Commit 247e1034 authored by gunchleoc's avatar gunchleoc Committed by Administrator

Updated Scottish Gaelic translation

parent 57d65c90
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=transm"
"ageddon&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2014-07-07 12:12+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-07-10 13:29+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-07-11 10:12+0100\n"
"Last-Translator: GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>\n"
"Language-Team: Fòram na Gàidhlig http://www.foramnagaidhlig.net\n"
"Language: gd\n"
......@@ -45,6 +45,12 @@ msgid ""
"and the selections will be made for you. Transmageddon supports a very wide "
"range of formats and can also optionally function as a DVD ripping tool."
msgstr ""
"'S e prògram a tha sa Transmageddon gus faidhlichean fuaime 's video "
"iompachadh on dàrna fòrmat gun fhòrmat eile. Faodaidh tu na fòrmatan a "
"thaghadh a làimh no amas a thaghadh ach an dèid taghadh fèin-obrachail a "
"dhèanamh dhut. Cuiridh Transmageddon taic dha roghainn fharsaing de "
"fhòrmatan agus 's urrainn dhur a chleachdadh gus DVDan a ripigeadh "
"cuideachd."
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:4
msgid "Feature list:"
......@@ -87,6 +93,10 @@ msgid ""
"files between different formats due to for example having hardware that only "
"supports a limited range of formats."
msgstr ""
"Dh'fhaoidte gu bheil thu airson am prògram seo a stàladh ma dh'fheumas tu "
"fòrmat eile a thoirt air na faidhlichean meadhain agad a chionn 's gu bheil "
"bathar-cruaidh agad nach cuir taic ach dha roghainn chuingichte a "
"dh'fhòrmatan, mar eisimpleir."
#: ../src/about.py.in:44 ../src/about.py.in:45
msgid "Transmageddon"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment