Commit fe84f8a9 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent e1e825c6
Pipeline #57745 passed with stage
in 1 minute and 58 seconds
# Polish translation for tracker.
# Copyright © 2007-2018 the tracker authors.
# Copyright © 2007-2019 the tracker authors.
# This file is distributed under the same license as the tracker package.
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2008.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009-2018.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2018.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009-2019.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tracker\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-17 15:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-07-17 15:59+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-09 17:20+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-09 17:21+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -85,55 +85,6 @@ msgstr[0] " %2.2d sekunda"
msgstr[1] " %2.2d sekundy"
msgstr[2] " %2.2d sekund"
#: ../src/miners/apps/org.freedesktop.Tracker1.Miner.Applications.service.in.in.h:1
msgid "Applications"
msgstr "Programy"
#: ../src/miners/apps/org.freedesktop.Tracker1.Miner.Applications.service.in.in.h:2
msgid "Applications data miner"
msgstr "Przeszukiwanie danych programów"
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:60 ../src/miners/fs/tracker-main.c:72
#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:43
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:55
msgid ""
"Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default=0)"
msgstr ""
"Zapisywanie do dziennika, 0 = tylko błędy, 1 = minimalne, 2 = szczegółowe "
"i 3 = debugowania (domyślnie=0)"
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:65
msgid "Runs until all applications are indexed and then exits"
msgstr ""
"Działa, aż wszystkie programy zostaną zindeksowane i wtedy kończy działanie"
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:69 ../src/miners/fs/tracker-main.c:90
#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:57
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:102
msgid "Runs for a specific domain ontology"
msgstr "Działa dla podanej ontologii domeny"
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:73 ../src/miners/fs/tracker-main.c:94
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:106
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:51
msgid "Displays version information"
msgstr "Wyświetla informacje o wersji"
#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
#.
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:205
msgid "— start the application data miner"
msgstr "— uruchamia przeszukiwanie danych programów"
#: ../src/miners/apps/tracker-miner-apps.desktop.in.in.h:1
msgid "Tracker Application Miner"
msgstr "Przeszukiwanie programów programu Tracker"
#: ../src/miners/apps/tracker-miner-apps.desktop.in.in.h:2
msgid "Indexes information about applications installed"
msgstr "Indeksuje informacje o zainstalowanych programach"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker1.Miner.Files.service.in.in.h:1
msgid "File System"
msgstr "System plików"
......@@ -142,33 +93,31 @@ msgstr "System plików"
msgid "File system data miner"
msgstr "Przeszukiwanie danych w systemie plików"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:1
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:1
#: ../src/tracker-writeback/org.freedesktop.Tracker.Writeback.gschema.xml.in.h:1
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:1
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:1
msgid "Log verbosity"
msgstr "Szczegółowość dziennika"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:2
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:2
#: ../src/tracker-writeback/org.freedesktop.Tracker.Writeback.gschema.xml.in.h:2
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:2
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:2
msgid "Log verbosity."
msgstr "Szczegółowość dziennika."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:3
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:3
msgid "Initial sleep"
msgstr "Początkowy czas uśpienia"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:4
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:4
msgid "Initial sleep time, in seconds."
msgstr "Początkowy czas uśpienia w sekundach."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:5
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:3
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:5
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:3
msgid "Scheduler priority when idle"
msgstr "Priorytet planisty podczas bezczynności"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:6
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:4
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:6
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:4
msgid ""
"The scheduler is the kernel component that decides which runnable "
"application will be executed by the CPU next. Each application has an "
......@@ -177,30 +126,30 @@ msgstr ""
"Planista to część jądra decydująca o kolejności wykonywania programów przez "
"procesor. Każdy program ma powiązaną ze sobą politykę i priorytet planowania."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:7
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:7
msgid "Throttle"
msgstr "Przełącznik"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:8
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:8
msgid "Indexing speed, the higher the slower."
msgstr "Prędkość indeksowania. Im wyższa wartość, tym wolniej indeksuje."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:9
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:9
msgid "Low disk space limit"
msgstr "Ograniczenie miejsca na dysku"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:10
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:10
msgid ""
"Disk space threshold in percent at which to pause indexing, or -1 to disable."
msgstr ""
"Próg miejsca na dysku w procentach, przy ilu wstrzymać indeksowanie, lub "
"wartość -1, aby wyłączyć."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:11
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:11
msgid "Crawling interval"
msgstr "Czas między przeszukiwaniem"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:12
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:12
msgid ""
"Interval in days to check whether the filesystem is up to date in the "
"database. 0 forces crawling anytime, -1 forces it only after unclean "
......@@ -210,11 +159,11 @@ msgstr ""
"danych. Wartość 0 wymusza przeszukiwanie za każdym razem, -1 wymusza je "
"tylko po nieczystym wyłączeniu, a -2 całkowicie je wyłącza."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:13
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:13
msgid "Removable devices’ data permanence threshold"
msgstr "Próg zezwolenia danych nośników wymiennych"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:14
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:14
msgid ""
"Threshold in days after which files from removables devices will be removed "
"from database if not mounted. 0 means never, maximum is 365."
......@@ -223,38 +172,38 @@ msgstr ""
"danych, jeśli nie są zamontowane. Wartość 0 oznacza nigdy, maksymalnie to "
"365."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:15
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:15
msgid "Enable monitors"
msgstr "Włączenie monitorowania"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:16
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:16
msgid "Set to false to completely disable any file monitoring"
msgstr "Ustawienie na wartość „false” całkowicie wyłącza monitorowanie plików"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:17
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:17
msgid "Enable writeback"
msgstr "Włączenie zapisów zwrotnych"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:18
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:18
msgid "Set to false to completely disable any file writeback"
msgstr "Ustawienie na wartość „false” całkowicie wyłącza zapisy zwrotne plików"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:19
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:19
msgid "Index removable devices"
msgstr "Indeksowanie nośników wymiennych"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:20
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:20
msgid ""
"Set to true to enable indexing mounted directories for removable devices."
msgstr ""
"Ustawienie na wartość „true” włącza indeksowanie zamontowanych katalogów "
"nośników wymiennych."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:21
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:21
msgid "Index optical discs"
msgstr "Indeksowanie płyt optycznych"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:22
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:22
msgid ""
"Set to true to enable indexing CDs, DVDs, and generally optical media (if "
"removable devices are not indexed, optical discs won’t be either)"
......@@ -263,182 +212,206 @@ msgstr ""
"nośników optycznych (jeśli nośniki wymienne nie są indeksowane, to płyty "
"optyczne też nie będą)"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:23
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:23
msgid "Index when running on battery"
msgstr "Indeksowanie podczas zasilania z akumulatora"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:24
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:24
msgid "Set to true to index while running on battery"
msgstr ""
"Ustawienie na wartość „true” powoduje indeksowanie podczas zasilania "
"z akumulatora"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:25
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:25
msgid "Perform initial indexing when running on battery"
msgstr "Wykonywanie początkowego indeksowania podczas zasilania z akumulatora"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:26
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:26
msgid "Set to true to index while running on battery for the first time only"
msgstr ""
"Ustawienie na wartość „true” powoduje indeksowanie podczas zasilania "
"z akumulatora tylko za pierwszym razem"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:27
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:27
msgid "Directories to index recursively"
msgstr "Katalogi do indeksowania rekursywnego"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:28
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:28
msgid ""
"List of directories to index recursively, Special values include: &amp;"
"DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, &amp;PICTURES, &amp;"
"PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. See /etc/xdg/user-dirs.defaults "
"and $HOME/.config/user-dirs.default"
"PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS.\n"
"\n"
"See /etc/xdg/user-dirs.defaults and $HOME/.config/user-dirs.default"
msgstr ""
"Lista katalogów do rekursywnego indeksowania. Specjalne wartości to: &amp;"
"DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, &amp;PICTURES, &amp;"
"PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. Proszę zobaczyć pliki /etc/xdg/"
"user-dirs.defaults i $HOME/.config/user-dirs.default"
"PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS.\n"
"\n"
"Proszę zobaczyć pliki /etc/xdg/user-dirs.defaults i $HOME/.config/user-dirs."
"default"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:29
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:31
msgid "Directories to index non-recursively"
msgstr "Katalogi do indeksowania nierekursywnego"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:30
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:32
msgid ""
"List of directories to index without inspecting subfolders, Special values "
"include: &amp;DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, &amp;"
"PICTURES, &amp;PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. See /etc/xdg/user-"
"dirs.defaults and $HOME/.config/user-dirs.default"
"PICTURES, &amp;PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS.\n"
"\n"
"See /etc/xdg/user-dirs.defaults and $HOME/.config/user-dirs.default"
msgstr ""
"Lista katalogów do indeksowania bez badania podkatalogów. Specjalne wartości "
"to: &amp;DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, &amp;PICTURES, "
"&amp;PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. Proszę zobaczyć pliki /etc/"
"xdg/user-dirs.defaults i $HOME/.config/user-dirs.default"
"&amp;PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS.\n"
"\n"
"Proszę zobaczyć pliki /etc/xdg/user-dirs.defaults i $HOME/.config/user-dirs."
"default"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:31
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:35
msgid "Ignored files"
msgstr "Ignorowane pliki"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:32
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:36
msgid "List of file patterns to avoid"
msgstr "Lista wzorów nazw plików do unikania"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:33
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:37
msgid "Ignored directories"
msgstr "Ignorowane katalogi"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:34
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:38
msgid "List of directories to avoid"
msgstr "Lista katalogów do unikania"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:35
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:39
msgid "Ignored directories with content"
msgstr "Ignorowane katalogi z zawartością"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:36
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:40
msgid "Avoid any directory containing a file blacklisted here"
msgstr ""
"Unikanie katalogów zawierających plik umieszczony na tej liście blokowania"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:77
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:73 ../src/miners/rss/tracker-main.c:43
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:55
msgid ""
"Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default=0)"
msgstr ""
"Zapisywanie do dziennika, 0 = tylko błędy, 1 = minimalne, 2 = szczegółowe "
"i 3 = debugowania (domyślnie=0)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:78
msgid "Initial sleep time in seconds, 0->1000 (default=15)"
msgstr "Początkowy czas uśpienia w sekundach, 0->1000 (domyślnie=15)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:82
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:83
msgid "Runs until all configured locations are indexed and then exits"
msgstr ""
"Działa, aż wszystkie skonfigurowane położenia zostaną zindeksowane i wtedy "
"kończy działanie"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:86
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:87
msgid "Checks if FILE is eligible for being mined based on configuration"
msgstr ""
"Sprawdza, czy PLIK nadaje się do przeszukiwania na podstawie konfiguracji"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:87 ../src/tracker-extract/tracker-main.c:88
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:88 ../src/tracker-extract/tracker-main.c:88
msgid "FILE"
msgstr "PLIK"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:432
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:91 ../src/miners/rss/tracker-main.c:57
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:102
msgid "Runs for a specific domain ontology"
msgstr "Działa dla podanej ontologii domeny"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:95 ../src/tracker-extract/tracker-main.c:106
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:51
msgid "Displays version information"
msgstr "Wyświetla informacje o wersji"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:539
#, c-format
msgid "Data object “%s” currently exists"
msgstr "Obiekt danych „%s” obecnie istnieje"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:433
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:540
#, c-format
msgid "Data object “%s” currently does not exist"
msgstr "Obiekt danych „%s” obecnie nie istnieje"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:448
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:555
msgid "Directory is eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Katalog nadaje się do przeszukiwania (na podstawie reguł)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:449
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:556
msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Katalog NIE nadaje się do przeszukiwania (na podstawie reguł)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:469
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:576
msgid "Directory is eligible to be mined (based on contents)"
msgstr "Katalog nadaje się do przeszukiwania (na podstawie zawartości)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:470
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:577
msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on contents)"
msgstr "Katalog NIE nadaje się do przeszukiwania (na podstawie zawartości)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:517
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:624
msgid "Directory is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Katalog nadaje się do monitorowania (na podstawie konfiguracji)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:518
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:625
msgid "Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Katalog NIE nadaje się do monitorowania (na podstawie konfiguracji)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:522
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:629
msgid "File is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Plik nadaje się do monitorowania (na podstawie konfiguracji)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:523
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:630
msgid "File is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Plik NIE nadaje się do monitorowania (na podstawie konfiguracji)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:527
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:634
msgid "File or Directory is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr ""
"Plik lub katalog nadaje się do monitorowania (na podstawie konfiguracji)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:528
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:635
msgid "File or Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr ""
"Plik lub katalog NIE nadaje się do monitorowania (na podstawie konfiguracji)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:543
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:650
msgid "File is eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Plik nadaje się do przeszukiwania (na podstawie reguł)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:544
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:651
msgid "File is NOT eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Plik NIE nadaje się do przeszukiwania (na podstawie reguł)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:553
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:660
msgid "Would be indexed"
msgstr "Będzie indeksowane"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:554 ../src/miners/fs/tracker-main.c:556
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:661 ../src/miners/fs/tracker-main.c:663
msgid "Yes"
msgstr "Tak"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:554 ../src/miners/fs/tracker-main.c:556
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:661 ../src/miners/fs/tracker-main.c:663
msgid "No"
msgstr "Nie"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:555
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:662
msgid "Would be monitored"
msgstr "Będzie monitorowane"
#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
#.
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:686
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:793
msgid "— start the tracker indexer"
msgstr "— uruchamia program indeksujący Tracker"
......@@ -506,19 +479,19 @@ msgstr "Rozpakowywanie"
msgid "Metadata extractor"
msgstr "Rozpakowywanie metadanych"
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:5
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:5
msgid "Max bytes to extract"
msgstr "Maksymalnie bajtów do wypakowania"
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:6
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:6
msgid "Maximum number of UTF-8 bytes to extract."
msgstr "Maksymalna liczba bajtów UTF-8 do wypakowania."
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:7
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:7
msgid "Max media art width"
msgstr "Maksymalna szerokość okładki multimediów"
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:8
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:8
msgid ""
"Maximum width in pixels for any media art extracted. Anything bigger is "
"resized. Set to -1 to disable saving media art from files. Setting to 0 sets "
......@@ -529,12 +502,12 @@ msgstr ""
"zapisywanie okładek z plików. Ustawienie na wartość 0 ustawia brak "
"ograniczenia szerokości okładki."
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:9
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:9
msgid "Wait for FS miner to be done before extracting"
msgstr ""
"Oczekiwanie na ukończenie przeszukiwania systemu plików przed rozpakowywaniem"
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:10
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:10
msgid ""
"When true, tracker-extract will wait for tracker-miner-fs to be done "
"crawling before extracting meta-data. This option is useful on constrained "
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment