Commit e79cc212 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Update Slovak translation

(cherry picked from commit 304aa9a2)
parent fd0eb3cd
Pipeline #37867 passed with stage
in 2 minutes and 52 seconds
......@@ -8,10 +8,9 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tracker HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=tracker&keywords=I18N+L10N&component=Miners\n"
"POT-Creation-Date: 2017-08-10 22:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-02 11:15+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/tracker-miners/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-09 21:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-28 07:56+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -19,43 +18,43 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.3\n"
"X-Generator: Poedit 2.2\n"
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:90
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:90
msgid "unknown time"
msgstr "neznámy čas"
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:104
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:155
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:104
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:155
msgid "less than one second"
msgstr "menej ako jedna sekunda"
# PM: treba aby to bolo čo najrkatšie
#. Translators: this is %d days
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:119
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:119
#, c-format
msgid " %dd"
msgstr " %dd"
#. Translators: this is %2.2d hours
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:123
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:123
#, c-format
msgid " %2.2dh"
msgstr " %2.2dh"
#. Translators: this is %2.2d minutes
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:127
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:127
#, c-format
msgid " %2.2dm"
msgstr " %2.2dm"
#. Translators: this is %2.2d seconds
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:131
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:131
#, c-format
msgid " %2.2ds"
msgstr " %2.2ds"
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:135
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:135
#, c-format
msgid " %d day"
msgid_plural " %d days"
......@@ -63,7 +62,7 @@ msgstr[0] " %d dní"
msgstr[1] " %d deň"
msgstr[2] " %d dni"
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:139
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:139
#, c-format
msgid " %2.2d hour"
msgid_plural " %2.2d hours"
......@@ -71,7 +70,7 @@ msgstr[0] " %2.2d hodín"
msgstr[1] " %2.2d hodina"
msgstr[2] " %2.2d hodiny"
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:143
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:143
#, c-format
msgid " %2.2d minute"
msgid_plural " %2.2d minutes"
......@@ -79,7 +78,7 @@ msgstr[0] " %2.2d minút"
msgstr[1] " %2.2d minúta"
msgstr[2] " %2.2d minúty"
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:147
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:147
#, c-format
msgid " %2.2d second"
msgid_plural " %2.2d seconds"
......@@ -96,7 +95,7 @@ msgid "Applications data miner"
msgstr "Dolovač údajov pre aplikácie"
# cmd desc
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:60 ../src/miners/fs/tracker-main.c:77
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:60 ../src/miners/fs/tracker-main.c:72
#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:43
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:55
msgid ""
......@@ -110,15 +109,15 @@ msgstr ""
msgid "Runs until all applications are indexed and then exits"
msgstr "Pobeží pokým nebudú všetky aplikácie indexované, a potom skončí"
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:69 ../src/miners/fs/tracker-main.c:95
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:69 ../src/miners/fs/tracker-main.c:90
#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:57
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:101
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:102
msgid "Runs for a specific domain ontology"
msgstr "Spustí určenú ontológiu domény"
# cmd desc
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:73 ../src/miners/fs/tracker-main.c:99
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:105
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:73 ../src/miners/fs/tracker-main.c:94
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:106
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:51
msgid "Displays version information"
msgstr "Zobrazí informácie o verzii"
......@@ -342,104 +341,104 @@ msgid "Avoid any directory containing a file blacklisted here"
msgstr "Preskočí akýkoľvek adresár obsahujúci súbor z tohto zoznamu"
# cmd desc
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:82
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:77
msgid "Initial sleep time in seconds, 0->1000 (default=15)"
msgstr "Počiatočný čas spánku v sekundách, 0->1000 (predvolené=15)"
# cmd desc
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:87
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:82
msgid "Runs until all configured locations are indexed and then exits"
msgstr ""
"Pobeží pokým nebudú všetky nastavené umiestnenia indexované, a potom skončí"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:91
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:86
msgid "Checks if FILE is eligible for being mined based on configuration"
msgstr "Skontroluje či je SÚBOR podľa konfigurácie určený na dolovanie"
# cmd desc
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:92 ../src/tracker-extract/tracker-main.c:87
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:87 ../src/tracker-extract/tracker-main.c:88
msgid "FILE"
msgstr "SÚBOR"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:460
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:432
#, c-format
msgid "Data object “%s” currently exists"
msgstr "Údajový objekt „%s“ momentálne existuje"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:461
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:433
#, c-format
msgid "Data object “%s” currently does not exist"
msgstr "Údajový objekt „%s“ momentálne neexistuje"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:476
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:448
msgid "Directory is eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Adresár je určený na dolovanie (na základe pravidiel)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:477
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:449
msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Adresár NIE JE určený na dolovanie (na základe pravidiel)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:497
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:469
msgid "Directory is eligible to be mined (based on contents)"
msgstr "Adresár je určený na dolovanie (na základe obsahu)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:498
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:470
msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on contents)"
msgstr "Adresár NIE JE určený na dolovanie (na základe obsahu)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:545
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:517
msgid "Directory is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Adresár je určený na monitorovanie (na základe nastavení)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:546
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:518
msgid "Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Adresár NIE JE určený na monitorovanie (na základe nastavení)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:550
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:522
msgid "File is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Súbor je určený na monitorovanie (na základe nastavení)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:551
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:523
msgid "File is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Súbor NIE JE určený na monitorovanie (na základe nastavení)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:555
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:527
msgid "File or Directory is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Súbor alebo adresár je určený na monitorovanie (na základe nastavení)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:556
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:528
msgid "File or Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr ""
"Súbor alebo adresár NIE JE určený na monitorovanie (na základe nastavení)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:571
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:543
msgid "File is eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Súbor je určený na dolovanie (na základe pravidiel)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:572
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:544
msgid "File is NOT eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Súbor NIE JE určený na dolovanie (na základe pravidiel)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:581
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:553
msgid "Would be indexed"
msgstr "Mal by byť indexovaný"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:582 ../src/miners/fs/tracker-main.c:584
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:554 ../src/miners/fs/tracker-main.c:556
msgid "Yes"
msgstr "Áno"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:582 ../src/miners/fs/tracker-main.c:584
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:554 ../src/miners/fs/tracker-main.c:556
msgid "No"
msgstr "Nie"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:583
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:555
msgid "Would be monitored"
msgstr "Mal by byť monitorovaný"
#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
#.
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:715
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:686
msgid "— start the tracker indexer"
msgstr "— spustí indexovač sledovača"
......@@ -554,13 +553,13 @@ msgstr ""
msgid "Metadata extraction failed"
msgstr "Zlyhalo extrahovanie metaúdajov"
#: ../src/tracker-extract/tracker-extract.c:751
#: ../src/tracker-extract/tracker-extract.c:765
msgid "No metadata or extractor modules found to handle this file"
msgstr ""
"Nenašli sa žiadne moduly pre metaúdaje alebo nástroj na extrahovanie, ktoré "
"by dokázali spracovať tento súbor"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:81
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:82
msgid ""
"Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default = "
"0)"
......@@ -569,48 +568,48 @@ msgstr ""
"(predvolené = 0)"
# cmd desc
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:86
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:87
msgid "File to extract metadata for"
msgstr "Súbor, pre ktorý sa majú extrahovať metaúdaje"
# cmd desc
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:90
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:91
msgid "MIME type for file (if not provided, this will be guessed)"
msgstr "Typ MIME pre súbor (ak nie je poskytnutý, týmto sa odhadne)"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:91
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:92
msgid "MIME"
msgstr "MIME"
# cmd desc
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:94
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:95
msgid "Force a module to be used for extraction (e.g. “foo” for “foo.so”)"
msgstr "Vynúti použitie modulu pre extrakciu (napr. „nieco“ pre „nieco.so“)"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:95
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:96
msgid "MODULE"
msgstr "MODUL"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:97
msgid "Output results format: “sparql”, or “turtle”"
msgstr "Formát výstupných výsledkov: „sparql“ alebo „turtle“"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:98
msgid "Output results format: “sparql”, “turtle” or “json-ld”"
msgstr "Formát výstupných výsledkov: „sparql“, „turtle“ alebo „json-ld“"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:99
msgid "FORMAT"
msgstr "FORMÁT"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:271
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:272
#, c-format
msgid "Unsupported serialization format “%s”\n"
msgstr "Nepodporovaný formát sériových bitov „%s“\n"
#. Translators: this message will appear immediately after the
#. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:331
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:362
msgid "— Extract file meta data"
msgstr "— Extrahuje meta údaje súboru"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:340
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:377
msgid "Filename and mime type must be provided together"
msgstr "Názov súboru a typ MIME musia byť poskytnuté súčasne"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment