Commit 483027ae authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent b5809fde
Pipeline #68559 failed with stages
in 13 minutes and 33 seconds
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: totem 2.14\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/totem/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-18 18:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-16 08:28+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-16 07:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-16 08:32+0100\n"
"Last-Translator: Jordi Mas <jmas@softcatala.org>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -21,7 +21,7 @@ msgstr ""
#: data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in:6
#: data/org.gnome.Totem.desktop.in.in:3 src/totem.c:66 src/totem.c:72
#: src/totem-grilo.c:1892 src/totem-object.c:3724
#: src/totem-grilo.c:1901 src/totem-object.c:3726
msgid "Videos"
msgstr "Vídeos"
......@@ -49,8 +49,8 @@ msgid ""
"support for recording DVDs."
msgstr ""
"El Vídeos també ve amb funcionalitats afegides com: baixador de subtítols, "
"possibilitat d'augmentar o disminuir la velocitat de reproducció, "
"creació de galeries de captures de pantalla i enregistrament de DVD."
"possibilitat d'augmentar o disminuir la velocitat de reproducció, creació de "
"galeries de captures de pantalla i enregistrament de DVD."
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/org.gnome.Totem.desktop.in.in:6
......@@ -164,16 +164,10 @@ msgstr ""
"reprodueixi una pel·lícula"
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:77
msgid "Whether to autoload external chapter files when a movie is loaded"
msgstr ""
"Si s'han de carregar automàticament els fitxers de capítols externs quan es "
"carrega una pel·lícula"
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:81
msgid "Active plugins list"
msgstr "Llista dels connectors actius"
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:82
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:78
msgid ""
"A list of the names of the plugins which are currently active (loaded and "
"running)."
......@@ -181,17 +175,17 @@ msgstr ""
"Una llista dels noms dels connectors que estan actius actualment (carregats "
"i en funcionament)."
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:86
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:82
msgid "Directories to show"
msgstr "Directoris que es mostren"
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:87
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:83
msgid "Directories to show in the browse interface, none by default"
msgstr ""
"Directoris que es mostren a la interfície de navegació, per defecte no se'n "
"mostra cap"
#: data/preferences.ui:13 src/backend/bacon-video-widget.c:5633
#: data/preferences.ui:13 src/backend/bacon-video-widget.c:5659
msgid "Stereo"
msgstr "Estèreo"
......@@ -236,71 +230,63 @@ msgid "_Encoding:"
msgstr "_Codificació:"
#: data/preferences.ui:312
msgid "External Chapters"
msgstr "Capítols externs"
#: data/preferences.ui:360
msgid "Load _chapter files when movie is loaded"
msgstr "_Carrega els fitxers de capítols quan es carrega una pel·lícula"
#: data/preferences.ui:403
msgid "Plugins"
msgstr "Connectors"
#: data/preferences.ui:429
#: data/preferences.ui:338
msgid "Plugins…"
msgstr "Connectors..."
#: data/preferences.ui:464 src/plugins/properties/properties.ui:23
#: data/preferences.ui:373 src/plugins/properties/properties.ui:23
msgid "General"
msgstr "General"
#. Tab label in the Preferences dialogue
#: data/preferences.ui:498 src/plugins/properties/properties.ui:321
#: data/preferences.ui:407 src/plugins/properties/properties.ui:321
msgid "Video"
msgstr "Vídeo"
#: data/preferences.ui:527
#: data/preferences.ui:436
msgid "Disable _deinterlacing of interlaced videos"
msgstr "Inhabilita el _desentrallaçat dels vídeos entrellaçats"
#: data/preferences.ui:568
#: data/preferences.ui:477
msgid "Color Balance"
msgstr "Balanç del color"
#: data/preferences.ui:622
#: data/preferences.ui:531
msgid "_Brightness:"
msgstr "_Brillantor:"
#: data/preferences.ui:649
#: data/preferences.ui:558
msgid "Co_ntrast:"
msgstr "Co_ntrast:"
#: data/preferences.ui:715
#: data/preferences.ui:624
msgid "Sat_uration:"
msgstr "Sat_uració:"
#: data/preferences.ui:742
#: data/preferences.ui:651
msgid "_Hue:"
msgstr "_To:"
#: data/preferences.ui:817
#: data/preferences.ui:726
msgid "Reset to _Defaults"
msgstr "Torna als valors per _defecte"
#: data/preferences.ui:864
#: data/preferences.ui:773
msgid "Display"
msgstr "Pantalla"
#: data/preferences.ui:905
#: data/preferences.ui:814
msgid "Audio Output"
msgstr "Sortida d'àudio"
#: data/preferences.ui:949
#: data/preferences.ui:858
msgid "_Audio output type:"
msgstr "Tipus de sortid_a d'àudio:"
#: data/preferences.ui:1023 src/plugins/properties/properties.ui:512
#: data/preferences.ui:932 src/plugins/properties/properties.ui:512
msgid "Audio"
msgstr "Àudio"
......@@ -585,7 +571,7 @@ msgid "Enter the _address of the file you would like to open:"
msgstr "Introduïu l'_adreça del fitxer que vulgueu obrir:"
#. translators: Unknown remaining time
#: src/backend/bacon-time-label.c:113
#: src/backend/bacon-time-label.c:114
msgid "--:--"
msgstr "--:--"
......@@ -594,39 +580,55 @@ msgid "Password requested for RTSP server"
msgstr "El servidor de RTSP sol·licita la contrasenya"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3889
msgid ""
"The source seems encrypted and can’t be read. Are you trying to play an "
"encrypted DVD without libdvdcss?"
msgstr ""
"Sembla que la font està xifrada i no es pot llegir. Esteu intentant "
"reproduir un DVD xifrat sense libdvdcss?"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3903
msgid "The server you are trying to connect to is not known."
msgstr "Es desconeix el servidor al qual esteu intentant connectar."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3892
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3906
msgid "The connection to this server was refused."
msgstr "S'ha refusat la connexió a aquest servidor."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3895
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3909
msgid "The specified movie could not be found."
msgstr "No s'ha trobat la pel·lícula especificada."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3902
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3916
msgid "The server refused access to this file or stream."
msgstr "El servidor ha rebutjat l'accés a aquest fitxer o flux."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3908
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3922
msgid "Authentication is required to access this file or stream."
msgstr "Es requereix autenticació per a accedir a aquest fitxer o flux."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3915
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3929
msgid "You are not allowed to open this file."
msgstr "No teniu permís per a obrir aquest fitxer."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3920
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3934
msgid "This location is not a valid one."
msgstr "La ubicació no és vàlida."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3928
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3942
msgid "The movie could not be read."
msgstr "No s'ha pogut llegir la pel·lícula."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3948
msgid "This file is encrypted and cannot be played back."
msgstr "Aquest fitxer no està xifrat i no es pot reproduir."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3954
msgid "The file you tried to play is an empty file."
msgstr "Heu intentat reproduir un fitxer buit."
#. should be exactly one missing thing (source or converter)
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3951 src/backend/bacon-video-widget.c:3959
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3977 src/backend/bacon-video-widget.c:3985
#, c-format
msgid "The playback of this movie requires a %s plugin which is not installed."
msgid_plural ""
......@@ -642,14 +644,14 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"%s"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3971
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3997
msgid ""
"This stream cannot be played. It’s possible that a firewall is blocking it."
msgstr ""
"No es pot reproduir aquest flux. Pot ser degut al fet que un tallafoc el "
"bloquegi."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3974
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4000
msgid ""
"An audio or video stream is not handled due to missing codecs. You might "
"need to install additional plugins to be able to play some types of movies"
......@@ -658,7 +660,7 @@ msgstr ""
"Potser cal que instal·leu connectors addicionals per poder veure alguns "
"tipus de pel·lícules"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3985
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4011
msgid ""
"This file cannot be played over the network. Try downloading it locally "
"first."
......@@ -666,19 +668,19 @@ msgstr ""
"No es pot reproduir aquest fitxer a través de la xarxa. Proveu de baixar-lo "
"al disc primer."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5629
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5655
msgid "Surround"
msgstr "Envoltant"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5631
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5657
msgid "Mono"
msgstr "Mono"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5919
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5945
msgid "Media contains no supported video streams."
msgstr "El medi no conté cap flux de vídeo conegut."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:6131
#: src/backend/bacon-video-widget.c:6157
msgid ""
"Some necessary plug-ins are missing. Make sure that the program is correctly "
"installed."
......@@ -712,7 +714,7 @@ msgstr "_Cerca a %s"
#. * the separator that your locale uses or use "%Id" instead
#. * of "%d" if your locale uses localized digits.
#.
#: src/gst/totem-time-helpers.c:63 src/plugins/skipto/totem-time-entry.c:57
#: src/gst/totem-time-helpers.c:70 src/plugins/skipto/totem-time-entry.c:57
#, c-format
msgctxt "long time format"
msgid "%d:%02d:%02d"
......@@ -724,7 +726,7 @@ msgstr "%d:%02d:%02d"
#. * change ":" to the separator that your locale uses or use
#. * "%Id" instead of "%d" if your locale uses localized digits.
#.
#: src/gst/totem-time-helpers.c:71
#: src/gst/totem-time-helpers.c:78
#, c-format
msgctxt "long time format"
msgid "-%d:%02d:%02d"
......@@ -736,7 +738,7 @@ msgstr "-%d:%02d:%02d"
#. * ":" to the separator that your locale uses or use "%Id"
#. * instead of "%d" if your locale uses localized digits.
#.
#: src/gst/totem-time-helpers.c:82
#: src/gst/totem-time-helpers.c:89
#, c-format
msgctxt "short time format"
msgid "-%d:%02d"
......@@ -748,7 +750,7 @@ msgstr "-%d:%02d"
#. * separator that your locale uses or use "%Id" instead of
#. * "%d" if your locale uses localized digits.
#.
#: src/gst/totem-time-helpers.c:91
#: src/gst/totem-time-helpers.c:98
#, c-format
msgctxt "short time format"
msgid "%d:%02d"
......@@ -812,15 +814,15 @@ msgstr "%s (temporada %d episodi %d)"
msgid "Browse Error"
msgstr "Error de navegació"
#: src/totem-grilo.c:818
#: src/totem-grilo.c:821
msgid "Search Error"
msgstr "Error de cerca"
#: src/totem-grilo.c:1298
#: src/totem-grilo.c:1301
msgid "Local"
msgstr "Local"
#: src/totem-grilo.c:1901
#: src/totem-grilo.c:1910
msgid "Channels"
msgstr "Canals"
......@@ -898,36 +900,36 @@ msgstr "Fes una pausa"
msgid "Play"
msgstr "Reprodueix"
#: src/totem-object.c:1470 src/totem-object.c:1497 src/totem-object.c:2033
#: src/totem-object.c:1470 src/totem-object.c:1498 src/totem-object.c:2045
#, c-format
msgid "Totem could not play “%s”."
msgstr "El Totem no ha pogut reproduir «%s»."
#: src/totem-object.c:2204
#: src/totem-object.c:2217
msgid "Totem could not display the help contents."
msgstr "El Totem no ha pogut mostrar els continguts de l'ajuda."
#: src/totem-object.c:2466
#: src/totem-object.c:2479
msgid "An error occurred"
msgstr "S'ha produït un error"
#: src/totem-object.c:3822
#: src/totem-object.c:3824
msgid "Previous Chapter/Movie"
msgstr "Capítol/pel·lícula anterior"
#: src/totem-object.c:3828
#: src/totem-object.c:3830
msgid "Play / Pause"
msgstr "Reprodueix / Fes una pausa"
#: src/totem-object.c:3834
#: src/totem-object.c:3836
msgid "Next Chapter/Movie"
msgstr "Capítol/pel·lícula següent"
#: src/totem-object.c:4057
#: src/totem-object.c:4059
msgid "Totem could not startup."
msgstr "No s'ha pogut executar el Totem."
#: src/totem-object.c:4057
#: src/totem-object.c:4059
msgid "No reason."
msgstr "Sense motiu."
......@@ -1027,7 +1029,7 @@ msgstr "Configura els connectors"
msgid "_Close"
msgstr "Tan_ca"
#: src/totem-preferences.c:303
#: src/totem-preferences.c:299
msgid "Select Subtitle Font"
msgstr "Seleccioneu el tipus de lletra per als subtítols"
......@@ -1190,18 +1192,6 @@ msgstr "Occidental"
msgid "Vietnamese"
msgstr "Vietnamita"
#. Elapsed / Total Length
#: src/totem-time-label.c:64
#, c-format
msgid "%s / %s"
msgstr "%s / %s"
#. Seeking to Time / Total Length
#: src/totem-time-label.c:67
#, c-format
msgid "Seek to %s / %s"
msgstr "Salta a %s / %s"
#: src/totem-uri.c:329
msgid "All files"
msgstr "Tots els fitxers"
......@@ -1916,6 +1906,23 @@ msgstr "Vimeo"
msgid "Sets the user agent for the Vimeo site"
msgstr "Estableix l'agent d'usuari pel lloc web de Vimeo"
#~ msgid "Whether to autoload external chapter files when a movie is loaded"
#~ msgstr ""
#~ "Si s'han de carregar automàticament els fitxers de capítols externs quan "
#~ "es carrega una pel·lícula"
#~ msgid "External Chapters"
#~ msgstr "Capítols externs"
#~ msgid "Load _chapter files when movie is loaded"
#~ msgstr "_Carrega els fitxers de capítols quan es carrega una pel·lícula"
#~ msgid "%s / %s"
#~ msgstr "%s / %s"
#~ msgid "Seek to %s / %s"
#~ msgstr "Salta a %s / %s"
#~ msgid "Video thumbnailer for the file manager"
#~ msgstr "Miniaturitzador de vídeo per al gestor de fitxers"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment