Commit a14567fb authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 111bffa4
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tracker\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-11-25 21:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-11-25 21:01+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-02 18:58+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-02 18:59+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -262,7 +262,8 @@ msgstr ""
msgid "File to extract metadata for"
msgstr "Pliki, z których wydobyć metadane"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:94 ../src/miners/fs/tracker-main.c:97
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:94
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:119
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:97
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:100
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:60
......@@ -304,7 +305,7 @@ msgstr "MODUŁ"
#. Daemon options
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:115
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:100
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:132
#: ../src/tracker-store/tracker-main.vala:47
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:51
msgid "Displays version information"
......@@ -327,7 +328,7 @@ msgstr ""
"Nie można używać jednocześnie opcji --force-internal-extractors i --force-"
"module."
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:82 ../src/miners/rss/tracker-main.c:39
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:104 ../src/miners/rss/tracker-main.c:39
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:55
msgid ""
"Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default=0)"
......@@ -335,101 +336,111 @@ msgstr ""
"Zapisywanie do dziennika, 0 = tylko błędy, 1 = minimalne, 2 = szczegółowe i "
"3 = debugowania (domyślnie=0)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:87
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:109
msgid "Initial sleep time in seconds, 0->1000 (default=15)"
msgstr "Początkowy czas uśpienia w sekundach, 0->1000 (domyślnie=15)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:92
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:114
msgid "Runs until all configured locations are indexed and then exits"
msgstr ""
"Działa, dopóki wszystkie skonfigurowane położenia została zindeksowane, a "
"następnie kończy działanie"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:96
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:118
msgid "Checks if FILE is eligible for being mined based on configuration"
msgstr ""
"Sprawdza, czy PLIK nadaje się do przeszukiwania w oparciu o konfigurację"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:456
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:122
msgid "Disable miners started as part of this process, options include: '"
msgstr ""
"Wyłącza przeszukiwania rozpoczęte jako część tego procesu. Dostępne opcje: \""
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:129
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:75
msgid "MINER"
msgstr "PRZESZUKIWANIE"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:617
#, c-format
msgid "Data object '%s' currently exists"
msgstr "Obiekt danych \"%s\" obecnie istnieje"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:457
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:618
#, c-format
msgid "Data object '%s' currently does not exist"
msgstr "Obiekt danych \"%s\" obecnie nie istnieje"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:472
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:633
msgid "Directory is eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Katalog nadaje się do przeszukiwania (w oparciu o reguły)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:473
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:634
msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Katalog NIE nadaje się do przeszukiwania (w oparciu o reguły)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:493
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:654
msgid "Directory is eligible to be mined (based on contents)"
msgstr "Katalog nadaje się do przeszukiwania (w oparciu o zawartość)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:494
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:655
msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on contents)"
msgstr "Katalog NIE nadaje się do przeszukiwania (w oparciu o zawartość)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:541
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:702
msgid "Directory is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Katalog nadaje się do monitorowania (w oparciu o konfigurację)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:542
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:703
msgid "Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Katalog NIE nadaje się do monitorowania (w oparciu o konfigurację)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:546
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:707
msgid "File is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Plik nadaje się do monitorowania (w oparciu o konfigurację)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:547
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:708
msgid "File is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Plik NIE nadaje się do monitorowania (w oparciu o konfigurację)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:551
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:712
msgid "File or Directory is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr ""
"Plik lub katalog nadaje się do monitorowania (w oparciu o konfigurację)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:552
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:713
msgid "File or Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr ""
"Plik lub katalog NIE nadaje się do monitorowania (w oparciu o konfigurację)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:567
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:728
msgid "File is eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Plik nadaje się do przeszukiwania (w oparciu o konfigurację)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:568
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:729
msgid "File is NOT eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Plik NIE nadaje się do przeszukiwania (w oparciu o konfigurację)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:577
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:738
msgid "Would be indexed"
msgstr "Będzie indeksowane"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:578 ../src/miners/fs/tracker-main.c:580
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:739 ../src/miners/fs/tracker-main.c:741
msgid "Yes"
msgstr "Tak"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:578 ../src/miners/fs/tracker-main.c:580
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:739 ../src/miners/fs/tracker-main.c:741
msgid "No"
msgstr "Nie"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:579
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:740
msgid "Would be monitored"
msgstr "Będzie monitorowane"
#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
#.
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:706
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:867
msgid "- start the tracker indexer"
msgstr "- uruchomia program indeksujący Tracker"
......@@ -1271,10 +1282,6 @@ msgstr ""
"Przeszukiwanie do użycia z opcjami --resume lub --pause (można użyć "
"przyrostków, np. Pliki lub Programy)"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:75
msgid "MINER"
msgstr "PRZESZUKIWANIE"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:78
msgid "List all miners currently running"
msgstr "Wyświetla listę wszystkich obecnie uruchomionych przeszukiwań"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment