Commit 087c76f0 authored by Andrej Žnidaršič's avatar Andrej Žnidaršič Committed by Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 4f271b54
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tracker\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=tracker&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-30 18:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-03-31 12:22+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-04-09 16:13+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-04-11 11:08+0100\n"
"Last-Translator: Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -198,8 +198,8 @@ msgid "Cookie not recognized to resume paused miner"
msgstr "Piškotek za nadaljevanje podatkovnega kopalnika v premoru ni prepoznan"
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-fs.c:721
#: ../src/plugins/evolution/tracker-evolution-plugin.c:2348
#: ../src/miners/rss/tracker-miner-rss.c:135
#: ../src/plugins/evolution/tracker-evolution-plugin.c:2347
#: ../src/miners/rss/tracker-miner-rss.c:164
msgid "Initializing"
msgstr "Zaganjanje"
......@@ -231,7 +231,7 @@ msgstr "Potisk podatkov v Tracker omogoči poizvedbo po podatkih. "
msgid "Tracker"
msgstr "Tracker"
#: ../src/plugins/evolution/tracker-evolution-plugin.c:2440
#: ../src/plugins/evolution/tracker-evolution-plugin.c:2439
msgid "Resuming"
msgstr "Nadaljevanje"
......@@ -423,11 +423,11 @@ msgstr "Bi bilo nadzirano"
msgid "- start the tracker indexer"
msgstr "- začne pripravljalnik kazala trackerja"
#: ../src/miners/fs/tracker-miner-files.c:895
#: ../src/miners/fs/tracker-miner-files.c:897
msgid "Low battery"
msgstr "Nizka napetost baterije"
#: ../src/miners/fs/tracker-miner-files.c:978
#: ../src/miners/fs/tracker-miner-files.c:980
msgid "Low disk space"
msgstr "Malo prostora na disku"
......@@ -438,7 +438,7 @@ msgstr "Malo prostora na disku"
msgid "- start the feeds indexer"
msgstr "- začne pripravljalnik kazala virov"
#: ../src/miners/rss/tracker-miner-rss.c:218
#: ../src/miners/rss/tracker-miner-rss.c:256
msgid "Fetching..."
msgstr "Pridobivanje"
......@@ -450,36 +450,36 @@ msgstr "Nastavitev priprave kazala datotek"
msgid "Search and Indexing"
msgstr "Iskanje in priprava kazala"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:111
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:109
msgid "Disabled"
msgstr "Neomogočeno"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:114
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:112
#, c-format
msgid "%d%%"
msgstr "%d%%"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:119
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:116
#, c-format
msgid "%d/20"
msgstr "%d/20"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:127
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:124
msgid "Enter value"
msgstr "Vnesite vrednost"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:156
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:155
msgid "Select directory"
msgstr "Izbor mape"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:376
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:377
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:378
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:379
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:382
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:383
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:384
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:385
msgid "Directory"
msgstr "Mapa"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:380
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:386
msgid "File"
msgstr "Datoteka"
......@@ -576,54 +576,62 @@ msgid "Non-Recursively Indexed"
msgstr "Nerekurzivna priprava seznama"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:24
msgid "Opens text entry for glob patterns"
msgstr "Odpre besedilni vnos za vzorce glob"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:25
msgid "Opens the filechooser dialogue"
msgstr "Odpre pogovorno okno izbirnika datotek"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:26
msgid "Recursively Indexed"
msgstr "Rekurzivna priprava kazala"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:25
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:27
msgid "Semantics"
msgstr "Pomenoslovje"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:26
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:28
msgid "Slower"
msgstr "Počasneje"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:27
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:29
msgid "Start up"
msgstr "Zagon"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:28
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:30
msgid "Stop indexing when _disk space is below:"
msgstr "Zaustavi pripravo kazala, ko je prostor na _disku pod:"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:29
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:31
msgid "This covers ALL removable media, memory cards, CDs, DVDs, etc."
msgstr "To vključuje VSE odstranljive medije, spominske kartice, CD-je, DVD-je, itn."
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:30
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:32
msgid "When toggled, this makes sure your home directory is included in the list."
msgstr "Preklopljena možnost zagotovi, da je domača mapa vključena v seznam."
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:31
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:33
msgid "With specific files:"
msgstr "Z določenimi datotekami:"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:32
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:34
msgid "_Delay"
msgstr "_Zakasnitev"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:33
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:35
msgid "_Monitor file and directory changes"
msgstr "_Nadziraj spremembe datotek in map"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:34
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:36
msgid "_Never display icon"
msgstr "_Nikoli ne prikaži ikone"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:35
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:37
msgid "_Only display when indexing content"
msgstr "Prikaži _le med pripravo kazala"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:36
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:38
msgid "seconds"
msgstr "sekunde"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment