Commit cae4576e authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Update Swedish translation

parent d931d7dd
Pipeline #57282 failed with stage
in 4 minutes and 1 second
# Swedish translation for tracker.
# Copyright © 2006-2018 Free Software Foundation
# Copyright © 2006-2019 Free Software Foundation
# This file is distributed under the same license as the tracker package.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
# Josef Andersson <josef.andersson@fripost.org>, 2015.
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2015, 2016, 2017, 2018.
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tracker\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/tracker/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-11-13 11:25+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-30 15:30+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-19 20:26+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-07 22:15+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -18,9 +18,110 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.2\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: data/org.freedesktop.Tracker.DB.gschema.xml:24
msgid "Maximum size of journal"
msgstr "Maximal storlek för journal"
#: data/org.freedesktop.Tracker.DB.gschema.xml:25
msgid "Size of the journal at rotation in MB. Use -1 to disable rotating."
msgstr ""
"Storlek på journalen i MB vid rotation. Använd -1 för att inaktivera "
"rotation."
#: data/org.freedesktop.Tracker.DB.gschema.xml:29
msgid "Location of journal pieces"
msgstr "Platsen för journaldelar"
#: data/org.freedesktop.Tracker.DB.gschema.xml:30
msgid "Where to store a journal chunk when it hits the max size."
msgstr "Var en journaldel ska lagras när den når maxstorlek."
#: data/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:26
msgid "Maximum length of a word to be indexed"
msgstr "Maximal längd på ord att indexera"
#: data/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:27
msgid ""
"Words with more characters than this length will be ignored by the indexer."
msgstr "Ord med flera tecken än detta kommer att ignoreras av indexeraren."
#: data/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:32
msgid "Maximum number of words to index in a document"
msgstr "Maximalt antal ord att indexera i ett dokument"
#: data/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:33
msgid ""
"Indexer will read only this maximum number of words from a single document."
msgstr ""
"Indexeraren kommer som mest att läsa detta antal ord från ett dokument."
#: data/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:37
msgid "Enable stemmer"
msgstr "Aktivera bildande av ordstam"
#: data/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:38
msgid ""
"Simplify the words to their root to provide more results. E.g. “shelves” and "
"“shelf” to “shel”"
msgstr ""
"Förenkla orden till deras ordstam för att få fler resultat. T.ex. ”hyllor” "
"och ”hylla” till ”hyll”"
#: data/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:43
msgid "Enable unaccent"
msgstr "Aktivera icke-accent"
#: data/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:44
msgid ""
"Translate accented characters to the equivalent unaccented. E.g. “Idéa” to "
"“Idea” for improved matching."
msgstr ""
"Översätt tecken med accent till motsvarande utan accent. T.ex. ”Idé” till "
"”Ide” för bättre matchning."
#: data/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:49
msgid "Ignore numbers"
msgstr "Ignorera siffror"
#: data/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:50
msgid "If enabled, numbers will not be indexed."
msgstr "Om aktiverat kommer inte siffror att indexeras."
#: data/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:55
msgid "Ignore stop words"
msgstr "Ignorera stoppord"
#: data/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:56
msgid ""
"If enabled, the words listed in the stop-words list are ignored. E.g. common "
"words like “the”, “yes”, “no”, etc."
msgstr ""
"Om aktiverad kommer orden som listas i stoppordlistan att ignoreras. T.ex. "
"vanliga ord som ”ja”, ”nej”, ”och” etc."
#: data/org.freedesktop.Tracker.Store.gschema.xml:24
msgid "Log verbosity"
msgstr "Loggutförlighet"
#: data/org.freedesktop.Tracker.Store.gschema.xml:25
msgid "Log verbosity."
msgstr "Loggutförlighet."
#: data/org.freedesktop.Tracker.Store.gschema.xml:29
msgid "GraphUpdated delay"
msgstr "GraphUpdated-fördröjning"
#: data/org.freedesktop.Tracker.Store.gschema.xml:30
msgid ""
"Period in milliseconds between GraphUpdated signals being emitted when "
"indexed data has changed inside the database."
msgstr ""
"Period i millisekunder mellan att GraphUpdated-signaler sänds när indexerat "
"data har ändrats i databasen."
#: src/libtracker-common/tracker-utils.c:90
msgid "unknown time"
msgstr "okänd tid"
......@@ -82,24 +183,6 @@ msgid_plural " %2.2d seconds"
msgstr[0] " %2.2d sekund"
msgstr[1] " %2.2d sekunder"
#: src/libtracker-data/org.freedesktop.Tracker.DB.gschema.xml:24
msgid "Maximum size of journal"
msgstr "Maximal storlek för journal"
#: src/libtracker-data/org.freedesktop.Tracker.DB.gschema.xml:25
msgid "Size of the journal at rotation in MB. Use -1 to disable rotating."
msgstr ""
"Storlek på journalen i MB vid rotation. Använd -1 för att inaktivera "
"rotation."
#: src/libtracker-data/org.freedesktop.Tracker.DB.gschema.xml:29
msgid "Location of journal pieces"
msgstr "Platsen för journaldelar"
#: src/libtracker-data/org.freedesktop.Tracker.DB.gschema.xml:30
msgid "Where to store a journal chunk when it hits the max size."
msgstr "Var en journaldel ska lagras när den når maxstorlek."
#. Translators: this is a '|' (U+007C) separated list of common
#. * title beginnings. Meant to be skipped for sorting purposes,
#. * case doesn't matter. Given English media is quite common, it is
......@@ -142,69 +225,6 @@ msgstr "Inget fel gavs"
msgid "Unknown error, “tar” exited with status %d"
msgstr "Okänt fel, ”tar” avslutades med status %d"
#: src/libtracker-fts/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:26
msgid "Maximum length of a word to be indexed"
msgstr "Maximal längd på ord att indexera"
#: src/libtracker-fts/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:27
msgid ""
"Words with more characters than this length will be ignored by the indexer."
msgstr "Ord med flera tecken än detta kommer att ignoreras av indexeraren."
#: src/libtracker-fts/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:32
msgid "Maximum number of words to index in a document"
msgstr "Maximalt antal ord att indexera i ett dokument"
#: src/libtracker-fts/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:33
msgid ""
"Indexer will read only this maximum number of words from a single document."
msgstr ""
"Indexeraren kommer som mest att läsa detta antal ord från ett dokument."
#: src/libtracker-fts/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:37
msgid "Enable stemmer"
msgstr "Aktivera bildande av ordstam"
#: src/libtracker-fts/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:38
msgid ""
"Simplify the words to their root to provide more results. E.g. “shelves” and "
"“shelf” to “shel”"
msgstr ""
"Förenkla orden till deras ordstam för att få fler resultat. T.ex. ”hyllor” "
"och ”hylla” till ”hyll”"
#: src/libtracker-fts/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:43
msgid "Enable unaccent"
msgstr "Aktivera icke-accent"
#: src/libtracker-fts/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:44
msgid ""
"Translate accented characters to the equivalent unaccented. E.g. “Idéa” to "
"“Idea” for improved matching."
msgstr ""
"Översätt tecken med accent till motsvarande utan accent. T.ex. ”Idé” till "
"”Ide” för bättre matchning."
#: src/libtracker-fts/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:49
msgid "Ignore numbers"
msgstr "Ignorera siffror"
#: src/libtracker-fts/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:50
msgid "If enabled, numbers will not be indexed."
msgstr "Om aktiverat kommer inte siffror att indexeras."
#: src/libtracker-fts/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:55
msgid "Ignore stop words"
msgstr "Ignorera stoppord"
#: src/libtracker-fts/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:56
msgid ""
"If enabled, the words listed in the stop-words list are ignored. E.g. common "
"words like “the”, “yes”, “no”, etc."
msgstr ""
"Om aktiverad kommer orden som listas i stoppordlistan att ignoreras. T.ex. "
"vanliga ord som ”ja”, ”nej”, ”och” etc."
#: src/libtracker-miner/tracker-data-provider.c:108
#: src/libtracker-miner/tracker-data-provider.c:168
msgid "Operation not supported"
......@@ -219,26 +239,6 @@ msgstr "Kakan känns inte igen för att återuppta pausad insamlare"
msgid "Pause application and reason match an already existing pause request"
msgstr "Pausa programmet och anledningsmatcha en redan befintlig pausbegäran"
#: src/tracker-store/org.freedesktop.Tracker.Store.gschema.xml:24
msgid "Log verbosity"
msgstr "Loggutförlighet"
#: src/tracker-store/org.freedesktop.Tracker.Store.gschema.xml:25
msgid "Log verbosity."
msgstr "Loggutförlighet."
#: src/tracker-store/org.freedesktop.Tracker.Store.gschema.xml:29
msgid "GraphUpdated delay"
msgstr "GraphUpdated-fördröjning"
#: src/tracker-store/org.freedesktop.Tracker.Store.gschema.xml:30
msgid ""
"Period in milliseconds between GraphUpdated signals being emitted when "
"indexed data has changed inside the database."
msgstr ""
"Period i millisekunder mellan att GraphUpdated-signaler sänds när indexerat "
"data har ändrats i databasen."
#. Daemon options
#: src/tracker-store/tracker-main.vala:60
msgid "Displays version information"
......@@ -1632,7 +1632,7 @@ msgstr[1] "%d filer"
#: src/tracker/tracker-status.c:524
#, c-format
msgid "%d folders"
msgid "%d folder"
msgid_plural "%d folders"
msgstr[0] "%d mapp"
msgstr[1] "%d mappar"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment