Commit 41ceff26 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Update Slovak translation

parent 51f490ac
Pipeline #37826 passed with stage
in 4 minutes and 51 seconds
......@@ -8,10 +8,9 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tracker HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=tracker&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2017-08-31 17:34+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-02 10:18+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/tracker/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-26 13:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-27 22:23+0200\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -19,7 +18,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.3\n"
"X-Generator: Poedit 2.2\n"
# tab
#: ../examples/rss-reader/rss_viewer.ui.h:1
......@@ -185,23 +184,23 @@ msgstr "Kam sa majú ukladať časti žurnálu, keď dosiahnu maximálnu veľkos
#. * advised to leave the untranslated articles in addition to
#. * the translated ones.
#.
#: ../src/libtracker-data/tracker-collation.c:333
#: ../src/libtracker-data/tracker-collation.c:332
msgid "the|a|an"
msgstr "the|a|an"
#: ../src/libtracker-data/tracker-data-backup.c:495
#: ../src/libtracker-data/tracker-data-backup.c:635
#: ../src/libtracker-data/tracker-data-backup.c:494
#: ../src/libtracker-data/tracker-data-backup.c:634
msgid "Error starting “tar” program"
msgstr "Chyba pri spúšťaní programu „tar“"
#: ../src/libtracker-data/tracker-data-backup.c:496
#: ../src/libtracker-data/tracker-data-backup.c:636
#: ../src/libtracker-data/tracker-data-backup.c:495
#: ../src/libtracker-data/tracker-data-backup.c:635
#: ../src/tracker/tracker-config.c:61 ../src/tracker/tracker-daemon.c:462
#: ../src/tracker/tracker-daemon.c:483 ../src/tracker/tracker-daemon.c:708
#: ../src/tracker/tracker-daemon.c:740 ../src/tracker/tracker-daemon.c:890
#: ../src/tracker/tracker-daemon.c:948 ../src/tracker/tracker-daemon.c:983
#: ../src/tracker/tracker-daemon.c:1052 ../src/tracker/tracker-daemon.c:1243
#: ../src/tracker/tracker-daemon.c:1309 ../src/tracker/tracker-daemon.c:1668
#: ../src/tracker/tracker-daemon.c:1309 ../src/tracker/tracker-daemon.c:1670
#: ../src/tracker/tracker-dbus.c:45 ../src/tracker/tracker-dbus.c:63
#: ../src/tracker/tracker-index.c:123 ../src/tracker/tracker-index.c:155
#: ../src/tracker/tracker-index.c:196 ../src/tracker/tracker-index.c:272
......@@ -216,7 +215,7 @@ msgstr "Chyba pri spúšťaní programu „tar“"
msgid "No error given"
msgstr "Chybová správa nebola poskytnutá"
#: ../src/libtracker-data/tracker-data-backup.c:649
#: ../src/libtracker-data/tracker-data-backup.c:648
#, c-format
msgid "Unknown error, “tar” exited with status %d"
msgstr "Neznáma chyba. Program „tar“ skončil so stavom %d"
......@@ -242,11 +241,11 @@ msgstr "Úložisko údajov nie je dostupné"
# cmd desc
#. Daemon options
#: ../src/tracker-store/tracker-main.vala:57
#: ../src/tracker-store/tracker-main.vala:58
msgid "Displays version information"
msgstr "Zobrazí informácie o verzii"
#: ../src/tracker-store/tracker-main.vala:58
#: ../src/tracker-store/tracker-main.vala:59
msgid ""
"Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default = "
"0)"
......@@ -256,23 +255,23 @@ msgstr ""
# cmd desc
#. Indexer options
#: ../src/tracker-store/tracker-main.vala:61
#: ../src/tracker-store/tracker-main.vala:62
msgid "Force a re-index of all content"
msgstr "Vynúti preindexovanie všetkého obsahu"
# cmd desc
#: ../src/tracker-store/tracker-main.vala:62
#: ../src/tracker-store/tracker-main.vala:63
msgid "Only allow read based actions on the database"
msgstr "Povolí nad databázou iba akcie súvisiace s čítaním"
#: ../src/tracker-store/tracker-main.vala:63
#: ../src/tracker-store/tracker-main.vala:64
msgid "Load a specified domain ontology"
msgstr "Načíta určenú ontológiu domény"
#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
#.
#: ../src/tracker-store/tracker-main.vala:194
#: ../src/tracker-store/tracker-main.vala:199
msgid "— start the tracker daemon"
msgstr "— spustí démona sledovača"
......@@ -615,7 +614,7 @@ msgid "No miners are running"
msgstr "Žiadne dolovače nebežia"
#: ../src/tracker/tracker-daemon.c:1101 ../src/tracker/tracker-daemon.c:1355
#: ../src/tracker/tracker-daemon.c:1604 ../src/tracker/tracker-daemon.c:1646
#: ../src/tracker/tracker-daemon.c:1604 ../src/tracker/tracker-daemon.c:1647
msgid "Miners"
msgstr "Dolovače"
......@@ -702,40 +701,40 @@ msgstr ""
msgid "Found process ID %d for “%s”"
msgstr "Nájdený identifikátor procesu %d pre „%s“"
#: ../src/tracker/tracker-daemon.c:1598 ../src/tracker/tracker-daemon.c:1640
#: ../src/tracker/tracker-daemon.c:1598 ../src/tracker/tracker-daemon.c:1641
msgid "Components"
msgstr "Súčasti"
#: ../src/tracker/tracker-daemon.c:1605 ../src/tracker/tracker-daemon.c:1647
#: ../src/tracker/tracker-daemon.c:1605 ../src/tracker/tracker-daemon.c:1648
msgid "Only those with config listed"
msgstr "Iba tie, ktoré sú uvedené v konfigurácii"
#: ../src/tracker/tracker-daemon.c:1623
#: ../src/tracker/tracker-daemon.c:1624
#, c-format
msgid "Setting log verbosity for all components to “%s”…"
msgstr "Nastavuje sa podrobnosť záznamov pre všetky súčasti na hodnotu „%s“…"
#: ../src/tracker/tracker-daemon.c:1662
#: ../src/tracker/tracker-daemon.c:1664
msgid "Starting miners…"
msgstr "Spúšťajú sa dolovače…"
#: ../src/tracker/tracker-daemon.c:1667
#: ../src/tracker/tracker-daemon.c:1669
#, c-format
msgid "Could not start miners, manager could not be created, %s"
msgstr "Nepodarilo sa spustiť dolovače, správca nemohol byť vytvorený, %s"
#: ../src/tracker/tracker-daemon.c:1692
#: ../src/tracker/tracker-daemon.c:1694
msgid "perhaps a disabled plugin?"
msgstr "že by zakázaný zásuvný modul?"
#: ../src/tracker/tracker-daemon.c:1736
#: ../src/tracker/tracker-daemon.c:1738
msgid ""
"If no arguments are given, the status of the store and data miners is shown"
msgstr ""
"Ak nie sú určené žiadne parametre, bude zobrazený stav úložiska a dolovačov "
"údajov"
#: ../src/tracker/tracker-daemon.c:1741 ../src/tracker/tracker-extract.c:147
#: ../src/tracker/tracker-daemon.c:1743 ../src/tracker/tracker-extract.c:147
#: ../src/tracker/tracker-index.c:412 ../src/tracker/tracker-info.c:422
#: ../src/tracker/tracker-reset.c:449 ../src/tracker/tracker-search.c:1778
#: ../src/tracker/tracker-sparql.c:1497 ../src/tracker/tracker-sql.c:238
......@@ -754,8 +753,8 @@ msgstr ""
"sledovača"
#: ../src/tracker/tracker-extract.c:45
msgid "Output results format: “sparql”, or “turtle”"
msgstr "Formát výstupných výsledkov: „sparql“ alebo „turtle“"
msgid "Output results format: “sparql”, “turtle” or “json-ld”"
msgstr "Formát výstupných výsledkov: „sparql“, „turtle“ alebo „json-ld“"
#: ../src/tracker/tracker-extract.c:46
msgid "FORMAT"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment