Commit 483027ae authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent b5809fde
Pipeline #68559 failed with stages
in 13 minutes and 33 seconds
...@@ -8,8 +8,8 @@ msgid "" ...@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: totem 2.14\n" "Project-Id-Version: totem 2.14\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/totem/issues\n" "Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/totem/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-18 18:04+0000\n" "POT-Creation-Date: 2019-03-16 07:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-16 08:28+0100\n" "PO-Revision-Date: 2019-03-16 08:32+0100\n"
"Last-Translator: Jordi Mas <jmas@softcatala.org>\n" "Last-Translator: Jordi Mas <jmas@softcatala.org>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n" "Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
"Language: ca\n" "Language: ca\n"
...@@ -21,7 +21,7 @@ msgstr "" ...@@ -21,7 +21,7 @@ msgstr ""
#: data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in:6 #: data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in:6
#: data/org.gnome.Totem.desktop.in.in:3 src/totem.c:66 src/totem.c:72 #: data/org.gnome.Totem.desktop.in.in:3 src/totem.c:66 src/totem.c:72
#: src/totem-grilo.c:1892 src/totem-object.c:3724 #: src/totem-grilo.c:1901 src/totem-object.c:3726
msgid "Videos" msgid "Videos"
msgstr "Vídeos" msgstr "Vídeos"
...@@ -49,8 +49,8 @@ msgid "" ...@@ -49,8 +49,8 @@ msgid ""
"support for recording DVDs." "support for recording DVDs."
msgstr "" msgstr ""
"El Vídeos també ve amb funcionalitats afegides com: baixador de subtítols, " "El Vídeos també ve amb funcionalitats afegides com: baixador de subtítols, "
"possibilitat d'augmentar o disminuir la velocitat de reproducció, " "possibilitat d'augmentar o disminuir la velocitat de reproducció, creació de "
"creació de galeries de captures de pantalla i enregistrament de DVD." "galeries de captures de pantalla i enregistrament de DVD."
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon! #. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/org.gnome.Totem.desktop.in.in:6 #: data/org.gnome.Totem.desktop.in.in:6
...@@ -164,16 +164,10 @@ msgstr "" ...@@ -164,16 +164,10 @@ msgstr ""
"reprodueixi una pel·lícula" "reprodueixi una pel·lícula"
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:77 #: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:77
msgid "Whether to autoload external chapter files when a movie is loaded"
msgstr ""
"Si s'han de carregar automàticament els fitxers de capítols externs quan es "
"carrega una pel·lícula"
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:81
msgid "Active plugins list" msgid "Active plugins list"
msgstr "Llista dels connectors actius" msgstr "Llista dels connectors actius"
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:82 #: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:78
msgid "" msgid ""
"A list of the names of the plugins which are currently active (loaded and " "A list of the names of the plugins which are currently active (loaded and "
"running)." "running)."
...@@ -181,17 +175,17 @@ msgstr "" ...@@ -181,17 +175,17 @@ msgstr ""
"Una llista dels noms dels connectors que estan actius actualment (carregats " "Una llista dels noms dels connectors que estan actius actualment (carregats "
"i en funcionament)." "i en funcionament)."
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:86 #: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:82
msgid "Directories to show" msgid "Directories to show"
msgstr "Directoris que es mostren" msgstr "Directoris que es mostren"
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:87 #: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:83
msgid "Directories to show in the browse interface, none by default" msgid "Directories to show in the browse interface, none by default"
msgstr "" msgstr ""
"Directoris que es mostren a la interfície de navegació, per defecte no se'n " "Directoris que es mostren a la interfície de navegació, per defecte no se'n "
"mostra cap" "mostra cap"
#: data/preferences.ui:13 src/backend/bacon-video-widget.c:5633 #: data/preferences.ui:13 src/backend/bacon-video-widget.c:5659
msgid "Stereo" msgid "Stereo"
msgstr "Estèreo" msgstr "Estèreo"
...@@ -236,71 +230,63 @@ msgid "_Encoding:" ...@@ -236,71 +230,63 @@ msgid "_Encoding:"
msgstr "_Codificació:" msgstr "_Codificació:"
#: data/preferences.ui:312 #: data/preferences.ui:312
msgid "External Chapters"
msgstr "Capítols externs"
#: data/preferences.ui:360
msgid "Load _chapter files when movie is loaded"
msgstr "_Carrega els fitxers de capítols quan es carrega una pel·lícula"
#: data/preferences.ui:403
msgid "Plugins" msgid "Plugins"
msgstr "Connectors" msgstr "Connectors"
#: data/preferences.ui:429 #: data/preferences.ui:338
msgid "Plugins…" msgid "Plugins…"
msgstr "Connectors..." msgstr "Connectors..."
#: data/preferences.ui:464 src/plugins/properties/properties.ui:23 #: data/preferences.ui:373 src/plugins/properties/properties.ui:23
msgid "General" msgid "General"
msgstr "General" msgstr "General"
#. Tab label in the Preferences dialogue #. Tab label in the Preferences dialogue
#: data/preferences.ui:498 src/plugins/properties/properties.ui:321 #: data/preferences.ui:407 src/plugins/properties/properties.ui:321
msgid "Video" msgid "Video"
msgstr "Vídeo" msgstr "Vídeo"
#: data/preferences.ui:527 #: data/preferences.ui:436
msgid "Disable _deinterlacing of interlaced videos" msgid "Disable _deinterlacing of interlaced videos"
msgstr "Inhabilita el _desentrallaçat dels vídeos entrellaçats" msgstr "Inhabilita el _desentrallaçat dels vídeos entrellaçats"
#: data/preferences.ui:568 #: data/preferences.ui:477
msgid "Color Balance" msgid "Color Balance"
msgstr "Balanç del color" msgstr "Balanç del color"
#: data/preferences.ui:622 #: data/preferences.ui:531
msgid "_Brightness:" msgid "_Brightness:"
msgstr "_Brillantor:" msgstr "_Brillantor:"
#: data/preferences.ui:649 #: data/preferences.ui:558
msgid "Co_ntrast:" msgid "Co_ntrast:"
msgstr "Co_ntrast:" msgstr "Co_ntrast:"
#: data/preferences.ui:715 #: data/preferences.ui:624
msgid "Sat_uration:" msgid "Sat_uration:"
msgstr "Sat_uració:" msgstr "Sat_uració:"
#: data/preferences.ui:742 #: data/preferences.ui:651
msgid "_Hue:" msgid "_Hue:"
msgstr "_To:" msgstr "_To:"
#: data/preferences.ui:817 #: data/preferences.ui:726
msgid "Reset to _Defaults" msgid "Reset to _Defaults"
msgstr "Torna als valors per _defecte" msgstr "Torna als valors per _defecte"
#: data/preferences.ui:864 #: data/preferences.ui:773
msgid "Display" msgid "Display"
msgstr "Pantalla" msgstr "Pantalla"
#: data/preferences.ui:905 #: data/preferences.ui:814
msgid "Audio Output" msgid "Audio Output"
msgstr "Sortida d'àudio" msgstr "Sortida d'àudio"
#: data/preferences.ui:949 #: data/preferences.ui:858
msgid "_Audio output type:" msgid "_Audio output type:"
msgstr "Tipus de sortid_a d'àudio:" msgstr "Tipus de sortid_a d'àudio:"
#: data/preferences.ui:1023 src/plugins/properties/properties.ui:512 #: data/preferences.ui:932 src/plugins/properties/properties.ui:512
msgid "Audio" msgid "Audio"
msgstr "Àudio" msgstr "Àudio"
...@@ -585,7 +571,7 @@ msgid "Enter the _address of the file you would like to open:" ...@@ -585,7 +571,7 @@ msgid "Enter the _address of the file you would like to open:"
msgstr "Introduïu l'_adreça del fitxer que vulgueu obrir:" msgstr "Introduïu l'_adreça del fitxer que vulgueu obrir:"
#. translators: Unknown remaining time #. translators: Unknown remaining time
#: src/backend/bacon-time-label.c:113 #: src/backend/bacon-time-label.c:114
msgid "--:--" msgid "--:--"
msgstr "--:--" msgstr "--:--"
...@@ -594,39 +580,55 @@ msgid "Password requested for RTSP server" ...@@ -594,39 +580,55 @@ msgid "Password requested for RTSP server"
msgstr "El servidor de RTSP sol·licita la contrasenya" msgstr "El servidor de RTSP sol·licita la contrasenya"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3889 #: src/backend/bacon-video-widget.c:3889
msgid ""
"The source seems encrypted and can’t be read. Are you trying to play an "
"encrypted DVD without libdvdcss?"
msgstr ""
"Sembla que la font està xifrada i no es pot llegir. Esteu intentant "
"reproduir un DVD xifrat sense libdvdcss?"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3903
msgid "The server you are trying to connect to is not known." msgid "The server you are trying to connect to is not known."
msgstr "Es desconeix el servidor al qual esteu intentant connectar." msgstr "Es desconeix el servidor al qual esteu intentant connectar."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3892 #: src/backend/bacon-video-widget.c:3906
msgid "The connection to this server was refused." msgid "The connection to this server was refused."
msgstr "S'ha refusat la connexió a aquest servidor." msgstr "S'ha refusat la connexió a aquest servidor."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3895 #: src/backend/bacon-video-widget.c:3909
msgid "The specified movie could not be found." msgid "The specified movie could not be found."
msgstr "No s'ha trobat la pel·lícula especificada." msgstr "No s'ha trobat la pel·lícula especificada."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3902 #: src/backend/bacon-video-widget.c:3916
msgid "The server refused access to this file or stream." msgid "The server refused access to this file or stream."
msgstr "El servidor ha rebutjat l'accés a aquest fitxer o flux." msgstr "El servidor ha rebutjat l'accés a aquest fitxer o flux."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3908 #: src/backend/bacon-video-widget.c:3922
msgid "Authentication is required to access this file or stream." msgid "Authentication is required to access this file or stream."
msgstr "Es requereix autenticació per a accedir a aquest fitxer o flux." msgstr "Es requereix autenticació per a accedir a aquest fitxer o flux."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3915 #: src/backend/bacon-video-widget.c:3929
msgid "You are not allowed to open this file." msgid "You are not allowed to open this file."
msgstr "No teniu permís per a obrir aquest fitxer." msgstr "No teniu permís per a obrir aquest fitxer."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3920 #: src/backend/bacon-video-widget.c:3934
msgid "This location is not a valid one." msgid "This location is not a valid one."
msgstr "La ubicació no és vàlida." msgstr "La ubicació no és vàlida."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3928 #: src/backend/bacon-video-widget.c:3942
msgid "The movie could not be read." msgid "The movie could not be read."
msgstr "No s'ha pogut llegir la pel·lícula." msgstr "No s'ha pogut llegir la pel·lícula."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3948
msgid "This file is encrypted and cannot be played back."
msgstr "Aquest fitxer no està xifrat i no es pot reproduir."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3954
msgid "The file you tried to play is an empty file."
msgstr "Heu intentat reproduir un fitxer buit."
#. should be exactly one missing thing (source or converter) #. should be exactly one missing thing (source or converter)
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3951 src/backend/bacon-video-widget.c:3959 #: src/backend/bacon-video-widget.c:3977 src/backend/bacon-video-widget.c:3985
#, c-format #, c-format
msgid "The playback of this movie requires a %s plugin which is not installed." msgid "The playback of this movie requires a %s plugin which is not installed."
msgid_plural "" msgid_plural ""
...@@ -642,14 +644,14 @@ msgstr[1] "" ...@@ -642,14 +644,14 @@ msgstr[1] ""
"\n" "\n"
"%s" "%s"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3971 #: src/backend/bacon-video-widget.c:3997
msgid "" msgid ""
"This stream cannot be played. It’s possible that a firewall is blocking it." "This stream cannot be played. It’s possible that a firewall is blocking it."
msgstr "" msgstr ""
"No es pot reproduir aquest flux. Pot ser degut al fet que un tallafoc el " "No es pot reproduir aquest flux. Pot ser degut al fet que un tallafoc el "
"bloquegi." "bloquegi."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3974 #: src/backend/bacon-video-widget.c:4000
msgid "" msgid ""
"An audio or video stream is not handled due to missing codecs. You might " "An audio or video stream is not handled due to missing codecs. You might "
"need to install additional plugins to be able to play some types of movies" "need to install additional plugins to be able to play some types of movies"
...@@ -658,7 +660,7 @@ msgstr "" ...@@ -658,7 +660,7 @@ msgstr ""
"Potser cal que instal·leu connectors addicionals per poder veure alguns " "Potser cal que instal·leu connectors addicionals per poder veure alguns "
"tipus de pel·lícules" "tipus de pel·lícules"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3985 #: src/backend/bacon-video-widget.c:4011
msgid "" msgid ""
"This file cannot be played over the network. Try downloading it locally " "This file cannot be played over the network. Try downloading it locally "
"first." "first."
...@@ -666,19 +668,19 @@ msgstr "" ...@@ -666,19 +668,19 @@ msgstr ""
"No es pot reproduir aquest fitxer a través de la xarxa. Proveu de baixar-lo " "No es pot reproduir aquest fitxer a través de la xarxa. Proveu de baixar-lo "
"al disc primer." "al disc primer."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5629 #: src/backend/bacon-video-widget.c:5655
msgid "Surround" msgid "Surround"
msgstr "Envoltant" msgstr "Envoltant"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5631 #: src/backend/bacon-video-widget.c:5657
msgid "Mono" msgid "Mono"
msgstr "Mono" msgstr "Mono"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5919 #: src/backend/bacon-video-widget.c:5945
msgid "Media contains no supported video streams." msgid "Media contains no supported video streams."
msgstr "El medi no conté cap flux de vídeo conegut." msgstr "El medi no conté cap flux de vídeo conegut."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:6131 #: src/backend/bacon-video-widget.c:6157
msgid "" msgid ""
"Some necessary plug-ins are missing. Make sure that the program is correctly " "Some necessary plug-ins are missing. Make sure that the program is correctly "
"installed." "installed."
...@@ -712,7 +714,7 @@ msgstr "_Cerca a %s" ...@@ -712,7 +714,7 @@ msgstr "_Cerca a %s"
#. * the separator that your locale uses or use "%Id" instead #. * the separator that your locale uses or use "%Id" instead
#. * of "%d" if your locale uses localized digits. #. * of "%d" if your locale uses localized digits.
#. #.
#: src/gst/totem-time-helpers.c:63 src/plugins/skipto/totem-time-entry.c:57 #: src/gst/totem-time-helpers.c:70 src/plugins/skipto/totem-time-entry.c:57
#, c-format #, c-format
msgctxt "long time format" msgctxt "long time format"
msgid "%d:%02d:%02d" msgid "%d:%02d:%02d"
...@@ -724,7 +726,7 @@ msgstr "%d:%02d:%02d" ...@@ -724,7 +726,7 @@ msgstr "%d:%02d:%02d"
#. * change ":" to the separator that your locale uses or use #. * change ":" to the separator that your locale uses or use
#. * "%Id" instead of "%d" if your locale uses localized digits. #. * "%Id" instead of "%d" if your locale uses localized digits.
#. #.
#: src/gst/totem-time-helpers.c:71 #: src/gst/totem-time-helpers.c:78
#, c-format #, c-format
msgctxt "long time format" msgctxt "long time format"
msgid "-%d:%02d:%02d" msgid "-%d:%02d:%02d"
...@@ -736,7 +738,7 @@ msgstr "-%d:%02d:%02d" ...@@ -736,7 +738,7 @@ msgstr "-%d:%02d:%02d"
#. * ":" to the separator that your locale uses or use "%Id" #. * ":" to the separator that your locale uses or use "%Id"
#. * instead of "%d" if your locale uses localized digits. #. * instead of "%d" if your locale uses localized digits.
#. #.
#: src/gst/totem-time-helpers.c:82 #: src/gst/totem-time-helpers.c:89
#, c-format #, c-format
msgctxt "short time format" msgctxt "short time format"
msgid "-%d:%02d" msgid "-%d:%02d"
...@@ -748,7 +750,7 @@ msgstr "-%d:%02d" ...@@ -748,7 +750,7 @@ msgstr "-%d:%02d"
#. * separator that your locale uses or use "%Id" instead of #. * separator that your locale uses or use "%Id" instead of
#. * "%d" if your locale uses localized digits. #. * "%d" if your locale uses localized digits.
#. #.
#: src/gst/totem-time-helpers.c:91 #: src/gst/totem-time-helpers.c:98
#, c-format #, c-format
msgctxt "short time format" msgctxt "short time format"
msgid "%d:%02d" msgid "%d:%02d"
...@@ -812,15 +814,15 @@ msgstr "%s (temporada %d episodi %d)" ...@@ -812,15 +814,15 @@ msgstr "%s (temporada %d episodi %d)"
msgid "Browse Error" msgid "Browse Error"
msgstr "Error de navegació" msgstr "Error de navegació"
#: src/totem-grilo.c:818 #: src/totem-grilo.c:821
msgid "Search Error" msgid "Search Error"
msgstr "Error de cerca" msgstr "Error de cerca"
#: src/totem-grilo.c:1298 #: src/totem-grilo.c:1301
msgid "Local" msgid "Local"
msgstr "Local" msgstr "Local"
#: src/totem-grilo.c:1901 #: src/totem-grilo.c:1910
msgid "Channels" msgid "Channels"
msgstr "Canals" msgstr "Canals"
...@@ -898,36 +900,36 @@ msgstr "Fes una pausa" ...@@ -898,36 +900,36 @@ msgstr "Fes una pausa"
msgid "Play" msgid "Play"
msgstr "Reprodueix" msgstr "Reprodueix"
#: src/totem-object.c:1470 src/totem-object.c:1497 src/totem-object.c:2033 #: src/totem-object.c:1470 src/totem-object.c:1498 src/totem-object.c:2045
#, c-format #, c-format
msgid "Totem could not play “%s”." msgid "Totem could not play “%s”."
msgstr "El Totem no ha pogut reproduir «%s»." msgstr "El Totem no ha pogut reproduir «%s»."
#: src/totem-object.c:2204 #: src/totem-object.c:2217
msgid "Totem could not display the help contents." msgid "Totem could not display the help contents."
msgstr "El Totem no ha pogut mostrar els continguts de l'ajuda." msgstr "El Totem no ha pogut mostrar els continguts de l'ajuda."
#: src/totem-object.c:2466 #: src/totem-object.c:2479
msgid "An error occurred" msgid "An error occurred"
msgstr "S'ha produït un error" msgstr "S'ha produït un error"
#: src/totem-object.c:3822 #: src/totem-object.c:3824
msgid "Previous Chapter/Movie" msgid "Previous Chapter/Movie"
msgstr "Capítol/pel·lícula anterior" msgstr "Capítol/pel·lícula anterior"
#: src/totem-object.c:3828 #: src/totem-object.c:3830
msgid "Play / Pause" msgid "Play / Pause"
msgstr "Reprodueix / Fes una pausa" msgstr "Reprodueix / Fes una pausa"
#: src/totem-object.c:3834 #: src/totem-object.c:3836
msgid "Next Chapter/Movie" msgid "Next Chapter/Movie"
msgstr "Capítol/pel·lícula següent" msgstr "Capítol/pel·lícula següent"
#: src/totem-object.c:4057 #: src/totem-object.c:4059
msgid "Totem could not startup." msgid "Totem could not startup."
msgstr "No s'ha pogut executar el Totem." msgstr "No s'ha pogut executar el Totem."
#: src/totem-object.c:4057 #: src/totem-object.c:4059
msgid "No reason." msgid "No reason."
msgstr "Sense motiu." msgstr "Sense motiu."
...@@ -1027,7 +1029,7 @@ msgstr "Configura els connectors" ...@@ -1027,7 +1029,7 @@ msgstr "Configura els connectors"
msgid "_Close" msgid "_Close"
msgstr "Tan_ca" msgstr "Tan_ca"
#: src/totem-preferences.c:303 #: src/totem-preferences.c:299
msgid "Select Subtitle Font" msgid "Select Subtitle Font"
msgstr "Seleccioneu el tipus de lletra per als subtítols" msgstr "Seleccioneu el tipus de lletra per als subtítols"
...@@ -1190,18 +1192,6 @@ msgstr "Occidental" ...@@ -1190,18 +1192,6 @@ msgstr "Occidental"
msgid "Vietnamese" msgid "Vietnamese"
msgstr "Vietnamita" msgstr "Vietnamita"
#. Elapsed / Total Length
#: src/totem-time-label.c:64
#, c-format
msgid "%s / %s"
msgstr "%s / %s"
#. Seeking to Time / Total Length
#: src/totem-time-label.c:67
#, c-format
msgid "Seek to %s / %s"
msgstr "Salta a %s / %s"
#: src/totem-uri.c:329 #: src/totem-uri.c:329
msgid "All files" msgid "All files"
msgstr "Tots els fitxers" msgstr "Tots els fitxers"
...@@ -1916,6 +1906,23 @@ msgstr "Vimeo" ...@@ -1916,6 +1906,23 @@ msgstr "Vimeo"
msgid "Sets the user agent for the Vimeo site" msgid "Sets the user agent for the Vimeo site"
msgstr "Estableix l'agent d'usuari pel lloc web de Vimeo" msgstr "Estableix l'agent d'usuari pel lloc web de Vimeo"
#~ msgid "Whether to autoload external chapter files when a movie is loaded"
#~ msgstr ""
#~ "Si s'han de carregar automàticament els fitxers de capítols externs quan "
#~ "es carrega una pel·lícula"
#~ msgid "External Chapters"
#~ msgstr "Capítols externs"
#~ msgid "Load _chapter files when movie is loaded"
#~ msgstr "_Carrega els fitxers de capítols quan es carrega una pel·lícula"
#~ msgid "%s / %s"
#~ msgstr "%s / %s"
#~ msgid "Seek to %s / %s"
#~ msgstr "Salta a %s / %s"
#~ msgid "Video thumbnailer for the file manager" #~ msgid "Video thumbnailer for the file manager"
#~ msgstr "Miniaturitzador de vídeo per al gestor de fitxers" #~ msgstr "Miniaturitzador de vídeo per al gestor de fitxers"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment