
"Got an invalid response from codec installer, can not install missing codec."
msgstr ""
"Otrzymano nieprawidłową odpowiedź od instalatora kodeków. Nie można "
"zainstalować brakującego kodeka."
#: ../src/transmageddon.py:877
#: ../src/transmageddon.py:879
msgid "No Codec installer helper application available."
msgstr "Brak dostępnego programu pomocniczego instalatora kodeków."
#: ../src/transmageddon.py:881
#: ../src/transmageddon.py:883
msgid "Plugins not found, choose different codecs."
msgstr "Nie odnaleziono wtyczek. Proszę wybrać inne kodeki."
#: ../src/transmageddon.py:891
#: ../src/transmageddon.py:893
msgid "Codec installation aborted."
msgstr "Przerwano instalację kodeka."
#: ../src/transmageddon.py:899
#: ../src/transmageddon.py:901
msgid "Missing plugin installation failed."
msgstr "Instalacja brakującej wtyczki się nie powiodła."
#: ../src/transmageddon.py:998
#: ../src/transmageddon.py:1000
#, python-format
msgid "Pass %(count)d Progress"
msgstr "Postęp przebiegu %(count)d"
#. add a 'No Audio option'
#: ../src/transmageddon.py:1083
#: ../src/transmageddon.py:1087
msgid "No Audio"
msgstr "Brak dźwięku"
#: ../src/transmageddon.py:1090
#: ../src/transmageddon.py:1094
msgid "Audio passthrough"
msgstr "Dźwięk bez zmian"
#: ../src/transmageddon.py:1148
#: ../src/transmageddon.py:1152
msgid "Video passthrough"
msgstr "Wideo bez zmian"
#: ../src/transmageddon.py:1397
#: ../src/transmageddon.py:1399
msgid "Choose Source File..."
msgstr "Wybierz plik źródłowy..."
#: ../src/transmageddon.ui.h:1
msgid ""
"<small>Audio Channels:</small>\n"
"<small>Audio Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Kanały dźwięku:</small>\n"
"<small>Kodek dźwięku:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:3
msgid ""
"<small>Video height&#47;width:</small>\n"
"<small>Video Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Wysokość&#47;szerokość nagrania wideo:</small>\n"
"<small>Kodek wideo:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:5
msgid "<b>Presets:</b>"
msgstr "<b>Ustawienia:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:6
#: ../src/transmageddon.ui.h:3
msgid "<b>Choose Input File:</b>"
msgstr "<b>Wybór pliku źródłowego:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:7
#: ../src/transmageddon.ui.h:4
msgid "<b>Presets:</b>"
msgstr "<b>Ustawienia:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:5
msgid "<b>Output Format:</b>"
msgstr "<b>Format wyjściowy:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:6
msgid ""
"<small>Audio Channels:</small>\n"
"<small>Audio Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Kanały dźwięku:</small>\n"
"<small>Kodek dźwięku:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:8
msgid "<b>Choose Audio Codec</b>:"
msgstr "<b>Wybór kodeka dźwięku</b>:"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment