Commit e1e825c6 authored by Fran Diéguez's avatar Fran Diéguez Committed by Administrator

Update Galician translation

parent 69d84c58
Pipeline #57738 passed with stage
in 1 minute and 45 seconds
......@@ -3,15 +3,15 @@
# This file is distributed under the same license as the Tracker package.
# Ignacio Casal Quinteiro <icq@cvs.gnome.org>, 2007, 2008.
# Mancomún - Centro de Referencia e Servizos de Software Libre <g11n@mancomun.org>, 2009.
# Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
# Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tracker.HEAD.gl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/tracker-miners/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-16 23:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-29 23:44+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-09 15:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-09 17:02+0200\n"
"Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>\n"
"Language-Team: Proxecto Trasno <proxecto@trasno.gal>\n"
"Language-Team: Galician\n"
"Language: gl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -81,54 +81,6 @@ msgid_plural " %2.2d seconds"
msgstr[0] " %2.2d segundo"
msgstr[1] " %2.2d segundos"
#: ../src/miners/apps/org.freedesktop.Tracker1.Miner.Applications.service.in.in.h:1
msgid "Applications"
msgstr "Aplicacións"
#: ../src/miners/apps/org.freedesktop.Tracker1.Miner.Applications.service.in.in.h:2
msgid "Applications data miner"
msgstr "Mineiro de datos de aplicativos"
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:60 ../src/miners/fs/tracker-main.c:72
#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:43
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:55
msgid ""
"Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default=0)"
msgstr ""
"Rexistro, 0 = só erros, 1 = mínimo, 2 = detallado e 3 = depuración "
"(predeterminado = 0)"
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:65
msgid "Runs until all applications are indexed and then exits"
msgstr "Execútase até que tódalas localizacións están indexan e sae"
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:69 ../src/miners/fs/tracker-main.c:90
#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:57
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:102
msgid "Runs for a specific domain ontology"
msgstr "Executa para unha ontoloxía de dominios específica"
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:73 ../src/miners/fs/tracker-main.c:94
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:106
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:51
msgid "Displays version information"
msgstr "Mostra a información da versión"
#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
#.
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:205
msgid "— start the application data miner"
msgstr "— inicia o mineiro de datos de aplicativos"
#: ../src/miners/apps/tracker-miner-apps.desktop.in.in.h:1
msgid "Tracker Application Miner"
msgstr "Mineiro de aplicativos de Tracker"
#: ../src/miners/apps/tracker-miner-apps.desktop.in.in.h:2
msgid "Indexes information about applications installed"
msgstr "Indexa información sobre os aplicativos instalados"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker1.Miner.Files.service.in.in.h:1
msgid "File System"
msgstr "Sistema de ficheiros"
......@@ -137,33 +89,31 @@ msgstr "Sistema de ficheiros"
msgid "File system data miner"
msgstr "Mineiro de datos do sistema de ficheiros"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:1
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:1
#: ../src/tracker-writeback/org.freedesktop.Tracker.Writeback.gschema.xml.in.h:1
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:1
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:1
msgid "Log verbosity"
msgstr "Rexistro detallado"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:2
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:2
#: ../src/tracker-writeback/org.freedesktop.Tracker.Writeback.gschema.xml.in.h:2
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:2
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:2
msgid "Log verbosity."
msgstr "Rexistro detallado."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:3
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:3
msgid "Initial sleep"
msgstr "Tempo inciial de latencia"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:4
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:4
msgid "Initial sleep time, in seconds."
msgstr "Tempo inicial de latencia, en segundos"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:5
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:3
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:5
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:3
msgid "Scheduler priority when idle"
msgstr "Prioridade do planificador cando está en repouso"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:6
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:4
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:6
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:4
msgid ""
"The scheduler is the kernel component that decides which runnable "
"application will be executed by the CPU next. Each application has an "
......@@ -173,29 +123,29 @@ msgstr ""
"debe executar despois a CPU. Cada aplicativo ten asociada unha política e "
"unha prioridade de planificación."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:7
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:7
msgid "Throttle"
msgstr "Regulador"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:8
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:8
msgid "Indexing speed, the higher the slower."
msgstr "Velocidade de indexado, canto máis alta, máis lenta."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:9
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:9
msgid "Low disk space limit"
msgstr "Límite de espazo en disco baixo"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:10
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:10
msgid ""
"Disk space threshold in percent at which to pause indexing, or -1 to disable."
msgstr ""
"Umbral de espazo en disco no que pausar a indexación, ou -1 para desactivalo."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:11
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:11
msgid "Crawling interval"
msgstr "Intervalo de rastrexo"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:12
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:12
msgid ""
"Interval in days to check whether the filesystem is up to date in the "
"database. 0 forces crawling anytime, -1 forces it only after unclean "
......@@ -205,11 +155,11 @@ msgstr ""
"na base de datos. 0 forza o rastrexo en todo momento. -1 fórzao só despois "
"de apagados non limpos, e -2 desactívao por completo."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:13
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:13
msgid "Removable devices’ data permanence threshold"
msgstr "Límite de permanencia de datos en dispositivos extraíbeis"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:14
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:14
msgid ""
"Threshold in days after which files from removables devices will be removed "
"from database if not mounted. 0 means never, maximum is 365."
......@@ -217,42 +167,42 @@ msgstr ""
"Umbral en días despois dos cales os dispositivos extraíbeis se quitarán da "
"base de datos se non se montaron. 0 significa nunca, e o máximo é 365."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:15
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:15
msgid "Enable monitors"
msgstr "Activar monitores"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:16
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:16
msgid "Set to false to completely disable any file monitoring"
msgstr ""
"Estabelecer a falso para desactivar completamente a monitorización de "
"calquera ficheiro"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:17
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:17
msgid "Enable writeback"
msgstr "Activar a escritura en diferido"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:18
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:18
msgid "Set to false to completely disable any file writeback"
msgstr ""
"Estabelecer a falso para desactivar completamente a escritura en diferido de "
"calquera ficheiro"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:19
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:19
msgid "Index removable devices"
msgstr "Indexar dispositivos extraíbeis"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:20
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:20
msgid ""
"Set to true to enable indexing mounted directories for removable devices."
msgstr ""
"Estabelecer a certo para activar a indexación de cartafoles de dispositivos "
"extraíbeis montados"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:21
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:21
msgid "Index optical discs"
msgstr "Indexar discos ópticos"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:22
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:22
msgid ""
"Set to true to enable indexing CDs, DVDs, and generally optical media (if "
"removable devices are not indexed, optical discs won’t be either)"
......@@ -261,181 +211,211 @@ msgstr ""
"xeral (se os dispositivos extraíbeis non están indexados, os discos ópticos "
"tampouco o estarán)"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:23
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:23
msgid "Index when running on battery"
msgstr "Indexar ao funcionar con batería"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:24
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:24
msgid "Set to true to index while running on battery"
msgstr "Estabelecer a certo para indexar ao funcionar con baterías"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:25
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:25
msgid "Perform initial indexing when running on battery"
msgstr "Realizar un indexado inicial ao funcionar con baterías"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:26
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:26
msgid "Set to true to index while running on battery for the first time only"
msgstr ""
"Estabelecer a certo para indexar mentres se estea funcionando con baterías "
"só para a próxima vez"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:27
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:27
msgid "Directories to index recursively"
msgstr "Cartafol que indexar recursivamente"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:28
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:28
#| msgid ""
#| "List of directories to index recursively, Special values include: &amp;"
#| "DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, &amp;PICTURES, &amp;"
#| "PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. See /etc/xdg/user-dirs."
#| "defaults and $HOME/.config/user-dirs.default"
msgid ""
"List of directories to index recursively, Special values include: &amp;"
"DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, &amp;PICTURES, &amp;"
"PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. See /etc/xdg/user-dirs.defaults "
"and $HOME/.config/user-dirs.default"
"PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS.\n"
"\n"
"See /etc/xdg/user-dirs.defaults and $HOME/.config/user-dirs.default"
msgstr ""
"Lista de cartafoles para indexar recursivamente. Os valores especiais "
"inclúen: &amp;DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, &amp;"
"PICTURES, &amp;PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. Consulte /etc/xdg/"
"user-dirs.defaults e $HOME/.config/user-dirs.default"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:29
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:31
msgid "Directories to index non-recursively"
msgstr "Cartafol que indexar non recursivamente"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:30
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:32
#| msgid ""
#| "List of directories to index without inspecting subfolders, Special "
#| "values include: &amp;DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, "
#| "&amp;PICTURES, &amp;PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. See /etc/"
#| "xdg/user-dirs.defaults and $HOME/.config/user-dirs.default"
msgid ""
"List of directories to index without inspecting subfolders, Special values "
"include: &amp;DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, &amp;"
"PICTURES, &amp;PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. See /etc/xdg/user-"
"dirs.defaults and $HOME/.config/user-dirs.default"
"PICTURES, &amp;PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS.\n"
"\n"
"See /etc/xdg/user-dirs.defaults and $HOME/.config/user-dirs.default"
msgstr ""
"Lista de cartafoles a indexar sen analizar os subcartafoles. Os valores "
"especiais inclúen: &amp;DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, "
"&amp;PICTURES, &amp;PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. Consulte /etc/"
"xdg/user-dirs.defaults e $HOME/.config/user-dirs.default"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:31
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:35
msgid "Ignored files"
msgstr "Ficheiros ignorados"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:32
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:36
msgid "List of file patterns to avoid"
msgstr "Lista de patróns de ficheiros a evitar"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:33
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:37
msgid "Ignored directories"
msgstr "Cartafoles ignorados"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:34
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:38
msgid "List of directories to avoid"
msgstr "Lista de cartafoles que evitar"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:35
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:39
msgid "Ignored directories with content"
msgstr "Cartafoles con contido ignoradas"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:36
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:40
msgid "Avoid any directory containing a file blacklisted here"
msgstr "Evitar calquera cartafol que conteña un ficheiro nesta lista negra"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:77
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:73 ../src/miners/rss/tracker-main.c:43
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:55
msgid ""
"Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default=0)"
msgstr ""
"Rexistro, 0 = só erros, 1 = mínimo, 2 = detallado e 3 = depuración "
"(predeterminado = 0)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:78
msgid "Initial sleep time in seconds, 0->1000 (default=15)"
msgstr "Tempo de repouso inicial en segundos, 0->1000 (predeterminado=15)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:82
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:83
msgid "Runs until all configured locations are indexed and then exits"
msgstr "Execútase até que tódalas localizacións configuradas se indexan e sae"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:86
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:87
msgid "Checks if FILE is eligible for being mined based on configuration"
msgstr ""
"Comproba se o FICHEIRO é elexíbel para ser escrutado segundo a configuración"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:87 ../src/tracker-extract/tracker-main.c:88
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:88 ../src/tracker-extract/tracker-main.c:88
msgid "FILE"
msgstr "FICHEIRO"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:432
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:91 ../src/miners/rss/tracker-main.c:57
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:102
msgid "Runs for a specific domain ontology"
msgstr "Executa para unha ontoloxía de dominios específica"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:95 ../src/tracker-extract/tracker-main.c:106
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:51
msgid "Displays version information"
msgstr "Mostra a información da versión"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:539
#, c-format
msgid "Data object “%s” currently exists"
msgstr "O obxecto de datos «%s» xa existe"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:433
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:540
#, c-format
msgid "Data object “%s” currently does not exist"
msgstr "O obxecto de datos «%s» non existe"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:448
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:555
msgid "Directory is eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "O cartafol é elexíbel para ser escrutado (segundo as regras)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:449
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:556
msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "O cartafol NON é elixíbel para ser escrutada (segundo as regras)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:469
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:576
msgid "Directory is eligible to be mined (based on contents)"
msgstr "O cartafol é elixíbel para ser escrutada (segundo o contido)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:470
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:577
msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on contents)"
msgstr "O cartafol NON é elixíbel para ser escrutada (segundo o contido)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:517
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:624
msgid "Directory is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "O cartafol é elixíbel para ser monitorizada (segundo a configuración)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:518
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:625
msgid "Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr ""
"O cartafol NON é elixíbel para ser monitorizado (segundo a configuración)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:522
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:629
msgid "File is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "O ficheiro é elixíbel para ser monitorizado (segundo a configuración)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:523
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:630
msgid "File is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr ""
"O ficheiro NO é elexíbel para ser monitorizado (segundo a configuración)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:527
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:634
msgid "File or Directory is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr ""
"O ficheiro ou cartafol é elixíbel para ser monitorizada (segundo a "
"configuración)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:528
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:635
msgid "File or Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr ""
"O ficheiro ou cartafol NON é elexíbel para ser monitorizada (segundo a "
"configuración)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:543
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:650
msgid "File is eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "O ficheiro é elexíbel para ser escrutado (segundo as regras)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:544
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:651
msgid "File is NOT eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "O ficheiro NON é elexíbel para ser escrutado (segundo as regras)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:553
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:660
msgid "Would be indexed"
msgstr "Indexarase"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:554 ../src/miners/fs/tracker-main.c:556
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:661 ../src/miners/fs/tracker-main.c:663
msgid "Yes"
msgstr "Si"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:554 ../src/miners/fs/tracker-main.c:556
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:661 ../src/miners/fs/tracker-main.c:663
msgid "No"
msgstr "Non"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:555
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:662
msgid "Would be monitored"
msgstr "Monitorizarase"
#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
#.
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:686
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:793
msgid "— start the tracker indexer"
msgstr "— iniciar o indexador do tracker"
......@@ -503,19 +483,19 @@ msgstr "Extractor"
msgid "Metadata extractor"
msgstr "Metadatos do extractor"
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:5
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:5
msgid "Max bytes to extract"
msgstr "Número máximo de bytes que extraer"
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:6
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:6
msgid "Maximum number of UTF-8 bytes to extract."
msgstr "Número máximo de bytes UTF-8 que extraer."
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:7
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:7
msgid "Max media art width"
msgstr "Ancho máximo do arte dos medios"
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:8
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:8
msgid ""
"Maximum width in pixels for any media art extracted. Anything bigger is "
"resized. Set to -1 to disable saving media art from files. Setting to 0 sets "
......@@ -526,11 +506,11 @@ msgstr ""
"arte de medios de ficheiros. Estabelecer a 0 para non limitar o ancho da "
"arte dos medios."
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:9
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:9
msgid "Wait for FS miner to be done before extracting"
msgstr "Agardar polo mineiro de FS que remate antes de extraer"
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:10
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:10
msgid ""
"When true, tracker-extract will wait for tracker-miner-fs to be done "
"crawling before extracting meta-data. This option is useful on constrained "
......@@ -579,7 +559,6 @@ msgid "MODULE"
msgstr "MÓDULO"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:98
#| msgid "Output results format: “sparql”, or “turtle”"
msgid "Output results format: “sparql”, “turtle” or “json-ld”"
msgstr "O formato dos resultados da saída: «sparql», «turtle» ou “json-ld”"
......@@ -621,6 +600,24 @@ msgstr "Desactivar o apagado despois de 30 segundos de inactividade"
msgid "— start the tracker writeback service"
msgstr "— iniciar o servizo de escrita en diferido"
#~ msgid "Applications"
#~ msgstr "Aplicacións"
#~ msgid "Applications data miner"
#~ msgstr "Mineiro de datos de aplicativos"
#~ msgid "Runs until all applications are indexed and then exits"
#~ msgstr "Execútase até que tódalas localizacións están indexan e sae"
#~ msgid "— start the application data miner"
#~ msgstr "— inicia o mineiro de datos de aplicativos"
#~ msgid "Tracker Application Miner"
#~ msgstr "Mineiro de aplicativos de Tracker"
#~ msgid "Indexes information about applications installed"
#~ msgstr "Indexa información sobre os aplicativos instalados"
#~ msgid "All posts"
#~ msgstr "Tódalas entradas"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment