Commit b2739625 authored by emintufan's avatar emintufan Committed by Administrator
Browse files

Update Turkish translation

parent ce187b96
Pipeline #261578 passed with stage
in 4 minutes and 41 seconds
......@@ -6,14 +6,14 @@
# Kaan Özdinçer <kaanozdincer@gmail.com>, 2015.
# İbrahim Aydın <brhm.1995@hotmail.com>, 2017.
# Muhammet Kara <muhammetk@gmail.com>, 2014, 2015, 2017.
# Emin Tufan Çetin <etcetin@gmail.com>, 2018-2019.
# Emin Tufan Çetin <etcetin@gmail.com>, 2018-2021.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tracker master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/tracker/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-05 17:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-05 17:48+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2021-01-23 08:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-02-28 12:35+0300\n"
"Last-Translator: Emin Tufan Çetin <etcetin@gmail.com>\n"
"Language-Team: Türkçe <gnome-turk@gnome.org>\n"
"Language: tr\n"
......@@ -21,7 +21,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Gtranslator 3.30.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.1\n"
"X-POOTLE-MTIME: 1436541455.000000\n"
#: data/org.freedesktop.Tracker.DB.gschema.xml:24
......@@ -187,7 +187,7 @@ msgstr[0] " %2.2d saniye"
#. * advised to leave the untranslated articles in addition to
#. * the translated ones.
#.
#: src/libtracker-data/tracker-collation.c:332
#: src/libtracker-data/tracker-collation.c:333
msgid "the|a|an"
msgstr "the|a|an"
......@@ -273,14 +273,6 @@ msgstr "Belirli bir alan ontolojisi yükleyin"
msgid "— start the tracker daemon"
msgstr "— tracker artalan uygulamasını çalıştır"
#: src/tracker-store/tracker-store.desktop.in:3
msgid "Tracker Store"
msgstr "Tracker Deposu"
#: src/tracker-store/tracker-store.desktop.in:4
msgid "Metadata database store and lookup manager"
msgstr "Üst veri veritabanı deposu ve arama yöneticisi"
#: src/tracker/tracker-config.c:60
#, c-format
msgid "Could not get GSettings for miners, manager could not be created, %s"
......@@ -297,7 +289,7 @@ msgstr "Başlatılıyor"
#: src/tracker/tracker-daemon.c:123
msgid "Processing…"
msgstr "İşleniyor..."
msgstr "İşleniyor"
#: src/tracker/tracker-daemon.c:124
msgid "Fetching…"
......@@ -413,8 +405,8 @@ msgid ""
"“all” may be used, no parameter equals “all”"
msgstr ""
"Tüm eşleşen süreçleri durdurmak için SIGTERM kullanın, “store” (depola), "
"“miners” (madenciler), veya “all” (tümü) kullanabilir, “tümü” ne eşit bir "
"parametre yoktur "
"“miners” (madenciler), veya “all” (tümü) kullanabilir, “tümü”ne eşit bir "
"parametre yoktur"
#: src/tracker/tracker-daemon.c:184
msgid "Starts miners (which indirectly starts tracker-store too)"
......@@ -681,11 +673,12 @@ msgid ""
msgstr ""
"Verilmiş bir değişken yoksa, deponun durumu ve veri madencileri gözükür"
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1743 src/tracker/tracker-extract.c:147
#: src/tracker/tracker-index.c:412 src/tracker/tracker-info.c:422
#: src/tracker/tracker-reset.c:384 src/tracker/tracker-search.c:1778
#: src/tracker/tracker-sparql.c:1497 src/tracker/tracker-sql.c:238
#: src/tracker/tracker-status.c:587 src/tracker/tracker-tag.c:1079
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1743 src/tracker/tracker-export.c:439
#: src/tracker/tracker-extract.c:147 src/tracker/tracker-index.c:412
#: src/tracker/tracker-info.c:422 src/tracker/tracker-reset.c:385
#: src/tracker/tracker-search.c:1778 src/tracker/tracker-sparql.c:1497
#: src/tracker/tracker-sql.c:238 src/tracker/tracker-status.c:587
#: src/tracker/tracker-tag.c:1079
msgid "Unrecognized options"
msgstr "Tanınmayan seçenekler"
......@@ -697,6 +690,35 @@ msgstr "D-Bus bağlantısı alınamadı"
msgid "Could not create D-Bus proxy to tracker-store"
msgstr "tracker-store için D-Bus vekili oluşturulamadı"
#: src/tracker/tracker-export.c:40
msgid "Output TriG format which includes named graph information"
msgstr "Adlandırılmış graf bilgisini içeren TriG biçiminde çıktıla"
#: src/tracker/tracker-export.c:44
msgid "Export a specific type of data."
msgstr "Belirli türde veriyi dışa aktar."
#: src/tracker/tracker-export.c:45
msgid "TYPE"
msgstr "TÜR"
#: src/tracker/tracker-export.c:252 src/tracker/tracker-index.c:195
#: src/tracker/tracker-info.c:263 src/tracker/tracker-search.c:1580
#: src/tracker/tracker-sparql.c:172 src/tracker/tracker-sparql.c:1086
#: src/tracker/tracker-status.c:73 src/tracker/tracker-status.c:386
#: src/tracker/tracker-tag.c:976
msgid "Could not establish a connection to Tracker"
msgstr "Tracker uygulamasına bağlantı kurulamıyor"
#: src/tracker/tracker-export.c:262 src/tracker/tracker-sparql.c:1437
#: src/tracker/tracker-sql.c:139 src/tracker/tracker-sql.c:172
msgid "Could not run query"
msgstr "Sorgu çalıştırılamadı"
#: src/tracker/tracker-export.c:456
msgid "Unrecognized value for '--type' option"
msgstr "'--type' seçeneği için tanınmayan değer"
#: src/tracker/tracker-extract.c:45
msgid "Output results format: “sparql”, “turtle” or “json-ld”"
msgstr "Çıktı sonuç biçimi: “sparql”, “turtle” veya “json-ld”"
......@@ -776,13 +798,6 @@ msgstr "Dosya (yeniden)indekslenemedi"
msgid "(Re)indexing file was successful"
msgstr "Dosya (yeniden)indeksleme başarılı oldu"
#: src/tracker/tracker-index.c:195 src/tracker/tracker-info.c:263
#: src/tracker/tracker-search.c:1580 src/tracker/tracker-sparql.c:172
#: src/tracker/tracker-sparql.c:1086 src/tracker/tracker-status.c:73
#: src/tracker/tracker-status.c:386 src/tracker/tracker-tag.c:976
msgid "Could not establish a connection to Tracker"
msgstr "Tracker uygulamasına bağlantı kurulamıyor"
#: src/tracker/tracker-index.c:206
msgid "Importing Turtle file"
msgstr "Turtle dosyası içe aktarma"
......@@ -875,74 +890,78 @@ msgstr "Bu URI için bir üst veri kullanılabilir değil"
msgid "Results"
msgstr "Sonuçlar"
#: src/tracker/tracker-main.c:48
#: src/tracker/tracker-main.c:49
msgid "See “tracker help <command>” to read about a specific subcommand."
msgstr ""
"Belirli bir alt komut hakkında bilgi almak için 'tracker help <komut>' "
"gözatın"
"Belirli bir alt komut hakkında bilgi almak için tracker help <komut>” göz "
"atın."
#: src/tracker/tracker-main.c:97
#: src/tracker/tracker-main.c:98
msgid "Start, stop, pause and list processes responsible for indexing content"
msgstr ""
"İndekslenmiş içerik için başlat, durdur, duraklat ve listeleme süreçleri "
"uygundur"
#: src/tracker/tracker-main.c:98
#: src/tracker/tracker-main.c:99
msgid "Export data from a Tracker database"
msgstr "Tracker veri tabanından veri aktar"
#: src/tracker/tracker-main.c:100
msgid "Extract information from a file"
msgstr "Bir dosyadan bilgi ayıklayın"
#: src/tracker/tracker-main.c:99
#: src/tracker/tracker-main.c:101
msgid "Get help on how to use Tracker and any of these commands"
msgstr "Tracker kullanımı ve bu komutların herhangi birisi için yardım alın"
#: src/tracker/tracker-main.c:100
#: src/tracker/tracker-main.c:102
msgid "Show information known about local files or items indexed"
msgstr ""
"Yerel dosyala veya indekslenmiş öğeler hakkında bilinen bilgileri göster"
#: src/tracker/tracker-main.c:101
#: src/tracker/tracker-main.c:103
msgid "Backup, restore, import and (re)index by MIME type or file name"
msgstr ""
"MIME türü veya dosya adı tarafından yedekle, geri yükle, içe aktar ve "
"(yeniden)indeksleme"
#: src/tracker/tracker-main.c:102
#: src/tracker/tracker-main.c:104
msgid "Reset or remove index and revert configurations to defaults"
msgstr "İndeksi sıfırla veya kaldır ve yapılandırmaları varsayılana geri al"
#: src/tracker/tracker-main.c:103
#: src/tracker/tracker-main.c:105
msgid "Search for content indexed or show content by type"
msgstr "İndekslenmiş içerik için ara veya türe göre içeriği göster"
#: src/tracker/tracker-main.c:104
#: src/tracker/tracker-main.c:106
msgid ""
"Query and update the index using SPARQL or search, list and tree the ontology"
msgstr ""
"SPARQL kullanarak veya arayarak indeksi sorgula ve güncelle, ontolojiyi "
"listele ve ağaç yapısında göster"
#: src/tracker/tracker-main.c:105
#: src/tracker/tracker-main.c:107
msgid "Query the database at the lowest level using SQL"
msgstr "SQL kullanarak en düşük düzeyde veritabanını sorgula"
#: src/tracker/tracker-main.c:106
#: src/tracker/tracker-main.c:108
msgid "Show the indexing progress, content statistics and index state"
msgstr "İndeksleme sürecini göster, içerik istatistikleri ve indeks durumu"
#: src/tracker/tracker-main.c:107
#: src/tracker/tracker-main.c:109
msgid "Create, list or delete tags for indexed content"
msgstr "İndeksli içerik için etiketleri oluştur, listele veya sil"
#: src/tracker/tracker-main.c:108
#: src/tracker/tracker-main.c:110
msgid "Show the license and version in use"
msgstr "Kullanılan lisans ve sürümü göster"
#: src/tracker/tracker-main.c:153
#: src/tracker/tracker-main.c:155
#, c-format
msgid "“%s” is not a tracker command. See “tracker --help”"
msgstr "“%s” bir tracker komutu değil. “tracker --help” gözatın"
#: src/tracker/tracker-main.c:176
#: src/tracker/tracker-main.c:178
msgid "Available tracker commands are:"
msgstr "Kullanılabilir tracker komutları:"
......@@ -1047,7 +1066,7 @@ msgstr "[e|H]"
msgid "yes"
msgstr "evet"
#: src/tracker/tracker-reset.c:306
#: src/tracker/tracker-reset.c:307
msgid "Resetting existing configuration…"
msgstr "Var olan yapılandırma sıfırlanıyor…"
......@@ -1159,7 +1178,7 @@ msgstr "İFADE"
msgid ""
"NOTE: Limit was reached, there are more items in the database not listed here"
msgstr ""
"NOT: Sınıra ulaşıldı, veritabanında burada gösterilemeyen daha fazla öge var."
"NOT: Sınıra ulaşıldı, veri tabanında burada gösterilemeyen daha fazla öge var"
#: src/tracker/tracker-search.c:286 src/tracker/tracker-search.c:395
#: src/tracker/tracker-search.c:497 src/tracker/tracker-search.c:811
......@@ -1501,11 +1520,6 @@ msgstr "Dosya okunamadı"
msgid "Could not run update"
msgstr "Güncelleme çalıştırılamadı"
#: src/tracker/tracker-sparql.c:1437 src/tracker/tracker-sql.c:139
#: src/tracker/tracker-sql.c:172
msgid "Could not run query"
msgstr "Sorgu çalıştırılamadı"
#: src/tracker/tracker-sparql.c:1449 src/tracker/tracker-sparql.c:1452
msgid "No results found matching your query"
msgstr "Sorgunuzla eşleşen hiçbir sonuç bulunamadı"
......@@ -1634,8 +1648,6 @@ msgstr[0] "%d dosya"
#: src/tracker/tracker-status.c:524
#, c-format
#| msgid "%d folders"
#| msgid_plural "%d folders"
msgid "%d folder"
msgid_plural "%d folders"
msgstr[0] "%d klasör"
......@@ -1818,6 +1830,12 @@ msgstr "Ekle ve sil eylemleri birlikte kullanılamaz"
msgid "The --description option can only be used with --add"
msgstr "--description seçeneği yalnızca --add ile birlikte kullanılabilir"
#~ msgid "Tracker Store"
#~ msgstr "Tracker Deposu"
#~ msgid "Metadata database store and lookup manager"
#~ msgstr "Üst veri veritabanı deposu ve arama yöneticisi"
#~ msgid "All posts"
#~ msgstr "Tüm gönderiler"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment