Commit b5809fde authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent d3f6f8ff
Pipeline #68558 failed with stages
in 14 minutes and 57 seconds
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: totem 2.14\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/totem/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-18 18:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-04 18:29+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-16 08:28+0100\n"
"Last-Translator: Jordi Mas <jmas@softcatala.org>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.9\n"
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
#: data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in:6
#: data/org.gnome.Totem.desktop.in.in:3 src/totem.c:66 src/totem.c:72
......@@ -37,10 +37,10 @@ msgid ""
"network video shares (using UPnP/DLNA) and video highlights from a number of "
"web sites."
msgstr ""
"El Vídeos, és el reproductor de pel·lícules "
"oficial per a l'entorn d'escriptori GNOME. Permet fer cerques dels vídeos "
"locals, i DVD, així com de les comparticions de vídeo per xarxa (mitjançant "
"UPnP/DLNA) i fins i tot de vídeos destacats d'un bon nombre de pàgines web."
"El Vídeos és el reproductor de pel·lícules oficial per a l'entorn "
"d'escriptori GNOME. Permet fer cerques dels vídeos locals, i DVD, així com "
"de les comparticions de vídeo per xarxa (mitjançant UPnP/DLNA) i fins i tot "
"de vídeos destacats d'un bon nombre de pàgines web."
#: data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in:17
msgid ""
......@@ -49,8 +49,8 @@ msgid ""
"support for recording DVDs."
msgstr ""
"El Vídeos també ve amb funcionalitats afegides com: baixador de subtítols, "
"accelerar o reduir la velocitat de reproducció, crear galeries de captures de pantalla. i "
"enregistrament de DVD."
"possibilitat d'augmentar o disminuir la velocitat de reproducció, "
"creació de galeries de captures de pantalla i enregistrament de DVD."
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/org.gnome.Totem.desktop.in.in:6
......@@ -85,7 +85,7 @@ msgstr "Mode de repetició"
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:26
msgid "Whether to disable deinterlacing for interlaced movies"
msgstr ""
"Si s'ha d'inhabilitar el desentrellaçat de les pel·lícules entrellaçades"
"Si s'ha d'inhabilitar el desentrallaçat de les pel·lícules entrellaçades"
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:30
msgid "Type of audio output to use"
......@@ -417,12 +417,12 @@ msgstr "Vés endavant 60 segons"
#: data/shortcuts.ui:185
msgctxt "shortcut window"
msgid "Step back one frame"
msgstr ""
msgstr "Vés enrere un fotograma"
#: data/shortcuts.ui:192
msgctxt "shortcut window"
msgid "Step forward one frame"
msgstr ""
msgstr "Vés endavant un fotograma"
#: data/shortcuts.ui:200 data/shortcuts.ui:248
msgctxt "shortcut window"
......@@ -872,7 +872,7 @@ msgstr "Cerca"
#: src/totem-menu.c:408
msgid "Audio Track"
msgstr "Pista d'àudio"
msgstr "Pista de so"
#: src/totem-menu.c:411
msgid "Subtitle"
......@@ -1639,7 +1639,7 @@ msgid ""
"remote access. If this is empty, a default of “totem” will be used."
msgstr ""
"Una contrasenya per protegir el servidor rpdb2 d'accessos remots no "
"autoritzats a la depuració del Totem. Si es deixa buida, la contrasenya serà "
"autoritzats a la depuració del Totem. Si es deixa buida la contrasenya serà "
"«totem»."
#: src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in:6
......@@ -1716,7 +1716,7 @@ msgstr "Desa una còpia de la pel·lícula que s'està reproduint"
#: src/plugins/save-file/totem-save-file.c:89
msgid "The video could not be made available offline."
msgstr "No es pot disposar del vídeo en mode sense connexió."
msgstr "No s'ha pogut fer que el vídeo estigui disponible fora de línia"
#. translators: “Files” refers to nautilus' name
#: src/plugins/save-file/totem-save-file.c:91
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment