Commit 13789c05 authored by Andrej Žnidaršič's avatar Andrej Žnidaršič Committed by Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 44ff6b73
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tracker\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=tracker&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-29 22:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-30 08:17+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-11 18:49+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-11 21:56+0100\n"
"Last-Translator: Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: \n"
......@@ -247,7 +247,7 @@ msgstr "Potisk podatkov v Tracker omogoči poizvedbo po podatkih. "
msgid "Tracker"
msgstr "Tracker"
#: ../src/plugins/evolution/tracker-evolution-plugin.c:2511
#: ../src/plugins/evolution/tracker-evolution-plugin.c:2375
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:69
msgid "Processing…"
msgstr "Obdelovanje ..."
......@@ -1175,6 +1175,7 @@ msgstr "Za URI ni razpoložljivih metapodakov"
#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:305
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1091
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:613
#: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:165
msgid "Results"
msgstr "Rezultati"
......@@ -1434,10 +1435,12 @@ msgid "- Query or update using SPARQL"
msgstr "- Poizvedba ali posodobitev s SPARQL"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:259
#: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:72
msgid "An argument must be supplied"
msgstr "Zagotoviti je treba argument"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:261
#: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:74
msgid "File and query can not be used together"
msgstr "Datoteke in poizvedbe ni mogoče uporabiti skupaj"
......@@ -1519,10 +1522,12 @@ msgid "No properties were found to match search term"
msgstr "Ni mogoče najti lastnosti za skladanje iskalnega niza"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:533
#: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:106
msgid "Could not get UTF-8 path from path"
msgstr "Iz poti ni mogoče dobiti poti UTF-8 "
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:545
#: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:117
msgid "Could not read file"
msgstr "Ni mogoče prebrati datoteke"
......@@ -1531,6 +1536,7 @@ msgid "Could not run update"
msgstr "Posodobitve ni mogoče zagnati"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:606
#: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:154
msgid "Could not run query"
msgstr "Poizvedbe ni mogoče zagnati"
......@@ -1877,6 +1883,18 @@ msgstr "- zažene program s podporo zamika zapisovanja"
msgid "Saved queries"
msgstr "Shranjene poizvedbe"
#: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:66
msgid "- Query or update using SQL"
msgstr "- Poizvedba ali posodobitev s SQL"
#: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:142
msgid "Failed to initialize data manager"
msgstr "Začenjanje upravljalnika podatkov je spodletelo"
#: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:198
msgid "Empty result set"
msgstr "Prazen niz rezultatov"
#~ msgid "Forces the insertion of FILE into the store"
#~ msgstr "Prisili vstavitev DATOTEKE v shrambo"
#~ msgid "Could not establish a D-Bus connection to Tracker"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment